Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA URGENTA nr. 1 din 13 octombrie 1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 octombrie 1994 -
ORDONANTA URGENTA Nr. 1 din 13 octombrie 1994cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 18 octombrie 1994

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1La venituri, comparativ cu nivelurile prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, se aproba următoarele influente:
  VENITURI - TOTAL- miliarde lei -
  - 56,2
  1. Venituri curente- 59,1
  a) venituri fiscale- 395,8
  din care:  
  - impozite directe- 27,0
  - impozite indirecte368,8
  b) venituri nefiscale+ 336,7
  2. Venituri din capital+ 2,9
Articolul 2La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevăzute în Legea nr. 36/1994, se aproba următoarele influente:
  CHELTUIELI - TOTAL- miliarde lei -
  - 180,6
  din care:  
  1.Cheltuieli curente- 187,9
    1.1.Cheltuieli de personal+ 109,2
    1.2.Cheltuieli materiale şi servicii+ 34,3
    1.3.Subvenţii şi transferuri- 104,8
      1.3.1.Subvenţii pentru instituţii publice- 0,9
      1.3.2.Subvenţii pe produse şi activităţi+ 36,4
      1.3.3.Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif- 178,6
      1.3.4.Prime acordate producătorilor agricoli- 87,1
      1.3.5.Transferuri+ 125,4
    1.4.Dobânzi aferente datoriei publice- 242,8
    1.5.Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve+ 16,2
  2.Cheltuieli de capital+ 16,9
  3.Împrumuturi- 3,9
    3.1. Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale- 3,9
  4.Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora- 5,7
  4.1.Rambursări de credite externe+ 4,8
  4.2.Plăţi de dobânzi şi comisioane- 10,5
Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă, includ şi influentele din îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar. În cadrul cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 1994, ordonatorii de credite pot asigura şi plata premiilor anuale, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. În vederea încadrării în nivelul cheltuielilor de personal pe anul 1994, începând cu data de 1 noiembrie 1994 se amina ocuparea posturilor vacante existente în cadrul numărului mediu de personal finanţat pe anul 1994, stabilit prin Legea nr. 36/1994, actualizat cu modificările aprobate potrivit dispoziţiilor legale, precum şi a celor care devin vacante după această dată, cu excepţia organelor autorităţii judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei. Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele şi lucrările cuprinse în listele anexe la Legea nr. 36/1994 de către ordonatorii principali de credite, corespunzător cu derularea procesului investitional. Listele de investiţii astfel modificate se vor prezenta de către ordonatorii principali de credite la băncile finanţatoare, cu avizul Ministerului Finanţelor. Listele de investiţii modificate, anexe la bugetele locale, se aproba de autorităţile publice locale cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Modificarea listelor de investiţii în condiţiile prevederilor art. 28 din Legea nr. 36/1994 se poate efectua până la 30 noiembrie 1994.
Articolul 3Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1994 se majorează cu suma de 163,4 miliarde lei pentru cheltuieli de personal şi cu 32,6 miliarde lei pentru cheltuieli materiale şi servicii şi se diminuează cu 4,0 miliarde lei pentru cheltuieli de capital. În vederea încadrării în noile niveluri aprobate pentru cheltuielile de personal în domeniile învăţământului şi sănătăţii, ministerele respective vor proceda la punerea în aplicare a programului de reforma în aceste domenii. Articolul 4Cheltuielile pentru apărarea tarii se diminuează cu 18,4 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publică cu 42,2 miliarde lei. Articolul 5Cheltuielile pentru autorităţile publice se diminuează cu 56,0 miliarde lei, din care pentru:
  - Senat- miliarde lei -
  - 3,5
  - Camera Deputaţilor- 2,5
  - autoritatea judecătorească- 35,4
  - autoritatea executivă- 13,9
Articolul 6Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majorează cu 31,3 miliarde lei, iar în structura se majorează cu 4,0 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 62,5 miliarde lei pentru cheltuieli materiale şi servicii, 32,8 miliarde lei pentru cheltuieli de capital şi se diminuează cu 62,3 miliarde lei pentru subvenţii şi transferuri. Pe acţiuni economice, aceste influente se repartizează astfel:
    - miliarde lei -
  - industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei+ 68,6
  - agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător- 4,8
  - transporturi şi comunicaţii- 21,8
  - alte acţiuni economice- 10,7
Sumele alocate pentru aplicarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli sunt de 560,5 miliarde lei.
Articolul 7Suma de 10,0 miliarde lei, prevăzută conform art. 20 lit. b) din Legea nr. 36/1994, pentru asigurarea, în numele şi în contul statului, a creditelor de export acordate în anul 1994, se poate utiliza pentru stabilizarea ratei dobinzii la creditele pe termen scurt şi mediu acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. şi de băncile comerciale în anii 1993 şi 1994 pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt potrivit prevederilor legale. Articolul 8Deficitul bugetului de stat pe anul 1994 se stabileşte în suma de 1.754,0 miliarde lei. Sinteza modificărilor bugetului de stat, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, pe anul 1994, este prezentată în anexa nr. 1. Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1994, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prezentată în anexa nr. 2. Articolul 9Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1994, pe ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, modificate, precum şi subvenţiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice la care finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, potrivit legii, sunt prezentate în anexa nr. 3*). Articolul 10Prevederile art. 23 din Legea nr. 36/1994 se modifica astfel: "În vederea respectării deficitului bugetului de stat în limita aprobată, diferenţa dintre creditele bugetare anuale, astfel cum sunt modificate prin prezenta ordonanţă, şi creditele bugetare deschise pentru primele 10 luni din acest an se blocheaza în proporţie de 50% . Aceste fonduri nu pot fi angajate şi utilizate de către ordonatorii principali de credite decît după deblocarea acestora cu aprobarea primului-ministru, pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor, în funcţie de gradul de realizare a veniturilor bugetului de stat. Sunt exceptate de la prevederile alineatului precedent următoarele cheltuieli: alocaţiile de stat şi alte ajutoare pentru copii, pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate potrivit legii, bursele pentru elevi şi studenţi, cheltuielile de personal, dobinzile aferente datoriei publice, fondurile de rezerva prevăzute în bugetul de stat, sumele destinate promovării şi sprijinirii exportului". Articolul 11Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar necesitatea menţinerii unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau altor cauze, sarcinile au fost desfiinţate sau aminate şi de a propune anularea sau reducerea lor pentru majorarea Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. Prin hotărâre a Guvernului, economiile realizate în condiţiile alineatului precedent se pot aloca Ministerului Industriilor pentru finanţarea cheltuielilor de capital la obiectivul "Centrala Nuclearo-electrica Cernavoda - Unitatea 1", în vederea punerii în funcţiune a acestui obiectiv. Articolul 12Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, sunt prevăzute în anexa nr. 4. Limitele minime pe acţiuni pentru asigurarea finanţării cheltuielilor materiale şi a celor privind prestările de servicii, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare aferente unităţilor sanitare, precum şi a cheltuielilor aferente acţiunii de asistenţa socială, pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, sunt prevăzute în anexa nr. 5. Articolul 13Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale se repartizează pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov potrivit anexei nr. 6, fiind prevăzute cu afectatie specială, astfel: - pentru asigurarea protecţiei sociale vizind energia termica livrata populaţiei, la care preţul cu ridicată al producătorilor cumulat cu tariful de distribuţie depăşeşte nivelul maxim al preţului de livrare stabilit pentru populaţie, şi numai pentru distribuţia aferentă energiei termice livrate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" pentru populaţie, precum şi pentru asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban în comun, de călători, potrivit dispoziţiilor legale, care pot fi acoperite, în completarea, şi din venituri proprii şi din sume defalcate din impozitul pe salarii; - pentru cheltuielile de capital la obiectivele şi lucrările de investiţii noi sau în continuare, de natura celor prevăzute în anexa nr. 7 la Legea nr. 36/1994, integral sau în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finanţarea unor astfel de investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu aceasta destinaţie prin bugetele locale. Articolul 14Prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 se modifica astfel: "Sumele încasate din avansuri şi din ratele lunare ale preţului pentru locuinţe construite din fondurile statului şi vîndute persoanelor fizice care la data vinzarii-cumpărării aveau calitatea de chiriaşi se vărsa integral la bugetele municipiilor, oraşelor sau comunelor pe teritoriul cărora se afla situate locuintele respective, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat". Articolul 15În vederea continuării lucrărilor la autostrada Bucureşti-Fetesti şi pentru realizarea programului contractat cu antreprenorii, Banca Naţionala a României disponibilizeaza din profitul net realizat pe primul semestru al anului 1994 suma de 44 miliarde lei pe care o pune la dispoziţia Ministerului Transporturilor pentru efectuarea plăţilor la lucrările nedecontate, precum şi a celor în curs de execuţie. De asemenea, Banca Naţionala a României aloca din profitul net realizat în anul 1994 suma de 10,0 miliarde lei pentru următoarele cheltuieli: - procurarea unor materiale, piese de schimb şi alte cheltuieli curente, precum şi achiziţionarea din import de aparatura şi utilaje de către Societatea Română de Radiodifuziune, în suma de 4,0 miliarde lei; - continuarea unor lucrări de investiţii social-culturale (cămine, cantina studenteasca şi sala de sport) de către Academia de Studii Economice, în suma de 4,0 miliarde lei; - asigurarea fondurilor necesare aprovizionarii cu apa a municipiului Zalau, în suma de 2,0 miliarde lei. Banca Naţionala a României aloca din profitul net realizat în anul 1994 suma de 77.438,9 milioane lei în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994 privind acoperirea financiară a unor cheltuieli rămase neregularizate prin preluarea lor la datoria publică interna, reprezentind restituiri de dobinzi plătite de agenţii economici la credite pentru investiţii sistate, plata către agenţii economici a influentelor nefavorabile din modificarea cursului valutar, nealinierea preţurilor de livrare interne la preţurile modificate ale materiilor prime din import şi restituiri de cheltuieli efectuate pentru producţia în diferite stadii de execuţie destinată unor obiective de investiţii sistate. Pentru asigurarea surselor necesare executării lucrărilor agricole din toamna anului 1994, preluării produselor agricole de baza de la producători şi constituirii stocurilor de produse agroalimentare necesare consumului populaţiei în perioada toamna-iarna 1994-1995, se acordă credite cu dobinda bonificata. Suma aferentă dobinzii bonificate se suporta din profitul net realizat în anul 1994 de Banca Naţionala a României în limita a 200 miliarde lei. Guvernul şi Banca Naţionala a României vor lua măsurile necesare pentru aplicarea acestor prevederi. Articolul 16Veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, cu modificările corespunzătoare, sunt redate în anexele nr. 7-12. Articolul 17Pierderile provocate de acţiunea negativa a factorilor naturali în anul 1994 asupra culturilor agricole vegetale se acoperă din fondurile alocate cu aceasta destinaţie prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, precum şi din soldul Fondului special pentru agricultura, existent la data prezentei ordonanţe, ce s-a constituit potrivit prevederilor art. 33 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993. Nivelul despăgubirilor de care vor beneficia producătorii agricoli indiferent de natura proprietăţii şi forma de exploatare a terenurilor pe fiecare cultura calamitata în funcţie de cheltuielile efectuate, zonelor calamitate, precum şi metodologia de acordare se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor. Articolul 18Ordonatorii principali şi secundari de credite, în termen de 10 zile de la data prezentei ordonanţe, vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3. În cadrul aceluiaşi termen se vor aproba de către Guvern bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, pe anul 1994, din subordinea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au influente din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe. Articolul 19În anul 1994, ratele pentru datoria publică interna preluată în condiţiile Legii nr. 7/1992, scadente până la 31 decembrie, şi dobinzile aferente se vor rambursa, respectiv plati, din sumele stabilite şi aprobate cu aceasta destinaţie de către Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea acţiunilor pe care statul le deţine la societăţile comerciale. Articolul 20Se autorizeaza Ministerul Finanţelor pentru a introduce modificările aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetul de stat şi în bugetele fondurilor speciale pe anul 1994, precum şi modificările aprobate potrivit dispoziţiilor legale. Articolul 21Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. ------------------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior şi se difuzează celor interesaţi. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu Anexa 1
