Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 30 martie 1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 2 aprilie 1998 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 martie 1998privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 2 aprilie 1998

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Produsele şi serviciile care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome şi ale căror preţuri sau tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei sunt prevăzute în anexa care face parte din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2 (1) Preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor prevăzute la art. 1 se pot ajusta periodic, pe baza avizului Oficiului Concurentei, cu informarea prealabilă a Guvernului, în limitele preţului nominal rezultat din aplicarea, la preţul iniţial, a modificării parametrului de ajustare pentru fiecare produs sau serviciu. (2) În cazurile în care, pe baza analizei situaţiei financiare a producătorilor sau a prestatorilor, a influentelor reale în costuri şi a avantajului cuvenit consumatorilor, Oficiul Concurentei avizează preţuri sau tarife mai mici decât nivelul nominal rezultat din aplicarea la preţul iniţial a modificării parametrului de ajustare, diferenţa nu se va lua în calcul la ajustarile ulterioare. În avizul Oficiului Concurentei se va menţiona, pe lângă preţul dau tariful ajustat, şi nivelul parametrului existent la data respectiva, faţă de care se va determina modificarea parametrului respectiv la ajustarea ulterioară. (3) Pentru energia electrica, energia termica şi serviciile internaţionale de telefoane şi de posta, ajustarea preţurilor şi tarifelor se va face pe baza cursului mediu de schimb al leului faţă de dolarul S.U.A. pe primele 20 de zile ale lunii în care se solicita ajustarea, calculul pe baza datelor comunicate de Banca Naţionala a României. (4) Pentru celelalte produse şi servicii prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, preţurile şi tarifele se ajusteaza pe baza ultimului indice al preţurilor de consum publicat de Comisia Naţionala pentru Statistica. Articolul 3 (1) Cererile de ajustare a preţurilor şi tarifelor pot fi depuse de către producătorii şi prestatorii de produse şi servicii, atunci când parametrul de ajustare prevăzut la art. 2 alin. (3) sau (4) se modifica cu cel puţin 5% faţă de nivelul existent la data precedentei ajustari, la Oficiul Concurentei, care va formula un aviz motivat de acceptare sau de corectare a modificării solicitate. (2) Cota minima de variatie prevăzută la alineatul precedent poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei. (3) În cazuri deosebite, cum sunt restructurarea regiilor autonome, modificarea structurală a costurilor şi a condiţiilor de producţie, Oficiul Concurentei poate să analizeze, la solicitarea producătorilor şi a prestatorilor ori din proprie iniţiativă, nivelul costurilor, al preţurilor şi al tarifelor la produsele şi serviciile prevăzute în anexa şi sa propună Guvernului modificarea acestora. Articolul 4 (1) În cazul producătorilor sau prestatorilor cuprinşi în programe de dezvoltare şi reabilitare a unităţilor, pentru care Guvernul a stabilit, pentru perioade determinate, la unele dintre produsele şi serviciile prevăzute la art. 1, reguli sau formule de ajustare, altele decât cele prevăzute la art. 2, nivelurile concrete ale preţurilor şi tarifelor se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, pe baza regulilor respective. (2) Preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru care prin legi speciale se instituie avizul Oficiului Concurentei, se stabilesc şi pot fi ajustate conform art. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, pe baza ultimului indice al preţurilor de consum publicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, dacă prin legile respective nu se prevede altfel. Articolul 5 (1) Nerespectarea de către agenţii economici a prevederilor art. 2, practicarea altor preţuri sau tarife decât cele avizate sau fără avizul Oficiului Concurentei, precum şi prezentarea de date eronate la fundamentarea cererii de ajustare a preţurilor şi tarifelor constituie contravenţie, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii contravenţiei se confisca, iar preţurile şi tarifele practicate greşit se corecteaza. Nivelul amenzilor va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de nivelul inflaţiei. (2) Aplicarea sancţiunilor pentru faptele de încălcare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei. (3) În cazul confiscării sumelor încasate necuvenit se aplică dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994, aprobată prin Legea nr. 65/1994. (4) Contravenţiile se constata şi se sancţionează de către persoanele împuternicite în acest scop de către Oficiul Concurentei, care vor aplica amenda şi vor dispune vărsarea la bugetul de stat a sumelor încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii contravenţiei. Contravenţiilor constatate nu li se aplică dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 32/1968. (5) Împotriva procesului-verbal de constatare şi de aplicare a sancţiunilor dispuse se poate face plângere în condiţiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 32/1968, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994, aprobată prin Legea nr. 65/1994. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 27 februarie 1997, aprobată prin Legea nr. 69/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 aprilie 1997;- articolul 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termica în lunile sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, pentru unele categorii ale populaţiei, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 3/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 5 noiembrie 1997;- articolul 10 din Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996;- orice alta dispoziţie contrară. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Şeful Oficiului Concurentei,Mihu Miron BijiMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Mircea CiumaraMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul reformei,preşedintele Consiliuluipentru Reforma,Ilie SerbanescuMinistrul comunicaţiilor,Sorin PantisMinistru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus Opris Anexa                           LISTA produselor şi serviciilor ale căror preţuri şi tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
           
