Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 30 decembrie 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 30 decembrie 1997privind stimularea investiţiilor directe Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 30 decembrie 1997

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte regimul juridic general privind garanţiile şi facilităţile de care beneficiază investitorii şi investiţiile directe în România. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) investiţie directa - participarea la constituirea sau la extinderea unei întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, dobândirea de acţiuni sau de părţi sociale ale unei societăţi comerciale, cu excepţia investiţiilor de portofoliu, precum şi înfiinţarea ori extinderea în România a unei sucursale de către o societate comercială străină, prin:- aport financiar, în moneda naţionala sau în valută convertibilă;- aport în natura de bunuri imobile sau/şi bunuri mobile, corporale şi necorporale;- participarea la creşterea activelor unei întreprinderi, prin orice mod legal de finanţare; b) investiţie de portofoliu - dobândirea de valori mobiliare pe pieţele de capital organizate şi reglementate, în scopul obţinerii de câştiguri de capital din dividende şi din dobânzi aferente acestora - rezultate din activitatea unor terţi implicaţi direct în administrarea emitentului - şi din diferenţa favorabilă de preţ la vânzare; c) investitor - persoana fizica sau juridică, rezidenţă sau nerezidenta, cu domiciliul sau cu sediul permanent în România ori în străinătate, care investeste în România, în oricare dintre modalităţile prevăzute la lit. a) şi b); d) rezident/nerezident - persoanele calificate astfel conform reglementărilor privind regimul valutar. Articolul 3Regimul investiţiilor de portofoliu, inclusiv avantajele de care acestea beneficiază, se stabileşte prin lege specială. Capitolul 2 Garanţii şi facilităţi comune Articolul 4 (1) Efectuarea unei investiţii în România, precum şi posesia, folosinţă sau dispoziţia asupra unei proprietăţi sunt garantate şi nu pot fi supuse vreunei măsuri discriminatorii. De asemenea, nu pot fi supuse discriminarii administrarea, întreţinerea, fructificarea, extinderea sau lichidarea unei investiţii. (2) Investitorii beneficiază în România, în principal, de:- posibilitatea efectuării de investiţii în orice domeniu şi în orice forme juridice prevăzute de lege;- egalitatea de tratament - just şi echitabil - pentru investitorii români sau străini, rezidenţi sau nerezidenti în România;- garanţii împotriva naţionalizarii, exproprierii sau altor măsuri cu efect echivalent;- facilităţi vamale şi fiscale;- asistenţa privind parcurgerea formalităţilor administrative;- dreptul la conversia în valută investiţiei a sumelor în lei ce le revin din investiţie, precum şi la transferul valutei în ţara de origine, potrivit reglementărilor privind regimul valutar;- dreptul investitorilor de a alege instanţele judecătoreşti sau arbitrale competente pentru soluţionarea eventualelor litigii;- posibilitatea reportarii pierderilor înregistrate în cursul unui exerciţiu financiar pe seama profitului impozabil al exerciţiilor financiare următoare;- posibilitatea utilizării amortizarii accelerate;- posibilitatea deducerii cheltuielilor pentru reclama şi publicitate din profitul impozabil;- posibilitatea angajării de cetăţeni străini, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Totodată, investitorii beneficiază de drepturile acordate prin legile în vigoare întreprinzătorilor, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii întreprinderilor. (4) Regimul juridic prevăzut la alin. (1)-(3) nu se aplică investitorilor care operează şi investiţiilor care funcţionează în zone libere sau în zone reglementate prin legi speciale. Articolul 5Domeniile în care investiţiile se pot efectua numai pe bază de licenţă sau de autorizare, precum şi condiţiile generale în care se pot acorda licentele sau autorizaţiile se stabilesc prin lege. Articolul 6Orice investitor, persoana juridică rezidenţă sau nerezidenta, poate dobândi orice drepturi reale asupra bunurilor mobile şi imobile. Articolul 7Investitorii pot efectua schimb valutar pe teritoriul României, în condiţiile stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 8 (1) Investiţiile nu pot fi naţionalizate, expropriate sau supuse unor măsuri cu efect echivalent, exceptând cazurile în care o astfel de măsura întruneşte următoarele condiţii: a) este necesară pentru cauza de utilitate publică; b) este nediscriminatorie; c) se efectuează în conformitate cu prevederile exprese ale legii; d) se face cu plata unei despăgubiri prealabile, adecvată şi efectivă. (2) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) lit. d) va fi echivalenta cu valoarea justa de piaţa a investiţiei expropriate la momentul mediat anterior exproprierii sau înainte ca exproprierea iminenta sa devină cunoscută într-un mod care să afecteze valoarea investiţiei. (3) La cererea investitorului, valoarea justa de piaţa a investiţiei poate fi exprimată în valută liber convertibilă, pe baza cursului valutei respective