  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1994
  - Sinteză -- mii lei -
    Program actualizat buget de statCredite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statCredite externeTotal
  Buget de statCredite externe
  012345=1+36=2+47=5+6
  I. VENITURI - TOTAL9.863.731.000   -56.200.000   9.807.531.000   9.807.531.000
  A. VENITURI CURENTE9.858.231.000   -59.100.000   9.799.131.000   9.799.131.000
  1. VENITURI FISCALE9.644.051.000   -395.755.000   9.248.296.000   9.248.296.000
  1.1. IMPOZITE DIRECTE4.599.760.000   -26.985.000   4.572.775.000   4.572.775.000
  IMPOZITUL PE PROFIT2.071.000.000       2.071.000.000   2.071.000.000
  IMPOZITUL PE SALARII2.469.675.000   -39.300.000   2.430.375.000   2.430.375.000
  Impozitul pe salarii - Total -2.978.600.000   122.000.000   3.100.600.000   3.100.600.000
  Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale-508.925.000   -161.300.000   -670.225.000   -670.225.000
  ALTE IMPOZITE DIRECTE59.085.000   12.315.000   71.400.000   71.400.000
  Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente1.200.000   2.800.000   4.000.000   4.000.000
  Impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat6.000.000       6.000.000   6.000.000
  Impozitul pe dividende la societăţile comerciale51.100.000   8.900.000   60.000.000   60.000.000
  Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor750.000   250.000   1.000.000   1.000.000
  Alte încasări din impozite directe35.000   365.000   400.000   400.000
  1.2. IMPOZITE INDIRECTE5.044.291.000   -368.770.000   4.675.521.000   4.675.521.000
  ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE1.207.577.000   -190.680.000   1.016.897.000   1.016.897.000
  Impozitul pe circulaţia mărfurilor24.000.000   11.000.000   35.000.000   35.000.000
  Accize770.277.000   -201.680.000   568.597.000   568.597.000
  Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale413.300.000       413.300.000   413.300.000
  TAXE VAMALE646.100.000   -15.600.000   630.500.000   630.500.000
  Taxe vamale de la persoane juridice601.100.000   -15.600.000   585.500.000   585.500.000
  Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale45.000.000       45.000.000   45.000.000
  ALTE IMPOZITE INDIRECTE65.934.000   81.066.000   147.000.000   147.000.000
  Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen52.250.000   62.750.000   115.000.000   115.000.000
  Taxe pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc6.000.000   4.000.000   10.000.000   10.000.000
  Taxa asupra deplasărilor în străinătate4.000.000   16.000.000   20.000.000   20.000.000
  Alte încasări din impozite indirecte3.684.000   -1.684.000   2.000.000   2.000.000
  TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ3.124.680.000   -243.556.000   2.881.124.000   2.881.124.000
  2. VENITURI NEFISCALE214.180.000   336.655.000   550.835.000   550.835.000
  VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI87.900.000   280.000.000   367.900.000   367.900.000
  VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME28.000.000   9.000.000   37.000.000   37.000.000
  VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE53.450.000   7.650.000   61.100.000   61.100.000
  Taxe de metrologie200.000   100.000   300.000   300.000
  Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică2.100.000   -400.000   1.700.000   1.700.000
  Venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări de servicii în porturi şi taxe pentru folosirea drumurilor şi aeroporturilor civile4.200.000       4.200.000   4.200.000
  Taxe consulare37.100.000       37.100.000   37.100.000
  Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii600.000       600.000   600.000
  Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal1.200.000   700.000   1.900.000   1.900.000
  Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor200.000   100.000   300.000   300.000
  Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare3.000.000   3.000.000   6.000.000   6.000.000
  Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate250.000   550.000   800.000   800.000
  Taxe şi alte venituri din protecţia mediului100.000   100.000   200.000   200.000
  Alte venituri de la instituţiile publice4.500.000   3.500.000   8.000.000   8.000.000
  DIVERSE VENITURI44.830.000   40.005.000   84.835.000   84.835.000
  Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive800.000   4.200.000   5.000.000   5.000.000
  Venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale11.000.000       11.000.000   11.000.000
  Încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/19731.000.000       1.000.000   1.000.000
  Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi8.500.000   26.025.000   34.525.000   34.525.000
  Vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri şi produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive1.200.000       1.200.000   1.200.000
  Venituri din concesiuni30.000   -20.000   10.000   10.000
  Venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991500.000       500.000   500.000
  Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului1.600.000       1.600.000   1.600.000
  Încasări din alte surse18.000.000       18.000.000   18.000.000
  Încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii2.200.000   9.800.000   12.000.000   12.000.000
  B. VENITURI DIN CAPITAL5.500.000   2.900.000   8.400.000   8.400.000
  VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI5.500.000   2.900.000   8.400.000   8.400.000
  Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice2.500.000   2.900.000   5.400.000   5.400.000
  Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare3.000.000       3.000.000   3.000.000
  II. CHELTUIELI - TOTAL11.742.126.102269.172.500*)-180.628.580-28.514.90011.561.497.522240.657.600**)11.802.155.122
  CHELTUIELI CURENTE9.892.663.034106.404.500-187.921.3906.195.5009.704.741.644112.600.0009.817.341.644
  CHELTUIELI DE PERSONAL3.130.776.375   109.184.885   3.239.961.260   3.239.961.260
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.501.791.6097.804.50034.318.66837.885.5001.536.110.27745.690.0001.581.800.277
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI4.212.898.89098.600.000-104.805.121-31.690.0004.108.093.76966.910.0004.175.003.769
  Subvenţii pentru instituţiile publice151.619.960   -938.644   150.681.316   150.681.316
  Subvenţii pe produse şi activităţi642.948.366   36.366.000   679.314.366   679.314.366
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif669.882.178   -178.552.178   491.330.000   491.330.000
  Prime acordate producătorilor agricoli376.355.000   -87.129.316   289.225.684   289.225.684
  Transferuri2.372.093.38698.600.000125.449.017-31.690.0002.497.542.40366.910.0002.564.452.403
  DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
  SUME PREVĂZUTE ÎN POZIŢII GLOBALE CA REZERVE6.909.360   16.166.178   23.075.538   23.075.538
  CHELTUIELI DE CAPITAL ÎMPRUMUTURI1.677.361.120 105.540.000162.768.00016.949.690 -3.900.000-34.710.4001.694.310.810 101.640.000128.057.6001.822.368.410 101.640.000
  Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA66.561.948   -5.756.880   60.805.068   60.805.068
  Rambursări de credite externe31.691.087   4.815.187   36.506.274   36.506.274
  Plăţi de dobânzi şi comisioane34.870.861   -10.572.067   24.298.794   24.298.794
  Partea I - Cheltuieli              
  social-culturale3.264.460.54598.900.00094.133.665-5.330.0003.358.594.21093.570.0003.452.164.210
  CHELTUIELI CURENTE3.097.128.3565.500.00098.821.36539.070.0003.195.949.72144.570.0003.240.519.721
  CHELTUIELI DE PERSONAL1.835.309.950   163.433.750   1.998.743.700   1.998.743.700
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII426.070.6705.500.00032.585.80039.070.000458.656.47044.570.000503.226.470
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI835.747.736   -97.198.185   738.549.551   738.549.551
  Subvenţii pentru instituţiile publice74.351.250   77.900   74.429.150   74.429.150
  Transferuri761.396.486   -97.276.085   664.120.401   664.120.401
  CHELTUIELI DE CAPITAL141.980.05093.400.000-3.962.700-44.400.000138.017.35049.000.000187.017.350
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA25.352.139   -725.000   24.627.139   24.627.139
  ÎNVĂŢĂMÂNT1.383.174.2955.500.000181.034.200-5.330.0001.564.208.495170.0001.564.378.495
  CHELTUIELI CURENTE1.321.726.1705.500.000181.034.200-5.330.0001.502.760.370170.0001.502.930.370
  CHELTUIELI DE PERSONAL1.033.931.200   162.784.500   1.196.715.700   1.196.715.700
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII234.099.3705.500.00018.145.800-5.330.000252.245.170170.000252.415.170
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI53.695.600   103.900   53.799.500   53.799.500
  Subvenţii pentru instituţiile publice6.818.200   73.900   6.892.100   6.892.100
  Transferuri46.877.400   30.000   46.907.400   46.907.400
  CHELTUIELI DE CAPITAL61.380.600       61.380.600   61.380.600
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA67.525       67.525   67.525
  Plăţi de dobânzi şi comisioane67.525       67.525   67.525
  SĂNĂTATE1.019.900.91493.400.00019.893.200   1.039.794.11493.400.0001.133.194.114
  CHELTUIELI CURENTE926.093.800   24.628.90044.400.000950.722.70044.400.000995.122.700
  CHELTUIELI DE PERSONAL793.061.000   682.900   793.743.900   793.743.900
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII133.032.800   23.946.00044.400.000156.978.80044.400.000201.378.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL68.522.50093.400.000-4.010.700-44.400.00064.511.80049.000.000113.511.800
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA25.284.614   -725.000   24.559.614   24.559.614
  Rambursări de credite externe9.304.624   1.167.956   10.472.580   10.472.580
  Plăţi de dobânzi şi comisioane15.979.990   -1.892.956   14.087.034   14.087.034
  CULTURĂ ŞI ARTĂ108.092.000   300.000   108.392.000   108.392.000
  CHELTUIELI CURENTE97.242.050   252.000   97.494.050   97.494.050
  CHELTUIELI DE PERSONAL8.222.900   -35.000   8.187.900   8.187.900
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII41.950.500       41.950.500   41.950.500
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI47.068.650   287.000   47.355.650   47.355.650
  Subvenţii pentru instituţiile publice36.725.650   300.000   37.025.650   37.025.650
  Transferuri10.343.000   -13.000   10.330.000   10.330.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL10.849.950   48.000   10.897.950   10.897.950
  ASISTENŢĂ SOCIALĂ43.983.950   -26.350.735   17.633.215   17.633.215
  CHELTUIELI CURENTE42.756.950   -26.350.735   16.406.215   16.406.215
  CHELTUIELI DE PERSONAL94.850   1.350   96.200   96.200
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII16.988.000   -9.506.000   7.482.000   7.482.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI25.674.100   -16.846.085   8.828.015   8.828.015
  Subvenţii pentru instituţiile publice1.524.100       1.524.100   1.524.100
  Transferuri24.150.000   -16.846.085   7.303.915   7.303.915
  CHELTUIELI DE CAPITAL1.227.000       1.227.000   1.227.000
  ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
  CHELTUIELI CURENTE449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
  Transferuri449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
  PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
  CHELTUIELI CURENTE226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
  Transferuri226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
  ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
  CHELTUIELI CURENTE33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
  Subvenţii pentru instituţiile publice29.283.300   -296.000   28.987.300   28.987.300
  Transferuri3.880.000       3.880.000   3.880.000
  Partea a III-a - Gospodărie comunală şi locuinţe148.250.500   -20.094.000   128.156.500   128.156.500
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE148.250.500   -20.094.000   128.156.500   128.156.500
  CHELTUIELI CURENTE82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
  Transferuri82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL66.056.500   -14.700.000   51.356.500   51.356.500
  Partea a IV-a - Apărarea naţională1.260.298.654   -18.400.000   1.241.898.654   1.241.898.654
  APĂRARE1.260.298.654   -18.400.000   1.241.898.654   1.241.898.654
  CHELTUIELI CURENTE922.157.000   -18.400.000   903.757.000   903.757.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL494.822.200   -24.400.000   470.422.200   470.422.200
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII427.334.800   6.000.000   433.334.800   433.334.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL323.427.000       323.427.000   323.427.000
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              
  COMISIOANE AFERENTE ACESTORA14.714.654       14.714.654   14.714.654
  Rambursări de credite externe14.152.875       14.152.875   14.152.875
  Plăţi de dobânzi şi comisioane561.779       561.779   561.779
  Partea a V-a - Ordinea publică711.494.32556.575.000-42.198.000   669.296.32556.575.000725.871.325
  ORDINEA PUBLICĂ711.494.32556.575.000-42.198.000   669.296.32556.575.000725.871.325
  CHELTUIELI CURENTE610.087.600   -37.997.608   572.089.992   572.089.992
