Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 26 noiembrie 1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 noiembrie 1998 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 26 noiembrie 1998privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 noiembrie 1998

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Organizarea asistenţei medicale şi psihologice a personalului din transporturi, cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei Articolul 1Asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigura de către Ministerul Transporturilor prin reţeaua sanitară proprie. Articolul 2În reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor funcţionează dispensare, policlinici, laboratoare psihologice, centre de medicina preventivă, centre de diagnostic şi tratament, centre de recuperare, spitale şi clinici universitare, care au în planul de învăţământ medicina transporturilor, ca disciplina specifică. Articolul 3 (1) Personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei trebuie să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic. (2) Se considera a fi apte medical şi psihologic pentru funcţiile din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei persoanele care îndeplinesc baremurile de sănătate stabilite de Ministerul Transporturilor pentru fiecare funcţie în parte. (3) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face prin avize de aptitudine medicală şi psihologică, eliberate în urma examinării medicale şi/sau psihologice efectuate în unităţile aparţinând reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor. (4) Avizele de aptitudine medicală se obţin în urma examinarilor clinice de specialitate şi a investigatiilor paraclinice, precum şi a probelor functionale stabilite de Ministerul Transporturilor. (5) Avizele de aptitudine medicală şi psihologică sunt obligatorii pentru admiterea la cursurile de pregătire profesională sau de perfecţionare în funcţiile din siguranţa circulaţiei şi navigaţiei, la angajare sau la schimbarea locului de muncă în astfel de funcţii. (6) Funcţiile din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală şi/sau psihologică se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (7) Pentru anumite funcţii din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, este obligatoriu şi controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu. (8) Controlul medical şi psihologic periodic este obligatoriu pentru funcţiile din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, la termenele de revizuire stabilite prin ordin al ministrului transporturilor. Articolul 4 (1) Controlul medical periodic obligatoriu pentru funcţiile din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se efectuează în cabinetele medicale de specialitate din policlinici, prin investigaţii de laborator, probe functionale specifice şi radiologice-imagistice. (2) Controlul psihologic pentru aceste funcţii se realizează în laboratoarele de psihologie - auto, feroviare şi navale - cu aparatura specifică. Articolul 5 (1) Avizele medicale şi psihologice de aptitudine pentru aceste funcţii se validează şi se eliberează de către comisiile medicale şi psihologice de siguranţă a circulaţiei şi a navigaţiei din cadrul policlinicilor şi spitalelor din reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor. (2) Organizarea, funcţionarea şi componenta comisiilor medicale şi psihologice de siguranţă a circulaţiei şi a navigaţiei sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor. Articolul 6 (1) Avizele medicale şi psihologice de aptitudine, obligatorii pentru exercitarea funcţiilor din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, validate şi eliberate de către comisiile de siguranţă a circulatei şi a navigaţiei, prevăzute la art. 5, se comunică în scris persoanelor fizice examinate şi persoanelor juridice angajatoare. (2) Persoanele juridice au obligaţia să asigure prezentarea personalului angajat la examinarea periodică şi să respecte recomandările unităţilor sanitare, înscrise în avizele medicale şi psihologice de aptitudine privind menţinerea sau retragerea din funcţie. Articolul 7Finanţarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Articolul 8 (1) La recomandarea comisiilor medicale şi psihologice de siguranţă a circulaţiei şi a navigaţiei, persoanele declarate inapte, retrase temporar sau cu aviz respectiv pentru siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, vor fi trimise pentru recuperare, prin internare şi tratament în spitale, centre de diagnostic şi tratament, precum şi în centre de recuperare a capacităţii de muncă ale reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor. (2) La externarea din unităţile sanitare prevăzute la alin. (1) se vor face recomandări, în scris, personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, pentru prezentarea obligatorie la comisiile medicale şi psihologice de siguranţă a circulaţiei şi a navigaţiei, în vederea reevaluarii aptitudinii medicale şi psihologice. (3) Comisiile medicale şi psihologice de siguranţă circulaţiei şi a navigaţiei vor reevalua, valida şi elibera avizul de aptitudine medicală şi psihologică pentru funcţiile din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei. Articolul 9În vederea definitivării cercetărilor unor accidente sau evenimente grave în transporturi, la solicitarea poliţiei şi a parchetului, unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Transporturilor sunt autorizate să efectueze expertizarea medicală sau/şi psihologică pentru persoanele care exercită funcţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei. Capitolul 2 Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor Articolul 10 (1) Se înfiinţează Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, ca instituţie publică autonomă, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de asigurări de sănătate pentru personalul Ministerului Transporturilor, instituţiilor publice din subordine, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum şi al societăţilor comerciale, care desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, şi cu metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum şi pentru pensionării care au lucrat în transporturi şi pentru membrii lor de familie, care folosesc reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor. (2) Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 şi funcţionează în mod asemănător cu casele de asigurări sociale de sănătate judeţene, prevăzute de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997. (3) Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor pe bază de statut propriu aprobat prin ordin al ministrului transporturilor. (4) Structura organizatorică, componenta organelor de conducere, indemnizaţiile lunare ale membrilor acestora şi atribuţiile consiliului de administraţie se stabilesc prin statut. (5) Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli propriu care se aproba de către ministrul transporturilor. Articolul 11Fondul Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor se formează din: a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice, în procente egale; b) subvenţii de la bugetul de stat; c) alte venituri realizate din donaţii, sponsorizări etc. Articolul 12Fondul de asigurări de sănătate, în procentele stabilite de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, pentru persoanele fizice şi juridice, care se virează la Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, se compune din: a) contribuţia persoanelor juridice prevăzute la art. 10 alin. (1); b) contribuţia personalului în activitate şi a persoanelor pensionate din unităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), a membrilor de familie ai acestora, precum şi a altor categorii stabilite de adunarea reprezentanţilor, prevăzută la art. 16 alin. (1); c) contribuţia pentru persoanele care desfăşoară sau au desfăşurat activităţi de transport şi care fac parte dintr-o familie care beneficiază de ajutor social potrivit legii; d) contribuţiile suportate de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele prevăzute la lit. b), care se afla în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 6 ani. Articolul 13Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor poate încheia contracte cu furnizorii de servicii medicale, ţinând seama de economicitatea şi de calitatea serviciilor oferite, precum şi de interesul manifestat de asiguraţi. Articolul 14 (1) Prin furnizori de servicii medicale şi psihologice în domeniul transporturilor se înţelege: spitalele, policlinicile, centrele de diagnostic şi tratament, dispensarele, centrele de recuperare medicale, laboratoarele psihologice, serviciile de ambulanta proprii, aparţinând reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor, şi alte structuri sanitare stabilite potrivit dispoziţiilor legale. (2) Instituţiile sanitare prevăzute la alin. (1) sunt singurele competente în luarea deciziilor privind situaţia medicală a persoanelor cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi a celuilalt personal implicat în activitatea de transporturi. (3) Pentru serviciile medicale care nu pot fi asigurate prin reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la alin. (1) pot încheia contracte, în afară Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, şi cu casele de asigurări de sănătate judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, din afară reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor. În acest scop, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor va încheia anual un protocol cu Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. Articolul 15Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor poate avea oficii de asigurări de sănătate proprii, la nivelul unor oraşe sau municipii unde funcţionează formaţiuni medicale aparţinând reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor. Articolul 16 (1) Organele de conducere ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor sunt: a) adunarea reprezentanţilor; b) consiliul de administraţie. (2) Dispoziţiile Legii nr. 145/1997 privind competenţa şi atribuţiile organelor de conducere prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător, în măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu este altfel reglementat. (3) Numirea membrilor în adunarea reprezentanţilor şi în consiliul de administraţie ale Casei Asigurărilor Sociale de Sănătate a Transporturilor se face prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea asiguraţilor şi a angajatorilor. Articolul 17 (1) În cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor funcţionează un serviciu medical format din 5 medici, condus de un medic-şef. (2) La oficiile de asigurări de sănătate organizate potrivit prevederilor art. 15, serviciul medical este format din 3 medici, condus de un medic-şef. Articolul 18Acreditarea personalului medical şi a instituţiilor furnizoare de servicii medicale din subordinea Ministerului Transporturilor se realizează de către comisiile de acreditare organizate de Colegiul Medicilor din România şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, în componenta paritara. Articolul 19Controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor prevăzuţi la art. 10 