Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 21 ianuarie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 21 ianuarie 1999privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 21 ianuarie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Starea de asediu şi starea de urgenţă sunt măsuri excepţionale care se instituie în cazuri determinate de apariţia unor pericole grave la adresa apărării tarii şi siguranţei naţionale sau a democraţiei constituţionale ori pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre. Articolul 2Starea de asediu reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, militar, economic şi social, care se instituie în anumite zone sau pe întregul teritoriu al tarii, în scopul creşterii capacităţii de apărare a tarii, în situaţia iminentei unei acţiuni sau inacţiuni îndreptate împotriva suveranităţii, independentei, unităţii statului sau integrităţii teritoriale. Articolul 3Starea de urgenta reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de origine publică, instituit în întreaga ţara sau în anumite zone ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, în următoarele situaţii: a) existenta unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale sau democraţiei constituţionale, ceea ce face necesare apărarea instituţiilor statului de drept şi menţinerea sau restabilirea stării de legalitate; b) iminenta producerii ori producerea unor dezastre, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora. Articolul 4Pe durata stării de asediu şi a stării de urgenta, proporţional cu gravitatea situaţiei ce a determinat instituirea acestora şi numai dacă este necesar, poate fi restrâns exerciţiul unor drepturi sau libertăţi fundamentale înscrise în Constituţie, cu acordul ministrului justiţiei. Articolul 5Starea de asediu se poate institui pe o perioadă de cel mult 60 de zile, iar starea de urgenţă, pe o perioadă de cel mult 30 de zile. Articolul 6În raport cu evoluţia situaţiilor de pericol se poate trece de la starea de urgenţă la starea de asediu şi de la starea de asediu la mobilizare sau la starea de război, cu respectarea prevederilor constituţionale şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7 (1) La instituirea stării de asediu sau a stării de urgenta, unele atribuţii ale administraţiei publice centrale şi locale, legate de aplicarea dispoziţiilor art. 20 din prezenta ordonanţă de urgenţă, trec în competenţa autorităţilor civile şi militare prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau de urgenta. (2) Autorităţile civile ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate continua exercitarea atribuţiilor care nu au fost transferate autorităţilor şi au obligaţia de a acorda sprijin autorităţilor militare. Articolul 8În exercitarea atribuţiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgenta, autorităţile militare emit ordonanţe militare care au putere de lege, cu respectarea dispoziţiilor art. 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 9 (1) Conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi cei ai altor persoane juridice sunt obligaţi să aplice în domeniul lor de activitate măsurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în actele normative conexe. (2) Persoanele fizice sunt obligate să respecte măsurile cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă şi dispoziţiile prevăzute în actele normative specifice stării instituite. Capitolul 2 Procedura instituirii stării de asediu sau a stării de urgenta. Încetarea acestora Articolul 10Starea de asediu sau starea de urgenţă se instituie de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României. Articolul 11Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenta se aduce neîntârziat la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de comunicare în masa, împreună cu măsurile urgente de aplicare, care intra imediat în vigoare. Decretul se difuzează pe posturile de radio şi de televiziune, în cel mult două ore de la semnare, şi este transmis în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de urgenta. Articolul 12În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenta, Preşedintele României solicita Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate. Articolul 13În situaţia în care Parlamentul nu încuviinţează starea instituită, Preşedintele României revoca decretul, măsurile dispuse incetandu-şi aplicabilitatea. Articolul 14Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenta trebuie să prevadă următoarele: a) motivele care au impus instituirea stării; b) zona în care se instituie; c) perioada pentru care se instituie; d) drepturile şi libertăţile fundamentale al căror exerciţiu se restrânge, în limitele prevederilor constituţionale şi ale art. 