Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 6 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor - semnat la Washington la 2 octombrie 1997
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 12 noiembrie 1997 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 6 noiembrie 1997pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor - semnat la Washington la 2 octombrie 1997 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 12 noiembrie 1997

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor -, în valoare de 70 milioane dolari S.U.A. echivalent, prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Implementarea acordului va fi realizată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, desemnat ca agenţie de implementare. Articolul 3Ministerul Finanţelor va încheia cu Ministerul Educaţiei Naţionale un acord de împrumut subsidiar, prin care i se vor delega acestuia din urma întreaga autoritate şi responsabilitate în implementarea eficienta şi rapida a acordului de împrumut. Articolul 4Rambursarea împrumutului, achitarea dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri interne şi externe vor fi suportate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, din surse proprii şi din sume cu aceasta destinaţie, alocate anual de la bugetul de stat în bugetul propriu. Articolul 5Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Banca Internationala, pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe categorii, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor, Mircea CiumaraMinistrul educaţiei naţionale,Virgil Petrescu p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Lazar Comanescu,secretar de statÎMPRUMUT Nr. 4.213/1997 ROACORD DE ÎMPRUMUT (Proiect privind reabilitarea şcolilor) între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*) Notă *) Traducere.Acord, din data 2 octombrie 1997, între România (Împrumutatul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)Având în vedere ca:(A) Împrumutatul, fiind convins în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 a acestui acord, a solicitat Băncii sprijin pentru finanţarea Proiectului;(B) Împrumutatul intenţionează sa contracteze de la Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei (F.D.S.C.E.) un împrumut, denumit în continuare împrumut F.D.S.C.E., în suma totală de treisprezece milioane opt sute mii de dolari S.U.A. echivalent (13.800.000 U.S.D.), pentru sprijinirea finanţării părţii A a Proiectului, în termenii şi în condiţiile stabilite într-un acord de împrumut încheiat între Împrumutat şi F.D.S.C.E. (Acord de împrumut F.D.S.C.E.); şi având în vedere ca Banca a convenit, şi pe aceasta baza, inter alia, sa acorde Împrumutatului împrumutul, în cadrul termenilor şi condiţiilor stabilite în acest acord,prin prezentul, părţile convin asupra următoarelor: Articolul 1Condiţii generale. DefiniţiiSecţiunea 1.01. - Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţii ale Băncii, din 1 ianuarie 1985, cu modificările stabilite mai jos (Condiţii generale), constituie parte integrantă a acestui acord: a) ultima propozitie a secţiunii 3.02 se şterge; b) a doua propozitie a secţiunii 5.01 se modifica şi se va citi:"Cu excepţia cazului în care Banca şi Împrumutatul convin altfel, nu se vor face trageri: a) în contul cheltuielilor în teritoriul oricărei tari care nu este membra a Băncii sau pentru bunuri produse în sau servicii furnizate din astfel de teritorii; sau b) în scopul plăţii persoanelor sau entitatilor ori pentru importuri de bunuri, dacă astfel de plati sau importuri, aduse la cunoştinţa Băncii, sunt interzise ca urmare a deciziei Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, luată în cadrul cap. VII al Cartei Naţiunilor Unite"; c) în secţiunea 6.02, subparagraful k) este rescris ca subparagraf I) şi un nou subparagraf k) este adăugat şi se va citi:"k) va fi apărut o situaţie extraordinară, conform căreia orice alta tragere viitoare din împrumut ar fi în contradictie cu prevederile art. III al secţiunii 3 a articolelor acordului Băncii"; d) secţiunea 6.03 se modifica şi se va citi:"Secţiunea 6.03 - Anularea de către BancaDacă: a) dreptul Împrumutatului de a face trageri din contul de împrumut, cu privire la orice suma din împrumut, va fi fost suspendat pentru o perioadă de 30 de zile consecutive; sau b) ori de câte ori Banca stabileşte, prin consultare cu Împrumutatul, ca o sumă din împrumut nu va fi necesară pentru finanţarea costurilor Proiectului, care va fi finanţat din sumele împrumutului; sau c) ori de câte ori Banca constata, cu privire la orice contract care va fi finanţat din sumele împrumutului, ca reprezentanţii Împrumutatului sau ai beneficiarilor împrumutului au urmat anumite practici de corupţie sau frauduloase pe parcursul achiziţionării sau executării unui astfel de contract, fără ca Împrumutatul sa fi întreprins la timp acţiuni satisfăcătoare Băncii pentru remedierea situaţiei, şi stabileşte nivelul cheltuielilor referitoare la un astfel de contract, care altfel ar fi fost eligibil pentru finanţarea din sumele împrumutului; sau d) ori de câte ori Banca constata ca achiziţiile în cadrul oricărui contract, care va fi finanţat din sumele împrumutului, contravin procedurilor stabilite sau la care se face referire în acordul de împrumut şi stabileşte nivelul cheltuielilor, corespunzător unui astfel de contract, care altfel ar fi fost eligibile pentru finanţarea din sumele împrumutului; sau e) după data limita de tragere, o sumă din contul de împrumut va rămâne netrasa din contul de