Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 21 ianuarie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 21 ianuarie 1999privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 21 ianuarie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Starea de asediu şi starea de urgenţă sunt măsuri excepţionale care se instituie în cazuri determinate de apariţia unor pericole grave la adresa apărării tarii şi siguranţei naţionale sau a democraţiei constituţionale ori pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre. Articolul 2Starea de asediu reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, militar, economic şi social, care se instituie în anumite zone sau pe întregul teritoriu al tarii, în scopul creşterii capacităţii de apărare a tarii, în situaţia iminentei unei acţiuni sau inacţiuni îndreptate împotriva suveranităţii, independentei, unităţii statului sau integrităţii teritoriale. Articolul 3Starea de urgenta reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de origine publică, instituit în întreaga ţara sau în anumite zone ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, în următoarele situaţii: a) existenta unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale sau democraţiei constituţionale, ceea ce face necesare apărarea instituţiilor statului de drept şi menţinerea sau restabilirea stării de legalitate; b) iminenta producerii ori producerea unor dezastre, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora. Articolul 4Pe durata stării de asediu şi a stării de urgenta, proporţional cu gravitatea situaţiei ce a determinat instituirea acestora şi numai dacă este necesar, poate fi restrâns exerciţiul unor drepturi sau libertăţi fundamentale înscrise în Constituţie, cu acordul ministrului justiţiei. Articolul 5Starea de asediu se poate institui pe o perioadă de cel mult 60 de zile, iar starea de urgenţă, pe o perioadă de cel mult 30 de zile. Articolul 6În raport cu evoluţia situaţiilor de pericol se poate trece de la starea de urgenţă la starea de asediu şi de la starea de asediu la mobilizare sau la starea de război, cu respectarea prevederilor constituţionale şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7 (1) La instituirea stării de asediu sau a stării de urgenta, unele atribuţii ale administraţiei publice centrale şi locale, legate de aplicarea dispoziţiilor art. 20 din prezenta ordonanţă de urgenţă, trec în competenţa autorităţilor civile şi militare prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau de urgenta. (2) Autorităţile civile ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate continua exercitarea atribuţiilor care nu au fost transferate autorităţilor şi au obligaţia de a acorda sprijin autorităţilor militare. Articolul 8În exercitarea atribuţiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgenta, autorităţile militare emit ordonanţe militare care au putere de lege, cu respectarea dispoziţiilor art. 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 9 (1) Conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi cei ai altor persoane juridice sunt obligaţi să aplice în domeniul lor de activitate măsurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în actele normative conexe. (2) Persoanele fizice sunt obligate să respecte măsurile cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă şi dispoziţiile prevăzute în actele normative specifice stării instituite. Capitolul 2 Procedura instituirii stării de asediu sau a stării de urgenta. Încetarea acestora Articolul 10Starea de asediu sau starea de urgenţă se instituie de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României. Articolul 11Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenta se aduce neîntârziat la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de comunicare în masa, împreună cu măsurile urgente de aplicare, care intra imediat în vigoare. Decretul se difuzează pe posturile de radio şi de televiziune, în cel mult două ore de la semnare, şi este transmis în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de urgenta. Articolul 12În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenta, Preşedintele României solicita Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate. Articolul 13În situaţia în care Parlamentul nu încuviinţează starea instituită, Preşedintele României revoca decretul, măsurile dispuse incetandu-şi aplicabilitatea. Articolul 14Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenta trebuie să prevadă următoarele: a) motivele care au impus instituirea stării; b) zona în care se instituie; c) perioada pentru care se instituie; d) drepturile şi libertăţile fundamentale al căror exerciţiu se restrânge, în limitele prevederilor constituţionale şi ale art. 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă; e) autorităţile militare şi civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului şi competentele acestora; f) alte prevederi, dacă se considera necesare. Articolul 15În funcţie de evoluţia situaţiilor de pericol, Preşedintele României, cu încuviinţarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite şi poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia. Articolul 16 (1) Încetarea stării de asediu sau de urgenta are loc la data stabilită în decretul de instituire sau în decretul de prelungire. (2) În cazul inlaturarii situaţiilor de pericol înainte de expirarea termenului stabilit, încetarea aplicării măsurii excepţionale se dispune prin decret. Capitolul 3 Competente şi responsabilităţi Articolul 17Coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decretul de instituire a stării de asediu revine, în principal, Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 18 (1) În cazul instituirii stării de urgenta în temeiul art. 3 lit. a), coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decret revine, în principal, Ministerului de Interne. (2) În condiţiile alin. (1), Corpul Gardienilor Publici şi societăţile specializate de paza pot fi militarizate, desfasurandu-şi activitatea în subordinea Ministerului de Interne. (3) În cazul prevăzut la art. 3 lit. a), forţele Ministerului Apărării Naţionale sprijină logistic forţele Ministerului de Interne, la cererea acestuia. Articolul 19Pe durata stării de urgenta, instituită în temeiul art. 3 lit. b), coordonarea aplicării măsurilor dispuse revine Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor. Articolul 20Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenta, autorităţile