Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA URGENTA nr. 7 din 23 septembrie 1996 privind asigurarea surselor de finanţare pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare şi de seminţe din recolta anului 1996
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 26 septembrie 1996 -
ORDONANTA URGENTA Nr. 7 din 23 septembrie 1996privind asigurarea surselor de finanţare pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare şi de seminţe din recolta anului 1996 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 26 septembrie 1996

Având în vedere necesitatea asigurării de urgenta a surselor de finanţare pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare şi de seminţe din recolta anului 1996, în temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Pentru asigurarea necesarului de consum al populaţiei şi zootehniei până la noua recolta, precum şi a seminţelor necesare campaniei agricole din primavara anului 1997, din liniile de credite puse la dispoziţie de Banca Naţionala a României cu aceasta destinaţie, băncile comerciale vor acorda credite pentru constituirea stocurilor la produsele agroalimentare şi seminţele, prevăzute în anexa. Articolul 2Beneficiarii creditelor vor fi agenţii economici specializaţi în producerea şi/sau constituirea stocurilor, precum şi societăţile comerciale zootehnice şi de producere a nutreturilor combinate. Articolul 3Pentru creditele acordate potrivit art. 1, rata dobinzii suportate de agenţii economici prevăzuţi la art. 2 va fi de 15% pe an.Diferenţa de dobinda faţă de rata oficială a scontului plus marja de 5 puncte procentuale, care se acordă băncilor comerciale, se acoperă din prevederile bugetului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul 1997.Băncile comerciale, după primirea alocaţiei de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, vor achită Băncii Naţionale a României diferenţa de dobinda. Articolul 4Rambursarea creditelor şi plata dobinzilor către băncile comerciale, precum şi efectuarea acestor operaţiuni de către băncile comerciale către Banca Naţionala a României se fac pe bază de grafice, corelate cu perioadele de valorificare a stocurilor, dar nu mai tirziu de 30 septembrie 1997.Dobinda aferentă creditelor bancare, datorată băncilor comerciale şi Băncii Naţionale a României, se înregistrează la venituri conform termenelor de încasare stabilite pe bază de grafice corelate cu perioadele de valorificare a stocurilor, dar nu mai tirziu de 30 septembrie 1997.Diferenţa de dobinda, plus marja băncilor comerciale, ce este acoperită din surse bugetare, se înregistrează la venituri în momentul încasării.Dobinda datorată de băncile comerciale Băncii Naţionale a României la creditele rambursate până la 31 decembrie 1996 se va achită la primirea acesteia de la bugetul de stat.Agenţii economici prevăzuţi la art. 2 înregistrează dobinda aferentă creditelor bancare, la cheltuieli, la termenele de plată prevăzute în contractele încheiate între părţi, dar nu mai tirziu de 30 septembrie 1997. Articolul 5Pentru stocurile de produse agroalimentare destinate exportului, Banca Naţionala a României va pune la dispoziţia băncilor comerciale linii de credite cu dobinda egala cu rata oficială a scontului, la care băncile comerciale calculează o marja de 5 puncte procentuale. Articolul 6Pentru agenţii economici care nu îndeplinesc condiţiile de creditare stabilite de băncile comerciale şi constituie stocuri strategice destinate consumului intern, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor este autorizat sa acorde garanţii pentru creditele bancare contractate în acest scop.Ministerul Finanţelor va stabili condiţiile asiguratorii ce se vor prevedea în contractele de credit şi garanţiile menţionate la alin. 1, astfel încât să se reducă riscul executării garanţiilor şi să se prevină bonificarea de dobinzi peste termenele prevăzute în contractele de creditare. Articolul 7În termen de 2 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a României şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei vor supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea acesteia. Articolul 8Articolul 4 din Legea nr. 20/1996 privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea campaniei agricole din primavara anului 1996, ca urmare a stării de urgenta din agricultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 8 aprilie 1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/1996, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, şi societăţile comerciale prestatoare de servicii în agricultura, care au datorii ca urmare a pagubelor produse de calamitati naturale, credite restante şi dobinzi neachitate din anii anteriori, pot angaja credite.Prevederile alin. 1 se aplică şi societăţilor comerciale din sectorul de prelucrare a sfeclei de zahăr, inului, cinepei, legumelor şi fructelor din cimp şi din sere.Creditele restante şi dobinzile neachitate la data de 31 martie 1996 ale beneficiarilor de credite potrivit prezentei legi se reesaloneaza la plata în anii 1997 şi 1998. Creditele restante şi dobinzile neachitate la data de 30 aprilie 1996 de către societăţile comerciale "Semrom" - S.A. pentru achiziţionarea de saminta şi de către societăţile comerciale cu capital majoritar de stat cu profil zootehnic, aflate, la acea data, în supraveghere potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995, se reesaloneaza la plata în anii 1997 şi 1998 în condiţiile prezentei legi. În mod corespunzător, Banca Naţionala a României va asigura credite speciale la nivelul ratei dobinzilor de referinţa pentru reesalonarea creditelor şi a dobinzilor restante." Articolul 9Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Alexandru Lapusan Anexa LISTA produselor agroalimentare şi seminţelor din producţie interna, recolta anului 1996, la care se asigura surse de finanţare pentru constituirea de stocuri
     