pe piaţa valutară la data evaluării. (4) Investitorul afectat are dreptul la o examinare prompta a cazului sau, a evaluării investiţiei sale şi a plăţii despăgubirii, conform legii române, examinare efectuată, după caz, de către o autoritate judecătorească sau de către o alta autoritate independenta şi competenţa, conform tratatelor internaţionale în materie la care România este parte. Capitolul 3 Garanţii şi facilităţi pentru investitorii nerezidenti în România Articolul 9 (1) Investitorii nerezidenti vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi investitorii români, sub rezerva dispoziţiilor din prezentul capitol. (2) În cazul în care un acord bilateral de promovare şi protejare reciprocă a investiţiilor, ratificat potrivit legii, ori o alta lege ar indreptati un investitor - persoana fizica sau juridică nerezidenta - la un tratament mai favorabil decât cel prevăzut prin prezenta ordonanţă de urgenţă, investitorul în cauza va beneficia de acel tratament. Articolul 10Investitorii nerezidenti în România au dreptul de a transfera în străinătate, fără nici un fel de restrictii, după plata impozitelor şi a taxelor legale, următoarele venituri, în valută liber convertibilă: a) dividendul sau beneficiul obţinut de la o societate comercială, în cazul în care sunt acţionari sau asociaţi, ori profitul de la o sucursala a acesteia; b) venitul obţinut în cazul unei asociaţii în participaţiune, precum şi veniturile obţinute din vânzarea acţiunilor sau a părţilor sociale; c) sumele obţinute din lichidarea unei societăţi comerciale, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ori din lichidarea unei societăţi comerciale potrivit procedurii falimentului, reglementată prin Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările ulterioare; d) sumele obţinute cu titlu de despăgubiri, ca urmare a unei exproprieri sau aplicării unei alte măsuri cu efect echivalent; e) alte venituri, conform formei de realizare a investiţiei. Articolul 11Litigiile dintre investitorii nerezidenti şi statul român, cu privire la drepturile şi obligaţiile rezultând din prevederile cap. II, ale prezentului capitol şi ale cap. V, vor fi soluţionate, la alegerea investitorului, potrivit procedurii instituite prin: a) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat; b) Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965 şi ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975, atunci când investitorul străin este cetăţean al unui stat parte la convenţie şi diferendul priveşte o investiţie în sensul art. 25 alin. (1) al convenţiei; în astfel de situaţii, o societate română în care investitorii străini deţin - potrivit legii române - o poziţie de control, aceasta va fi considerată, conform art. 25 alin. (2) lit. b) din convenţie, ca având naţionalitatea investitorilor străini; c) Regulamentul de arbitraj UNICITRAL/CNUDCI; în cazul în care arbitrii nu vor fi desemnaţi în condiţiile art. 6 sau 7 din acest regulament, ei vor fi desemnaţi de către secretarul general al Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii. Capitolul 4 Facilităţi vamale şi fiscale Articolul 12 (1) Orice investiţie, efectuată potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de facilităţile vamale şi fiscale prevăzute în prezentul capitol. (2) Aplicarea măsurilor prevăzute în acest capitol şi controlul respectării condiţiilor legale de acordare a lor vor fi efectuate de către organele fiscale şi de către organele vamale. Articolul 13Investitorii beneficiază de următoarele facilităţi: a) importul de bunuri mobile, corporale sau/şi necorporale, care constituie aport în natura la capitalul social al unei societăţi comerciale sau reprezintă contribuţia la o asociaţie în participaţiune ori la o asociaţie familială, necesară pentru realizarea obiectului de activitate, este exceptat de la plata taxelor vamale şi de la plata taxelor pe valoarea adăugată; b) importul de echipamente tehnologice - maşini şi utilaje - constituind active amortizabile, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, realizat de către investitorii care efectuează investiţii directe, este exceptat de la plata taxelor vamale; lista cu denumirea comercială şi codurile din Tariful vamal de import al României corespunzătoare bunurilor ce se încadrează în prevederile sus-menţionate se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei şi Comerţului şi a Ministerului Finanţelor; c) posibilitatea de a opta, cu ocazia realizării unor investiţii noi, pentru una dintre următoarele doua forme de stimulente fiscale, fără însă a le cumula:- deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor privind amortizarea, chiar şi în cazul în care contribuabilul a optat pentru utilizarea regimului de amortizare accelerata. Opţiunea contribuabilului de a utiliza regimul de amortizare accelerata trebuie comunicată organelor fiscale teritoriale unde acesta are obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, fără a mai fi necesară o aprobare prealabilă data de aceste organe;- deducerea, din profitul impozabil aferent exerciţiului financiar, a unei cote de 20% din preţul de achiziţie a echipamentelor tehnologice - maşini şi utilaje - ce constituie active amortizabile achiziţionate în cursul respectivului exerciţiu financiar; în cazul în care profitul impozabil este insuficient pentru a permite deducerea în întregime a sumei aferente cotei de 20% menţionate, deducerea diferenţei se face din profitul aferent exerciţiilor financiare următoare, până la concurenta sumei deductibile, în cel mult 5 ani; d) deducerea integrală din profitul impozabil a cheltuielilor cu reclama şi publicitatea; e) recuperarea pierderii anuale declarate de contribuabili, prin declaraţia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare. Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 14Importul bunurilor prevăzute la art. 13 lit. a) nu este supus controlului special al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice, conform Ordonanţei Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice, aprobată prin Legea nr. 93/1994, cu excepţia cazului în care importul se realizează cu parteneri de afaceri din ţările care nu aplica reglementări similare privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice. Articolul 15Facilităţile în derulare, stabilite conform Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, şi conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România sunt menţinute până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate. Articolul 16Facilităţile acordate prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu vor fi modificate timp de 5 ani. Articolul 17În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul pentru Reforma şi Ministerul Finanţelor vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea acesteia. Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. 1-10 şi art. 16-33 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul reformei,preşedintele Consiliului pentru Reforma,Ilie SerbanescuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistru de stat,ministrul industrieişi comerţului,Mircea Ciumarap. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Dinu Ianculescu,secretar de stat-------

Noutăți

 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 11 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 114 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
 • LEGE nr. 144 din 12 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 345 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/2000 privind declararea oraşului Sulina, judeţul Tulcea, şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 114 din 18 noiembrie 1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 331 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană
 • LEGE nr. 767 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 103/2000 privind decoraţia "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste"
 • LEGE nr. 310 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 309 din 12 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 665 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti, România»", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 2016 privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945
 • LEGE nr. 119 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 44 din 13 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 16 aprilie 2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGEA nr. 23 din 15 octombrie 1990 privind abrogarea Decretului nr. 367/1981 pentru înfiinţarea centrelor industrial-agrare Motru şi Rovinari, în judeţul Gorj, şi a direcţiilor administrativ-economice Motru şi Rovinari
 • LEGE nr. 168 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 306 din 12 iulie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre România şi Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
 • LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 (*republicată*) privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 27 noiembrie 2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 43 din 6 martie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 124 din 27 mai 2008 privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 310 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGEA nr. 33 din 23 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 188 din 24 octombrie 2011 privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 497 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Comăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • LEGE nr. 195 din 20 decembrie 1999 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 304 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 429 din 27 iunie 2002 privind declararea ca oraş a comunei Băbeni, judeţul Valcea
 • LEGE nr. 263 din 13 iunie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Miercurea Nirajului, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 128 din 25 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termica în lunile sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, pentru unele categorii ale populaţiei, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997
 • LEGE nr. 44 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020