  CHELTUIELI DE PERSONAL280.215.800   -13.788.900   266.426.900   266.426.900
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII252.974.100   -23.208.708   229.765.392   229.765.392
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI76.897.700   -1.000.000   75.897.700   75.897.700
  Subvenţii pentru instituţiile publice76.897.700   -1.000.000   75.897.700   75.897.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL87.640.10056.575.000-1.000.000   86.640.10056.575.000143.215.100
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA13.766.625   -3.200.392   10.566.233   10.566.233
  Rambursări de credite externe5.645.488   3.703.531   9.349.019   9.349.019
  Plăţi de dobânzi şi comisioane8.121.137   -6.903.923   1.217.214   1.217.214
  Partea a VI-a - Autorităţile publice594.485.1754.872.500-56.022.700-589.900538.462.4754.282.600542.745.075
  CHELTUIELI CURENTE485.283.2951.204.500-58.479.300-1.204.500426.803.995   426.803.995
  CHELTUIELI DE PERSONAL288.816.400   -21.882.250   266.934.150   266.934.150
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII165.663.0951.204.500-37.392.450-1.204.500128.270.645   128.270.645
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
  Transferuri30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
  CHELTUIELI DE CAPITAL105.828.3003.668.0002.548.200614.600108.376.5004.282.600112.659.100
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA3.373.580   -91.600   3.281.980   3.281.980
  CHELTUIELI PENTRU PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI6.022.100   -674.500   5.347.600   5.347.600
  CHELTUIELI CURENTE5.425.500   -477.900   4.947.600   4.947.600
  CHELTUIELI DE PERSONAL996.000   -35.000   961.000   961.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.429.500   -442.900   3.986.600   3.986.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL596.600   -196.600   400.000   400.000
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII LEGISLATIVE62.441.100   -5.999.000   56.442.100   56.442.100
  CHELTUIELI CURENTE33.193.500   -5.659.000   27.534.500   27.534.500
  CHELTUIELI DE PERSONAL26.188.300   -5.312.400   20.875.900   20.875.900
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.005.200   -346.600   6.658.600   6.658.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL29.247.600   -340.000   28.907.600   28.907.600
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI142.487.100   -35.400.000   107.087.100   107.087.100
  CHELTUIELI CURENTE131.628.700   -36.100.000   95.528.700   95.528.700
  CHELTUIELI DE PERSONAL64.906.900   -5.700.000   59.206.900   59.206.900
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII66.721.800   -30.400.000   36.321.800   36.321.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL10.858.400   700.000   11.558.400   11.558.400
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII EXECUTIVE359.375.2754.872.500-13.949.200-589.900345.426.0754.282.600349.708.675
  CHELTUIELI CURENTE293.727.8951.204.500-15.241.800-1.204.500278.486.095   278.486.095
  CHELTUIELI DE PERSONAL180.468.800   -9.834.850   170.633.950   170.633.950
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII82.455.2951.204.500-6.202.350-1.204.50076.252.945   76.252.945
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
  Transferuri30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale30.103.800   795.400   30.899.200   30.899.200
  Alte transferuri700.000       700.000   700.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL62.273.8003.668.0001.384.200614.60063.658.0004.282.60067.940.600
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA3.373.580   -91.600   3.281.980   3.281.980
  Rambursări de credite externe2.588.100   -56.300   2.531.800   2.531.800
  Plăţi de dobânzi şi comisioane785.480   -35.300   750.180   750.180
  CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE ALE AUTORITĂŢII PUBLICE24.159.600       24.159.600   24.159.600
  CHELTUIELI CURENTE21.307.700   -1.000.600   20.307.100   20.307.100
  CHELTUIELI DE PERSONAL16.256.400   -1.000.000   15.256.400   15.256.400
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.051.300   -600   5.050.700   5.050.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL2.851.900   1.000.600   3.852.500   3.852.500
  Partea a VII-a - Acţiuni economice3.763.119.814108.825.00031.323.205-22.595.0003.794.443.01986.230.0003.880.673.019
  CHELTUIELI CURENTE2.735.154.25499.700.0004.198.903-31.670.0002.739.353.15768.030.0002.807.383.157
  CHELTUIELI DE PERSONAL160.392.125   4.033.785   164.425.910   164.425.910
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII172.570.2751.100.00062.504.22620.000235.074.5011.120.000236.194.501
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI2.402.191.85498.600.000-62.339.108-31.690.0002.339.852.74666.910.0002.406.762.746
  Subvenţii pentru instituţiile publice371.010   -16.544   354.466   354.466
  Subvenţii pe produse şi activităţi642.948.366   36.366.000   679.314.366   679.314.366
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif669.882.178   -178.552.178   491.330.000   491.330.000
  Prime acordate producătorilor agricoli376.235.000   -87.129.316   289.105.684   289.105.684
  Transferuri712.755.30098.600.000166.992.930-31.690.000879.748.23066.910.000946.658.230
  CHELTUIELI DE CAPITAL924.910.6109.125.00032.764.1909.075.000957.674.80018.200.000975.874.800
  ÎMPRUMUTURI93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA9.354.950   -1.739.888   7.615.062   7.615.062
  CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ48.287.330       48.287.330   48.287.330
  CHELTUIELI CURENTE46.758.930       46.758.930   46.758.930
  CHELTUIELI DE PERSONAL13.378.300   -489.725   12.888.575   12.888.575
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII33.009.620   506.269   33.515.889   33.515.889
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI371.010   -16.544   354.466   354.466
  Subvenţii pentru instituţiile publice371.010   -16.544   354.466   354.466
  CHELTUIELI DE CAPITAL PROSPECŢIUNI ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZĂCĂMINTE NOI1.528.400 74.347.000   -50.000   1.528.400 74.297.000   1.528.400 74.297.000
  CHELTUIELI CURENTE74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
  INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ, METALURGICĂ, CHIMICĂ ŞI ALTE SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI1.191.432.7201.100.00068.626.11220.0001.260.058.8321.120.0001.261.178.832
  CHELTUIELI CURENTE703.085.7661.100.00018.366.00020.000721.451.7661.120.000722.571.766
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII   1.100.000   20.000   1.120.0001.120.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI703.085.766   18.366.000   721.451.766   721.451.766
  Subvenţii pe produse şi activităţi607.045.766   28.366.000   635.411.766   635.411.766
  Transferuri96.040.000   -10.000.000   86.040.000   86.040.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL488.284.904   50.000.000   538.284.904   538.284.904
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA62.050   260.112   322.162   322.162
  Plăţi de dobânzi şi comisioane62.050   260.112   322.162   322.162
  AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, APE, MEDIU ÎNCONJURĂTOR1.216.165.1789.125.000-4.762.1649.075.0001.211.403.01418.200.0001.229.603.014
  CHELTUIELI CURENTE1.100.858.178   -4.351.964   1.096.506.214   1.096.506.214
  CHELTUIELI DE PERSONAL126.894.100   3.467.900   130.362.000   130.362.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII48.897.300   63.439.700   112.337.000   112.337.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI925.066.778   -71.259.564   853.807.214   853.807.214
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif544.882.178   -161.552.178   383.330.000   383.330.000
  Prime acordate producătorilor agricoli376.235.000   -87.129.316   289.105.684   289.105.684
  Transferuri3.949.600   177.421.930   181.371.530   181.371.530
  CHELTUIELI DE CAPITAL112.569.5009.125.000-410.2009.075.000112.159.30018.200.000130.359.300
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA2.737.500       2.737.500   2.737.500
  Plăţi de dobânzi şi comisioane2.737.500       2.737.500   2.737.500
  TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII648.665.23198.600.000-21.799.000-31.690.000626.866.23166.910.000693.776.231
  CHELTUIELI CURENTE520.768.45598.600.000-12.979.000-31.690.000507.789.45566.910.000574.699.455
  CHELTUIELI DE PERSONAL4.185.000   450.000   4.635.000   4.635.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.915.155   -1.000.000   5.915.155   5.915.155
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI509.668.30098.600.000-12.429.000-31.690.000497.239.30066.910.000564.149.300
  Subvenţii pe produse şi activităţi35.902.600   8.000.000   43.902.600   43.902.600
  Transferuri473.765.70098.600.000-20.429.000-31.690.000453.336.70066.910.000520.246.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL121.341.376   -6.820.000   114.521.376   114.521.376
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA6.555.400   -2.000.000   4.555.400   4.555.400
  Plăţi de dobânzi şi comisioane6.555.400   -2.000.000   4.555.400   4.555.400
  ALTE ACŢIUNI ECONOMICE584.222.355   -10.691.743   573.530.612   573.530.612
  CHELTUIELI CURENTE289.335.925   3.213.867   292.549.792   292.549.792
  CHELTUIELI DE PERSONAL15.934.725   605.610   16.540.335   16.540.335
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.401.200   -391.743   9.009.457   9.009.457
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI264.000.000   3.000.000   267.000.000   267.000.000
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif125.000.000   -17.000.000   108.000.000   108.000.000
  Transferuri139.000.000   20.000.000   159.000.000   159.000.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL201.186.430   -10.005.610   191.180.820   191.180.820
  ÎMPRUMUTURI93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
  Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
  Partea a VIII-a - Alte acţiuni164.840.029   -2.960.000   161.880.029   161.880.029
  CHELTUIELI CURENTE137.321.469   -4.260.000   133.061.469   133.061.469
  CHELTUIELI DE PERSONAL71.219.900   1.788.500   73.008.400   73.008.400
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII57.178.669   -6.170.200   51.008.469   51.008.469
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI8.922.900   121.700   9.044.600   9.044.600
  Prime acordate producătorilor agricoli120.000       120.000   120.000
  Transferuri8.802.900   121.700   8.924.600   8.924.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL27.518.560   1.300.000   28.818.560   28.818.560
  ALTE ACŢIUNI158.880.729   -2.960.000   155.920.729   155.920.729
  CHELTUIELI CURENTE131.362.169   -4.260.000   127.102.169   127.102.169
  CHELTUIELI DE PERSONAL71.219.900   1.788.500   73.008.400   73.008.400
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII57.178.669   -6.170.200   51.008.469   51.008.469
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI2.963.600   121.700   3.085.300   3.085.300
  Prime acordate producătorilor agricoli120.000       120.000   120.000
  Transferuri2.843.600   121.700   2.965.300   2.965.300
  CHELTUIELI DE CAPITAL27.518.560   1.300.000   28.818.560   28.818.560
  CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENŢIE5.959.300       5.959.300   5.959.300
  CHELTUIELI CURENTE5.959.300       5.959.300   5.959.300
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI5.959.300       5.959.300   5.959.300
  Transferuri5.959.300       5.959.300   5.959.300
  Partea a IX-a - Transferuri776.140.900   60.209.072   836.349.972   836.349.972
  TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT776.140.900   60.209.072   836.349.972   836.349.972
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători295.140.900   -13.300.000   281.840.900   281.840.900
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii476.000.000   57.000.000   533.000.000   533.000.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de risc şi accident5.000.000   14.000.000   19.000.000   19.000.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat     2.509.072   2.509.072   2.509.072
  Partea a X-a - Împrumuturi11.840.000       11.840.000   11.840.000
  ÎMPRUMUTURI11.840.000       11.840.000   11.840.000
  Împrumut acordat din fondul pentru înfiinţarea Corpului Gardienilor Publici11.840.000       11.840.000   11.840.000
  Partea a XI-a - Datoria publică1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
  DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
  Dobânzi aferente datoriei publice interne983.048.800   -242.786.000   740.262.800   740.262.800
  Dobânzi aferente datoriei publice externe13.585.000       13.585.000   13.585.000
  Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat în condiţiile legii43.653.000       43.653.000   43.653.000
  Partea a XII-a - Rezerve6.909.360   16.166.178   23.075.538   23.075.538
  Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului4.708.660   14.166.178   18.874.838   18.874.838
  Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului40.700   1.000.000   1.040.700   1.040.700
  Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova     1.000.000   1.000.000   1.000.000
  Fondul de înfiinţare a Corpului Gardienilor Publici2.160.000       2.160.000   2.160.000
  DEFICIT-1.878.395.102-269.172.500124.428.58028.514.900-1.753.966.522-240.657.600  
Notă *) În funcţie de derularea programelor de împrumut, în înţelegere cu împrumutătorii, se vor putea efectua modificări în structura şi pe beneficiari, cu aprobarea Guvernului. Notă **) Alocaţiile şi alte ajutoare pentru copii aferente lunii decembrie 1994 se vor plati în cursul lunii ianuarie 1995 din prevederile bugetare pe anul 1995.
