Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA URG. nr. 56 din 29 aprilie 1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 30 aprilie 1999 -
ORDONANTA URG. nr. 56 din 29 aprilie 1999privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 30 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat care, potrivit balantelor de verificare la data de 31 decembrie 1998, au înregistrat pierderi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, vor determina fondul de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999, fără a putea depăşi o sumă egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1998. (2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), care în cursul anului 1999 sunt supuşi reorganizării sau la care, prin aplicarea măsurilor de restructurare, intervin modificări ale numărului de personal faţă de cel realizat în trimestrul IV 1998, vor determina fondul de salarii pe anul 1999 pe baza fondului de salarii consumat în trimestrul IV 1998, recalculat în funcţie de numărul mediu de personal, rezultat în urma aplicării măsurilor de reorganizare sau restructurare, aprobate potrivit legii, corectat cu creşterea productivitatii muncii. Articolul 2 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Fondul Proprietăţii de Stat vor monitoriza aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Agenţii economici prevăzuţi în anexa vor transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Fondului Proprietăţii de Stat, până la finele decadei a doua a lunii următoare, informări lunare privind evoluţia indicatorilor: fondul de salarii, câştigul mediu lunar brut pe salariat, numărul mediu lunar de personal şi rezultatul brut al exerciţiului financiar. (2) Până la data de 30 aprilie 1999 agenţii economici prevăzuţi la art. 1 vor transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale realizarile indicatorilor prevăzuţi la alineatul precedent, pe lunile anului 1998. Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, precum şi cu recuperarea sumelor acordate din fondul de salarii aferent numărului de luni rămase de la data controlului până la sfârşitul anului 1999 sau, după caz, din fondul de salarii aferent trimestrului I al anului următor. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Fondului Proprietăţii de Stat. Articolul 4Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Norica Nicolai,secretar de statPreşedintele Consiliuluide administraţieal Fondului Proprietăţiide Stat,Radu Sarbu Anexa 1 SOCIETĂŢILE COMERCIALEcu capital majoritar de stat care au înregistrat un volum însemnat de pierderi în anul 1998     1. "Rafo" - S.A. Onesti    2. "Tractorul UTB" - S.A. Braşov    3. "Ferom" - S.A. Tulcea    4. "Cost" - S.A. Targoviste    5. "Carom" - S.A. Onesti    6. "Şantierul Naval" - S.A. Giurgiu    7. "Mecarex" - S.A. Drobeta-Turnu Severin    8. "Şantierul Naval" - S.A. Constanta    9. "Fibrex" - S.A. Savinesti    10. "Unirom" - S.A. Petrosani    11. "Alor" - S.A. Oradea    12. "Uzinele Sodice Govora" - S.A. Govora    13. "Braigal" - S.A. Brăila    14. "Somes" - S.A. Dej    15. "Roman" - S.A. Braşov    16. "Tomistex" - S.A. Constanta    17. "Nitramonia" - S.A. Fagaras    18. "Bicapa" - S.A. Tarnaveni    19. "Industria Sarmei" - S.A. Campia Turzii    20. "Ampellum" - S.A. Zlatna    21. "U.C.T." - S.A. Turda    22. "Upsom" - S.A. Ocna Mures    23. "I.A.R." - S.A. Braşov    24. "Clujana" - S.A. Cluj-Napoca-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 58 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1998 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 15 martie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 150 din 12 februarie 2010 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • LEGE nr. 262 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 109 din 10 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • LEGE nr. 470 din 20 septembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000*)
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • LEGE nr. 424 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanţe de reanimare, tip Volkswagen, LT 35 TD, model 1998
 • LEGE nr. 340 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Ruginoasa, judeţul Neamţ, prin reorganizarea comunei Dulceşti
 • LEGE nr. 311 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 460 din 12 noiembrie 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România
 • LEGE nr. 38 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 11 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 74 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Bulgaria
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 67 din 22 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiţie, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucureşti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2
 • LEGE nr. 9 din 18 decembrie 1980 privind investiţiile
 • LEGE nr. 429 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/1999 pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 iunie 1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 151 din 30 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 (*republicată*) privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit
 • LEGE nr. 416 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2001 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 191 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 12 mai 2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 92 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 29 martie 2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021