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă; e) autorităţile militare şi civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului şi competentele acestora; f) alte prevederi, dacă se considera necesare. Articolul 15În funcţie de evoluţia situaţiilor de pericol, Preşedintele României, cu încuviinţarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite şi poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia. Articolul 16 (1) Încetarea stării de asediu sau de urgenta are loc la data stabilită în decretul de instituire sau în decretul de prelungire. (2) În cazul inlaturarii situaţiilor de pericol înainte de expirarea termenului stabilit, încetarea aplicării măsurii excepţionale se dispune prin decret. Capitolul 3 Competente şi responsabilităţi Articolul 17Coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decretul de instituire a stării de asediu revine, în principal, Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 18 (1) În cazul instituirii stării de urgenta în temeiul art. 3 lit. a), coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decret revine, în principal, Ministerului de Interne. (2) În condiţiile alin. (1), Corpul Gardienilor Publici şi societăţile specializate de paza pot fi militarizate, desfasurandu-şi activitatea în subordinea Ministerului de Interne. (3) În cazul prevăzut la art. 3 lit. a), forţele Ministerului Apărării Naţionale sprijină logistic forţele Ministerului de Interne, la cererea acestuia. Articolul 19Pe durata stării de urgenta, instituită în temeiul art. 3 lit. b), coordonarea aplicării măsurilor dispuse revine Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor. Articolul 20Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenta, autorităţile civile şi militare au următoarele atribuţii şi raspunderi: a) sa întocmească planurile de acţiune şi planurile de ridicare graduala a capacităţii de lupta, în conformitate cu ordinele şi instrucţiunile proprii; b) sa dispună depunerea temporară a armelor, muniţiilor şi materialelor explozive aflate asupra populaţiei şi sa procedeze la căutarea şi ridicarea lor; la încetarea măsurii excepţionale, acestea vor fi înapoiate celor în drept să le detina; sa dispună închiderea temporară a societăţilor care comercializează arme şi muniţii şi sa instituie paza acestora; c) sa limiteze sau sa interzică circulaţia vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore şi sa elibereze, în cazuri justificate, permise de libera circulaţie; d) să efectueze perchezitii oriunde şi oricând este nevoie; e) să efectueze razii; f) sa exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfăşurarea adunărilor publice, a manifestatiilor sau marsurilor; g) sa evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgenta persoanele a căror prezenta nu se justifica; h) sa dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcţiile şi în zonele stabilite şi sa ţină evidenta acestora; i) sa protejeze informaţiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; informaţiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgenţă, cu excepţia celor referitoare la dezastre, se dau publicităţii numai cu avizul autorităţilor militare; mijloacele de comunicare în masa, indiferent de natura şi de forma de proprietate, sunt obligate sa transmită, cu prioritate, mesajele autorităţilor militare, la cererea acestora; j) sa dispună închiderea temporară a unor staţii de distribuire a carburantilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociaţiilor şi ale altor localuri publice; k) sa suspende temporar apariţia sau difuzarea unor emisiuni ale posturilor de radio ori de televiziune; l) să asigure paza militară a sediilor autorităţilor publice centrale şi locale, a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, de radio şi de televiziune, precum şi a unor agenţi economici sau obiective de importanţa naţionala; când situaţia impune, dispun oprirea temporară a alimentarii cu gaze, energie şi apa potabilă, după caz; m) sa dispună rationalizarea alimentelor şi a altor produse de stricta necesitate; n) sa emita ordonanţe militare; o) sa interzică circulaţia rutiera, feroviara, maritima, fluviala şi aeriană pe diferite rute; p) dreptul de a ordonă unităţilor Ministerului de Interne competente să efectueze reţineri pe timp de 24 de ore. Arestarea persoanei reţinute se poate face pe baza mandatului dat de procurorul delegat. Articolul 21 (1) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, în funcţie de situaţia operativă concretă din zonele în care a fost instituită starea de asediu sau starea de urgenţă, poate dispune, prin hotărâre, ca unităţile militare din forţele destinate apărării să fie trecute în trepte superioare ale capacităţii de lupta, potrivit planurilor întocmite, inclusiv completarea lor cu resurse umane şi materiale, conform organizării la război. (2) Cheltuielile prilejuite de punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se asigura de către Guvernul României, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia acestuia. Articolul 22Durata serviciului militar obligatoriu sau a concentrarii poate fi prelungită până la încetarea stării de asediu sau a stării de urgenta, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. Capitolul 4 Ordonanţele militare Articolul 23Ordonanţele militare se emit:1. pe durata