Anexa 2
  SINTEZA CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1994 (detalierea pe articole de cheltuieli)
  - mii lei -
    Program actualizat buget de statCredite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statCredite externeTotal
  Buget de statCredite externe
  012345=1+36=2+47=5+6
                 
  II. CHELTUIELI - TOTAL11.742.126.102269.172.500*)-180.628.580-28.514.90011.561.497.522240.657.600**)11.802.155.122
                 
  CHELTUIELI CURENTE9.892.663.034106.404.500-187.921.3906.195.5009.704.741.644112.600.0009.817.341.644
  CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI3.130.776.375   109.184.885   3.239.961.260   3.239.961.260
  SERVICII1.501.791.6097.804.50034.318.66837.885.5001.536.110.27745.690.0001.581.800.277
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI4.212.898.89098.600.000-104.805.121-31.690.0004.108.093.76966.910.0004.175.003.769
  Subvenţii pentru instituţiile publice151.619.960   -938.644   150.681.316   150.681.316
  Subvenţii pe produse şi activităţi642.948.366   36.366.000   679.314.366   679.314.366
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif669.882.178   -178.552.178   491.330.000   491.330.000
  Prime acordate producătorilor agricoli376.355.000   -87.129.316   289.225.684   289.225.684
  Transferuri2.372.093.38698.600.000125.449.017-31.690.0002.497.542.40366.910.0002.564.452.403
  DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
  SUME PREVĂZUTE ÎN POZIŢII GLOBALE CA REZERVE6.909.360   16.166.178   23.075.538   23.075.538
  CHELTUIELI DE CAPITAL1.677.361.120162.768.00016.949.690-34.710.4001.694.310.810128.057.6001.822.368.410
  ÎMPRUMUTURI105.540.000   -3.900.000   101.640.000   101.640.000
  Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA66.561.948   -5.756.880   60.805.068   60.805.068
  Rambursări de credite externe31.691.087   4.815.187   36.506.274   36.506.274
  Plăţi de dobânzi şi comisioane34.870.861   -10.572.067   24.298.794   24.298.794
  ÎNVĂŢĂMÂNT1.383.174.2955.500.000181.034.200-5.330.0001.564.208.495170.0001.564.378.495
  CHELTUIELI CURENTE1.321.726.1705.500.000181.034.200-5.330.0001.502.760.370170.0001.502.930.370
  CHELTUIELI DE PERSONAL1.033.931.200   162.784.500   1.196.715.700   1.196.715.700
  Cheltuieli cu salariile793.074.865   125.213.210   918.288.075   918.288.075
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat197.846.497   30.806.054   228.652.551   228.652.551
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj39.561.441   6.262.541   45.823.982   45.823.982
  Deplasări, detaşări, transferări3.448.397   502.695   3.951.092   3.951.092
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII234.099.3705.500.00018.145.800-5.330.000252.245.170170.000252.415.170
  Drepturi cu caracter social24.670.903547.500   -547.50024.670.903   24.670.903
  Hrană42.470.991   59.000   42.529.991   42.529.991
  Medicamente şi materiale sanitare643.254       643.254   643.254
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie114.659.449   9.972.412   124.631.861   124.631.861
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.136.653   5.993.425   11.130.078   11.130.078
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament14.834.757   -1.271   14.833.486   14.833.486
  Reparaţii curente21.792.669   1.122.400   22.915.069   22.915.069
  Reparaţii capitale7.627.460   1.010.000   8.637.460   8.637.460
  Cărţi şi publicaţii2.005.108   857   2.005.965   2.005.965
  Alte cheltuieli258.1264.952.500-11.023-4.782.500247.103170.000417.103
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI53.695.600   103.900   53.799.500   53.799.500
  Subvenţii pentru instituţiile publice6.818.200   73.900   6.892.100   6.892.100
  Transferuri46.877.400   30.000   46.907.400   46.907.400
  CHELTUIELI DE CAPITAL61.380.600       61.380.600   61.380.600
  Investiţii ale instituţiilor publice61.380.600       61.380.600   61.380.600
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA67.525       67.525   67.525
  Plăţi de dobânzi şi comisioane67.525       67.525   67.525
  SĂNĂTATE1.019.900.91493.400.00019.893.200   1.039.794.11493.400.0001.133.194.114
  CHELTUIELI CURENTE926.093.800   24.628.90044.400.000950.722.70044.400.000995.122.700
  CHELTUIELI DE PERSONAL793.061.000   682.900   793.743.900   793.743.900
  Cheltuieli cu salariile605.403.650   635.390   606.039.040   606.039.040
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat156.064.700   35.420   156.100.120   156.100.120
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj29.986.140   12.090   29.998.230   29.998.230
  Deplasări, detaşări, transferări1.606.510       1.606.510   1.606.510
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII133.032.800   23.946.00044.400.000156.978.80044.400.000201.378.800
  Drepturi cu caracter social864.200       864.200   864.200
  Hrană8.273.596   -55.000   8.218.596   8.218.596
  Medicamente şi materiale sanitare83.712.191   21.377.40044.400.000105.089.59144.400.000149.489.591
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie10.209.220   55.000   10.264.220   10.264.220
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4.095.600   -1.500   4.094.100   4.094.100
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.895.680   10.000   1.905.680   1.905.680
  Reparaţii curente14.627.200   10.000   14.637.200   14.637.200
  Reparaţii capitale6.230.000   2.520.000   8.750.000   8.750.000
  Cărţi şi publicaţii130.713   100   130.813   130.813
  Alte cheltuieli2.994.400   30.000   3.024.400   3.024.400
  CHELTUIELI DE CAPITAL68.522.50093.400.000-4.010.700-44.400.00064.511.80049.000.000113.511.800
  Investiţii ale instituţiilor publice68.522.50093.400.000-4.010.700-44.400.00064.511.80049.000.000113.511.800
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA25.284.614   -725.000   24.559.614   24.559.614
  Rambursări de credite externe9.304.624   1.167.956   10.472.580   10.472.580
  Plăţi de dobânzi şi comisioane15.979.990   -1.892.956   14.087.034   14.087.034
  CULTURĂ ŞI ARTĂ108.092.000   300.000   108.392.000   108.392.000
  CHELTUIELI CURENTE97.242.050   252.000   97.494.050   97.494.050
  CHELTUIELI DE PERSONAL8.222.900   -35.000   8.187.900   8.187.900
  Cheltuieli cu salariile5.241.080       5.241.080   5.241.080
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.310.510       1.310.510   1.310.510
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj262.480       262.480   262.480
  Deplasări, detaşări, transferări1.408.830   -35.000   1.373.830   1.373.830
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII41.950.500       41.950.500   41.950.500
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.060.000       1.060.000   1.060.000
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional24.291.500       24.291.500   24.291.500
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament62.000       62.000   62.000
  Reparaţii curente291.000       291.000   291.000
  Reparaţii capitale11.965.000   20.000   11.985.000   11.985.000
  Cărţi şi publicaţii153.000       153.000   153.000
  Alte cheltuieli4.128.000   -20.000   4.108.000   4.108.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI47.068.650   287.000   47.355.650   47.355.650
  Subvenţii pentru instituţiile publice36.725.650   300.000   37.025.650   37.025.650
  Transferuri10.343.000   -13.000   10.330.000   10.330.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL10.849.950   48.000   10.897.950   10.897.950
  Investiţii ale instituţiilor publice10.844.950   48.000   10.892.950   10.892.950
  Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat5.000       5.000   5.000
  ASISTENŢĂ SOCIALĂ43.983.950   -26.350.735   17.633.215   17.633.215
  CHELTUIELI CURENTE42.756.950   -26.350.735   16.406.215   16.406.215
  CHELTUIELI DE PERSONAL94.850   1.350   96.200   96.200
  Cheltuieli cu salariile72.913   852   73.765   73.765
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat18.230   215   18.445   18.445
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.646   44   3.690   3.690
  Deplasări, detaşări, transferări61   239   300   300
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII16.988.000   -9.506.000   7.482.000   7.482.000
  Drepturi cu caracter social16.786.100   -9.506.000   7.280.100   7.280.100
  Hrană85.700       85.700   85.700
  Medicamente şi materiale sanitare2.500       2.500   2.500
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie27.500       27.500   27.500
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.000       8.000   8.000
  Reparaţii curente62.000       62.000   62.000
  Alte cheltuieli16.200       16.200   16.200
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI25.674.100   -16.846.085   8.828.015   8.828.015
  Subvenţii pentru instituţiile publice1.524.100       1.524.100   1.524.100
  Transferuri24.150.000   -16.846.085   7.303.915   7.303.915
  CHELTUIELI DE CAPITAL1.227.000       1.227.000   1.227.000
  Investiţii ale instituţiilor publice1.227.000       1.227.000   1.227.000
  ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
  CHELTUIELI CURENTE449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
  Transferuri449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
  PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
  CHELTUIELI CURENTE226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
  Transferuri226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
  ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
  CHELTUIELI CURENTE33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
  Subvenţii pentru instituţiile publice29.283.300   -296.000   28.987.300   28.987.300
  Transferuri3.880.000       3.880.000   3.880.000
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE148.250.500   -20.094.000   128.156.500   128.156.500
  CHELTUIELI CURENTE82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
  Transferuri82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL66.056.500   -14.700.000   51.356.500   51.356.500
  Investiţii ale instituţiilor publice66.056.500   -14.700.000   51.356.500   51.356.500
  APĂRARE1.260.298.654   -18.400.000   1.241.898.654   1.241.898.654
  CHELTUIELI CURENTE922.157.000   -18.400.000   903.757.000   903.757.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL494.822.200   -24.400.000   470.422.200   470.422.200
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII427.334.800   6.000.000   433.334.800   433.334.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL323.427.000       323.427.000   323.427.000
  Investiţii ale instituţiilor publice323.427.000       323.427.000   323.427.000
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA14.714.654       14.714.654   14.714.654
  Rambursări de credite externe14.152.875       14.152.875   14.152.875
  Plăţi de dobânzi şi comisioane561.779       561.779   561.779
  ORDINEA PUBLICĂ711.494.32556.575.000-42.198.000   669.296.32556.575.000725.871.325
  CHELTUIELI CURENTE610.087.600   -37.997.608   572.089.992   572.089.992
  CHELTUIELI DE PERSONAL280.215.800   -13.788.900   266.426.900   266.426.900
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII252.974.100   -23.208.708   229.765.392   229.765.392
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI76.897.700   -1.000.000   75.897.700   75.897.700
  Subvenţii pentru instituţiile publice76.897.700   -1.000.000   75.897.700   75.897.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL87.640.10056.575.000-1.000.000   86.640.10056.575.000143.215.100
  Investiţii ale instituţiilor publice87.640.10056.575.000-1.000.000   86.640.10056.575.000143.215.100
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA13.766.625   -3.200.392   10.566.233   10.566.233
  Rambursări de credite externe5.645.488   3.703.531   9.349.019   9.349.019
  Plăţi de dobânzi şi comisioane8.121.137   -6.903.923   1.217.214   1.217.214
  CHELTUIELI PENTRU PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI6.022.100   -674.500   5.347.600   5.347.600
  CHELTUIELI CURENTE5.425.500   -477.900   4.947.600   4.947.600
  CHELTUIELI DE PERSONAL996.000   -35.000   961.000   961.000
  Cheltuieli cu salariile675.100   -26.900   648.200   648.200
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat166.900   -6.750   160.150   160.150
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj33.400   -1.350   32.050   32.050
  Deplasări, detaşări, transferări120.600       120.600   120.600
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.429.500   -442.900   3.986.600   3.986.600
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie528.700       528.700   528.700
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional664.200       664.200   664.200
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament13.100       13.100   13.100
  Reparaţii curente266.500       266.500   266.500
  Cărţi şi publicaţii39.300       39.300   39.300
  Alte cheltuieli2.917.700   -442.900   2.474.800   2.474.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL596.600   -196.600   400.000   400.000
  Investiţii ale instituţiilor publice596.600   -196.600   400.000   400.000
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII LEGISLATIVE62.441.100   -5.999.000   56.442.100   56.442.100
  CHELTUIELI CURENTE33.193.500   -5.659.000   27.534.500   27.534.500
  CHELTUIELI DE PERSONAL26.188.300   -5.312.400   20.875.900   20.875.900
  Cheltuieli cu salariile11.905.900   -3.159.800   8.746.100   8.746.100
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.976.500   -789.900   2.186.600   2.186.600
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj595.300   -158.100   437.200   437.200
  Deplasări, detaşări, transferări10.710.600   -1.204.600   9.506.000   9.506.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.005.200   -346.600   6.658.600   6.658.600
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie3.901.800   -668.900   3.232.900   3.232.900
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional267.400   -43.600   223.800   223.800
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament48.700       48.700   48.700
  Reparaţii curente384.500       384.500   384.500
  Cărţi şi publicaţii224.100       224.100   224.100
  Alte cheltuieli2.178.700   365.900   2.544.600   2.544.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL29.247.600   -340.000   28.907.600   28.907.600
  Investiţii ale instituţiilor publice29.247.600   -340.000   28.907.600   28.907.600
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI142.487.100   -35.400.000   107.087.100   107.087.100
  CHELTUIELI CURENTE131.628.700   -36.100.000   95.528.700   95.528.700
  CHELTUIELI DE PERSONAL64.906.900   -5.700.000   59.206.900   59.206.900
  Cheltuieli cu salariile49.521.800   -4.383.800   45.138.000   45.138.000
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat12.380.500   -1.098.500   11.282.000   11.282.000
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.476.200   -217.700   2.258.500   2.258.500
  Deplasări, detaşări, transferări528.400       528.400   528.400
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII66.721.800   -30.400.000   36.321.800   36.321.800
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.181.900   -755.100   5.426.800   5.426.800
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional16.429.800   -11.644.600   4.785.200   4.785.200
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament749.200       749.200   749.200
  Reparaţii curente11.868.800   -6.705.500   5.163.300   5.163.300
  Reparaţii capitale30.583.700   -11.193.700   19.390.000   19.390.000
  Cărţi şi publicaţii523.600   -68.000   455.600   455.600
  Alte cheltuieli384.800   -33.100   351.700   351.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL10.858.400   700.000   11.558.400   11.558.400
  Investiţii ale instituţiilor publice10.858.400   700.000   11.558.400   11.558.400
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII EXECUTIVE359.375.2754.872.500-13.949.200-589.900345.426.0754.282.600349.708.675
