Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA URG. nr. 29 din 22 octombrie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 27 octombrie 1998 -
ORDONANTA URG. nr. 29 din 22 octombrie 1998privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 27 octombrie 1998

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare în domeniul Energiei, denumita în continuare A.N.R.E., instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 3. (2) Finanţarea activităţii A.N.R.E. se asigura integral din venituri extrabugetare obţinute din tarife pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii, precum şi din contribuţii ale agenţilor economici potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice. Pentru desfăşurarea activităţii poate folosi mijloace materiale şi băneşti primite de la persoane fizice şi juridice, cu respectarea dispoziţiilor legale. (3) Nivelul tarifelor şi al contribuţiilor prevăzute la alin. (2) se stabileşte de A.N.R.E. în fiecare an, în condiţiile legii, şi sunt date publicităţii. Articolul 2 (1) Patrimoniul A.N.R.E. se constituie prin preluarea în administrare de la Compania Naţionala de Electricitate - S.A. a bunurilor cuprinse în anexa nr. 1. (2) Capitalul social al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/1998, se diminuează cu valoarea de 1.850.000.000 lei, corespunzător bunurilor preluate de A.N.R.E. (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între Compania Naţionala de Electricitate - S.A. şi A.N.R.E., în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la valoarea de 1.850.000.000 lei. Articolul 3A.N.R.E. creează şi aplica sistemul de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionarii sectorului şi pieţei energiei electrice şi termice în condiţii de eficienta, concurenta, transparenta şi protecţie a consumatorilor. Articolul 4A.N.R.E. se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare avizat de ministrul industriei şi comerţului, în coordonarea căruia se afla până la intrarea în vigoare a legii energiei electrice şi termice. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă va fi elaborat regulamentul de organizare şi funcţionare. Articolul 5A.N.R.E. este abilitata cu următoarele competente: a) emite, acorda, suspenda sau retrage autorizaţiile şi licentele pentru agenţii economici existenţi în sectorul energiei electrice şi termice, precum şi pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pieţei de energie electrica şi termica; b) stabileşte criteriile şi metodele pentru calculul tarifelor şi al preţurilor în sectorul energiei electrice şi termice; c) stabileşte contractele-cadru privind vânzarea, achiziţia, precum şi furnizarea energiei electrice şi termice la consumatorii finali; d) stabileşte criteriile de eligibilitate a consumatorilor de energie electrica; e) stabileşte normele tehnice şi comerciale cu caracter obligatoriu pentru agenţii economici din sector, necesare funcţionarii eficiente şi transparente a sistemului energetic naţional; f) elaborează şi emite norme pentru utilizarea eficienta a energiei electrice şi termice; g) soluţionează neînţelegerile legate de încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice şi termice; h) controlează îndeplinirea deciziilor proprii de către agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice şi aplica sancţiuni în cazul nerespectării acestora; i) derulează programe, inclusiv programe de asistenţa, aprobate de ministrul industriei comerţului; j) exercita orice alte competente prevăzute de lege. Articolul 6A.N.R.E. are următoarele atribuţii principale: a) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi stabileşte responsabilităţile personalului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b) stabileşte regimul de emitere şi de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice, precum şi condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora; c) stabileşte metodologia de calcul a preţurilor şi tarifelor aplicabile activităţilor de monopol natural, din domeniul sau de activitate, cu avizul Oficiului Concurentei, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de energie electrica şi termica; d) stabileşte, cu avizul Oficiului Concurentei, preţurile şi tarifele aplicate consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activităţi sau servicii publice din sectorul energiei electrice şi termice, preţurile şi tarifele practicate între operatorii economici din cadrul acestuia, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport şi de distribuţie a energieielectrice prin sistemul electroenergetic naţional, precum şi preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii şi distribuţiei energiei termice; e) aproba regulamentul de programare şi dispecerizare a sistemului energetic naţional; f) aproba codurile tehnice ale reţelelor de transport şi de distribuţie elaborate de către Compania Naţionala de Electricitate - S.A.; g) aproba contractele-cadru de achiziţie şi de vânzare a energiei electrice şi termice între agenţii economici din cadrul sectorului; h) aproba contractele-cadru privind furnizarea energiei electrice către consumatorii captivi; i) elaborează cerinţe, criterii şi proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrica; j) elaborează metodologia proprie de urmărire şi control în vederea respectării de către furnizorii de energie electrica şi termica a sistemului de preţuri şi tarife; k) elaborează în conformitate cu prevederile legale regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu; l) elaborează metodologia de soluţionare a neintelegerilor precontractuale privind furnizarea energiei electrice şi termice; m) urmăreşte încheierea şi respectarea în condiţiile legii a contractelor dintre investitori şi autorităţi şi se autosesizeaza în vederea protejării acestora; n) urmăreşte aplicarea standardelor de calitate în domeniul serviciilor specifice sectorului energiei electrice şi termice şi propune, ori de câte ori constata neconcordante, adaptarea acestora; o) propune ministrului industriei şi comerţului măsuri de prevenire şi eliminare a abuzului de poziţie dominantă pe piaţa ori de câte ori constata nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenta şi transparenta; p) creează o baza de date necesară desfăşurării activităţii sale şi pentru furnizarea de informaţii altor autorităţi