Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 18 septembrie 1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 22 septembrie 1998 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 18 septembrie 1998pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 22 septembrie 1998

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare se completează, după cum urmează:După articolul 92 se introduc articolele 92^1 - 92^12 cu următorul cuprins:"Art. 92^1. - Ministerul Finanţelor, în numele statului sau al administraţiei publice locale, după caz, exercita toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale, inclusiv la cele rezultate din restructurarea regiilor autonome, la care stingerea creanţelor bugetare se face potrivit modalităţilor prevăzute în prezenta ordonanţă.Societăţile comerciale care sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate de Ministerul Finanţelor, cu avizul ministerelor care gestionează creanţe bugetare restante.Prin aceleaşi hotărâri ale Guvernului se transfera acţiunile deţinute de stat de la Fondul Proprietăţii de Stat la Ministerul Finanţelor, care le va administra pe durata exercitării procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă. În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. 2 şi 3 se vor efectua menţiunile corespunzătoare atât în registrul comerţului, cat şi în registrele de evidenţiere a acţionarilor, constituite conform legii.Operaţiunile prevăzute la alin. 4 sunt obligatorii şi sunt scutite de plată oricăror taxe, tarife sau comisioane.În cazul nerealizarii stingerii totale sau parţiale a creanţelor bugetare prin modalităţile prevăzute în prezenta ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului acţiunile deţinute de stat vor fi transferate de la Ministerul Finanţelor la Fondul Proprietăţii de Stat.Art. 92^2. - În cazul debitorilor, societăţi comerciale la care statul sau autorităţile administraţiei publice locale sunt acţionari, creanţele bugetare restante se pot stinge prin următoarele modalităţi: a) plata efectivă facuta de către terţe persoane către Ministerul Finanţelor, care acţionează atât în calitatea prevăzută la art. 92^1 , cat şi ca reprezentant al titularilor creanţelor bugetare restante; b) plata efectivă facuta de către terţe persoane juridice din sumele obţinute ca urmare a vânzării acţiunilor deţinute de stat pe pieţele organizate, dispusă de Ministerul Finanţelor; c) plata efectivă facuta de către debitor din sumele obţinute ca urmare a vânzării acţiunilor din emisiunea facuta în acest scop, la cererea Ministerului Finanţelor; d) plata efectivă facuta de către debitor din sumele obţinute ca urmare a unor emisiuni de obligaţiuni convertibile în acţiuni, facuta în acest scop, la cererea Ministerului Finanţelor; e) prin orice combinaţie a modalităţilor prevăzute la lit. b)-d).Art. 92^3. - În cazul modalitatii prevăzute la art. 92^2 lit. a), preţul acţiunilor destinate vânzării se stabileşte prin negociere directa sau indirecta cu terţii plătitori ori prin licitaţie, pe baza unui raport de evaluare întocmit anterior.Procedurile privind evaluarea acţiunilor, negocierea şi licitaţia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanţelor. În aceeaşi hotărâre se vor reglementa modalităţile prin care Ministerul Finanţelor va reprezenta interesele celorlalţi creditori bugetari şi modul în care se va face distribuirea sumelor în vederea stingerii creanţelor bugetare.Preţul acţiunilor tranzacţionate pe pieţele organizate nu va putea fi mai mic decât cel prevăzut în ordinul de vânzare dat de Ministerul Finanţelor.Art. 92^4. - Terţii plătitori sunt obligaţi sa vireze integral sumele rezultate din vânzarea acţiunilor, potrivit art. 92^2 lit. a), în termenele stabilite în convenţia încheiată cu Ministerul Finanţelor, în conturile indicate de acesta.Neplata sumelor datorate în termenul stabilit conform alin. 1 atrage rezoluţiunea de plin drept a convenţiei încheiate. Ministerul Finanţelor este obligat sa prevadă clauza penală pentru neexecutarea convenţiei, care nu poate fi mai mica de 10% din valoarea contractului.În cazul modalitatii prevăzute la art. 92^2 lit. b), terţii plătitori sunt obligaţi sa vireze sumele rezultate din tranzacţii în termen de 4 zile lucrătoare de la data efectuării tranzacţiilor, în conturile indicate de Ministerul Finanţelor. Nerespectarea dispoziţiilor alin. 3 da dreptul Ministerului Finanţelor de a sesiza Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare în vederea constatării şi sanctionarii faptelor conform prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori şi celorlalte reglementări aplicabile în materie.Societăţile comerciale care procedează potrivit dispoziţiilor cuprinse la art. 92^2 lit. c) şi d) sunt obligate ca, în termen de doua zile de la încasarea sumelor rezultate din vânzarea acţiunilor şi obligaţiunilor respective, să le vireze în conturile indicate de Ministerul Finanţelor. Aceste sume nu pot fi urmărite şi executate în cadrul nici unei proceduri de executare silită şi nici nu pot fi folosite de către societatea comercială cu alta destinaţie decât cea prevăzută de prezenta ordonanţă.Art. 92^5. - În cazul aplicării modalitatii de stingere a creanţelor bugetare, prevăzută la art. 92^2 lit. a), terţii plătitori dobândesc acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale ale căror debite sunt astfel stinse corespunzător sumei achitate, în condiţiile stabilite prin convenţie.Convenţia prevăzută la alin. 1 se încheie între Ministerul Finanţelor şi terţii plătitori. În acest scop Ministerul Finanţelor va apela la consultanţi, care pot fi bănci de investiţii, societăţi de administrare ori societăţi de valori mobiliare.Convenţia încheiată între Ministerul Finanţelor şi terţul plătitor constituie temeiul legal prin care se transfera dreptul de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat către terţul plătitor.Convenţiile încheiate în temeiul prevederilor prezentului articol sunt acte autentice şi sunt scutite de plată oricăror taxe sau tarife.Art. 92^6. - În cazul aplicării modalitatii de stingere a creanţelor bugetare, prevăzută la art. 92^2 lit. b), Ministerul Finanţelor va inainta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, prin consultanţii menţionaţi la art. 92^5, prospectul de oferta publică de vânzare, solicitând autorizarea acesteia. Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare este obligată să se pronunţe cu privire la prospectul de oferta publică de vânzare în termen de cel mult 5 zile de la primirea acestuia.