      Periodicitatea ajustăriiParametrii de ajustare
  -Energie electricălunarcursul de schimb valutar
  -Energie termicălunarcursul de schimb valutar
  -Transport pe calea ferată - deservire generală (exclusiv servicii auxiliare şi transport internaţional)lunarindicele preţurilor de consum
  -Transport fluvial în Delta Dunării şi pe rutele Orşova - Moldova Nouă, Brăila - Hârşova şi Galaţi - Grindu, pentru locuitorii zoneilunarindicele preţurilor de consum
  -Transport urban de călători cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul şi metroullunarindicele preţurilor de consum
  -Servicii poştale de bază:    
    internetrimestrialindicele preţurilor de consum
    internaţionalelunarcursul de schimb valutar
  -Servicii telefonice de bază:    
    internetrimestrialindicele preţurilor de consum
    internaţionalelunarcursul de schimb valutar
  -Apă brutălunarindicele preţurilor de consum
  -Apă potabilă şi canalizarelunarindicele preţurilor de consum
  -Servicii efectuate de Ministerul de Interne (paşapoarte, cărţi de identitate şi permise de conducere auto)lunarindicele preţurilor de consum
  -Medicamente de uz uman din producţie internălunarindicele preţurilor de consum
----------

Noutăți

 • LEGE nr. 223 din 30 aprilie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 1 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 349 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 • LEGE nr. 188 din 16 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor categorii de infracţiuni, semnat la Varşovia la 11 iulie 2001
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 13 iunie 2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • LEGE nr. 88 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord
 • LEGE nr. 22 din 12 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 168 din 16 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 777 din 29 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navală în Marea Neagra, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 76 din 17 iulie 1992 *** Republicată privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 181 din 26 iunie 1930 prin care se autoriza schimbul a doua terenuri între Ministerul de Justiţie, Direcţiunea Generală a Penitenciarelor şi Institutelor de Prevenire, şi Ministerul de Agricultura şi Domenii
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 106 din 18 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 170 din 5 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Vlădeni prin reorganizarea comunei Dărmăneşti, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 3 iunie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 383 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 533 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
 • LEGE nr. 50 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea poliţienească, semnată la Bucureşti la 14 aprilie 1999
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 42 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 14 octombrie 2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • LEGE nr. 353 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 18 din 11 ianuarie 2006 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 71 din 26 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional 1998 RO 9803-RO 9807, semnat la Bucureşti la 30 septembrie 1998
 • LEGE nr. 199 din 15 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 352 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie
 • LEGE nr. 80 din 21 iulie 1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 54 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 179 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli
 • LEGE nr. 397 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 14 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
 • LEGE nr. 184 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 71 din 28 octombrie 1993 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993, emisă în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • LEGE nr. 25 din 10 ianuarie 2002 privind trecerea satului Custelnic din componenta comunei Găneşti, judeţul Mureş, în componenta municipiului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 395 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
 • LEGE nr. 87 din 29 iunie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 43 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1996 privind modificarea listei-anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, republicată
 • LEGE nr. 165 din 14 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 77 din 17 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020