  CHELTUIELI CURENTE293.727.8951.204.500-15.241.800-1.204.500278.486.095   278.486.095
  CHELTUIELI DE PERSONAL180.468.800   -9.834.850   170.633.950   170.633.950
  Cheltuieli cu salariile134.535.000   -9.692.250   124.842.750   124.842.750
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat27.283.433   -1.684.160   25.599.273   25.599.273
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj5.456.867   -337.090   5.119.777   5.119.777
  Deplasări, detaşări, transferări13.193.500   1.878.650   15.072.150   15.072.150
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII82.455.2951.204.500-6.202.350-1.204.50076.252.945   76.252.945
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie44.502.600   -6.616.150   37.886.450   37.886.450
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.424.300   323.800   3.748.100   3.748.100
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.390.000   25.000   1.415.000   1.415.000
  Reparaţii curente7.048.100   1.076.600   8.124.700   8.124.700
  Reparaţii capitale7.811.300   -416.600   7.394.700   7.394.700
  Cărţi şi publicaţii1.336.720   32.500   1.369.220   1.369.220
  Alte cheltuieli16.942.2751.204.500-627.500-1.204.50016.314.775   16.314.775
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
  Transferuri30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale30.103.800   795.400   30.899.200   30.899.200
  Alte transferuri700.000       700.000   700.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL62.273.8003.668.0001.384.200614.60063.658.0004.282.60067.940.600
  Investiţii ale instituţiilor publice62.273.8003.668.0001.384.200614.60063.658.0004.282.60067.940.600
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA3.373.580   -91.600   3.281.980   3.281.980
  Rambursări de credite externe2.588.100   -56.300   2.531.800   2.531.800
  Plăţi de dobânzi şi comisioane785.480   -35.300   750.180   750.180
  CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE ALE AUTORITĂŢII PUBLICE24.159.600       24.159.600   24.159.600
  CHELTUIELI CURENTE21.307.700   -1.000.600   20.307.100   20.307.100
  CHELTUIELI DE PERSONAL16.256.400   -1.000.000   15.256.400   15.256.400
  Cheltuieli cu salariile12.099.200   -999.230   11.099.970   11.099.970
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.024.800   -250.307   2.774.493   2.774.493
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj605.000   -50.463   554.537   554.537
  Deplasări, detaşări, transferări527.400   300.000   827.400   827.400
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.051.300   -600   5.050.700   5.050.700
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.443.000       1.443.000   1.443.000
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional71.000       71.000   71.000
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament58.800       58.800   58.800
  Reparaţii curente325.200       325.200   325.200
  Reparaţii capitale2.603.900       2.603.900   2.603.900
  Cărţi şi publicaţii230.700       230.700   230.700
  Alte cheltuieli318.700   -600   318.100   318.100
  CHELTUIELI DE CAPITAL2.851.900   1.000.600   3.852.500   3.852.500
  Investiţii ale instituţiilor publice2.851.900   1.000.600   3.852.500   3.852.500
  CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ48.287.330       48.287.330   48.287.330
  CHELTUIELI CURENTE46.758.930       46.758.930   46.758.930
  CHELTUIELI DE PERSONAL13.378.300   -489.725   12.888.575   12.888.575
  Cheltuieli cu salariile9.510.972   -11.659   9.499.313   9.499.313
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.377.249   -2.914   2.374.335   2.374.335
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj475.547   -583   474.964   474.964
  Deplasări, detaşări, transferări1.014.532   -474.569   539.963   539.963
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII33.009.620   506.269   33.515.889   33.515.889
  Drepturi cu caracter social6.430       6.430   6.430
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.591.600       1.591.600   1.591.600
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional7.388.300       7.388.300   7.388.300
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament33.900       33.900   33.900
  Reparaţii curente129.000       129.000   129.000
  Reparaţii capitale1.519.000       1.519.000   1.519.000
  Cărţi şi publicaţii193.000       193.000   193.000
  Alte cheltuieli22.148.390   506.269   22.654.659   22.654.659
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI371.010   -16.544   354.466   354.466
  Subvenţii pentru instituţiile publice371.010   -16.544   354.466   354.466
  CHELTUIELI DE CAPITAL1.528.400       1.528.400   1.528.400
  Investiţii ale instituţiilor publice1.528.400       1.528.400   1.528.400
  PROSPECŢIUNI ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZĂCĂMINTE NOI74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
  CHELTUIELI CURENTE74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
  Alte cheltuieli74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
  INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ, METALURGICĂ, CHIMICĂ ŞI ALTE SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI1.191.432.7201.100.00068.626.11220.0001.260.058.8321.120.0001.261.178.832
  CHELTUIELI CURENTE703.085.7661.100.00018.366.00020.000721.451.7661.120.000722.571.766
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Alte cheltuieli SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI703.085.7661.100.000 1.100.00018.366.00020.000 20.000721.451.7661.120.000 1.120.0001.120.000 1.120.000 721.451.766
  Subvenţii pe produse şi activităţi607.045.766   28.366.000   635.411.766   635.411.766
  Transferuri96.040.000   -10.000.000   86.040.000   86.040.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL488.284.904   50.000.000   538.284.904   538.284.904
  Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat488.284.904   50.000.000   538.284.904   538.284.904
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA62.050   260.112   322.162   322.162
  Plăţi de dobânzi şi comisioane62.050   260.112   322.162   322.162
  AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, APE, MEDIU ÎNCONJURĂTOR1.216.165.1789.125.000-4.762.1649.075.0001.211.403.01418.200.0001.229.603.014
  CHELTUIELI CURENTE1.100.858.178   -4.351.964   1.096.506.214   1.096.506.214
  CHELTUIELI DE PERSONAL126.894.100   3.467.900   130.362.000   130.362.000
  Cheltuieli cu salariile96.152.385   2.668.500   98.820.885   98.820.885
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat24.038.096   666.175   24.704.271   24.704.271
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.807.619   133.225   4.940.844   4.940.844
  Deplasări, detaşări, transferări1.896.000       1.896.000   1.896.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII48.897.300   63.439.700   112.337.000   112.337.000
  Drepturi cu caracter social2.500       2.500   2.500
  Hrană254.280       254.280   254.280
  Medicamente şi materiale sanitare2.125.496       2.125.496   2.125.496
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.147.978   -30.000   4.117.978   4.117.978
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional27.956.758   -100.000   27.856.758   27.856.758
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.442.224   -1.000   2.441.224   2.441.224
  Reparaţii curente1.647.382   -10.000   1.637.382   1.637.382
  Reparaţii capitale1.190.045   -10.000   1.180.045   1.180.045
  Cărţi şi publicaţii47.380       47.380   47.380
  Alte cheltuieli9.083.257   63.590.700   72.673.957   72.673.957
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI925.066.778   -71.259.564   853.807.214   853.807.214
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif544.882.178   -161.552.178   383.330.000   383.330.000
  Prime acordate producătorilor agricoli376.235.000   -87.129.316   289.105.684   289.105.684
  Transferuri3.949.600   177.421.930   181.371.530   181.371.530
  CHELTUIELI DE CAPITAL112.569.5009.125.000-410.2009.075.000112.159.30018.200.000130.359.300
  Investiţii ale instituţiilor publice12.944.953   -341.793   12.603.160   12.603.160
  Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat99.624.5479.125.000-68.4079.075.00099.556.14018.200.000117.756.140
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA2.737.500       2.737.500   2.737.500
  Plăţi de dobânzi şi comisioane2.737.500       2.737.500   2.737.500
  TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII648.665.23198.600.000-21.799.000-31.690.000626.866.23166.910.000693.776.231
  CHELTUIELI CURENTE520.768.45598.600.000-12.979.000-31.690.000507.789.45566.910.000574.699.455
  CHELTUIELI DE PERSONAL4.185.000   450.000   4.635.000   4.635.000
  Cheltuieli cu salariile3.168.600   290.000   3.458.600   3.458.600
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat792.000   110.000   902.000   902.000
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj158.400   50.000   208.400   208.400
  Deplasări, detaşări, transferări66.000       66.000   66.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.915.155   -1.000.000   5.915.155   5.915.155
  Drepturi cu caracter social40.000       40.000   40.000
  Hrană470.100       470.100   470.100
  Medicamente şi materiale sanitare1.400       1.400   1.400
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie647.600       647.600   647.600
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.360.000       1.360.000   1.360.000
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament132.200       132.200   132.200
  Reparaţii curente951.700       951.700   951.700
  Reparaţii capitale439.800       439.800   439.800
  Cărţi şi publicaţii385.555       385.555   385.555
  Alte cheltuieli2.486.800   -1.000.000   1.486.800   1.486.800
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI509.668.30098.600.000-12.429.000-31.690.000497.239.30066.910.000564.149.300
  Subvenţii pe produse şi activităţi35.902.600   8.000.000   43.902.600   43.902.600
  Transferuri473.765.70098.600.000-20.429.000-31.690.000453.336.70066.910.000520.246.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL121.341.376   -6.820.000   114.521.376   114.521.376
  Investiţii ale instituţiilor publice2.982.000       2.982.000   2.982.000
  Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat118.359.376   -6.820.000   111.539.376   111.539.376
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA6.555.400   -2.000.000   4.555.400   4.555.400
  Plăţi de dobânzi şi comisioane6.555.400   -2.000.000   4.555.400   4.555.400
  ALTE ACŢIUNI ECONOMICE584.222.355   -10.691.743   573.530.612   573.530.612
  CHELTUIELI CURENTE289.335.925   3.213.867   292.549.792   292.549.792
  CHELTUIELI DE PERSONAL15.934.725   605.610   16.540.335   16.540.335
  Cheltuieli cu salariile12.021.133   462.800   12.483.933   12.483.933
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.005.334   115.700   3.121.034   3.121.034
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj601.026   20.023   621.049   621.049
  Deplasări, detaşări, transferări307.232   7.087   314.319   314.319
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.401.200   -391.743   9.009.457   9.009.457
  Hrană780       780   780
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.398.749   -71.545   4.327.204   4.327.204
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional217.500       217.500   217.500
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament966.338   -280.000   686.338   686.338
  Reparaţii curente1.443.744   -11.898   1.431.846   1.431.846
  Reparaţii capitale1.123.550       1.123.550   1.123.550
  Cărţi şi publicaţii29.300       29.300   29.300
  Alte cheltuieli1.221.239   -28.300   1.192.939   1.192.939
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI264.000.000   3.000.000   267.000.000   267.000.000
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif125.000.000   -17.000.000   108.000.000   108.000.000
  Transferuri139.000.000   20.000.000   159.000.000   159.000.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL201.186.430   -10.005.610   191.180.820   191.180.820
  Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare200.640.330   -10.023.210   190.617.120   190.617.120
  Investiţii ale instituţiilor publice546.100   17.600   563.700   563.700
  ÎMPRUMUTURI93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
  Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
  ALTE ACŢIUNI158.880.729   -2.960.000   155.920.729   155.920.729
  CHELTUIELI CURENTE131.362.169   -4.260.000   127.102.169   127.102.169
  CHELTUIELI DE PERSONAL71.219.900   1.788.500   73.008.400   73.008.400
  Cheltuieli cu salariile14.464.200   -535.600   13.928.600   13.928.600
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.524.800       3.524.800   3.524.800
  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj705.000       705.000   705.000
  Deplasări, detaşări, transferări21.600       21.600   21.600
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII57.178.669   -6.170.200   51.008.469   51.008.469
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie90.100       90.100   90.100
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional147.000       147.000   147.000
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.300       2.300   2.300
  Reparaţii curente4.800       4.800   4.800
  Cărţi şi publicaţii3.300       3.300   3.300
  Alte cheltuieli512.500   -300.500   212.000   212.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI2.963.600   121.700   3.085.300   3.085.300
  Prime acordate producătorilor agricoli120.000       120.000   120.000
  Transferuri2.843.600   121.700   2.965.300   2.965.300
  CHELTUIELI DE CAPITAL27.518.560   1.300.000   28.818.560   28.818.560
  Investiţii ale instituţiilor publice27.518.560   1.300.000   28.818.560   28.818.560
  CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENŢIE5.959.300       5.959.300   5.959.300
  CHELTUIELI CURENTE5.959.300       5.959.300   5.959.300
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI5.959.300       5.959.300   5.959.300
  Transferuri5.959.300       5.959.300   5.959.300
  Partea a IX-a - Transferuri776.140.900   60.209.072   836.349.972   836.349.972
  TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT776.140.900   60.209.072   836.349.972   836.349.972
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători295.140.900   -13.300.000   281.840.900   281.840.900
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii476.000.000   57.000.000   533.000.000   533.000.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de risc şi accident5.000.000   14.000.000   19.000.000   19.000.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Partea a X-a - Împrumuturi11.840.000   2.509.072   2.509.072 11.840.000   2.509.072 11.840.000
  ÎMPRUMUTURI11.840.000       11.840.000   11.840.000
  Împrumut acordat din fondul pentru înfiinţarea Corpului Gardienilor Publici11.840.000       11.840.000   11.840.000
  Partea a XI-a - Datoria publică1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
  DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
  Partea a XII-a - Rezerve6.909.360   16.166.178   23.075.538   23.075.538
  Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului4.708.660   14.166.178   18.874.838   18.874.838
  Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului40.700   1.000.000   1.040.700   1.040.700
  Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova Fondul de înfiinţare a Corpului Gardienilor Publici2.160.000   1.000.000   1.000.000 2.160.000   1.000.000 2.160.000
  DEFICIT-1.878.395.102-269.172.500124.428.58028.514.900-1.753.966.522-240.657.600  
Notă *) În funcţie de derularea programelor de împrumut, în înţelegere cu împrumutătorii, se vor putea efectua modificări în structura şi pe beneficiari, cu aprobarea Guvernului. Notă **) Alocaţiile şi alte ajutoare pentru copii aferente lunii decembrie 1994 se vor plati în cursul lunii ianuarie 1995 din prevederile bugetare pe anul 1995.