În cazul refuzului motivat al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de eliberare a autorizaţiei, Ministerul Finanţelor, prin consultantul menţionat la art. 92^5, va putea inainta din nou prospectul de oferta publică de vânzare după îndeplinirea cerinţelor formulate.După autorizarea de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, Ministerul Finanţelor va proceda la distribuirea acţiunilor pe pieţele organizate.Art. 92^7. - În cazul aplicării modalităţilor de stingere a creanţelor bugetare, prevăzute la art. 92^2 lit. c) şi d), la cererea Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile, administratorii societăţilor comerciale debitoare, stabilite prin hotărâre a Guvernului, vor convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru ca, în scopul acoperirii creanţelor bugetare restante, sa decidă cu privire la emisiunea de acţiuni sau de obligaţiuni, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. În adunarea generală extraordinară a acţionarilor, prevăzută la alin. 1, reprezentanţii statului anume desemnaţi vor cere adoptarea hotărârii privind stingerea obligaţiilor bugetare restante, prin modalităţile menţionate la acelaşi alineat. Art. 92^8. - Începând cu data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prin care se stabilesc societăţile comerciale care intra sub incidenţa prevederilor art. 92^2 se suspenda procedurile de executare silită pornite împotriva acestora, precum şi procedurile de privatizare sau de lichidare iniţiate de Fondul Proprietăţii de Stat. De asemenea, se suspenda şi orice amânări şi eşalonări privind plata obligaţiilor bugetare.Suspendarea încetează, dacă creanţele bugetare nu au fost stinse, prin modalităţile menţionate la art. 92^2, în termenele prevăzute în hotărârile Guvernului.De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prin care se stabilesc societăţile comerciale care intra sub incidenţa prevederilor art. 92^2 şi până la stingerea creanţelor bugetare prin modalităţile prevăzute în prezenta ordonanţă, nu se mai calculează şi nu se mai datorează majorări de întârziere.În cazul în care prin vânzarea acţiunilor statului, după stingerea creanţelor bugetare, au rămas sume disponibile, acestea se fac venit la bugetul de stat.Art. 92^9. - Hotărârile Guvernului prevăzute la art. 92^1 alin. 2 şi 3 constituie acte de gestiune săvârşite de stat în calitate de persoana juridică şi pentru administrarea patrimoniului sau.Art. 92^10. - Ministerul Finanţelor va efectua plăţile aferente cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe din bugetul Ministerului Finanţelor.Sumele avansate pentru realizarea procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi recuperate cu prioritate din sumele încasate în contul creanţelor bugetare.Art. 92^11. - Licitaţiile organizate de Ministerul Finanţelor în aplicarea prezentei ordonanţe nu sunt supuse reglementărilor privind achiziţiile publice.Operaţiunile privind vânzarea acţiunilor şi a obligaţiunilor prin modalităţile prevăzute în prezenta ordonanţă sunt neimpozabile.Art. 92^12. - Constituie contravenţie, dacă, potrivit legii nu sunt infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte: a) neoperarea menţiunilor în registrele prevăzute la art. 92^1 alin. 4; b) nevărsarea în termen sau folosirea în alte scopuri a sumelor prevăzute la art. 92^4 alin. 5; c) nerespectarea termenului prevăzut la art. 92^6 alin. 2.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele Ministerului Finanţelor.Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor." Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică societăţilor comerciale cu capital de stat care, la data intrării în vigoare a acesteia, au obligaţii bugetare restante. Articolul 3În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice pentru aplicarea acesteia, care vor fi supuse aprobării Guvernului. Articolul 4Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul privatizării,Sorin DimitriuMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul sănătăţii,Hajdu Gabor----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 18 aprilie 2003 privind vânzarea unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 245 din 7 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 65 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Protocolului referitor la aderarea Comunităţii Europene la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, aşa cum a fost amendată de mai multe ori şi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles la 8 octombrie 2002
 • LEGE nr. 289 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 141 din 9 iulie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1997 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 7 iunie 1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 15 decembrie 1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 180 din 9 mai 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 21 din 17 decembrie 1971 viei şi vinului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 24 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 131 din 15 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 2 aprilie 1999 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 80 din 13 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 83 din 6 octombrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 29 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 120 din 30 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 569 din 19 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 143 din 12 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993 Legea Curţii Supreme de Justiţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 3 iulie 2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 231 din 1 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional
 • LEGE nr. 372 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 19 mai 1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 347 din 27 decembrie 2018 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 27 octombrie 2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 256 din 19 iulie 2007 privind completarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 20 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum şi a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 100 din 20 iunie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, comercială şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • LEGE nr. 232 din 22 noiembrie 2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 290 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 16 mai 2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică
 • LEGE nr. 150 din 5 mai 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021