Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 26 aprilie 1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 29 aprilie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 26 aprilie 1999privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 29 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1În vederea asigurării unui cadru unitar privind derularea proiectelor finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum şi a altor credite sau împrumuturi similare, se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare U.M.P., organisme fără personalitate juridică, constituite la nivelul instituţiilor publice, al beneficiarilor de împrumut sau al altor entităţi. Articolul 2 (1) U.M.P. este o unitate funcţională care asigura managementul integrat de proiect în conformitate cu prevederile acordului de finanţare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maxima diligenta şi eficienta. (2) În realizarea obiectului sau de activitate U.M.P. îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: a) asistenţa în pregătirea şi planificarea proiectelor în concordanta cu structura finanţării; b) realizarea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări în conformitate cu procedurile instituţiilor financiare internaţionale şi ale legislaţiei româneşti aplicabile; c) asistenţa în implementarea proiectelor; d) gestiunea financiară a proiectelor conform procedurilor din acordurile de finanţare şi contractelor de achiziţie; e) asigurarea relaţiilor functionale cu instituţiile financiare internaţionale şi cu beneficiarii finali ai împrumuturilor; f) întocmirea raportarilor conform prevederilor acordurilor de finanţare şi legislaţiei naţionale şi prezentarea acestora organelor abilitate; g) asigurarea evidentei financiar-contabile a proiectului şi a auditarii conturilor acestuia. Articolul 3Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcţionare pentru fiecare U.M.P. şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin ordin sau prin decizie a ordonatorului principal de credite sau a conducătorului entitatii beneficiare de împrumut. Articolul 4 (1) Selectarea personalului pentru U.M.P. se va face în conformitate cu procedurile finanţatorului extern.Personalul care îşi desfăşoară activitatea în U.M.P. va fi angajat prin transfer sau detaşat. După încetarea activităţii în cadrul U.M.P. sau la încetarea activităţii acesteia, personalul selectat din cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale sau al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care şi-a desfăşurat activitatea în cadrul U.M.P. respective, va fi preluat de entitatea de la care a provenit, fiind reincadrat pe funcţia deţinută la data transferării sau a detaşării. (2) În scopul realizării obiectului sau de activitate, U.M.P. poate angaja colaboratori externi. Articolul 5Personalul prevăzut la art. 4 se salarizeaza sau, după caz, se remunereaza cu o sumă corespunzătoare echivalentului în lei a până la 300 de dolari S.U.A. pe zi, ţinându-se seama de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţionala a României, valabil la data efectuării plăţii. Nivelul salariului sau al remuneraţiei se negociaza cu conducătorul entitatii în cadrul căreia se constituie U.M.P. Articolul 6Specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în U.M.P. beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi consultanţii străini, inclusiv în ceea ce priveşte regimul de impozitare a veniturilor. Articolul 7Plata sumelor cuvenite specialiştilor prevăzuţi la art. 4, a cheltuielilor aferente dotărilor necesare pentru desfăşurarea activităţii U.M.P., precum şi pentru funcţionarea acesteia se va asigura din fondurile stabilite în acest scop în acordurile internaţionale de finanţare şi/sau din cota-parte a contribuţiei României prevăzută în bugetele de venituri şi cheltuieli ale entitatii în care funcţionează U.M.P. Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţie contrară se abroga.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul finanţelor,Iosefina Morosan,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 30 din 12 noiembrie 1968 pentru punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Socialiste România din 21 iunie 1968
 • LEGE nr. 9 din 10 ianuarie 2002 privind denunţarea Convenţiei internaţionale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924
 • LEGE nr. 18 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 17 din 11 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 78 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 234 din 9 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 590 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 141 din 14 aprilie 2003 privind acordarea gratuita a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • LEGE nr. 171 din 5 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Serbauti prin reorganizarea comunei Calafindeşti, judeţul Suceava
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 20 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 30 iunie 2000 privind organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 604 din 6 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 30 octombrie 2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 144 din 19 decembrie 1925 pentru Curtea de Casaţie şi Justiţie
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 440 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 51 din 19 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 114 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sa încheie acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni pentru înstrăinarea acţiunii nominative de control după transformarea acesteia în acţiune comuna
 • LEGE nr. 81 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 208/1974 pentru modificarea Decretului nr. 686/1973 privind asigurarea calităţii produselor provenite din import, devenit Legea nr. 18/1974
 • LEGE nr. 135 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor
 • LEGE nr. 315 din 25 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 133 din 4 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 381 din 10 decembrie 2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
 • LEGE nr. 124 din 23 decembrie 1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Estonia, încheiat la Tallinn la 11 iulie 1992
 • LEGE nr. 336 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 46 din 4 iulie 1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor
 • LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 110 din 10 octombrie 1996 privind ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, şi aderarea la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, încheiat la New York la 28 iulie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 5 noiembrie 2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 269 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 454 din 12 noiembrie 2003 privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură
 • LEGE nr. 44 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 374 din 26 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 450 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 459 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 68 din 26 noiembrie 1991 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021