Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 15 decembrie 1998 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 15 decembrie 1998privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 15 decembrie 1998

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este acţionar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurilor de privatizare, în scopul creşterii gradului de solvabilitate, credibilitatii interne şi externe, precum şi al accelerarii procedurilor de recuperare a debitelor restante. Articolul 2 (1) Activele bancare supuse valorificării în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă cuprind: a) creanţe neperformante; b) bunuri imobile şi mobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a unei proceduri de executare silită. (2) Activele bancare supuse valorificării vor fi identificate şi selectate de băncile la care statul este acţionar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării, înfiinţat conform art. 19, precum şi cu rezerva generală de risc de credit corespunzătoare valorii creditelor transferate. (3) Vor fi preluate numai active bancare neperformante, existente în sold la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) banca la care statul este acţionar majoritar - banca la care statul deţine cel puţin 50% + 1 din acţiuni; b) creanţe neperformante - credite şi dobânzi aferente, precum şi creanţele ataşate acestora sau derivate din acestea, evidentiate din conturile din bilanţ, pe care băncile la care statul este acţionar majoritar le au asupra unor debitori, persoane fizice sau juridice, şi care, conform normelor Băncii Naţionale a României, sunt clasificate în categoriile "indoielnic" sau "pierdere", precum şi elemente de activ evidentiate în conturi extrabilantiere, conform normelor în vigoare; c) valoarea nominală - valoarea înregistrată în evidentele contabile ale băncii, conform legislaţiei în vigoare; d) valoarea neta - valoarea nominală a activelor supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor specifice de risc aferente acestor active, constituite potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi cu rezerva generală de risc de credit corespunzătoare valorii creditelor transferate. Capitolul 2 Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare Articolul 4În scopul aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, denumita în continuare agenţia, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică şi cu sediul în Bucureşti. Articolul 5 (1) Agenţia este condusă de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Organizarea, funcţionarea şi numărul maxim de personal ale agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 6 (1) Salarizarea personalului agenţiei se face în conformitate cu prevederile pct. I din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998. (2) În aparatul de lucru al agenţiei pot fi utilizate şi funcţiile de execuţie de specialitate specifice, salarizate în conformitate cu prevederile pct. II lit. B din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998. (3) Personalul cu funcţii de conducere al agenţiei beneficiază de indemnizaţii de conducere, ale căror limite maxime sunt prevăzute în anexa nr. IX/1 la Legea nr. 154/1998. (4) Personalul agenţiei poate beneficia de stimulente dintr-un fond constituit în limita unei cote procentuale de până la 0,5% din valoarea creanţelor recuperate. Articolul 7 (1) Finanţarea agenţiei este asigurata prin alocaţii de la bugetul de stat. (2) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de operare se poate asigura şi din următoarele surse: a) credite contractate pe piaţa interna sau externa, pe termen scurt, mediu sau lung, cu garanţia statului; b) comisioane, în temeiul contractelor încheiate, pentru serviciile de consultanţa efectuate; c) alte surse prevăzute de lege. Articolul 8Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) preia, cu plata, de la băncile la care statul este acţionar majoritar active bancare din categoriile prevăzute la art. 2, în scopul valorificării lor, preluarea efectuandu-se la valoarea neta, prin contract, în limita plafonului global aprobat de Ministerul Finanţelor cu aceasta destinaţie; b) începe sau finalizează, după caz, procedura de executare silită potrivit prevederilor cap. III; c) efectuează servicii de analiza şi de consultanţa. Articolul 9 (1) Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1.391 şi următoarele din Codul civil relative la cesiunea de creanta şi are ca efect principal subrogarea agenţiei în toate drepturile principale şi accesorii ale băncilor cedente. (2) Activele bancare supuse valorificării, preluate de agenţie, vor fi înregistrate în evidenţa contabilă a acesteia la valoarea nominală, care va fi avută în vedere la valorificare. (3) Notificarea debitorilor cedati se va efectua de către agenţie, în forma scrisă, în termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii. Articolul 10În scopul unei bune derulari a activităţii sale şi în special al eficientizarii activităţii de executare silită, conform prevederilor cap. III, agenţia poate încheia contracte cu societăţi specializate. Articolul 11În exercitarea atribuţiilor sale, agenţia colaborează cu ministerele, cu Banca Naţionala a României, cu celelalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte persoane juridice de drept public şi privat din România şi din străinătate. Capitolul 3 Preluarea şi urmărirea creanţelor bancare Articolul 12În cazul băncilor care înregistrează pierderi în evidenţa contabilă, întocmită potrivit normelor Băncii Naţionale a României, preluarea activelor supuse valorificării în baza art. 8 va fi precedată de aprobarea de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României şi de către Comitetul de coordonare a restructurării a planului de restructurare întocmit de banca, cu avizul Fondului Proprietăţii de Stat. Articolul 13 (1) Urmărirea creanţelor bancare supuse valorificării se va efectua de către agenţie, în nume propriu, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul proceselor şi al cererilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită, agenţia se va subroga în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale cedentului şi va dobândi calitatea procesuala pe care acesta o avea în momentul cesiunii. Articolul 14 (1) Actele juridice care constituie izvorul drepturilor principale şi accesorii cesionate agenţiei sunt titluri executorii. (2) Agenţia poate să îşi organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii prevăzute la alin. (1) şi care îşi va desfăşura activitatea potrivit normelor aplicabile executorilor judecătoreşti. Articolul 15 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 37 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998, băncile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisă a agenţiei, informaţii relative la cuantumul disponibilităţilor băneşti, precum şi al oricăror alte active deţinute la aceste bănci de debitorii cedati agenţiei. (2) Informaţiile obţinute în temeiul alin. (1) constituie secret profesional şi nu pot fi dezvăluite decât instanţelor judecătoreşti şi numai în cadrul procedurilor de poprire asiguratorie sau executorie, potrivit legii. Articolul 16În măsura în care din dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu rezultă altfel, prevederile cuprinse în titlul II "Măsuri asiguratorii" şi în titlul III "Executarea silită" din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, se vor aplica şi în cazul executării silite a creanţelor bancare supuse valorificării, cedate agenţiei. Articolul 17Cererile şi orice alte acte procedurale efectuate în vederea executării creanţelor bancare supuse valorificării, cedate agenţiei, sunt scutite de taxe de timbru. Articolul 18Executările silite în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iniţiate de băncile cedente, vor continua în temeiul dispoziţiilor Codului de procedura civilă, actele de executare îndeplinite anterior rămânând valabile. Capitolul 4 Comitetul de coordonare a restructurării Articolul 19 (1) În vederea restructurării băncilor definite la art. 3 lit. a) şi pregătirii acestora pentru privatizare, se constituie Comitetul de coordonare a restructurării, alcătuit din 3 persoane desemnate prin ordin comun al Ministerului Finanţelor, Fondului Proprietăţii de Stat şi Băncii Naţionale a României. (2) Comitetul de coordonare a restructurării are următoarele atribuţii principale: a) coordonează punerea în aplicare a planurilor de restructurare elaborate de bănci, cu avizul Fondului Proprietăţii de Stat; b) avizează selectarea şi preluarea activelor bancare care vor fi supuse valorificării; c) colaborează cu experţi independenţi şi cu societăţi de consultanţa specializate. Capitolul 5 Dispoziţii finale Articolul 20Prezenta ordonanţă de urgenţă nu afectează procedurile, în curs de derulare, de constituire a fondurilor de restructurare prin participarea băncilor, conform art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1998. Articolul 21Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul creanţelor bancare neperformante, care sunt în curs de a fi preschimbate în acţiuni la societăţile comerciale debitoare, şi nici nu exclud utilizarea în continuare a acestei metode de stingere a creanţelor, chiar dacă ea nu a fost încă initiata.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesGuvernatorulBăncii Naţionale a României,Mugur Isarescu------------