Anexa 4 SUME DEFALCATEdin impozitul pe salarii
  - mii lei -
  JUDEŢULProgram 1994InfluenţeProgram rectificat pe anul 1994
  0123
  TOTAL508.925.000161.300.000670.225.000
  1. ALBA6.837.2002.800.0009.637.200
  2. ARAD11.696.8004.300.00015.996.800
  3. ARGEŞ8.392.4004.600.00012.992.400
  4. BACĂU13.677.0004.000.00017.677.000
  5. BIHOR12.729.0004.500.00017.229.000
  6. BISTRIŢA-NĂSĂUD8.269.4002.100.00010.369.400
  7. BOTOŞANI12.152.9004.000.00016.152.900
  8. BRAŞOV15.958.0005.000.00020.958.000
  9. BRĂILA8.635.1002.600.00011.235.100
  10. BUZĂU11.132.8003.600.00014.732.800
  11. CARAŞ-SEVERIN11.999.6004.300.00016.299.600
  12. CĂLĂRAŞI7.834.8002.800.00010.634.800
  13. CLUJ15.753.6006.500.00022.253.600
  14. CONSTANŢA15.998.7004.700.00020.698.700
  15. COVASNA6.077.3002.700.0008.777.300
  16. DÎMBOVIŢA10.226.3003.800.00014.026.300
  17. DOLJ14.851.0003.300.00018.151.000
  18. GALAŢI8.548.1004.000.00012.548.100
  19. GIURGIU7.272.3002.400.0009.672.300
  20. GORJ8.628.3002.000.00010.628.300
  21. HARGHITA6.139.4002.550.0008.689.400
  22. HUNEDOARA12.143.7004.800.00016.943.700
  23. IALOMIŢA5.406.1001.600.0007.006.100
  24. IAŞI16.537.3007.500.00024.037.300
  25. MARAMUREŞ14.778.5004.500.00019.278.500
  26. MEHEDINŢI7.353.6002.800.00010.153.600
  27. MUREŞ13.226.1005.100.00018.326.100
  28. NEAMŢ11.306.6002.500.00013.806.600
  29. OLT10.443.0002.400.00012.843.000
  30. PRAHOVA14.852.4006.600.00021.452.400
  31. SATU MARE12.661.3002.400.00015.061.300
  32. SĂLAJ9.167.8002.850.00012.017.800
  33. SIBIU14.161.1002.800.00016.961.100
  34. SUCEAVA14.168.8004.700.00018.868.800
  35. TELEORMAN6.679.9002.000.0008.679.900
  36. TIMIŞ19.309.4005.600.00024.909.400
  37. TULCEA4.808.7002.700.0007.508.700
  38. VASLUI11.584.6003.800.00015.384.600*)
  39. VÎLCEA8.348.0002.600.00010.948.000
  40. VRANCEA13.688.6004.100.00017.788.600
  41. MUNICIPIUL BUCUREŞTI60.521.90012.300.00072.821.900
  42. SECTORUL AGRICOL ILFOV4.967.6001.100.0006.067.600
Notă *) Include şi suma de 700.000 mii lei pentru acoperirea costurilor necesare pomparii apei din riul Prut prin aductiune Prut-Vasluiet în vederea asigurării volumului de apa pentru municipiul Vaslui, fonduri ce se vor aloca din bugetul local în condiţiile prevederilor art. 9 din Legea nr. 15/1990.
Anexa 5 I - Sănătate II - Asistenţa socială NIVELURILEminime de cheltuieli aferente acţiunilor transferate autorităţilor publice locale
  - mii lei -
  JUDEŢUL   Program 1994InfluenţeProgram rectificat pe anul 1994
  0   123
  TOTALI180.000.00067.900.000247.900.000
    II72.025.0007.300.00079.325.000
  1. ALBAI2.756.000500.0003.256.000
    II1.815.700100.0001.915.700
  2. ARADI3.623.0002.000.0005.623.000
    II874.800300.0001.174.800
  3. ARGEŞI3.716.0001.500.0005.216.000
    II2.650.400200.0002.850.400
  4. BACĂUI5.469.000800.0006.269.000
    II3.103.300200.0003.303.300
  5. BIHORI6.211.0002.500.0008.711.000
    II1.202.100-1.202.100
  6. BISTRIŢA-NĂSĂUDI2.466.000500.0002.966.000
    II1.067.700100.0001.167.700
  7. BOTOŞANII3.754.0001.500.0005.254.000
    II2.029.100200.0002.229.100
  8. BRAŞOVI4.800.0002.500.0007.300.000
    II1.058.000400.0001.458.000
  9. BRĂILAI3.306.0001.000.0004.306.000
    II1.051.700-1.051.700
  10. BUZĂUI4.170.0001.500.0005.670.000
    II839.000100.000939.000
  11. CARAŞ-SEVERINI3.067.0002.000.0005.067.000
    II1.492.300300.0001.792.300
  12. CĂLĂRAŞII2.990.0001.200.0004.190.000
    II1.125.200-1.125.200
  13. CLUJI6.514.0003.500.00010.014.000
    II1.118.000100.0001.218.000
  14. CONSTANŢAI6.309.0001.500.0007.809.000
    II2.118.400200.0002.318.400
  15. COVASNAI2.398.0001.000.0003.398.000
    II279.200200.000479.200
  16. DÎMBOVIŢAI3.730.0002.000.0005.730.000
    II3.124.400-3.124.400
  17. DOLJI5.728.0001.000.0006.728.000
    II1.726.600300.0002.026.600
  18. GALAŢII4.043.0002.000.0006.043.000
    II1.160.700200.0001.360.700
  19. GIURGIUI1.473.0001.000.0002.473.000
    II1.266.800300.0001.566.800
  20. GORJI3.054.000800.0003.854.000
    II925.100-925.100
  21. HARGHITAI2.549.0001.000.0003.549.000
    II637.400150.000787.400
  22. HUNEDOARAI5.056.0002.000.0007.056.000
    II1.068.800400.0001.468.800
  23. IALOMIŢAI1.507.000500.0002.007.000
    II335.300100.000435.300
  24. IAŞII8.169.0003.500.00011.669.000
    II2.789.300200.0002.989.300
  25. MARAMUREŞI5.560.0001.500.0007.060.000
    II1.449.300400.0001.849.300
  26. MEHEDINŢII2.416.0001.000.0003.416.000
    II437.700400.000837.700
  27. MUREŞI4.191.0002.200.0006.391.000
    II2.978.600500.0003.478.600
  28. NEAMŢI4.817.000500.0005.317.000
    II2.361.900-2.361.900
  29. OLTI3.012.000600.0003.612.000
    II1.290.100200.0001.490.100
  30. PRAHOVAI6.406.0003.200.0009.606.000
    II2.127.900100.0002.227.900
  31. SATU MAREI2.825.000800.0003.625.000
    II1.280.500100.0001.380.500
  32. SĂLAJI2.586.0001.300.0003.886.000
    II1.001.60050.0001.051.600
  33. SIBIUI3.639.0001.200.0004.839.000
    II1.867.200200.0002.067.200
  34. SUCEAVAI4.519.0001.200.0005.719.000
    II3.096.400400.0003.496.400
  35. TELEORMANI3.156.000500.0003.656.000
    II729.900-729.900
  36. TIMIŞI7.385.0003.000.00010.385.000
    II4.519.700-4.519.700
  37. TULCEAI1.992.000800.0002.792.000
    II1.175.800-1.175.800
  38. VASLUII3.743.0001.300.0005.043.000
    II1.499.700-1.499.700
  39. VÎLCEAI3.297.000500.0003.797.000
    II1.391.500100.0001.491.500
  40. VRANCEAI3.262.0002.500.0005.762.000
    II1.765.700500.0002.265.700
  41. MUNICIPIUL BUCUREŞTII19.199.0008.000.00027.199.000
    II7.416.500300.0007.716.500
  42. SECTORUL AGRICOL ILFOVI1.137.000500.0001.637.000
    II775.700-775.700
Anexa 6 I - Total transferuriII - Asigurarea protecţiei sociale apopulaţiei pentru energie termicaşi transport urban de călătoriIII - InvestiţiiTRANSFERURILEdin bugetul de stat către bugetele locale pe judeţe şi municipiul Bucureşti
  - mii lei -
  JUDEŢUL   Program 1994InfluenţeProgram rectificat pe anul 1994
  0   123
  TOTALI771.140.90043.700.000814.840.900
    II295.140.900-13.300.000281.840.900
    III476.000.00057.000.000533.000.000
  1. ALBAI11.849.8002.500.00014.349.800
    II2.336.300-2.336.300
    III9.513.5002.500.00012.013.500
  2. ARADI14.156.1002.000.00016.156.100
    II4.393.000-4.393.000
    III9.763.1002.000.00011.763.100
  3. ARGEŞI10.573.600-500.00010.073.600
    II3.500.100-500.0003.000.100
    III7.073.500-7.073.500
  4. BACĂUI16.065.000-2.000.00014.065.000
    II8.190.600-2.500.0005.690.600
    III7.874.400500.0008.374.400
  5. BIHORI12.135.300500.00012.635.300
    II3.973.000-3.973.000
    III8.162.300500.0008.662.300
  6. BISTRIŢA-NĂSĂUDI6.652.500500.0007.152.500
    II1.012.200-1.012.200
    III5.640.300500.0006.140.300
  7. BOTOŞANII11.703.500-500.00011.203.500
    II2.981.200-500.0002.481.200
    III8.722.300-8.722.300
  8. BRAŞOVI18.050.8005.700.00023.750.800
    II9.540.0001.700.00011.240.000
    III8.510.8004.000.00012.510.800
  9. BRĂILAI13.177.600-500.00012.677.600
    II4.704.900-1.500.0003.204.900
    III8.472.7001.000.0009.472.700
  10. BUZĂUI6.697.0001.100.0007.797.000
    II2.263.600-2.263.600
    III4.433.4001.100.0005.533.400
  11. CARAŞ-SEVERINI9.979.4001.500.00011.479.400
    II3.029.800-3.029.800
    III6.949.6001.500.0008.449.600
  12. CĂLĂRAŞII13.898.600-2.000.00011.898.600
    II7.555.700-2.000.0005.555.700
    III6.342.900-6.342.900
  13. CLUJI18.194.6006.500.00024.694.600
    II8.094.6002.500.00010.594.600
    III10.100.0004.000.00014.100.000
  14. CONSTANŢAI23.325.6002.500.00025.825.600
    II11.215.5001.000.00012.215.500
    III12.110.1001.500.00013.610.100
  15. COVASNAI3.337.0002.100.0005.437.000
    II1.533.300600.0002.133.300
    III1.803.7001.500.0003.303.700
  16. DÎMBOVIŢAI9.907.2001.500.00011.407.200
    II1.272.000-1.272.000
    III8.635.2001.500.00010.135.200
  17. DOLJI14.445.2001.400.00015.845.200
    II5.346.100400.0005.746.100
    III9.099.1001.000.00010.099.100
  18. GALAŢII13.545.1004.400.00017.945.100
    II3.963.000400.0004.363.000
    III9.582.1004.000.00013.582.100
  19. GIURGIUI5.028.6001.500.0006.528.600
    II1.093.300-1.093.300
    III3.935.3001.500.0005.435.300
  20. GORJI10.983.100800.00011.783.100
    II3.064.800-3.064.800
    III7.918.300800.0008.718.300
  21. HARGHITAI7.806.800-300.0007.506.800
    II3.071.500-300.0002.771.500
    III4.735.300-4.735.300
  22. HUNEDOARAI16.681.1004.000.00020.681.100
    II4.581.1001.000.0005.581.100
    III12.100.0003.000.00015.100.000
  23. IALOMIŢAI8.134.3002.000.00010.134.300
    II2.156.600500.0002.656.600
    III5.977.7001.500.0007.477.700
  24. IAŞII19.180.7001.000.00020.180.700
    II8.142.200-8.142.200
    III11.038.5001.000.00012.038.500
  25. MARAMUREŞI15.176.1001.500.00016.676.100
    II4.021.200-4.021.200
    III11.154.9001.500.00012.654.900
  26. MEHEDINŢII10.134.300400.00010.534.300
    II1.831.300-600.0001.231.300
    III8.303.0001.000.0009.303.000
  27. MUREŞI7.657.8001.300.0008.957.800
    II2.762.600-2.762.600
    III4.895.2001.300.0006.195.200
  28. NEAMŢI13.497.300200.00013.697.300
    II3.331.100-800.0002.531.100
    III10.166.2001.000.00011.166.200
  29. OLTI14.344.400-100.00014.244.400
    II6.819.400-1.600.0005.219.400
    III7.525.0001.500.0009.025.000
  30. PRAHOVAI14.695.6004.000.00018.695.600
    II5.644.600-5.644.600
    III9.051.0004.000.00013.051.000
  31. SATU MAREI9.101.4001.000.00010.101.400
    II3.146.000-3.146.000
    III5.955.4001.000.0006.955.400
  32. SĂLAJI8.122.400900.0009.022.400
    II3.065.800-400.0002.665.800
    III5.056.6001.300.0006.356.600
  33. SIBIUI16.192.4002.000.00018.192.400
    II4.042.1001.500.0005.542.100
    III12.150.300500.00012.650.300
  34. SUCEAVAI15.319.1002.000.00017.319.100
    II5.653.700-5.653.700
    III9.665.4002.000.00011.665.400
  35. TELEORMANI8.905.600500.0009.405.600
    II4.710.500-1.000.0003.710.500
    III4.195.1001.500.0005.695.100
  36. TIMIŞI23.663.9002.800.00026.463.900
    II12.603.600-1.200.00011.403.600
    III11.060.3004.000.00015.060.300
  37. TULCEAI11.752.200-500.00011.252.200
    II4.683.500-500.0004.183.500
    III7.068.700-7.068.700
  38. VASLUII23.585.900-3.200.00020.385.900
    II11.452.500-5.700.0005.752.500
    III12.133.4002.500.00014.633.400
  39. VÎLCEAI10.920.7002.000.00012.920.700
    II2.764.900-1.000.0001.764.900
    III8.155.8003.000.00011.155.800
  40. VRANCEAI17.201.300-1.300.00015.901.300
    II5.050.700-1.800.0003.250.700
    III12.150.600500.00012.650.600
  41. MUNICIPIUL BUCUREŞTII234.573.8009.000.000243.573.800
    II104.573.800-104.573.800
    III130.000.0009.000.000139.000.000
  42. SECTORUL AGRICOL ILFOVI4.788.200-4.788.200
    II1.969.200-1.000.000969.200
    III2.819.0001.000.0003.819.000
  43. Sume rezervate*)I16.000.000-14.500.0001.500.000
    II---
    III16.000.000-14.500.0001.500.000
Notă *) Investiţii urbane de urgenta finanţate într-o proporţie de 45% din bugetul de stat, ca participare a Guvernului la împrumuturile iniţiale de unele orga- nisme financiare internaţionale. Ministerul Finanţelor va repartiza suma respectiva pe judeţe şi pe obiective de investiţii.