stării de asediu: a) de ministrul apărării naţionale sau de şeful Statului Major General, când starea de asediu a fost instituită pe întregul teritoriu al tarii; b) de comandantii de mari unităţi în raza teritorială pentru care au fost împuterniciţi de şeful Statului Major General, când starea de asediu a fost instituită în anumite zone;2. pe durata stării de urgenta: a) de ministrul de interne sau de secretarul de stat, prim-loctiitor al ministrului de interne, când starea de urgenţă a fost instituită pe întregul teritoriu al tarii; b) de şefii inspectoratelor de poliţie judeţene sau de şeful Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, când starea de urgenţă a fost instituită în zona lor de competenţa; c) de alţi ofiţeri împuterniciţi de secretarul de stat, prim-loctiitor al ministrului de interne, când starea de urgenţă a fost instituită în doua sau mai multe judeţe. Articolul 24Ordonanţa militară cuprinde: a) titlul şi numărul acesteia; b) autoritatea militară emitenta; c) baza legală a acesteia; d) perioada de aplicare a acesteia; e) regulile şi măsurile speciale care se dispun în zona în care s-a instituit starea de asediu sau starea de urgenţă, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora; f) autoritatea abilitata să asigure aplicarea şi respectarea dispoziţiilor acesteia; g) modul de aducere a ei la cunoştinţa populaţiei; h) data, ştampila şi semnatura autorităţii emitente. Capitolul 5 Măsuri care se iau pe durata stării de asediu Articolul 25Pe durata stării de asediu se pot lua următoarele măsuri: a) aplicarea măsurilor prevăzute în planurile aprobate, precum şi a altor măsuri pe care le considera oportune; b) închiderea frontierei de stat în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de asediu, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum şi a pazei şi supravegherii frontierei pe toată lungimea sa; c) amplificarea activităţilor de producţie a societăţilor comerciale şi a agenţilor economici care, prin natura domeniului de activitate, au atribuţii în realizarea produselor cu destinaţie militară sau executa reparaţii la unele categorii de tehnica militară; d) organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor pentru nevoile forţelor destinate apărării; e) luarea măsurilor pregătitoare specifice de către autorităţile publice care au atribuţii la mobilizare şi război; f) intensificarea măsurilor organizatorice şi de pregătire pentru protecţia civilă; g) interzicerea circulaţiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene pe diferite rute; h) dreptul de a ordonă unităţilor Ministerului de Interne competente să efectueze reţineri pe timp de 24 de ore. Arestarea persoanei reţinute se poate face pe baza mandatului dat de procurorul delegat. Capitolul 6 Măsuri care se iau pe durata stării de urgenta Articolul 26 (1) Pe durata stării de urgenta, instituită în temeiul art. 3 lit. a), se pot lua următoarele măsuri: a) aplicarea de către autorităţile militare a măsurilor prevăzute în planurile aprobate conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale decretului de instituire; b) organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor pentru nevoile forţelor destinate apărării; c) închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgenţă, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum şi a pazei şi supravegherii frontierei pe toată lungimea sa. (2) Pe durata stării de urgenta, instituită în temeiul art. 3 lit. b), autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici şi populaţia sunt obligaţi să aplice şi să respecte prevederile legale speciale pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de autorităţile competente. Capitolul 7 Sancţiuni Articolul 27Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a dispoziţiilor ordonanţelor militare emise pe timpul stării de asediu şi al stării de urgenta atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 28 (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanei juridice. Articolul 29Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 28 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul apărării naţionale sau, după caz, de ministrul de interne. Articolul 30Contravenţiilor prevăzute la art. 28 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 31 (1) Fapta personalului militar în activitate sau mobilizat, care manifesta atitudine de defetism, incita la insubordonare sau nu executa ordinele primite, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu închisoare pe viaţa. (2) Comandantul suprem al forţelor armate şi membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tarii răspund pentru ordinele date şi pentru efectele executării acestora. Capitolul 8 Dispoziţii finale Articolul 32Autorităţile civile şi militare, cărora le revin îndatoriri în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, sa elaboreze planuri de cooperare şi de acţiune specifice, sa stabilească forţele şi mijloacele necesare punerii lor în aplicare şi să asigure cunoaşterea de către personalul din