Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA URGENTA nr. 5 din 23 martie 1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 25 martie 1998 -
ORDONANTA URGENTA nr. 5 din 23 martie 1998privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 25 martie 1998

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Consiliul pentru Reforma, compartiment de specialitate în structura aparatului de lucru al Guvernului, se reorganizează ca organ al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în scopul corelării şi monitorizarii politicilor guvernamentale de reforma şi dezvoltare economico-socială.Consiliul pentru Reforma este condus de ministrul reformei, preşedinte al Consiliului pentru Reforma, care are calitatea de ordonator principal de credite.Sediul Consiliului pentru Reforma este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1. Articolul 2Consiliul pentru Reforma are următoarele atribuţii principale: a) analizează, corelează şi avizează strategiile şi programele de reforma economico-socială, elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice, care urmează a fi aprobate de către Guvern; b) urmăreşte realizarea măsurilor de reforma în toate sectoarele de activitate, prin colaborare cu ministerele, şi raportează periodic Guvernului asupra stadiului realizării reformei; c) corelează politicile de dezvoltare regionala, coordonează şi avizează programele de investiţii publice elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice; d) elaborează şi promovează politici pentru dezvoltarea sectorului privat şi programe de dezvoltare şi sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii; e) promovează politici postprivatizare; f) iniţiază şi elaborează, împreună cu ministerele, proiecte de acte normative în domeniul reformei şi da avize conforme pentru proiectele înaintate de ministere sau de alte organe ale administraţiei publice în acest domeniu; g) elaborează hotărârile Guvernului cu privire la programele de dezvoltare propuse a fi finanţate din fondul constituit la dispoziţia Guvernului, conform art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998; h) derulează programe cu finanţare interna şi externa în domeniul economico-social; i) urmăreşte desfăşurarea calendarului Guvernului cu privire la măsurile de reforma ce decurg din angajamentele internaţionale ale acestuia; j) întocmeşte periodic rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor de reforma, pe care le pune la dispoziţie primului-ministru, în vederea discutarii în şedinţa a Guvernului; k) îndeplineşte orice alte atribuţii conferite expres prin acte normative.În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul pentru Reforma colaborează cu ministerele, instituţiile de specialitate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, în vederea corelării politicilor de reforma şi pentru promovarea dezvoltării sectorului privat.Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale sunt obligate sa pună la dispoziţie Consiliului pentru Reforma informaţiile pe care acesta le solicita, în vederea monitorizarii activităţii Guvernului, corelării politicilor de reforma şi promovării dezvoltării sectorului privat.Ministrul reformei poate solicita celorlalţi miniştri întruniri, în scopul asigurării coerentei proiectelor şi strategiilor în domeniul reformei. Articolul 3Ministrul reformei coordonează activitatea Comisiei Naţionale pentru Statistica, a Comisiei Naţionale de Prognoza şi a Oficiului Concurentei. Articolul 4Organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Reforma se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba, prin hotărâre, organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Reforma. Articolul 5Salarizarea personalului Consiliului pentru Reforma se face conform anexei nr. 4 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 6Ministerul Finanţelor va introduce în indicatorii financiari pe anul 1998 modificările care decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Hotărârea Guvernului nr. 706/1993 privind organizarea şi atribuţiile Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică şi art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului României şi orice alte dispoziţii contrare, iar anexa la Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul reformei,preşedintele Consiliului pentruReforma,Ilie SerbanescuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului şi aDepartamentului pentru AdministraţiePublică Locală,Remus OprisMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat, ministruljustiţieiValeriu Stoica---------

Noutăți

 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 februarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 30 iunie 1999 privind organizarea şi desfăşurarea celei de a doua sesiuni a examenului naţional de capacitate în anul 1999
 • LEGE nr. 123 din 14 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 4.321 din 15 decembrie 1938 pentru înfiinţarea organizaţiei politice a "Frontului Renasterii Naţionale"
 • LEGE nr. 575 din 14 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 64 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 8 octombrie 2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 40 din 9 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 572 din 14 decembrie 2004 privind Ordinul Meritul Diplomatic şi Medalia Meritul Diplomatic
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 61 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 668 din 20 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 14 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 289 din 15 mai 2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 13 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 48/1969 privind modificarea Legii nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 91 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 418 din 16 noiembrie 2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 141 din 23 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 31 din 5 martie 2008 pentru ratificarea Acordului prin schimb de note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 şi, respectiv, la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994
 • LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 345 din 11 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 142 din 16 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 60 din 29 octombrie 1974 *** Republicat Legea sanitară veterinara
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 158 din 3 decembrie 2014 pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009
 • LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 54 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 30 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • LEGE nr. 402 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 131 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 53 din 20 martie 2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (*republicată*) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României*)
 • LEGE nr. 97 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 11 din 26 iulie 1974 Legea pomiculturii
 • LEGE nr. 289 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021