Anexa 7 BUGETUL Fondului special pentru învăţământ
  - mii lei -
  ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
  VENITURI - TOTAL60.668.600-3.552.55057.116.050
  I. VENITURI CURENTE60.668.600-3.552.55057.116.050
  B. VENITURI NEFISCALE60.668.600-3.552.55057.116.050
  VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE60.668.600-3.552.55057.116.050
  - Venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină3.495.000-3.495.000
  - Taxa de admitere în învăţământul superior600.000-600.000
  - Taxe de la studenţii români admişi peste cifra de şcolarizare aprobată1.304.200-1.304.200
  - Venitul net al activităţii de integrare a învăţământului superior cu producţia, cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii200.000+300.000500.000
  - Venituri din contribuţia unităţilor pentru acoperirea cheltuielilor cursurilor postuniversitare750.000-750.000
  - Venituri din valorificarea cursurilor şi publicaţiilor neperiodice200.000-200.000
  - Venituri din manifestările artistice ale instituţiilor de învăţământ superior şi artistic50.000-45.0005.000
  - Taxe de şcolarizare de la cetăţenii străini care studiază pe cont propriu valutar, inclusiv diferenţe de curs valutar aferente50.772.200-1.310.35049.461.850
  - Diferenţa de curs valutar al soldului rămas la 31.12.1993 la dispoziţia unităţilor de învăţământ superior2.797.200-2.797.2000
  - Alte venituri ale instituţiilor de învăţământ500.000+300.000800.000
  CHELTUIELI TOTAL din care:67.110.800-3.552.55063.558.250
  A. CHELTUIELI CURENTE53.413.995-10.052.55043.361.445
  CHELTUIELI DE PERSONAL3.598.500-3.598.500
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII49.815.495-10.052.55039.762.945
  B. CHELTUIELI DE CAPITAL13.696.805+6.500.00020.196.805
  ÎNVĂŢĂMÂNT65.765.800-3.642.99462.122.806
  A. CHELTUIELI CURENTE52.068.995-10.102.99441.966.001
  CHELTUIELI DE PERSONAL3.573.500-47.4443.526.056
  - Deplasări, detaşări, transferări3.573.500-47.4443.526.056
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII48.495.495-10.055.55038.439.945
  - cheltuieli cu caracter social105.000-105.000
  - cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie15.444.500-3.100.00012.344.500
  - materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional4.360.000-160.0004.200.000
  - obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipamente3.140.000-3.140.000
  - reparaţii curente16.800.00-6.000.00010.800.000
  - reparaţii capitale5.500.000-395.0005.105.000
  - cărţi şi publicaţii1.300.000-1.300.000
  - alte cheltuieli1.845.995-400.5501.445.445
  B. CHELTUIELI DE CAPITAL13.696.805+6.460.00020.156.805
  - investiţii ale instituţiilor publice13.696.805+6.460.00020.156.805
  DIN TOTAL CAPITOL:65.765.800-3.642.99462.122.806
  Învăţământul superior62.365.800-3.942.99458.422.806
  Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ:3.400.000+300.0003.700.000
  - cheltuieli pentru sprijinirea activităţii desfăşurate în staţiunile didactice din subordinea institutelor de învăţământ superior în care îşi desfăşoară studenţii activitatea practică2.500.000+500.0003.000.000
  - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni cultural-ştiinţifice a studenţilor în casele de cultură studenţeşti600.000-600.000
  - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni din învăţământul preuniversitar (participarea la olimpiade şi concursuri internaţionale)300.000-200.000100.000
  CULTURĂ ŞI ARTĂ1.345.000+37.4441.382.444
  A. CHELTUIELI CURENTE1.345.000+37.4441.382.444
  CHELTUIELI DE PERSONAL25.000+37.44462.444
  - Deplasări, transferări, detaşări25.000+37.44462.444
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.320.000-1.320.000
  - cărţi şi publicaţii1.295.000-1.295.000
  - alte cheltuieli25.000-25.000
  DIN TOTAL CAPITOL:1.345.000+37.4441.382.444
  Biblioteci naţionale, universitare, judeţene şi orăşeneşti1.295.000-1.295.000
  - cheltuieli pentru procurarea fondului de carte necesar procesului de învăţământ, pentru bibliotecile centrale universitare şi Biblioteca centrală pedagogică1.295.000-1.295.000
  - Muzee50.000+37.44487.444
  - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni didactico-ştiinţifice la Muzeul de istorie naturală "Gr. Antipa" Bucureşti50.000+37.44487.444
  CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ-+53.00053.000
  A. CHELTUIELI CURENTE-+13.00013.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL-+10.00010.000
  Deplasări, detaşări, transferări-+10.00010.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-+3.0003.000
  - Cărţi şi publicaţii-+1.0001.000
  - Alte cheltuieli-+2.0002.000
  B. CHELTUIELI DE CAPITAL-+40.00040.000
  - Investiţii ale instituţiilor publice-+40.00040.000
  DIN TOTAL CAPITOL:-+53.00053.000
  Unităţi de cercetare-+53.00053.000
  (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei) EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)-6.442.200*)--6.442.200*)
Notă *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile din anii precedenti. NOTĂ: Veniturile realizate de unităţile de învăţământ preuniversitar, care, potrivit dispoziţiilor legale, se cuvin acestora, se vor administra pe regimul extrabugetar potrivit prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice.
Anexa 8 BUGETUL Fondului special pentru sănătate
  - mii lei -
  ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
  VENITURI - TOTAL270.488.800-270.488.800
  I. VENITURI CURENTE270.488.800-270.488.800
  A. VENITURI FISCALE262.700.000-262.700.000
  A.1. IMPOZITE DIRECTE248.500.000+200.000248.700.000
  Contribuţii de asigurări sociale248.500.000+200.000248.700.000
  A.2. IMPOZITE INDIRECTE14.200.000-200.00014.000.000
  ALTE IMPOZITE INDIRECTE14.200.000-200.00014.000.000
  Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor14.200.000-200.00014.000.000
  B. VENITURI NEFISCALE7.788.800-7.788.800
  VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE7.788.800-7.788.800
  Alte venituri de la instituţiile publice7.788.800-7.788.800
  CHELTUIELI - TOTAL282.582.800-282.582.800
  A. CHELTUIELI CURENTE263.088.800+130.000263.218.800
  CHELTUIELI DE PERSONAL-+1.550.0001.550.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII263.088.800-1.420.000261.668.800
  B. CHELTUIELI DE CAPITAL19.494.000-130.00019.364.000
  SĂNĂTATE199.982.800-199.982.800
  CHELTUIELI CURENTE180.488.800+130.000180.618.800
  CHELTUIELI DE PERSONAL-+1.550.0001.550.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII180.488.800-1.420.000179.068.800
  Drepturi cu caracter social502-502
  Hrană77.180-77.180
  Medicamente şi materiale sanitare170.866.056-1.420.000169.445.956
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.617.112-1.617.112
  Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional1.111.732-1.111.732
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată207.247-207.247
  Reparaţii curente1.110.118-1.110.118
  Reparaţii capitale3.010.118-3.010.118
  Cărţi şi publicaţii100.323-100.323
  Alte cheltuieli2.388.512-2.388.512
  CHELTUIELI DE CAPITAL19.494.000-130.00019.364.000
  DIN TOTAL CAPITOL:199.982.800-199.982.800
  Dispensare medicale45.864.956-45.864.956
  Spitale116.967.952-116.967.952
  Sanatorii, preventorii şi dispensare cu staţionar T.B.C.2.593.400-2.593.400
  Creşe5.589.760-5.589.760
  Leagăne4.588.400-4.588.400
  Centre de recoltare şi conservare a sângelui1.798.039-1.798.039
  Staţii de salvare6.386.977-6.386.977
  Alte instituţii şi acţiuni sanitare16.193.316-16.193.316
  ALTE CHELTUIELI SOCIALE82.600.000-82.600.000
  CHELTUIELI CURENTE82.600.000-82.600.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII82.600.000-82.600.000
  Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.200.000-80.200.000
  Alte drepturi cu caracter social prevăzute de dispoziţiile legale2.400.000-2.400.000
  DIN TOTAL CAPITOL: Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.200.000-80.200.000
  Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la proteze şi unele materiale sanitare2.400.000-2.400.000
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)-12.094.000*)--12.094.000*)
Notă *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile din anii precedenti.