  Nr. crt.Denumirea produsului
  A. PRODUSE STRATEGICE
  1.Porumb destinat consumului populaţiei (în echivalent mălai) şi furajării efectivelor de animale
  2.Sfeclă de zahăr - în echivalent zahăr rafinat
  3.Seminţe de: grâu, porumb, orz, floarea-soarelui, soia, sfeclă de zahăr, lucernă, cartofi, legume, fasole, in, cânepă, material săditor vitipomicol
  B. ALTE PRODUSE
  1.Floarea-soarelui şi boabe soia (inclusiv ulei brut)
  2.Fasole boabe
  3.Ceapă uscată
  4.Cartofi pentru consum
  5.Mere
  6.Conserve din legume
  7.Lapte praf şi unt
  8.Tulpini de in şi cânepă
NOTĂ:Perioadele maxime de valorificare a stocurilor sunt:- nu mai tirziu de 1 aprilie 1997, pentru cele destinate consumului populaţiei;- nu mai tirziu de 1 mai 1997, pentru seminţe;- nu mai tirziu de 30 septembrie 1997, pentru furaje.-------

Noutăți

 • LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 118 din 4 decembrie 1995 privind abilitarea Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, precum şi aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pe anul 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 107 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 215 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 269 din 14 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 203 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 184 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 8 din 28 februarie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2004
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 24 octombrie 2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 7 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 404 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 115 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 1995
 • LEGE nr. 766 din 26 august 1941 pentru colonizarea în Dobrogea a proprietarilor agricoli evacuaţi din Dobrogea-Nouă, în baza Tratatului Româno-Bulgar din 7 Septemvrie 1940
 • LEGE nr. 20 din 13 decembrie 1984 privind tipizarea şi standardizarea produselor, construcţiilor şi tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale şi energetice, ridicarea calităţii şi nivelului tehnic al produselor
 • LEGE nr. 51 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia informaţiilor militare secrete schimbate, semnat la Sofia la 29 martie 2000
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligaţii de plată ale societăţilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în urma procesului de restructurare
 • LEGE nr. 206 din 24 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 189 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului
 • LEGE nr. 115 din 15 aprilie 2004 privind schimbarea denumirii satului Dumbrava, comuna Ciugud, judeţul Alba, în Limba
 • LEGE nr. 29 din 19 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 167 din 16 decembrie 2014 privind exercitarea profesiei de bonă
 • LEGE nr. 187 din 2 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 141 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare"
 • LEGE nr. 161 din 6 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 507 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 64 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 4 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 17 noiembrie 1998 privind desfăşurarea bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021