Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 22 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 22 decembrie 1998 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 22 decembrie 1998pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 22 decembrie 1998

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"Ordonanţa de urgenta cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationala a activităţii, privatizare sau lichidare"2. Articolul I va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Salariaţii societăţilor comerciale la care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, precum şi ai regiilor autonome care înregistrează pierderi sau arierate, ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate în procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) De aceleaşi măsuri de protecţie beneficiază şi salariaţii ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute prin concedieri colective ca urmare a închiderii operationale parţiale sau totale a activităţii societăţilor comerciale, în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. (3) Posturile persoanelor cărora le încetează contractul individual de muncă în procesul de restructurare se desfiinţează şi nu pot fi reinfiintate timp de 12 luni. (4) Posturile persoanelor cărora le încetează contractul individual de muncă în situaţia închiderii operationale a activităţii societăţilor comerciale se desfiinţează şi pot fi reinfiintate numai la reluarea activităţii după privatizarea acestora. (5) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin societăţi comerciale se înţelege şi companiile naţionale, societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare."3. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:"b) desfacerea contractului individual de muncă este dispusă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Desfacerea contractului individual de muncă se va face în termen de 60 de zile, după caz, de la:A. În cazul programului de restructurare:1. data aprobării programului de restructurare de către: a) Comitetul de direcţie al Fondului Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale care au capitalul social mai mare de 18 miliarde lei; b) comitetele de direcţie ale sucursalelor Fondului Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale care au capitalul social cuprins între 2,5 miliarde lei şi 18 miliarde lei; c) adunarea generală a acţionarilor, în baza mandatului special dat de direcţiile teritoriale ale Fondului Proprietăţii de Stat reprezentantului sau în adunarea generală, pentru societăţile comerciale care au capitalul social până la 2,5 miliarde lei;2. data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Guvernului sau, după caz, a ordinului ministrului de resort privind aprobarea programului de restructurare pentru regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale care funcţionează sub autoritatea ministerelor;3. data hotărârii consiliului judeţean sau local, după caz, privind aprobarea programelor de restructurare pentru regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea acestora.B. În cazul închiderii operationale a activităţii societăţilor comerciale:- data hotărârii adunării generale a acţionarilor, în baza mandatului special dat de Fondul Proprietăţii de Stat reprezentanţilor săi în adunarea generală, pentru societăţile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă.C. În cazul privatizării societăţilor comerciale:- data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a societăţilor comerciale care se privatizează, dacă acesta cuprinde clauze referitoare la disponibilizarile de personal sau, după caz, alte termene prevăzute în contract pentru disponibilizari de personal, dacă acestea se fac în etape.D. În cazul lichidării societăţilor comerciale: a) data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acţionarilor prin care s-a dispus dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale, în cazul lichidării, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 31/1990, republicată; b) data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunalul în jurisdicţia căruia se afla sediul principal al societăţii comerciale, privind aprobarea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, completată şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/1997."5. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3.^1 - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin program de restructurare se înţelege ansamblul de măsuri de natura organizatorică, tehnica, tehnologică, managerială şi financiară, destinat să asigure diminuarea sau eliminarea pierderilor şi a plăţilor restante şi care are ca efect micşorarea numărului de personal. (2) În vederea aprobării de către Fondul Proprietăţii de Stat, programele de restructurare prevăzute la alin. (1) vor avea şi avizul ministerelor de resort."6. La articolul 4, în alineatul (1) şi la literele a) şi b) se elimina cuvintele "privatizare, lichidare", precum şi sintagma "şi fluxuri financiare negative".7. La articolul 5 alineatul (1) se elimina cuvintele "privatizare, lichidare".8. La articolul 7, după cuvântul "restructurare" se introduce sintagma "închidere operationala a activităţii".9. La articolul 7 alineatul (2), literele c) şi d) se vor completa cu sintagma "în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 3 din prezenta ordonanţă de urgenţă".10. Articolele 11, 12, 14 şi 15 se abroga.11. La articolul 19, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) şi (6), care vor avea următorul cuprins:"(5) Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reincadrarii în munca în cadrul societăţii comerciale sau al regiei autonome din care a fost disponibilizat sau în cadrul unei unităţi rezultate din reorganizarea acestora, iar sumele primite în condiţiile art. 21 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă se restituie în limita plăţilor aferente perioadei ulterioare încadrării în munca. (6) Sumele aferente plăţilor compensatorii nu constituie sursa de venituri, în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare."12. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(2) Suma totală de bani acordată potrivit alin. (1) poate fi majorată cu un salariu mediu net pe ramura sau, după caz, pe economie, dacă beneficiarul are domiciliul într-un judeţ în care nivelul ratei somajului este de cel puţin 12% ."13. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(2) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se pot achită, după caz: a) într-o singura transa, dacă beneficiarul se angajează sa utilizeze suma de bani pentru dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale, desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu, achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol sau pentru cumpărarea de acţiuni; b) în doua transe, dacă beneficiarul se angajează sa utilizeze suma de bani în scopul infiintarii sau al asocierii în vederea infiintarii unei societăţi comerciale sau asociaţii familiale, după cum urmează:- în prima transa se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar şi pentru alte cheltuieli privind înfiinţarea acestora;- după prezentarea actelor doveditoare privind înfiinţarea societăţii comerciale sau a asociaţiei familiale se va achită a doua transa reprezentând diferenţa cuvenită drept plata compensatorie."14. După alineatul (3) al articolului 21 se introduc alineatele (4) şi (5), care vor avea următorul cuprins:"(4) Beneficiarul care a cumpărat acţiuni nu le poate instraina timp de 12 luni. (5) În situaţia în care beneficiarul care a primit suma de bani în condiţiile alin. (2) nu poate face dovada utilizării acesteia în scopurile menţionate, în termen de 90 de zile de la data încasării este obligat sa restituie comisionul perceput de C.E.C. în condiţiile legii."15. La articolul 23 alineatul (1), după cuvintele "se transfera" se introduce cuvântul "lunar".16. La articolul 23 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Conturile curente personale purtătoare de dobânda vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei."17. La articolul 24 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) scutirea, pe o perioadă de 2 ani, de la plata impozitului pe profit pentru cei care au înfiinţat societăţi comerciale şi de la plata impozitului pe venit pentru cei care sunt autorizaţi sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale;" Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă după aprobare, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------- Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat,Victor Eros,vicepreşedinte--------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 61 din 10 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
 • LEGE nr. 81 din 9 mai 2000 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 133 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 6 mai 2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • LEGE nr. 157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 12 din 26 iulie 1974 privind piscicultura şi pescuitul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 8 decembrie 2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru PERSOANELE JURIDICE (Asociaţii şi Fundaţii)
 • LEGE nr. 352 din 6 iunie 2002 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 53 din 14 martie 2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 14 din 14 februarie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 11 aprilie 2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato"
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 5 mai 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 586 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2001 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Centrul Regional pentru Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 30 iunie 1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 29 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 21 din 12 martie 1997 privind aderarea României la Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungaria, Republica Polonia, Republica Slovaca şi Republica Slovenia pentru stabilirea cooperării în domeniul educaţiei şi formării în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS), semnat la Budapesta la 8 decembrie 1993
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 100 din 27 aprilie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 4 martie 1999 privind scutirea de la plata taxei de reclama şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 1.251 din 15 decembrie 1863 pentru secularisarea averilor Monastiresci
 • COD PENTRU CONSTRUCŢIA NAVELOR SPECIALE din 17 iunie 1983 Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MSC.30(61) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992*)
 • LEGE nr. 544 din 18 decembrie 2003 pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 26 august 2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 47 din 17 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 475 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 6 iunie 2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 122 din 19 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021