împrumut; sau f) Banca va fi primit o notificare de la Garant, conform secţiunii 6.07, în ceea ce priveşte o sumă din împrumut, Banca poate, prin notificare către Împrumutat şi Garant, sa anuleze dreptul Împrumutatului de a face trageri privind suma respectiva. După transmiterea acestei notificări, suma respectiva din împrumut va fi anulată."Secţiunea 1.02. - În cazul în care contextul nu impune altfel, diferiţii termeni definiţi în Condiţiile generale au aceleaşi înţelesuri, asa cum au fost stabilite în acestea, şi, în plus, următorii termeni vor avea următoarele înţelesuri: a) MEN înseamnă Ministerul Educaţiei Naţionale al Împrumutatului; b) contul special înseamnă contul la care se face referire în secţiunea 2.02 b) a acestui acord. Articolul 2ÎmprumutulSecţiunea 2.01. - Banca accepta sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord de împrumut, diferite monede, a căror valoare totală va fi echivalent a şaptezeci milioane dolari S.U.A. (70.000.000 USD), fiind egala cu suma tragerilor din sumele împrumutului, fiecare tragere fiind evaluată de Banca la data unei astfel de trageri.Secţiunea 2.02. - a) Sumele din împrumut pot fi trase din contul de împrumut, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord, pentru cheltuielile efectuate (sau dacă Banca va conveni altfel), care vor fi făcute pe baza costurilor rezonabile ale bunurilor şi serviciilor necesare pentru Proiectul descris în anexa nr. 2 la prezentul acord şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului. b) Împrumutatul poate, pentru scopurile Proiectului, deschide şi menţine, în dolari, un cont special de depozit la o banca comercială, în termenii şi condiţiile satisfăcătoare Băncii, incluzând protecţia corespunzătoare împotriva daunelor, sechestrului şi confiscării. Depozitele în şi plăţile din contul special vor fi făcute conform prevederilor anexei nr. 5 la prezentul acord.Secţiunea 2.03. - Data limita de tragere va fi 31 ianuarie 2003 sau o altă dată ulterioară pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt pe Împrumutat despre această dată ulterioară.Secţiunea 2.04. - Împrumutatul va plati Băncii un comision de angajament la o rata egala cu trei pătrimi din unu la suta (3/4 din 1%), pe an, aplicat asupra valorii împrumutului, netrasa de la o perioadă la alta.Secţiunea 2.05. - Împrumutatul va plati dobânda valorii capitalului împrumutului, trasa din împrumut şi nerestituita periodic, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobânda, cu costul împrumuturilor calificate, stabilit pentru semestrul anterior, plus jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare data specificată în secţiunea 2.06 a acestui acord, Împrumutatul va plati dobânda acumulată pentru rata de capital scadenta pe parcursul perioadei de dobânda precedente, calculată la rata aplicabilă pe parcursul perioadei de dobânda respective. b) Imediat ce este posibil, la sfârşitul fiecărui semestru, Banca va notifica către Împrumutat costul împrumuturilor calificate, stabilit pentru semestrul respectiv. c) În scopul acestei secţiuni:(i) perioada de dobânda înseamnă o perioadă de 6 luni, care se încheie la data imediat precedenta fiecărei date specificate în secţiunea 2.06 a acestui acord, începând cu perioada de dobânda în care acest acord este semnat;(ii) costul împrumuturilor calificate înseamnă costul, asa cum este stabilit în mod rezonabil de către Banca şi exprimat ca un procent anual din împrumuturile neachitate ale Băncii, angajate înainte de 30 iunie 1982, excluzând acele împrumuturi sau porţiuni ale acestora pe care Banca le-a alocat pentru a finanta: (A) investiţiile Băncii; şi (B) împrumuturi care au putut fi făcute de Banca după 1 iulie 1989, care au o rata de dobânda calculată altfel decât asa cum se specifică în paragraful a) al acestei secţiuni;(iii) semestru înseamnă primele 6 luni sau ultimele 6 luni ale unui an calendaristic; d) la acea data pe care Banca o poate specifică Împrumutatului printr-o notificare cu cel puţin 6 luni în avans, paragrafele a), b) şi c) (iii) ale acestei secţiuni vor fi amendate pentru a se citi după cum urmează:"a) Împrumutatul va plati dobânda aferentă valorii capitalului împrumutului, trasa şi nerambursata periodic, la o rata egala, pentru fiecare trimestru, cu costul împrumuturilor calificate, stabilit pentru trimestrul precedent, plus jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare dintre datele specificate în secţiunea 2.06 a acestui acord, Împrumutatul va plati dobânda acumulată la capitalul nerambursat pe parcursul perioadei de dobânda precedente, calculată la ratele aplicabile pe parcursul perioadei de dobânda respective; b) imediat ce este posibil, după sfârşitul fiecărui trimestru, Banca va notifica Împrumutatului costul împrumuturilor calificate, stabilit pentru acel trimestru; c) (iii) lt; lt;trimestru gt; gt; înseamnă o perioadă de 3 luni, începând cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie ale unui an calendaristic."Secţiunea 2.06. - Dobânda şi alte costuri vor fi plătite, semianual, la 15 iunie şi 15 decembrie în fiecare an.Secţiunea 2.07. - Împrumutatul va rambursa capitalul împrumutului, conform graficului de amortizare specificat în anexa nr. 3 la prezentul acord. Articolul 3Executarea ProiectuluiSecţiunea 3.01. - Împrumutatul se obliga sa îndeplinească obiectivele Proiectului, asa cum sunt stabilite în anexa nr. 2 la prezentul acord; în acest scop, va realiza proiectul prin MEN (ca agenţie de implementare), cu maxima diligenta şi eficienta şi în conformitate cu practici adecvate