Noutăți

 • LEGE nr. 118 din 9 decembrie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind Agenţia de cooperare culturală şi tehnică
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 158 din 28 septembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 472 din 12 decembrie 2006 pentru ratificarea Acordului privind finanţarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între guvernele părţilor la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
 • LEGE nr. 10 din 11 ianuarie 2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 53 din 24 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 201 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 110 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale
 • LEGE nr. 196 din 22 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 370 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 475 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 17 mai 2001 privind reglementarea situaţiei creanţelor Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni fata de Banca "Dacia Felix" - S.A.
 • LEGE nr. 32 din 1 martie 2006 privind obligaţiunile ipotecare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 65 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "ţară parteneră", la manifestarea expoziţională internaţională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 287 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGE nr. 172 din 13 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 212 din 11 noiembrie 2019 privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
 • LEGE nr. 180 din 9 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 272 din 21 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 195 din 20 aprilie 2001 voluntariatului
 • ORDONANŢA URG. nr. 49 din 22 aprilie 1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • LEGE nr. 75 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică
 • LEGE nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 47 din 31 martie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului mixt de menţinere a păcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998
 • LEGE nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 119 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate
 • LEGE nr. 153 din 12 iulie 2010 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 39 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 182 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 35 din 18 mai 1996 pentru modificarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
 • LEGE nr. 129 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 289 din 15 mai 2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020