Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 10 noiembrie 1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 17 noiembrie 1998 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 10 noiembrie 1998privind privatizarea societăţilor comerciale din turism Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 17 noiembrie 1998

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale din turism, deţinute de stat, precum şi pentru vânzarea activelor aparţinând societăţilor comerciale din turism la care statul este acţionar, urmărindu-se următoarele obiective: a) creşterea eficientei economice a activităţii de turism, astfel încât aportul sau la P.I.B. sa crească; b) creşterea circulaţiei turistice; c) înscrierea României în circuitul turistic internaţional; d) creşterea calităţii şi a competitivitatii produsului turistic românesc; e) atragerea unor investitori recunoscuţi în domeniu - lanturi hoteliere de renume internaţional; f) atragerea de capital pentru investiţii de dezvoltare; g) îmbunătăţirea managementului. Capitolul 2 Organele administraţiei publice centrale abilitate în domeniul privatizării societăţilor comerciale din turism Articolul 2Organele administraţiei publice centrale abilitate în domeniul privatizării societăţilor comerciale din turism sunt:- Ministerul Privatizării;- Ministerul Turismului. Articolul 3În domeniul privatizării societăţilor comerciale din turism, Ministerul Turismului are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează, împreună cu Ministerul Privatizării, strategia de privatizare a societăţilor comerciale din turism, ca parte componenta a strategiei de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung, pe care o supune spre aprobare Guvernului; b) coordonează şi îndrumă metodologic, împreună cu Ministerul Privatizării, procesul de privatizare a societăţilor comerciale din turism; c) elaborează, împreună cu Ministerul Privatizării, şi supune spre aprobare Guvernului proiecte de legi şi de alte acte normative necesare deblocarii/accelerarii procesului de privatizare în turism; d) analizează şi decide asupra modalităţilor de privatizare a societăţilor comerciale din turism, inclusiv a bazelor de tratament; e) asigura, prin Oficiul de Promovare a Turismului, aflat în subordinea sa, promovarea interna şi internationala a listelor cuprinzând societăţile comerciale şi activele propuse la vânzare, a propunerilor privind constituirea de societăţi mixte, asocieri în vederea atragerii investitorilor recunoscuţi în domeniul turismului; f) efectuează controlul operaţiunilor de privatizare la societăţile comerciale din turism; g) colaborează cu societăţile de investiţii financiare care deţin pachete de acţiuni la societăţile comerciale din turism; h) avizează propunerile de divizare a societăţilor comerciale mari şi mijlocii din turism. Capitolul 3 Procedura prealabilă privatizării societăţilor comerciale din turism Articolul 4 (1) În vederea aplicării rapide a modalităţilor de privatizare prevăzute în cap. IV, societăţile comerciale din turism la care statul este acţionar se divizeaza potrivit unei proceduri speciale ce va fi stabilită în normele metodologice prevăzute la art. 21 alin. (1), avându-se în vedere următoarele criterii:- separarea capitalului social deţinut de Fondul Proprietăţii de Stat şi societăţile de investiţii financiare de capitalul social deţinut de ceilalţi acţionari;- separarea activelor în funcţie de modul de administrare a acestora prin administrare directa sau în baza contractelor de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune;- separarea activelor care au fost trecute în proprietatea statului prin legi şi prin alte acte normative de naţionalizare şi a căror situaţie juridică va fi reglementată printr-o lege specială;- numărul de active din patrimoniul societăţii comerciale;- amplasarea activelor în oraşe, staţiuni, judeţe;- capitalul social al societăţilor comerciale din turism, rezultat în urma divizării, să permită privatizarea rapida şi eficienta. (2) Premergător acestei etape, se va majoră capitalul social al societăţii comerciale cu valoarea terenurilor pentru care aceasta deţine titlu de proprietate, iar pachetul de acţiuni aferent majorării revine integral Fondului Proprietăţii de Stat; înregistrarea la oficiul registrului comerţului a majorării capitalului social se va face pe baza unei cereri de înscriere de menţiuni, depusa de către direcţia teritorială a Fondului Proprietăţii de Stat sau de către direcţia de specialitate a Fondului Proprietăţii de Stat Bucureşti. Capitolul 4 Modalităţi de privatizare a societăţilor comerciale din turismA. Transformarea contractelor de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune în contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare Articolul 5Societăţile comerciale din turism la care statul este acţionar şi care au în derulare contracte de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune vor vinde sau vor încheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare prin negociere directa cu locatarii sau cu asociaţii în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 6 (1) Iniţiativa transformarii contractelor de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune în contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare aparţine persoanei fizice sau juridice care are în folosinţă activul şi care va depune în acest sens o solicitare scrisă la sediul societăţii comerciale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Nerespectarea prevederilor cu privire la termenul prevăzut la alin. (1) atrage decăderea locatarului sau a asociatului din dreptul de a solicita transformarea contractului de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune în contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare cu consecinţa rezilierii de drept a contractului de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune, activele respective urmând a fi vândute potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu despăgubirea locatarului sau a asociatului, corespunzător investiţiilor efectuate şi neamortizate. (3) Societatea comercială are obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sa comunice decizia consiliului de administraţie cu privire la soluţionarea cererii prevăzute la alin. (1).B. Vânzarea de acţiuni Articolul 7Vânzarea de acţiuni se va face la preţul pieţei, preţul de pornire fiind valoarea nominală a acţiunii sau, în cazul în care aceasta este tranzactionata la Bursa de valori - Piaţa RASDAQ, preţul de tranzactionare din ziua precedenta de licitaţie.C. Vânzarea de active Articolul 8Vânzarea de active şi încheierea de contracte de leasing imobiliar se vor face la preţul pieţei, preţul de pornire fiind valoarea contabila rămasă a activului respectiv la data vânzării.D. Vânzarea de acţiuni şi vânzarea de active cu plata în rate Articolul 9Vânzarea de acţiuni şi vânzarea de active cu plata în rate se vor face în următoarele condiţii: - avans minim de 10% din preţul de vânzare;- rate eşalonate pe un termen de 5-20 de ani;- cu obligaţia cumpărătorului de a creşte, prin investiţii, calitatea serviciilor