administrative, financiare, economice, inginereşti şi privind mediul înconjurător, şi va asigura, cu promptitudinea cerută, fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse necesare pentru Proiect.Secţiunea 3.02. - Cu excepţia cazului în care Banca nu va stabili altfel, achiziţionarea bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor de consultanţa necesare Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului vor fi guvernate de prevederile anexei nr. 4 la prezentul acord.Secţiunea 3.03. - Pentru scopul secţiunii 9.08 din Condiţiile generale şi fără nici o limitare la acestea, Împrumutatul: a) va pregati, pe baza instrucţiunilor acceptabile Băncii, şi va furniza Băncii, într-un interval de 6 (şase) luni de la data limita de tragere sau la o altă dată ulterioară, asa cum a fost stabilită în acest scop, de comun acord, între Banca şi Împrumutat, un plan pentru desfăşurarea viitoare a Proiectului; şi b) va acorda Băncii posibilitatea de a se consulta cu Împrumutatul în legătură cu planul respectiv.Secţiunea 3.04. - Împrumutatul: a) va urmări criteriile, procedurile şi standardele de proiectare, convenite cu Banca, referitoare la: (i) reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier a şcolilor în cadrul părţii A a Proiectului; şi (îi) prioritizarea reabilitării, modernizării şi dotării cu mobilier a acestor şcoli; şi b) va prezenta Băncii, spre aprobare, orice modificare propusă la aceste criterii, proceduri şi standarde de proiectare menţionate mai sus, înainte ca astfel de modificări să fie introduse.Secţiunea 3.05. Împrumutatul: a) până la data de 30 aprilie 2000, va prezenta Băncii, spre analiza, un proiect de studiu cu recomandări privind alternative ale metodelor de alocare eficienta pentru cheltuielile de întreţinere ale unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar; b) imediat după aceea, va finaliza studiul menţionat şi recomandările acestuia, luând în considerare comentariile Băncii; şi c) va aduce la îndeplinire recomandările acestui studiu, în conformitate cu termenele stabilite.Secţiunea 3.06 - Împrumutatul va lua toate măsurile necesare ce ţin de competenţa sa, pentru a se asigura ca: a) pentru fiecare an fiscal, începând cu anul fiscal al Împrumutatului - 2001 -, alocaţiile bugetare permit întreţinerea adecvată a şcolilor reabilitate, modernizate şi dotate cu mobilier în cadrul părţii A a Proiectului; şi ca b) astfel de alocaţii bugetare sunt utilizate în scopurile propuse.Secţiunea 3.07 - Împrumutatul: a) va menţine politicile şi procedurile adecvate pentru a-i permite să monitorizeze şi sa evalueze permanent realizarea Proiectului şi a obiectivelor acestuia, în conformitate cu indicatorii acceptabili Băncii^1);---------------1) Se va specifica în scrisoarea adiţională. b) va pregati, conform termenilor de referinţa satisfacatori Băncii, şi va furniza Băncii, la data sau în jurul datei de 30 aprilie 2000, un raport care să cuprindă rezultatele monitorizarii şi ale evaluării activităţilor realizate conform paragrafului a) al acestei secţiuni, privind progresul obţinut în realizarea Proiectului, pe parcursul perioadei precedente datei acestui raport, şi care să stabilească măsurile recomandate pentru a asigură realizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia pe parcursul perioadei următoare; şi c) va analiza, împreună cu Banca, la data de 31 august 2000 sau la o dată ulterioară, care va fi solicitată de Banca, raportul specificat în paragraful b) al acestei secţiuni şi, ulterior, va lua toate măsurile necesare pentru a asigură realizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi a recomandărilor acestui raport şi a punctelor de vedere ale Băncii în aceasta problema. Articolul 4Clauze financiareSecţiunea 4.01. - a) Împrumutatul va tine sau va face să fie ţinute înregistrări şi conturi adecvate, care să reflecte, în conformitate cu practicile contabilităţii, operaţiunile, resursele şi cheltuielile, referitoare la Proiect, ale departamentelor şi ale agentiilor Împrumutatului, responsabile cu realizarea Proiectului sau a oricărei părţi a acestuia; b) Împrumutatul:(i) va tine evidentele şi conturile la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, inclusiv acelea pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu principiile de audit corespunzătoare, aplicate, în mod consecvent, de către auditori independenţi, acceptaţi de către Banca;(ii) va furniza Băncii, de îndată ce este posibil, dar în nici un caz nu mai târziu de 6 (şase) luni de la sfârşitul fiecărui an fiscal, raportul de audit întocmit de către auditorii menţionaţi anterior, având aria de cuprindere şi detalierea pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; şi (iii) va furniza Băncii alte informaţii privind înregistrările, conturile şi auditul aferent acestora, asa cum Banca le va solicita, periodic, în mod rezonabil; c) pentru toate cheltuielile pentru care tragerile din contul de împrumut au fost efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Împrumutatul:(i) va tine sau va face să fie ţinute, în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, înregistrări şi conturi care să reflecte astfel de cheltuieli;(ii) va păstra, cel puţin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul în care s-a făcut ultima tragere din contul de împrumut, toate documentele (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitanţe şi alte documente), care evidenţiază astfel de cheltuieli;(iii) va permite reprezentanţilor Băncii sa examineze aceste documente; şi(iv) va asigura ca