Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 29 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 30 decembrie 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 29 decembrie 1997pentru modificarea și completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 30 decembrie 1997

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul UNICLegea nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 litera b) va avea următorul cuprins:b) prin efectuarea de plati din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii și Alimentației pe anii 1996, 1997 și 1998, pentru producătorii agricoli care nu au beneficiat de credite sau al căror volum de credite este inferior sumei cuvenite drept despăgubire;2. După articolul 4 se introduce articolul 4^1, cu următorul cuprins: Articolul 4^1Direcțiile generale pentru agricultura și alimentației județene au obligația sa recupereze sumele alocate de la bugetul de stat și acordate unor producători agricoli în plus față de despăgubirile cuvenite potrivit prezentei legi și să le vireze în cont distinct la Ministerul Agriculturii și Alimentației.Ministerul Agriculturii și Alimentației va redistribui fondurile astfel constituite producătorilor agricoli cărora li se cuvin conform legii.Răspunderea pentru corectitudinea sumelor alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea despăgubirilor, potrivit prezentei legi, revine directorilor generali ai direcțiilor generale pentru agricultura și alimentației județene3. Alineatul 2 al articolului 5 va avea următorul cuprins:Se preia la datoria publică interna a statului, în limita sumei de 170.522.786 mii lei, soldul creditelor și dobânzilor aferente acestora existente în conturile din contabilitatea băncilor comerciale la data de 22 octombrie 1996, precum și dobânzile calculate la soldurile creditelor bancare după această dată până la 30 noiembrie 1997, reprezentând despăgubiri pentru acoperirea cheltuielilor privind culturile vegetale ale căror suprafețe au fost calamitate în anul agricol 1995-1996.4. După alineatul 2 al articolului 5 se introduc noua alineate, care vor avea următorul cuprins:Băncile comerciale vor întocmi și vor păstra, ca document, lista nominală a producătorilor agricoli, în care se vor evidenția distinct sumele de preluat la datoria publică interna reprezentând credite, respectiv dobânzi. Răspunderea pentru realitatea și corectitudinea creditelor și a dobânzilor care au stat la baza preluării la datoria publică interna revine băncilor comerciale finanțatoare.Plățile efectuate după data de 22 octombrie 1996, în contul creditelor și dobânzilor preluate de către stat la datoria publică, se restituie producătorilor agricoli respectivi de către băncile comerciale.Datoria publică interna, constituită potrivit prevederilor alin. 2, va fi evidențiată într-un cont distinct în cadrul datoriei publice și va fi acoperită prin împrumuturi de stat contractate în numele și în contul statului, de către Ministerul Finanțelor prin Banca Naționala a României, care va acționa în calitate de agent.Împrumuturile se adresează băncilor comerciale evidentiate în anexa și se contractează prin lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu scadența la 5 ani. În acest scop, Ministerul Finanțelor va încheia contracte de împrumut cu fiecare dintre băncile comerciale prevăzute în anexa.În cazuri justificate, la propunerea băncilor comerciale, Ministerul Finanțelor este autorizat sa introducă modificările între bănci, fără majorarea pe ansamblu a sumei preluate la datoria publică.Titlurile de stat sunt negociabile și sunt purtătoare de dobânda, potrivit prospectului de emisiune.Dobânda se plătește trimestrial din sumele prevăzute cu aceasta destinație în bugetul de stat. Rata dobânzii se va situa la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadența la 91 de zile, lansata de Ministerul Finanțelor anterior perioadei pentru care se calculează și se plătește cuponul.Ministerul Finanțelor va plati la scadenta valoarea nominală a titlurilor de stat deținătorilor legali ai acestora.Banca Naționala a României va acționa în calitate de agent de plată, înregistrare și transfer.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
  Ministrul agriculturii și
  alimentației,
  Dinu Gavrilescu
  Anexa        SITUAȚIAsumelor propuse a se prelua la datoria publică interna conform Legii nr. 116/1996, pe bănci comerciale creditoare                                                                - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                        Soldurile    Dobânzile    Creditele                                        creditelor   calculate    și dobânzile                                        și doban-    de la data   de preluat                                        zilor la     de 23 oc-    la datoria                                        data de      octombrie 1996 publică în-Nr.     Denumirea băncii                22 oc-       la data de      ternacrt.  comerciale finanțatoare           octombrie      30 noiembrie                                          1996, în        1997                                        limita des-                                        pagubirilor                                        cuvenite------------------------------------------------------------------------------- 0              1                          2             3          4=2+3-------------------------------------------------------------------------------1. Banca Agricolă - S.A.                81.756.500    65.079.300   146.835.8002. Banca Comercială Română - S.A.        7.745.398     5.117.653    12.863.0513. Bankcoop - S.A.                       2.883.698     2.451.148     5.334.8464. Credit Bank - S.A.                    1.075.581       752.040     1.827.6215. Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. 1.544.059       776.611     2.320.6706. Banca Internationala a Religiilor-S.A.  713.566       627.232     1.340.798-------------------------------------------------------------------------------   TOTAL:                               95.718.802    74.803.984   170.522.786-------------------------------------------------------------------------------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 31 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 54/1997 privind modificarea art. 63 alin. (4) din Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • LEGE nr. 195 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 283 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 3 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 124 din 5 mai 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 3 decembrie 2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
 • LEGE nr. 504 din 17 noiembrie 2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte
 • LEGE nr. 649 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2002 privind completarea alin. (1) al art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 207 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*) privind Depozitul legal de documente*)
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 294 din 7 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
 • LEGE nr. 413 din 20 octombrie 2003 privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington şi plata cotizaţiei de membru
 • LEGE nr. 44 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • LEGE nr. 538 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 213 din 21 noiembrie 2000 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi scutirea de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 253 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 284 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 2 din 11 ianuarie 2016 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României
 • LEGE nr. 301 din 27 noiembrie 2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă
 • LEGE nr. 332 din 8 iulie 2003 privind afilierea Direcţiei generale de informaţii a apărării la Agenţia Sisteme de Culegere şi Exploatare a Informaţiilor pentru Câmpul de Lupta şi autorizarea plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 233 din 6 iulie 2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 47 din 30 mai 1995 privind participarea României la Comisia europeană pentru democraţie prin drept
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 6 din 4 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 privind rezervele materiale naţionale
 • LEGE nr. 147 din 10 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 *** Republicată privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 6 din 16 februarie 2017 bugetului de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 29 decembrie 2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 4 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 septembrie 2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 93 din 19 aprilie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021