alin. (1) de către furnizorii de servicii medicale se efectuează potrivit legii, cu participarea în comisiile de control a reprezentanţilor Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor. Articolul 20Pentru serviciile oferite de către furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la art. 14 alin. (3), Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de control distincte din care vor face parte reprezentanţi ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi, respectiv, ai Colegiului Medicilor din România. Articolul 21În situaţia în care se ajunge la un arbitraj între Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi Colegiul Medicilor din România, ca urmare a unor neintelegeri rezultate din activităţile Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, Comisia centrala de arbitraj va fi formată din 2 arbitri desemnaţi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi de Colegiul Medicilor din România. Articolul 22 (1) Pentru susţinerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate judeţene cu dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor va vărsa cota prevăzută de dispoziţiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 din încasările lunare în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) În cazul unor dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate pentru funcţionarea structurilor necesare. Articolul 23Colectarea contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate în procentele stabilite de Legea asigurărilor sociale de sănătate pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 10 alin. (1) se evidenţiază în contul Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor. Administrarea fondurilor colectate se va face potrivit prevederilor Legii nr. 145/1997. Articolul 24În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel, prevederile acesteia se completează cu prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997. Articolul 25Până la data de 1 ianuarie 1999, atribuţiile Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor se îndeplinesc de către Direcţia generală medicală şi asistenţa socială din cadrul Ministerului Transporturilor, cu personal de specialitate delegat de la persoanele juridice prevăzute la art. 10 alin. (1), stabilit prin ordin al ministrului transporturilor, pe baza propunerilor unităţilor din sistemul transporturilor. Articolul 26Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998, se modifica în mod corespunzător dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:───────────────-Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul sănătăţii,Hadju GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu───────────────-

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 368 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 20 mai 2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 126 din 22 decembrie 1992 privind abrogarea unor acte normative aplicabile în domeniul ocrotirii sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 mai 2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 140 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 42 din 11 aprilie 2014 privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 507 din 28 noiembrie 2003 bugetului de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 179 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 304 din 12 iulie 2006 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2005 şi la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 662 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 257 din 12 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 77 din 6 iulie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1995 cu privire la taxele de timbru stabilite pe transe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare
 • LEGE nr. 222 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000
 • LEGE nr. 165 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei", semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 239 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 208 din 23 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 130 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 148 din 17 mai 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 544 din 1 octombrie 2002 privind schimbarea denumirii comunei Viişoara, judeţul Neamţ, în Alexandru cel Bun
 • LEGE nr. 159 din 22 octombrie 1997 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • LEGE nr. 289 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice*)
 • LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 86 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 289 din 7 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 231 din 10 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab"
 • LEGE nr. 92 din 8 aprilie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
 • LEGE nr. 34 din 8 martie 2010 pentru completarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • LEGE nr. 45 din 14 mai 1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice, introducerea taxei asupra mijloacelor de transport
 • LEGE nr. 19 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/1999 pentru ratificarea Convenţiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale şi a Protocolului din 1996 la aceasta convenţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 4 octombrie 2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 277 din 10 octombrie 2007 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile situate pe secţiunile naţionale ale Reţelei rutiere transeuropene
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021