astfel de documente şi conturi sunt incluse în auditul anual, la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni, şi ca raportul acestui audit conţine o opinie separată a auditorilor menţionaţi, din care să rezulte ca declaraţiile de cheltuieli prezentate spre aprobare pe parcursul acelui an fiscal, împreună cu procedurile şi controalele interne implicate în pregătirea lor, pot fi folosite ca fundamentare a cererilor de tragere aferente. Articolul 5Clauze asiguratorii pentru BancaSecţiunea 5.01. - Conform secţiunii 6.02 (1) a Condiţiilor generale, sunt specificate următoarele elemente suplimentare, şi anume: a) coroborat cu paragraful b) al acestei secţiuni:(i) dreptul Împrumutatului de a trage sume din orice grant sau împrumut, acordat Împrumutatului pentru finanţarea Proiectului, va fi fost suspendat, anulat sau terminat, toate sau parţial, conform termenilor prevăzuţi în acord;(ii) orice astfel de împrumut va fi datorat şi plătibil înainte de scadenta convenită; b) paragraful a) al acestei secţiuni nu se va aplica, dacă Împrumutatul demonstreaza Băncii ca:(i) o astfel de suspendare, anulare, terminare sau plata anticipata nu este datorată neîndeplinirii de către Împrumutat a oricărei obligaţii asumate în cadrul acestui acord; şi(ii) fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Împrumutatului din alte surse, în termenii şi condiţiile conform cu obligaţiile asumate de Împrumutat în cadrul acestui acord.Secţiunea 5.02. - Conform secţiunii 7.01 (h) a Condiţiilor generale este specificată următoarea situaţie suplimentară şi anume ca va aparea situaţia specificată la secţiunea 5.01 a) (îi) a acestui acord, coroborata cu prevederile secţiunii 5.01 b) a acestui acord. Articolul 6Data intrării în efectivitate. TerminareSecţiunea 6.01. - Următorul eveniment este specificat drept condiţie suplimentară pentru intrarea în efectivitate a acordului de împrumut, în înţelesul secţiunii 12.01 (c) din Condiţiile generale, şi anume ca Acordul de împrumut F.D.S.C.E. a fost executat şi remis şi ca toate condiţiile precedente intrării sale în efectivitate sau dreptul Împrumutatului de a face trageri din acesta, exceptând intrarea în efectivitate a prezentului acord de împrumut, au fost îndeplinite.Secţiunea 6.02. - Termenul de 120 (o suta douăzeci) de zile de la data semnării prezentului acord este specificat, prin prezenta, pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale. Articolul 7Reprezentantul Împrumutatului. AdreseSecţiunea 7.01. - Ministerul Finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului, pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.Secţiunea 7.02. - Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01. din Condiţiile generale:
       
  Pentru Împrumutat: ──────────────────
    Ministerul Finanţelor
    Str. Apolodor Nr. 17
    Bucureşti
    România
    Telex: 11230
  Pentru Bancă:  ─────────────
    International Bank for Reconstruction and
    Development
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    United States of America
  Adresa telegrafică:
    Telex:
  INTBAFRAD248423 (MCI) sau
  Washington, D.C.64145 (MCI)
Drept urmare, părţile la prezentul acord, actionand prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au dispus ca acest acord să fie semnat în numele lor în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua şi anul menţionate la început.
     
  ROMÂNIA,BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE
  prinŞI DEZVOLTARE,
  reprezentantul autorizatprin
    vicepreşedintele
    pentru Regiunea Europa şi Asia Centrală
Anexa 1 TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de poziţii care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentajul cheltuielilor pentru poziţiile care vor fi astfel finanţate în fiecare categorie:
           
    CategoriaSuma alocată din împrumut (exprimată în echivalent dolari S.U.A.)Procentajul cheltuielilor ce vor fi finanţate
  1.Lucrări pentru partea A a Proiectului50.000.00069% până la 31 decembrie 1999 şi 47% în continuare
  2.Bunuri:    
    a)mobilier şcolar pentru partea A a Proiectului;4.000.00074%
    b)echipament şi vehicule pentru partea B a Proiectului.400.000100% din cheltuielile locale (preţuri franco-uzină) şi 82% pentru cheltuieli locale pentru alte articole procurate local
  3.Servicii de consultanţă şi instruire:   100% din cheltuielile externe
    a) servicii de consultanţă;7.300.00082% din cheltuielile locale
    b) instruire.200.000100%
  4.Nealocate8.100.000-
    TOTAL:70.000.000
2. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuielile în moneda oricărei tari, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricărei tari, alta decât cea a Împrumutatului; şi b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuielile în moneda Împrumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului.3. Fără să contravină prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată pentru plata cheltuielilor făcute anterior datei încheierii acestui acord.4. Banca poate cere ca tragerile din contul de împrumut să se facă pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru cheltuieli aferente: a) contractelor de bunuri şi lucrări care costa, fiecare, mai puţin de 300.000 dolari echivalent; şi b) contractelor care costa, fiecare, mai puţin de 100.000 dolari echivalent, pentru angajarea firmelor de consultanţa, şi care costa, fiecare, 50.000 dolari echivalent, pentru angajarea consultantilor individuali, în termenii şi condiţiile pe care Banca le va specifică Împrumutatului printr-o notificare.