Anexa 8a MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIBUGETUL Fondului special pentru sănătate
  - mii lei -
  ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeTotal actualizat
  VENITURI - TOTAL270.000.000-270.000.000
  I. VENITURI CURENTE270.000.000-270.000.000
  A. VENITURI FISCALE262.700.000-262.700.000
  A.1. IMPOZITE DIRECTE248.500.000+200.000248.700.000
  Contribuţii de asigurări sociale248.500.000+200.000248.700.000
  A.2. IMPOZITE INDIRECTE14.200.000-200.00014.000.000
  ALTE IMPOZITE INDIRECTE14.200.000-200.00014.000.000
  Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor14.200.000-200.00014.000.000
  B. VENITURI NEFISCALE7.300.800-8007.300.000
  VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE7.300.800-8007.300.000
  Alte venituri de la instituţiile publice7.300.800-8007.300.000
  CHELTUIELI - TOTAL282.094.800-800282.094.000
  A. CHELTUIELI CURENTE262.730.800-800262.730.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL-+1.550.0001.550.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII262.730.800-1.550.800261.180.000
  B. CHELTUIELI DE CAPITAL19.364.000-19.364.000
  SĂNĂTATE199.494.000-199.494.000
  CHELTUIELI CURENTE180.130.800-800180.130.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL-+1.550.0001.550.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII180.130.800-1.550.800178.580.000
  Medicamente şi materiale sanitare170.744.100-1.550.100169.194.000
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.500.000-1.500.000
  Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional1.100.000-1.100.000
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată200.000-200.000
  Reparaţii curente1.100.000-1.100.000
  Reparaţii capitale3.000.000-3.000.000
  Cărţi şi publicaţii100.000-100.000
  Alte cheltuieli2.386.000-2.386.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL19.364.000-19.364.000
  DIN TOTAL CAPITOL:199.494.000-199.494.000
  Dispensare medicale45.684.000-45.684.000
  Spitale116.704.000-116.704.000
  Sanatorii, preventorii şi dispensare cu staţionar T.B.C.2.593.400-2.593.400
  Creşe5.585.800-5.585.800
  Leagăne4.588.400-4.588.400
  Centre de recoltare şi conservare a sângelui1.795.400-1.795.400
  Staţii de salvare6.383.800-6.383.800
  Alte instituţii şi acţiuni sanitare16.159.100-16.159.100
  ALTE CHELTUIELI SOCIALE82.600.000-82.600.000
  CHELTUIELI CURENTE82.600.000-82.600.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII82.600.000-82.600.000
  Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.200.000-80.200.000
  Alte drepturi cu caracter social prevăzute de dispoziţiile legale2.400.000-2.400.000
  DIN TOTAL CAPITOL: Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.200.000-80.200.000
  Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la proteze şi unele materiale sanitare2.400.000-2.400.000
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)-12.094.000*)--12.094.000*)
Notă *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile din anii precedenti.
Anexa 8b MINISTERUL TRANSPORTURILOR BUGETUL Fondului special pentru sănătate
  - mii lei -
  ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
  VENITURI TOTAL488.800-488.800
  I. VENITURI CURENTE488.800-488.800
  VENITURI NEFISCALE488.800-488.800
  VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE488.800-488.800
  Alte venituri de la instituţiile publice488.800-488.800
  CHELTUIELI - TOTAL488.800-488.800
  A. CHELTUIELI CURENTE358.800+130.000488.800
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII358.800+130.000488.800
  B. CHELTUIELI DE CAPITAL130.000-130.000-
  SĂNĂTATE488.800-488.800
  CHELTUIELI CURENTE358.800+130.000488.800
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII358.800+130.000488.800
  Drepturi cu caracter social502-502
  Hrană77.180-77.180
  Medicamente şi materiale sanitare121.956+130.000251.956
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie117.112-117.112
  Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional11.732-11.732
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată7.247-7.247
  Reparaţii curente10.118-10.118
  Reparaţii capitale10.118-10.118
  Cărţi şi publicaţii323-323
  Alte cheltuieli2.512-2.512
  CHELTUIELI DE CAPITAL130.000-130.000-
  DIN TOTAL CAPITOL:488.800-488.800
  Dispensare medicale180.856-180.856
  Spitale263.952-263.952
  Creşe3.960-3.960
  Centre de recoltare şi conservare a sângelui2.639-2.639
  Staţii de salvare3.177-3.177
  Alte instituţii şi acţiuni sanitare34.216-34.216
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)---
Anexa 9 BUGETULFONDULUI DE RISC ŞI ACCIDENT PENTRU PROTECŢIA SPECIALĂ A PERSOANELOR HANDICAPATE
  - mii lei -
  ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
  VENITURI - TOTAL112.024.820+17.871.205129.896.025
  I. VENITURI CURENTE106.974.820+3.871.205110.846.025
  A. VENITURI FISCALE104.307.120+3.871.205108.178.325
  A.1. Impozite directe104.307.120+3.871.205108.178.325
  Contribuţia agenţilor economici104.307.120+3.871.205108.178.325
  B. VENITURI NEFISCALE2.667.700-2.667.700
  Diverse venituri2.667.700-2.667.700
  Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane handicapate neîncadrate2.667.700-2.651.80015.900
  Încasări din alte surse (Dobânzi)-+2.651.8002.651.800
  IV. SUBVENŢII5.000.000+14.000.00019.000.000
  Subvenţii de la bugetul de stat pentru completarea fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate5.000.000+14.000.000*)19.000.000
  V. DONAŢII50.000-50.000
  CHELTUIELI - TOTAL123.412.210+14.000.000137.412.210
  CHELTUIELI CURENTE123.412.210+14.000.000137.412.210
  CHELTUIELI DE PERSONAL272.740-272.740
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII53.150.790+7.575.00060.725.790
  TRANSFERURI69.988.680+6.425.00076.413.680
  ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII3.010.680+1.800.0004.810.680
  CHELTUIELI CURENTE3.010.680+1.800.0004.810.680
  TRANSFERURI3.010.680+1.800.0004.810.680
  - Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii3.010.680+1.800.0004.810.680
  DIN TOTAL CAPITOL:3.010.680+1.800.0004.810.680
  Alocaţii de stat pentru copii3.010.680+1.800.0004.810.680
  PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII66.978.000+4.625.00071.603.000
  CHELTUIELI CURENTE66.978.000+4.625.00071.603.000
  TRANSFERURI66.978.000+4.625.00071.603.000
  - Alte transferuri66.978.000+4.625.00071.603.000
  DIN TOTAL CAPITOL:66.978.000+4.625.00071.603.000
  Pensii sociale28.704.000*)-28.704.000
  Ajutoare speciale38.244.000+3.200.00041.444.000
  Ajutor de urmaş30.000-25.0005.000
  Ajutoare pentru încălzirea locuinţelor-+1.450.0001.450.000
  ALTE CHELTUIELI SOCIALE48.661.590+8.571.25057.232.840
  CHELTUIELI CURENTE48.661.590+8.571.25057.232.840
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII48.661.590+8.571.25057.232.840
  - medicamente şi materiale sanitare4.341.250-4.281.25060.000
  - alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale44.320.340+12.852.50057.172.840
  DIN TOTAL CAPITOL:48.661.590+8.571.25057.232.840
  Asigurarea asistenţei medicale4.341.250-4.281.25060.000
  Plata taxelor de abonament pentru deţinătorii de aparate radio şi televizoare33.600+16.40050.000
  Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive100.000-80.00020.000
  Plata taxelor de instalare, transferare şi abonament telefonic, precum şi a costului unui număr de impulsuri100.000+500.000600.000
  Acoperirea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun1.800.000+1.500.0003.300.000
  Acoperirea gratuităţii transportului interurban3.503.900-3.383.900120.000
  Indemnizaţii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi acordă ajutor permanent minorului sau adultului handicapat38.782.840+14.300.00053.082.840
  CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI4.761.940-996.2503.765.690
  CHELTUIELI CURENTE4.761.940-996.2503.765.690
  CHELTUIELI DE PERSONAL272.740-272.740
  - cheltuieli cu salariile203.340-203.340
  - contribuţia pentru asigurări sociale de stat50.850-50.850
  - cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj10.150-10.150
  - deplasări, detaşări, transferări8.400-8.400
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.489.200-996.2503.492.950
  - cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.489.200-996.2503.492.950
  DIN TOTAL CAPITOL:4.761.940-996.2503.765.690
  Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor4.489.200-996.2503.492.950
  Cheltuieli pentru personalul care gestionează fondurile272.740-272.740
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)-11.387.390**)+3.871.205-7.516.185**)
Notă *) Inclusiv indemnizaţia de însoţitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990. Notă **) Deficitul se acoperă din disponibilităţile anilor precedenti.
Anexa 10 BUGETULFONDULUI SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA PUNCTELOR DE CONTROL PENTRU TRECEREA FRONTIEREI, PRECUM ŞI A CELORLALTE UNITĂŢI VAMALE
  - mii lei -
  ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
  VENITURI - TOTAL135.434.683-135.434.683
  I. VENITURI CURENTE135.434.683-135.434.683
  A. VENITURI FISCALE105.131.683-23.131.68382.000.000
  A.1. Impozite directe105.131.683-23.131.68382.000.000
  Alte impozite directe105.131.683-23.131.68382.000.000
  Încasări din comisionul pentru servicii vamale105.131.683-23.131.68382.000.000
  B. VENITURI NEFISCALE30.303.000+23.131.68353.434.683
  Diverse venituri30.303.000+23.131.68353.434.683
  Încasări din alte surse30.303.000+23.131.68353.434.683
  CHELTUIELI - TOTAL77.459.075-17.488.00059.971.075
  CHELTUIELI DE CAPITAL77.459.075-17.488.00059.971.075
  Investiţii ale instituţiilor publice77.459.075-17.488.00059.971.075
  ALTE ACŢIUNI ECONOMICE77.459.075-17.488.00059.971.075
  CHELTUIELI DE CAPITAL77.459.075-17.488.00059.971.075
  DIN TOTAL CAPITOL:      
  Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale77.459.075-17.488.00059.971.075
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)+57.975.608+17.488.000+75.463.608
Anexa 11 BUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC
  - mii lei -
  ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
  VENITURI - TOTAL288.600.000-38.395.200250.204.800
  I. VENITURI CURENTE288.600.000-38.395.200250.204.800
  A. VENITURI FISCALE288.600.000-38.395.200250.204.800
  A.2. Impozite indirecte288.600.000-38.395.200250.204.800
  Alte impozite indirecte288.600.000-38.395.200250.204.800
  Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice288.600.000-38.395.200250.204.800
  CHELTUIELI - TOTAL288.600.000-38.395.200250.204.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL288.600.000-38.395.200250.204.800
  INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ, METALURGICĂ, CHIMICĂ ŞI ALTE SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI288.600.000-38.395.200250.204.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL288.600.000-38.395.200250.204.800
  - Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat288.600.000-38.395.200250.204.800
  DIN TOTAL CAPITOL:      
  Industria energetică288.600.000-38.395.200250.204.800
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)---
Anexa 12 BUGETULFONDULUI SPECIAL PENTRU MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE
  - mii lei -
  ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
  VENITURI - TOTAL41.500.000*)+2.000.00043.500.000*)
  I. VENITURI CURENTE41.500.000+2.000.00043.500.000
  A. VENITURI FISCALE41.500.000+2.000.00043.500.000
  A.1. Impozite directe41.500.000+2.000.00043.500.000
  Alte impozite directe41.500.000+2.000.00043.500.000
  Cota de 5% din încasările realizate de producători şi importatori din vânzarea carburanţilor auto livraţi la intern, indiferent de forma de plată (conform Legiinr. 13/1994)41.500.000+2.000.00043.500.000
  II. CHELTUIELI - TOTAL43.249.214+2.000.00045.249.214
  CHELTUIELI CURENTE26.375.000-26.375.000
  CHELTUIELI MATERIALE26.375.000-26.375.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL16.874.214*)+2.000.00018.874.214*)
  TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII43.249.214+2.000.00045.249.214
  CHELTUIELI CURENTE26.375.000-26.375.000
  CHELTUIELI MATERIALE26.375.000-26.375.000
  - reparaţii curente26.375.000-26.375.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL16.874.214*)+2.000.00018.874.214*)
  - cheltuieli de capital efectuate în condiţiile Legii nr. 13/199416.874.214*)+2.000.00018.874.214*)
  DIN TOTAL CAPITOL: Drumuri şi poduri43.249.214+2.000.00045.249.214
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)-1.749.214**)--1.749.214**)
Notă *) Din care, suma de 6.000.000 mii lei pentru continuarea lucrărilor de investiţii la autostrada Bucureşti-Constanta, tronsonul Bucureşti-Fetesti. Notă **) Deficitul se acoperă din disponibilităţile din anii precedenti. -----------------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 15 noiembrie 2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de acţiune comunitară "Tineret" şi plata contribuţiei financiare la acest program
 • LEGE nr. 93 din 5 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 187 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 344 din 22 decembrie 2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 18 decembrie 2002 privind societăţile de credit ipotecar
 • LEGE nr. 175 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGEA viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164 din 24 iunie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
 • LEGE nr. 126 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 29 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 2 la Acordul european dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte, încheiat la Bruxelles la 22 decembrie 1994
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 364 din 19 septembrie 2003 pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 579 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 iunie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 6 decembrie 1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 11 octombrie 2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • LEGE nr. 231 din 5 decembrie 2011 privind transmiterea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiţii "Autostrada Nădlac-Arad"
 • LEGE nr. 21 din 17 decembrie 1971 viei şi vinului
 • LEGE nr. 196 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 119 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 90 din 29 mai 1997 pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerţ liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997
 • LEGE nr. 53 din 7 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 346 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 129 din 20 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55 din 19 august 1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994
 • LEGE nr. 172 din 16 octombrie 2000 privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, municipiu
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 286 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 525 din 11 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 556 din 7 decembrie 2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 18 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021