civile şi militare au următoarele atribuţii şi raspunderi: a) sa întocmească planurile de acţiune şi planurile de ridicare graduala a capacităţii de lupta, în conformitate cu ordinele şi instrucţiunile proprii; b) sa dispună depunerea temporară a armelor, muniţiilor şi materialelor explozive aflate asupra populaţiei şi sa procedeze la căutarea şi ridicarea lor; la încetarea măsurii excepţionale, acestea vor fi înapoiate celor în drept să le detina; sa dispună închiderea temporară a societăţilor care comercializează arme şi muniţii şi sa instituie paza acestora; c) sa limiteze sau sa interzică circulaţia vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore şi sa elibereze, în cazuri justificate, permise de libera circulaţie; d) să efectueze perchezitii oriunde şi oricând este nevoie; e) să efectueze razii; f) sa exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfăşurarea adunărilor publice, a manifestatiilor sau marsurilor; g) sa evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgenta persoanele a căror prezenta nu se justifica; h) sa dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcţiile şi în zonele stabilite şi sa ţină evidenta acestora; i) sa protejeze informaţiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; informaţiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgenţă, cu excepţia celor referitoare la dezastre, se dau publicităţii numai cu avizul autorităţilor militare; mijloacele de comunicare în masa, indiferent de natura şi de forma de proprietate, sunt obligate sa transmită, cu prioritate, mesajele autorităţilor militare, la cererea acestora; j) sa dispună închiderea temporară a unor staţii de distribuire a carburantilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociaţiilor şi ale altor localuri publice; k) sa suspende temporar apariţia sau difuzarea unor emisiuni ale posturilor de radio ori de televiziune; l) să asigure paza militară a sediilor autorităţilor publice centrale şi locale, a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, de radio şi de televiziune, precum şi a unor agenţi economici sau obiective de importanţa naţionala; când situaţia impune, dispun oprirea temporară a alimentarii cu gaze, energie şi apa potabilă, după caz; m) sa dispună rationalizarea alimentelor şi a altor produse de stricta necesitate; n) sa emita ordonanţe militare; o) sa interzică circulaţia rutiera, feroviara, maritima, fluviala şi aeriană pe diferite rute; p) dreptul de a ordonă unităţilor Ministerului de Interne competente să efectueze reţineri pe timp de 24 de ore. Arestarea persoanei reţinute se poate face pe baza mandatului dat de procurorul delegat. Articolul 21 (1) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, în funcţie de situaţia operativă concretă din zonele în care a fost instituită starea de asediu sau starea de urgenţă, poate dispune, prin hotărâre, ca unităţile militare din forţele destinate apărării să fie trecute în trepte superioare ale capacităţii de lupta, potrivit planurilor întocmite, inclusiv completarea lor cu resurse umane şi materiale, conform organizării la război. (2) Cheltuielile prilejuite de punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se asigura de către Guvernul României, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia acestuia. Articolul 22Durata serviciului militar obligatoriu sau a concentrarii poate fi prelungită până la încetarea stării de asediu sau a stării de urgenta, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. Capitolul 4 Ordonanţele militare Articolul 23Ordonanţele militare se emit:1. pe durata stării de asediu: a) de ministrul apărării naţionale sau de şeful Statului Major General, când starea de asediu a fost instituită pe întregul teritoriu al tarii; b) de comandantii de mari unităţi în raza teritorială pentru care au fost împuterniciţi de şeful Statului Major General, când starea de asediu a fost instituită în anumite zone;2. pe durata stării de urgenta: a) de ministrul de interne sau de secretarul de stat, prim-loctiitor al ministrului de interne, când starea de urgenţă a fost instituită pe întregul teritoriu al tarii; b) de şefii inspectoratelor de poliţie judeţene sau de şeful Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, când starea de urgenţă a fost instituită în zona lor de competenţa; c) de alţi ofiţeri împuterniciţi de secretarul de stat, prim-loctiitor al ministrului de interne, când starea de urgenţă a fost instituită în doua sau mai multe judeţe. Articolul 24Ordonanţa militară cuprinde: a) titlul şi numărul acesteia; b) autoritatea militară emitenta; c) baza legală a acesteia; d) perioada de aplicare a acesteia; e) regulile şi măsurile speciale care se dispun în zona în care s-a instituit starea de asediu sau starea de urgenţă, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora; f) autoritatea abilitata să asigure aplicarea şi respectarea dispoziţiilor acesteia; g) modul de aducere a ei la cunoştinţa populaţiei; h) data, ştampila şi semnatura autorităţii emitente. Capitolul 5 Măsuri care se iau pe durata stării de asediu Articolul 25Pe durata stării de asediu se pot lua următoarele măsuri: a) aplicarea măsurilor prevăzute în planurile aprobate, precum şi a altor măsuri pe care le considera oportune; b) închiderea frontierei de stat în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de asediu, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum şi a pazei şi supravegherii frontierei pe toată lungimea sa; c) amplificarea activităţilor de producţie a societăţilor comerciale şi a agenţilor economici care, prin natura domeniului de activitate, au atribuţii în realizarea produselor cu destinaţie militară sau executa reparaţii la unele categorii de tehnica militară; d) organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor pentru nevoile forţelor destinate apărării; e) luarea măsurilor pregătitoare specifice de către autorităţile publice care au atribuţii la mobilizare şi război; f) intensificarea măsurilor organizatorice şi de pregătire pentru protecţia civilă; g) interzicerea circulaţiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene pe diferite rute; h) dreptul de a ordonă unităţilor Ministerului de Interne competente să efectueze reţineri pe timp de 24 de ore. Arestarea persoanei reţinute se poate face pe baza mandatului dat de procurorul delegat. Capitolul 6 Măsuri care se iau pe durata stării de urgenta Articolul 26 (1) Pe durata stării