Anexa 2 DESCRIEREA PROIECTULUIObiectivele Proiectului sunt: a) reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier a şcolilor preuniversitare, prin aceasta asigurându-se siguranţa clădirilor şcolilor, în ceea ce priveşte pericolul iminent al prabusirii, şi atenuand dezavantajele procesului educaţional pentru elevii acestor şcoli; şi b) îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a M.E.N., la nivel naţional şi judeţean, de planificare, dezvoltare şi întreţinere fizica a unităţilor publice de educaţie.Proiectul cuprinde următoarele părţi, sub rezerva acelor modificări care pot fi convenite periodic între Împrumutat şi Banca, în scopul realizării acestor obiective.Partea A - Reabilitarea şcolilorFurnizarea de bunuri, lucrări şi servicii de consultanţa pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier a aproximativ 900 (noua sute) de şcoli preuniversitare.Partea B - Îmbunătăţirea capacităţii instituţionaleFurnizarea de bunuri, servicii de consultanţa şi instruire pentru sprijinirea Împrumutatului de a îmbunătăţi capacitatea M.E.N., la nivel naţional şi judeţean, pentru: a) planificarea, implementarea şi conducerea programelor de reabilitare şi de dezvoltare a şcolilor Împrumutatului; şi b) conducerea şi întreţinerea fizica a unităţilor publice de învăţământ.***Se preconizeaza ca Proiectul să fie terminat până la data de 31 iulie 2002. Anexa 3 GRAFICUL DE AMORTIZARE
     
  Data scadenţeiRambursarea ratelor de capital - exprimate în dolari S.U.A. - *)
  15 decembrie 20021.390.000
  15 iunie 20031.435.000
  15 decembrie 20031.485.000
  15 iunie 20041.535.000
  15 decembrie 20041.585.000
  15 iunie 20051.640.000
  15 decembrie 20051.695.000
  15 iunie 20061.750.000
  15 decembrie 20061.810.000
  15 iunie 20071.870.000
  15 decembrie 20071.930.000
  15 iunie 20081.995.000
  15 decembrie 20082.065.000
  15 iunie 20092.135.000
  15 decembrie 20092.205.000
  15 iunie 20102.280.000
  15 decembrie 20102.355.000
  15 iunie 20112.435.000
  15 decembrie 20112.515.000
  15 iunie 20122.600.000
  15 decembrie 20122.685.000
  15 iunie 20132.775.000
  15 decembrie 20132.870.000
  15 iunie 20142.965.000
  15 decembrie 20143.065.000
  15 iunie 20153.165.000
  15 decembrie 20153.275.000
  15 iunie 20163.385.000
  15 decembrie 20163.495.000
  15 iunie 20173.610.000
Notă *)Cifrele din această coloană reprezintă sumele în echivalent dolari S.U.A., stabilite la datele respective de trageri. Vezi Condiţiile generale, secţiunile 3.04 şi 4.03.Prima pentru plăţile anticipateConform secţiunii 3.04 b) a Condiţiilor generale, prima platibila pentru ratele de capital la oricare dintre datele scadente ale împrumutului, care urmează să fie plătit anticipat, va fi procentul specificat mai jos, aplicabil momentului plăţii anticipate:
     
  Momentul plăţii anticipatePrima Rata de dobândă (exprimată ca un procent pe an), aplicabilă împrumutului la data plăţii anticipate, înmulţită cu:
  Nu mai mult de 3 ani înainte de scadenţă0,15
  Mai mult de 3 ani, dar nu mai mult de 6 ani înainte de scadenţă0,30
  Mai mult de 6 ani, dar nu mai mult de 11 ani înainte de scadenţă0,55
  Mai mult de 11 ani, dar nu mai mult de 16 ani înainte de scadenţă0,80
  Mai mult de 16 ani, dar nu mai mult de 18 ani înainte de scadenţă0,90
  Mai mult de 18 ani înainte de scadenţă1,00
Anexa 4 ACHIZIŢII ŞI SERVICII DE CONSULTANŢA Secţiunea I Achiziţii de bunuri şi lucrăriPartea A - Generalitati Bunurile şi lucrările vor fi procurate în conformitate cu prevederile secţiunii I a Ghidului pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor A.I.D., publicat de Banca în luna ianuarie 1995 şi actualizat în lunile ianuarie şi august 1996, denumit în continuare Ghidul, şi cu următoarele prevederi ale secţiunii I a acestei anexe.Partea B - Licitaţia competitivă internationala1. Cu excepţia celor prevăzute în partea C a acestei secţiuni, bunurile şi lucrările vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii a II-a Ghidului şi ale paragrafului 5 al anexei nr. 1 la acesta.2. Următoarele prevederi se vor aplica bunurilor şi lucrărilor care vor fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestei părţi B. a) Preferinţe pentru bunuri produse pe plan intern-----------------------------------------------Pentru bunurile produse pe teritoriul Împrumutatului se vor aplica prevederile paragrafelor 2.54 şi 2.55 ale Ghidului şi ale anexei nr. 2 la acesta. b) Notificare şi publicare-----------------------Invitaţia pentru precalificare sau licitaţie pentru fiecare contract estimat sa coste 10.000.000 $ echivalent sau mai mult va fi facuta publică în conformitate cu procedurile aplicabile contractelor mari din cadrul paragrafului 2.8 al Ghidului.Partea C - Alte proceduri de achiziţie1. Licitaţie competitivă locală----------------------------Lucrările estimate sa coste mai puţin de 1.000.000 $ echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăşească 92.500.000 $ echivalent (această sumă incluzând suma totală maxima pentru lucrări care pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile părţii C. 5 a acestei anexe) şi bunurile din categoria 2 a) a anexei nr. 1 la prezentul acord, estimate sa coste mai puţin de 300.000 $ echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăşească 5.000.000 $ echivalent (această sumă incluzând suma totală maxima pentru bunurile din categoria 2 a) a anexei nr. 1 la prezentul acord, care pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile părţii C. 3 a acestei anexe), pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 şi 3.4 ale Ghidului.2. Cumpărare internationala------------------------Bunurile din categoria 2 