în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice şi termice, precum şi în legătură cu activitatea de comerţ internaţional cu energie electrica şi cu practicile internaţionale în domeniu. Datele se dau publicităţii cu avizul ministrului industriei şi comerţului; q) instruieste şi perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenţa tehnica străină; r) informează ministrul industriei şi comerţului asupra activităţii proprii desfăşurate; s) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale. Articolul 7Termenii referitori la: sectorul energiei electrice, cod, furnizor, consumator final, acces la reţea, consumator eligibil şi consumator captiv de energie electrica, autorizaţie şi licenta, utilizaţi în prezenta ordonanţă de urgenţă, au înţelesul definit în anexa nr. 2. Articolul 8A.N.R.E. este structurată pe departamente de specialitate, potrivit competentelor şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat. Articolul 9 (1) Activitatea A.N.R.E. este condusă de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului industriei şi comerţului pentru o perioadă de 5 ani. (2) Preşedintele este funcţionar public şi calitatea sa este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii sau demnitati publice, cu excepţia activităţii didactice din învăţământul superior. Preşedintelui îi este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ şi participarea la administrarea sau la conducerea unor societăţi comerciale, regii autonome sau a unor organizaţii cooperatiste. (3) Mandatul preşedintelui încetează: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilităţi din cele prevăzute la alin. (2); f) prin revocare, pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Preşedintele se revoca de către autoritatea care l-a numit. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. (5) Deciziile de interes general pentru agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice se publică în Monitorul Oficial al României. (6) Deciziile luate de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părţilor interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, dacă sunt de interes general. Articolul 10 (1) Preşedintele A.N.R.E. este asistat de un consiliu consultativ format din 7 membri, numiţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului pe baza propunerilor primite din partea asociaţiilor profesionale din domeniul energiei electrice şi termice şi a organizaţiilor consumatorilor de energie electrica şi termica, precum şi din specialişti desemnaţi din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului. (2) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor agenţilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrica şi termica, evalueaza impactul reglementărilor A.N.R.E. şi face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.N.R.E. Articolul 11 (1) Personalul este angajat şi eliberat din funcţie în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.N.R.E., cu contractul colectiv de muncă şi cu reglementările legale în vigoare. Condiţiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (2) sunt aplicabile şi personalului. (2) Personalul preluat de la Compania Naţionala de Electricitate - S.A. se considera transferat la A.N.R.E. şi îşi păstrează salariile avute până la negocierea contractului colectiv de muncă. (3) Contractul colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 12Salarizarea personalului A.N.R.E. se stabileşte în conformitate cu reglementările în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare. Articolul 13 (1) A.N.R.E. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei şi comerţului. (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al A.N.R.E. rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Articolul 14 (1) Agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice au obligaţia de a pune la dispoziţie A.N.R.E. informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia. (2) Furnizarea de informaţii incorecte, incomplete sau eronate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei. (3) Sancţiunea contravenţională prevăzută la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice. (4) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul A.N.R.E. (5) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 15Pentru îndeplinirea atribuţiilor ei, A.N.R.E. colaborează cu Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile consumatorilor de energie electrica şi termica, cu agenţii economici specializaţi care prestează servicii pentru sector, cu asociaţiile profesionale din domeniul energiei electrice şi termice şi cu asociaţiile patronale. Articolul 16 (1) În termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, A.N.R.E. emite regulamentul privind acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice, prin care vor fi stabilite procedurile şi condiţiile de acordare a acestora. (2) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă A.N.R.E. va emite reglementări privind stabilirea tarifelor pentru distribuţia şi vânzarea energiei termice. Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul reformei,preşedintele Consiliului pentru Reforma,Ioan MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Secretar de stat,şeful Oficiului Concurentei,Constantin Prigoreanu,subsecretar de stat Anexa 1LISTAbunurilor care vor fi trecute din patrimoniul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. în patrimoniul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
  Nr. crt.DenumireaElementele de identificareValoarea***)  - lei -
  1.Sediu - Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 21/2 Parter + Etaj 1 + Etaj 2*)1.400.000.000
  2.Mobilier, aparatură, birotică**)140.000.000
  3.Calculatoare, periferice**)195.000.000
  4.Maşini, utilaje, instalaţii**)35.000.000
  5.Mijloace de transport3 autoturisme80.000.000
  6.TOTAL GENERAL:   1.850.000.000
    *) Suprafaţa birourilor alocate A.N.R.E.:        Parter = 98,05 mp (camerele 5, 6, 7, 8 şi 9)       Etaj 1 = 177,07 mp (integral)       Etaj 2 = 188,96 mp (integral)    **) Corespunzătoare actualelor dotări ale spaţiilor alocate.    ***) Valoarea rămasă în contabilitatea Regiei Autonome de Electricitate "Renel" la data de 30 martie 1998 şi care se regaseste în prezent în patrimoniul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.