prestate în activele cumpărate, în maximum 2 ani de la data cumpărării, potrivit clauzelor contractuale, în condiţiile stabilite în normele metodologice;- perceperea unei dobânzi anuale, care va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului. Articolul 10La privatizarea societăţilor comerciale cu profil balnear care funcţionează în staţiunile balneare se va avea în vedere valorificarea factorilor terapeutici naturali, fără afectarea structurilor de baza ale complexelor de turism balnear integrate şi a calităţii pachetelor de servicii ce privesc cazarea, alimentaţia publică şi tratamentul. Articolul 11În termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, societăţile de investiţii financiare sunt obligate sa vândă acţiunile pe care le deţin la societăţile comerciale din turism peste limita de 10% din totalul acţiunilor emise de fiecare dintre societăţile comerciale din turism, potrivit dispoziţiilor legale. Articolul 12Din veniturile obţinute şi încasate de către Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea activelor şi acţiunilor emise de societăţile comerciale din turism, 80% se vărsa la bugetul de stat şi 20% la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului. Capitolul 5 Obligaţii şi sancţiuni Articolul 13Contractele de vânzare-cumpărare a activelor şi a acţiunilor cu plata în rate, la care nu s-au respectat clauzele contractuale de creştere a calităţii serviciilor prestate, în condiţiile stabilite prin normele metodologice, în maximum 2 ani, se reziliază de plin drept, fără a fi necesară somaţia din partea vânzătorului. În acest caz, sumele plătite de cumpărător în baza contractului reziliat nu se restituie. Articolul 14În scopul protejării activităţii de turism şi al creării bazei de dezvoltare turistica, înstrăinarea structurilor de primire din cadrul societăţilor comerciale din turism se face cu obligarea noului proprietar la menţinerea obiectului de activitate şi a funcţiunii structurii de primire turistica, la asigurarea protecţiei sociale a salariaţilor şi a protecţiei mediului. Articolul 15Pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică sancţiuni care vor fi stabilite în normele metodologice prevăzute la art. 21 alin. (1). Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 16 (1) Terenul aferent activului se poate vinde o dată cu acesta, în condiţiile legii. (2) Până la clarificarea situaţiei juridice a terenurilor, societăţile comerciale din turism beneficiază de dreptul de superficie asupra terenurilor aferente activelor. Articolul 17Activele care au fost trecute în proprietatea statului prin legi sau prin alte acte normative de naţionalizare, aparţinând societăţilor comerciale din turism la care statul este acţionar, vor putea fi înstrăinate, dacă nu sunt revendicate în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 18Vânzarea acţiunilor şi a activelor cu plata în rate se va efectua cu obligaţia vânzătorului de a cere constituirea de garanţii mobiliare şi imobiliare până la achitarea integrală a preţului. Articolul 19 (1) Procedurile de privatizare a societăţilor comerciale din turism, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se finalizează potrivit reglementărilor existente la data iniţierii acestora. (2) Facilităţile prevăzute la cap. IV lit. D se aplică şi societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1). Articolul 20Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998. Articolul 21 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen în care Ministerul Turismului, împreună cu Ministerul Privatizării vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a acesteia. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice dispoziţii contrare din domeniul privatizării societăţilor comerciale din turism.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Sorin Frunzaverdep. Ministrul interimar al privatizării,Victor ErosMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 22 august 2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 14 din 11 ianuarie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea şi întreţinerea sistemelor hidroenergetice şi de navigaţie Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II, semnată la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 23 din 3 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 6 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2007 pentru stabilirea orei de începere şi de închidere a votării la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
 • LEGE nr. 254 din 2 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 50 din 7 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 86 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 52 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 141 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 58 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1998 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
 • LEGE nr. 93 din 10 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind inventarierea înţelegerilor bilaterale încheiate între România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 111 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998
 • LEGE nr. 137 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014
 • LEGE nr. 261 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • LEGE nr. 77 din 1 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 94 din 7 mai 2019 privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 30 iunie 1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 20 noiembrie 2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţară PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
 • LEGE nr. 777 din 29 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navală în Marea Neagra, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 43 din 18 martie 1930 pentru acordarea unei pensiuni viagere D-nei Elena Gh. Coşbuc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 124 din 27 mai 2008 privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 28 septembrie 1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 11 septembrie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 304 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 23 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 6 decembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 77 din 1 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 1.077 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea Aranjamentului comercial provizoriu încheiat între România şi Ungaria la 10 August 1930
 • LEGE nr. 448 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastru
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 151 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • LEGE nr. 254 din 29 aprilie 2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • LEGE nr. 67 din 21 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006
 • LEGE nr. 61 din 10 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
 • LEGE nr. 200 din 16 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 2 aprilie 2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021