b) a anexei nr. 1 la prezentul acord, estimate sa coste mai puţin de 300.000 $ echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăşească 300.000 $ echivalent, pot fi procurate, în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare internationala, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 ale Ghidului.3. Cumpărare locală----------------Bunurile din categoria 2 a) a anexei nr. 1 la prezentul acord, estimate sa coste mai puţin de 30.000 $ echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăşească 1.500.000 $ echivalent (această sumă fiind inclusă în suma totală maxima pentru bunurile din categoria 2 a) a anexei nr. 1 la prezentul acord, care pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile părţii C. 1 a acestei anexe), şi bunurile din categoria 2 b) a anexei nr. 1 la prezentul acord, estimate sa coste mai puţin de 30.000 $ echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăşească 100.000 $ echivalent, pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare locală, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 ale Ghidului.4. Contractare directa--------------------Programe de calculator, cărţi şi alte bunuri, care sunt de natura deosebită şi care costa în total 100.000 $ echivalent sau mai puţin, pot fi procurate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 al Ghidului, cu acordul prealabil al Băncii.5. Achiziţii de lucrări mici-------------------------Lucrările estimate sa coste mai puţin de 70.000 $ echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăşească 5.500.000 $ echivalent (această sumă fiind inclusă în suma totală maxima pentru lucrările care pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile părţii C. 1 a acestei anexe), pot fi procurate prin contracte adjudecate pe suma globală şi la preţ fix, pe baza cotatiilor obţinute de la 3 (trei) contractanţi locali calificaţi, ca răspuns la invitaţia primită în scris. Invitaţia va include o descriere detaliată a lucrărilor, inclusiv specificăţiile de baza, data solicitată pentru terminarea lucrării, o formă iniţială de contract, acceptată de Banca, şi desene relevante, unde este cazul. Adjudecarea va fi facuta în favoarea contractantului care oferă cele mai mici cotaţii de preţ pentru lucrarea cerută şi care are experienta şi resursele necesare terminării în bune condiţii a contractului.Partea D - Analiza Băncii privind deciziile de achiziţii1. Planificarea achiziţiilor-------------------------Înaintea transmiterii invitaţiilor pentru precalificarea la licitaţie sau pentru licitaţii de contracte, planul de achiziţie propus pentru Proiect va fi remis Băncii pentru analiza şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Ghid. Achiziţionarea tuturor bunurilor şi lucrărilor va fi efectuată în conformitate cu acel plan de achiziţie care va fi fost aprobat de Banca şi cu prevederile paragrafului menţionat mai sus. 2. Analiza prealabilă------------------ a) În ceea ce priveşte: (i) contractele adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii I, partea B a acestei anexe; (îi) primul contract pentru lucrări, pentru fiecare judeţ, adjudecat în conformitate cu prevederile secţiunii I, partea C a acestei anexe; şi (iii) primul contract adjudecat pentru bunuri, în conformitate cu prevederile secţiunii I, partea C. 1 a acestei anexe, se vor aplica procedurile paragrafelor 2 şi 3 ale anexei nr. 1 la Ghid. b) În ceea ce priveşte primul contract adjudecat în conformitate cu prevederile secţiunii I partea C. 2 a acestei anexe, se vor aplica următoarele proceduri:(i) înaintea selecţiei oricărui furnizor în cadrul procedurilor de cumpărare internationala, Împrumutatul va furniza Băncii un raport privind compararea şi evaluarea cotatiilor primite; şi (ii) vor fi aplicate procedurile prevăzute în paragrafele 2 f), 2 g) şi 3 ale anexei nr. 1 la Ghid.3. Postanaliza------------În ceea ce priveşte fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei părţi, vor fi aplicate prevederile paragrafului 4 al anexei nr. 1 la Ghid.Secţiunea a II-a - Angajarea consultantilorPartea A - GeneralitatiServiciile de consultanţa vor fi angajate în conformitate cu prevederile "Introducerii" şi secţiunii a IV-a a Ghidului:"Selecţia şi angajarea consultantilor de către imprumutatii Băncii Mondiale", publicat de Banca în luna ianuarie 1997 (Ghidul consultantilor) şi cu următoarele prevederi ale secţiunii a II-a a acestei anexe.Partea B - Selecţia pe baza costului şi a calităţiiCu excepţia celor prevăzute în partea C a acestei secţiuni, serviciile consultantilor vor fi angajate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii a II-a a Ghidului consultantilor, paragrafului 3 al anexei nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta şi ale paragrafelor 3.13 - 3.18 ale acestuia, aplicabile selecţiei consultantilor pe baza costului şi calităţii.Partea C - Alte proceduri de selecţie a consultantilor1. Selecţia pe baza unui buget fix:------------------------------- Serviciile din cadrul părţii B a) a Proiectului, altele decât cele pentru specialiştii în harti şcolare, specialiştii pentru managementul Proiectului, specialiştii în achiziţii şi specialiştii în managementul întreţinerii, pot fi procurate pe bază de contracte adjudecate, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.5 ale Ghidului consultantilor.2. Selecţia din sursa unica-------------------------Serviciile pentru instruire, până la o sumă totală care nu depăşeşte 200.000 $ echivalent, pot fi procurate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.8 - 3.11 ale Ghidului consultantilor, cu acordul prealabil al Băncii.3. Consultanţi