Anexa 2         Definiţii de termen specifici    Sectorul energiei electrice şi termice - ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor aferente, de producere, transport, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi termice.    Cod - colectie de reglementări pentru un domeniu specific de activităţi sau instalaţii din cadrul sectorului energiei electrice şi termice.    Furnizor - persoana fizica sau juridică de drept privat, română sau străină, licentiata sa comercializeze energie electrica sau termica.    Consumator (final) de energie electrica - persoana fizica sau juridică de drept privat, română sau străină, care cumpara energie electrica în scopul obţinerii de servicii din utilizarea acesteia.    Acces la reţea - dreptul agenţilor economici de producere şi furnizare, precum şi al consumatorilor eligibili de energie electrica de a se racorda şi de a folosi în condiţiile legii serviciile reţelelor electrice, de transport şi/sau de distribuţie.    Consumator eligibil - consumatorul de energie electrica care are dreptul să-şi aleagă furnizorul şi sa contracteze direct cu acesta energie necesară, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie.    Consumator captiv - consumatorul de energie electrica care este obligat, în conformitate cu reglementările în domeniu, sa contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor/furnizor.    Autorizaţia - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română sau străină, pentru a construi, a pune şi a menţine în funcţiune sau a modifica o instalatie de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuţie a energiei electrice şi termice.    Licenta - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română sau străină, de exploatare comercială a instalaţiilor autorizate, de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuţie a energiei electrice şi termice, precum şi de intermediere în comercializarea de energie electrica sau termica.                              ---------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 12 septembrie 2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • LEGE nr. 45 din 6 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 109 din 10 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 242 din 22 iunie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 163 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 31 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Bucureşti la 22 iunie 1994
 • LEGE nr. 25 din 24 martie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 67 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice*)
 • LEGE nr. 88 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
 • LEGE nr. 394 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 35 din 27 martie 2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994
 • LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 140 din 4 iulie 2008 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 150/1978 privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferinţei generale a acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 23 septembrie 2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 247 din 22 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri
 • LEGE nr. 99 din 16 septembrie 1992 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Turcia privind transferul persoanelor condamnate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 4 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăţi comerciale producătoare de aparatură şi instrumente medicale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 iunie 2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 52 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 331 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 14 februarie 2000 privind acordarea unui credit Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietăţii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finanţării parţiale a importurilor de păcura, gaze naturale şi cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 30 martie 1998 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare a Programului Operaţional de Ţara PHARE 1997, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 1997
 • LEGE nr. 275 din 4 iulie 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 122 din 1 aprilie 1937 privind organizarea şi funcţionarea Muzeului Militar Naţional din Bucureşti şi regionalele sale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 19 octombrie 1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 între Guvernul României şi Comisia Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 septembrie 2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 128 din 31 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 30 august 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 168 din 29 iunie 2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 348 din 21 iulie 2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetăţenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 86 din 6 octombrie 1938 pentru măsurarea, comasarea şi parcelarea pământurilor locuitorilor împroprietăriţi în Basarabia, în baza legilor din 13 iunie 1874 şi 19 februarie 1875, aflaţi în indiviziune
 • LEGE nr. 156 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 45 din 30 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021