de urgenta, instituită în temeiul art. 3 lit. a), se pot lua următoarele măsuri: a) aplicarea de către autorităţile militare a măsurilor prevăzute în planurile aprobate conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale decretului de instituire; b) organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor pentru nevoile forţelor destinate apărării; c) închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgenţă, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum şi a pazei şi supravegherii frontierei pe toată lungimea sa. (2) Pe durata stării de urgenta, instituită în temeiul art. 3 lit. b), autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici şi populaţia sunt obligaţi să aplice şi să respecte prevederile legale speciale pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de autorităţile competente. Capitolul 7 Sancţiuni Articolul 27Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a dispoziţiilor ordonanţelor militare emise pe timpul stării de asediu şi al stării de urgenta atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 28 (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanei juridice. Articolul 29Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 28 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul apărării naţionale sau, după caz, de ministrul de interne. Articolul 30Contravenţiilor prevăzute la art. 28 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 31 (1) Fapta personalului militar în activitate sau mobilizat, care manifesta atitudine de defetism, incita la insubordonare sau nu executa ordinele primite, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu închisoare pe viaţa. (2) Comandantul suprem al forţelor armate şi membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tarii răspund pentru ordinele date şi pentru efectele executării acestora. Capitolul 8 Dispoziţii finale Articolul 32Autorităţile civile şi militare, cărora le revin îndatoriri în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, sa elaboreze planuri de cooperare şi de acţiune specifice, sa stabilească forţele şi mijloacele necesare punerii lor în aplicare şi să asigure cunoaşterea de către personalul din structurile subordonate a obligaţiilor ce îi revin. Articolul 33Cercetarea şi judecarea infracţiunilor contra siguranţei statului şi a infracţiunilor contra păcii şi omenirii, săvârşite pe durata stării de asediu sau a stării de urgenta, intră în competenţa parchetelor şi instanţelor civile sau militare, conform Codului de procedura penală. Articolul 34În termen de 60 de zile de la încetarea stării de asediu sau a stării de urgenta, Consiliul Suprem de Apărare a Tarii prezintă Parlamentului un raport asupra evenimentelor care au determinat instituirea acestora, acţiunile întreprinse şi măsurile necesare prevenirii unor astfel de situaţii. Articolul 35 (1) Pe timpul stării de asediu şi al stării de urgenta, folosirea armamentului din dotare şi a muniţiei aferente se va face prin derogare de la legislaţia în materie, în vigoare pe timp de normalitate, data fiind iminenta situaţiei operative. (2) Singura somaţie înaintea folosirii armamentului din dotare o va constitui ordinul procurorului prin care se constată că activitatea ce urmează a fi reprimata este ilegala. (3) Ordinul procurorului se va transmite în mod direct sau prin mijloacele de comunicare în masa. Articolul 36Deschiderea de credite în vederea efectuării cheltuielilor necesare pentru activităţile instituţiilor statului, legate de aplicarea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pe timpul stării de urgenta sau a stării de asediu, nu este supusă controlului preventiv al Curţii de Conturi. Articolul 37Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice dispoziţie contrară.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Victor BabiucMinistru de interne,Constantin Dudu-IonescuMinistru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 201 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • LEGE nr. 324 din 21 decembrie 2018 pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 128 din 27 decembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, semnat la Washington la 21 iunie 1995
 • LEGE nr. 143 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 280 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 309 din 8 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 10 iunie 1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • LEGE nr. 151 din 30 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 175 din 30 iunie 2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 213 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 400 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
 • LEGE nr. 34 din 27 decembrie 1967 pentru aprobarea Decretului nr. 887/1967 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind poluarea apelor marii de către nave maritime
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 206 din 24 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 138 din 29 decembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1994 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 270 din 22 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 261 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea comunei Dochia prin reorganizarea comunei Girov, judeţul Neamţ
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 284 din 10 iulie 2009 privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
 • LEGE nr. 1.077 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea Aranjamentului comercial provizoriu încheiat între România şi Ungaria la 10 August 1930
 • LEGE nr. 79 din 11 noiembrie 1993 pentru aderarea României la Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura la Paris la 14 noiembrie 1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 198 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 258 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 3 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 14 iulie 2005 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 24 noiembrie 2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 67 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 196 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
 • LEGE nr. 202 din 16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 30 ianuarie 2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2008 pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020