individuali-----------------------Serviciile pentru specialiştii în harti şcolare, pentru specialiştii în managementul Proiectului, pentru specialiştii în achiziţii şi pentru specialiştii în managementul întreţinerii vor fi procurate în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1 - 5.3 ale Ghidului consultantilor.Partea D - Analiza Băncii privind selecţia consultantilor1. Planificarea selecţiei----------------------Înaintea transmiterii către consultanţi a oricărei cereri de oferta, planul propus pentru selecţia consultantilor în cadrul Proiectului va fi remis Băncii pentru analiza şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Ghidul consultantilor. Selecţia tuturor serviciilor de consultanţa va fi efectuată conform acelui plan de selecţie care va fi fost aprobat de Banca şi conform prevederilor paragrafului 1 menţionat.2. Analiza prealabilă------------------- a) În ceea ce priveşte primul contract din fiecare judeţ şi fiecare contract estimat sa coste 100.000 $ echivalent sau mai mult, pentru angajarea firmelor de consultanţa pentru servicii de inginerie şi arhitectura, se vor aplica prevederile paragrafelor 1, 2 [altele decât cele din al treilea subparagraf al paragrafului 2 a)] şi 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul consultantilor. b) În ceea ce priveşte fiecare contract pentru angajarea firmelor de consultanţa pentru audit se vor aplica prevederile paragrafelor 1, 2 [altele decât cele din al doilea subparagraf al paragrafului 2 a)] şi 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul consultantilor. c) În ceea ce priveşte primele trei contracte pentru angajarea consultantilor individuali, calificarea, experienta, termenii de referinţa şi termenii de angajare ai consultantilor vor fi remise Băncii pentru analiza prealabilă şi aprobare. Contractul va fi adjudecat doar după ce aceasta va fi fost acordată.3. Postanaliza-----------În ceea ce priveşte fiecare contract neguvernat de prevederile paragrafului 2 al acestei părţi, vor fi aplicate procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul consultantilor. Anexa 5 CONTUL SPECIAL1. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul categorii eligibile înseamnă categoriile 1, 2 şi 3, prevăzute în tabelul paragrafului 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord; b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile referitoare la costurile rezonabile pentru bunurile şi serviciile necesare Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele Împrumutatului, alocate periodic pe categorii eligibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord; şi c) termenul alocaţie autorizata înseamnă o sumă echivalenta cu 5.000.000 $ care va fi trasa din contul împrumutului şi depozitata în contul special, conform paragrafului 3 a) al acestei anexe, cu condiţia ca, totuşi, dacă Banca nu va conveni altfel, alocaţia autorizata să fie limitată la o sumă echivalenta cu 2.500.000 $, până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului, plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale nerambursate, asumate de Banca, conform secţiunii 5.02 a Condiţiilor generale, va fi egala sau va depăşi 5.000.000 $ echivalent.2. Plăţile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.3. După ce Banca a primit dovada, satisfăcătoare pentru ea, ca a fost deschis, în mod corespunzător, contul special, tragerile pentru alocaţia autorizata şi următoarele trageri pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează: a) pentru tragerea alocaţiilor autorizate, Împrumutatul va remite Băncii o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume sau a unor sume care să nu depăşească valoarea totală a alocaţiei autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, trage din contul împrumutului şi depune în contul special acea suma sau acele sume pe care Împrumutatul le va fi solicitat; b) (i) pentru realimentarea contului special, Împrumutatul va remite Băncii cereri pentru depozite în contul special, la acele intervale de timp pe care Banca le va specifică;(ii) înainte de sau la momentul efectuării unor astfel de cereri, Împrumutatul va remite Băncii documentele şi alte evidente cerute conform paragrafului 4 al acestei anexe, pentru plata sau plăţile cu privire la care realimentarea este solicitată. Pe baza fiecărei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va efectua trageri din contul împrumutului şi va depozita în contul special acea suma pe care Împrumutatul o va fi cerut şi care va fi fost fundamentată prin documentele menţionate şi prin alte evidente pentru a fi plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul împrumutului, pentru respectivele categorii eligibile şi la valoarea respectiva echivalenta, asa cum va fi fost justificat prin documentele menţionate şi alte evidente.4. Pentru fiecare plata efectuată de Împrumutat din contul special, Împrumutatul, la acele intervale de timp pe care Banca le va fi solicitat în mod rezonabil, va remite Băncii acele documente şi alte evidente care să demonstreze ca acea plata a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va cere să efectueze noi depozite în contul special: a) dacă, în orice moment, Banca va fi stabilit ca toate tragerile ulterioare ar trebui efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului în conformitate cu prevederile art. V al Condiţiilor generale şi ale paragrafului a) al secţiunii 2.02 a acestui acord; b) dacă Împrumutatul nu îşi va îndeplini obligaţia de a remite Băncii, în cadrul perioadei specificate în secţiunea 4.01 b) (îi) a acestui acord, oricare dintre rapoartele de audit cerute, pentru a fi remise