structurile subordonate a obligaţiilor ce îi revin. Articolul 33Cercetarea şi judecarea infracţiunilor contra siguranţei statului şi a infracţiunilor contra păcii şi omenirii, săvârşite pe durata stării de asediu sau a stării de urgenta, intră în competenţa parchetelor şi instanţelor civile sau militare, conform Codului de procedura penală. Articolul 34În termen de 60 de zile de la încetarea stării de asediu sau a stării de urgenta, Consiliul Suprem de Apărare a Tarii prezintă Parlamentului un raport asupra evenimentelor care au determinat instituirea acestora, acţiunile întreprinse şi măsurile necesare prevenirii unor astfel de situaţii. Articolul 35 (1) Pe timpul stării de asediu şi al stării de urgenta, folosirea armamentului din dotare şi a muniţiei aferente se va face prin derogare de la legislaţia în materie, în vigoare pe timp de normalitate, data fiind iminenta situaţiei operative. (2) Singura somaţie înaintea folosirii armamentului din dotare o va constitui ordinul procurorului prin care se constată că activitatea ce urmează a fi reprimata este ilegala. (3) Ordinul procurorului se va transmite în mod direct sau prin mijloacele de comunicare în masa. Articolul 36Deschiderea de credite în vederea efectuării cheltuielilor necesare pentru activităţile instituţiilor statului, legate de aplicarea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pe timpul stării de urgenta sau a stării de asediu, nu este supusă controlului preventiv al Curţii de Conturi. Articolul 37Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice dispoziţie contrară.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Victor BabiucMinistru de interne,Constantin Dudu-IonescuMinistru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 547 din 18 decembrie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Lupeni, judeţul Hunedoara
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 116 din 26 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
 • LEGE nr. 181 din 9 mai 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 139 din 21 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 766 din 29 decembrie 2001 pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 64 din 28 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 387/1972 pentru modificarea Decretului nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 177 din 18 octombrie 2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 230 din 30 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziţia Mondială EXPO 2000 "Om-Natura-Tehnologie", Hanovra 2000
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 301 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • LEGE nr. 54 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 76 din 6 iulie 1995 *** Republicată pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi, martir, precum şi pentru declararea satului Treznea comuna Treznea
 • LEGE nr. 63 din 21 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 188 din 15 iunie 2005 privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acţiuni din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 15 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice
 • LEGE nr. 209 din 20 iulie 2015 privind anularea unor obligaţii fiscale
 • LEGE nr. 709 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 241/2000 privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcţii în afară Ministerului de Interne în organizaţiile internaţionale care acorda asistenţa de specialitate pe teritoriul României
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind protecţia martorilor*)
 • LEGE nr. 27 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • LEGE nr. 39 din 29 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 58 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003
 • LEGE nr. 90 din 23 decembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statul Kuwait privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, precum şi a protocolului la acest acord, semnate la Kuwait la 21 mai 1991
 • LEGE nr. 192 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
 • LEGE nr. 480 din 19 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 4 din 11 ianuarie 1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 262 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea comunei Poiana Ilvei prin reorganizarea comunei Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 143 din 18 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 22 februarie 2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 250 din 9 august 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 26 august 2004 privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 313 din 7 decembrie 2015 pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 230 din 17 noiembrie 2016 pentru declararea lui Avram Iancu "Erou al Naţiunii Române"
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 35 din 3 aprilie 1991 *** Republicată privind regimul investiţiilor străine
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021