Băncii, în conformitate cu prevederile secţiunii menţionate, referitoare la auditarea înregistrărilor şi conturilor pentru contul special; c) dacă, în orice moment, Banca va fi notificat Împrumutatului intenţia de suspendare, totală sau parţială, a dreptului Împrumutatului de a face trageri din contul împrumutului, conform prevederilor secţiunii 6.02 a Condiţiilor generale; sau d) atunci când suma totală netrasa din împrumut, alocata categoriilor eligibile, minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale nerambursate, asumate de Banca, conform secţiunii 5.02 a Condiţiilor generale, referitoare la Proiect, va fi egala cu echivalentul dublului sumei alocaţiei autorizate.După aceea tragerea din contul împrumutului a sumelor rămase netrase din împrumut, alocate pentru categorii eligibile, va urma acele proceduri pe care Banca le va specifică printr-o notificare transmisă Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce şi în măsura în care Banca va fi fost convinsa ca toate sumele rămase în depozit în contul special, la data unei astfel de notificări, vor fi utilizate pentru efectuarea plăţilor pentru cheltuieli eligibile.6. a) Dacă Banca va fi stabilit, în orice moment, ca vreo plata din contul special: (i) a fost efectuată pentru o cheltuiala sau într-o sumă neeligibila conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificată prin documentele remise Băncii, Împrumutatul, imediat după primirea notificării din partea Băncii: (A) va remite acele documente suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depune în contul special (sau dacă Banca va solicita astfel, va restitui Băncii) o sumă egala cu suma unei astfel de plati sau a unei părţi din aceasta, care nu este eligibilă sau nu este justificată. Dacă Banca nu va conveni altfel, nu se vor mai face noi depozite de către Banca în contul special, până când Împrumutatul nu va fi remis acele documente sau nu va fi făcut acea depunere sau restituire, după caz. b) Dacă Banca va fi constatat, la un moment dat, ca vreo suma neutilizata din contul special nu va fi necesară pentru a acoperi plăţile viitoare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul, imediat după primirea notificării de la Banca, va restitui Băncii acea suma neutilizata. c) Împrumutatul poate, după notificarea Băncii, sa restituie Băncii toate sau o parte din fondurile depozitate în contul special. d) Restituirile către Banca, efectuate conform paragrafelor 6 a), b) şi c) ale acestei anexe, vor fi creditate în contul împrumutului, pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale acestui acord, inclusiv ale Condiţiilor generale. ------------

Noutăți

 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 60 din 22 martie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni transnaţionale, semnat la Bucureşti la 19 septembrie 2005
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE din 31 iulie 1929*) pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 octombrie 2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 36 din 9 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 105 din 8 martie 2002 privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componenta comunei Beliu, judeţul Arad
 • LEGE nr. 237 din 28 noiembrie 2016 privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 167 din 3 august 1929 pentru organizarea administraţiunii locale*)
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 184 din 9 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi ale personalului acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 39 din 31 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1996 privind scutirea de la plata taxelor prevăzute la art. 71 alin. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru realizarea obiectivului de investiţii "Piaţa de Gros Bucureşti"
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 197 din 22 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 231 din 6 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 277 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (*republicat*) (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 53 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 370 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul de Interne
 • LEGE nr. 44 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 339/1970 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 februarie 2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 173 din 7 octombrie 2016 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 127 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 26 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele
 • LEGE nr. 211 din 21 iulie 2015 pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1930 privind ratificarea Tratatului de Conciliatiune între România şi Statele Unite ale Americii
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 39 din 22 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
 • LEGE nr. 71 din 17 iulie 1992 privind autorizarea garantarea unor credite
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 22 iunie 2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 141 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 527 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administraţia Naţională a Drumurilor din România”
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Naţionala a României şi AB SVENSK - EXPORTKREDIT - Suedia
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 31 august 2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 236 din 15 iulie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021