Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 27 noiembrie 1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL Nr. 280 din 1 decembrie 1993 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 noiembrie 1993cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 1 decembrie 1993

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenta: Articolul 1Bugetul de stat pe anul 1993, adoptat prin Legea nr. 71/1993 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993, se modifica după cum urmează:                                                           - miliarde lei -                                                          -----------------    - venituri + 226,1    - cheltuieli + 226,1 Articolul 2La venituri, comparativ cu nivelurile aprobate pe anul 1993, se aproba următoarele influente:                                                           - miliarde lei -                                                          -----------------  VENITURI - TOTAL + 226,1  1. Venituri curente + 225,8     a) venituri fiscale + 174,6          din care:          - impozite directe + 93,1          - impozite indirecte + 81,5     b) venituri nefiscale + 51,2          din care:          - vărsăminte din profitul net al Băncii Naţionale a            României realizat în cursul anului 1993 + 20,0          - dobânzi încasate din plasarea disponibilului contu-            lui de trezorerie a statului + 15,0  2. Venituri din capital + 0,3 Articolul 3La cheltuieli, unde cu data prezentei ordonanţe încetează acţiunea de blocare, comparativ cu nivelurile aprobate pe anul 1993, se aproba următoarele influente:                                                          - miliarde lei -                                                         -----------------  - CHELTUIELI - TOTAL + 226,1       din care:  1. Cheltuieli curente + 191,3     1.1. Cheltuieli de personal + 110,7     1.2. Cheltuieli materiale + 20,3     1.3. Subvenţii şi transferuri + 61,0          din acestea:          1.3.1. Subvenţii pentru instituţii publice + 2,8          1.3.2. Subvenţii pentru produse şi activităţi + 20,2          1.3.3. Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor                de preţ şi tarif + 7,7          1.3.4. Prime acordate producătorilor agricoli - 0,5          1.3.5. Transferuri + 30,8     1.4. Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve - 0,7          din care:          - sume rezervate pentru asigurarea fondurilor            necesare posturilor vacante - 10,7          - sume rezervate pentru asigurarea indexării            salariilor personalului instituţiilor publice,            a pensiilor şi a altor drepturi sociale pe luna            decembrie 1993 + 10,0  2. Cheltuieli de capital + 14,8  3. Împrumut acordat Guvernului Republicii Moldova + 20,0Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţa, includ influentele din indexarea salariilor personalului din instituţiile publice potrivit reglementărilor legale, precum şi asigurarea fondurilor necesare acţiunilor de învăţământ şi agricultura.În cadrul cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 1993, ordonatorii de credite bugetare pot asigura şi plata premiilor anuale, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, va asigura repartizarea pe ordonatori principali de credite a sumelor rezervate pentru indexarea salariilor personalului instituţiilor publice, a pensiilor şi a altor drepturi sociale pe luna decembrie 1993, în condiţiile stabilite de Guvern.Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele şi lucrările cuprinse în listele anexe la Legea nr. 21/1993 de către ordonatorii principali de credite, corespunzător cu evoluţia indicilor de preţuri şi cu derularea procesului investitional. Listele de investiţii astfel modificate se vor prezenta de către ordonatorii principali de credite bugetare la băncile finanţatoare, cu avizul Ministerului Finanţelor. Articolul 4Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1993 se majorează cu suma de 83,0 miliarde lei, din care + 84,0 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, + 11,9 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, influente care sînt compensate cu reducerile de - 12,1 miliarde lei efectuate la subvenţii şi transferuri şi de - 0,8 miliarde lei la cheltuielile de capital.Pe acţiuni, influentele asupra cheltuielilor social-culturale se repartizează astfel:                                                              - miliarde lei -                                                              -----------------     - învăţământ + 67,7     - sănătate + 28,6     - cultura şi arta + 1,4     - asistenţa socială - 0,8     - alocaţii de stat şi alte ajutoare pentru copii - 13,9     - pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane - 0,8     - activitate sportiva şi de tineret + 0,8 Articolul 5Cheltuielile pentru apărarea tarii se majorează cu + 21,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publică, cu + 6,3 miliarde lei. Articolul 6Cheltuielile pentru autorităţile publice se reduc cu 2,7 miliarde lei, din care pentru:                                                              - miliarde lei -                                                             ------------------    - Camera Deputaţilor + 1,0    - autoritatea judecătorească - 10,3    - autoritatea executivă + 6,7 Articolul 7Cheltuielile bugetului de stat pentru acţiuni economice se majorează cu 96,8 miliarde lei, din care 13,3 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 7,2 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, 3,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital şi 52,4 miliarde lei pentru subvenţii şi transferuri, din care 25,0 miliarde lei destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1993.În influentele totale de la acţiunile economice este inclus şi creditul în suma de 20,0 miliarde lei acordat Guvernului Republicii Moldova pentru aprovizionarea cu combustibili şi uleiuri minerale care se acoperă din vărsămintele din profitul net al Băncii Naţionale a României realizat în anul 1993.Pe acţiuni economice, aceasta majorare de cheltuieli se repartizează astfel:                                                             - miliarde lei -                                                             ------------------  - industria extractivă, energetica, chimica şi alte    subramuri ale industriei + 49,3  - agricultura, silvicultura, ape, mediu înconjurător + 29,7  - transporturi şi comunicaţii + 15,9  - cercetare ştiinţifică + 0,8  - prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru    descoperiri de zăcăminte noi + 0,3  - alte acţiuni economice + 0,8 Articolul 8Detalierea modificărilor introduse în veniturile şi cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993, pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe acţiuni la cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 1, iar defalcarea cheltuielilor bugetului de stat pe articole de cheltuieli, în anexa nr. 1 a. Articolul 9Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1993, pe ministere şi celelalte autorităţi publice centrale, precum şi subvenţiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice la care finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii se asigura, potrivit legii, din veniturile extrabugetare, sînt prezentate în anexa nr. 1 b.Numărul mediu anual de personal pentru care au fost asigurate prevederi bugetare în anul 1993 este cel prevăzut prin anexa nr. 1 d la Legea nr. 21/1993 pe fiecare ordonator principal de credite bugetare, actualizat cu modificările aprobate în condiţiile legii.Sumele neutilizate pînă la finele anului 1993 pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi, cele destinate acordării de către Guvernul României a unui credit Guvernului Republicii Moldova pentru finanţarea livrărilor de combustibili şi uleiuri minerale, precum şi cele aferente alocaţiilor de stat pentru copii, vor fi înregistrate de către ordonatorii principali de credite în contul "Sume de mandat", astfel încît plăţile sa se efectueze şi în trimestrul I al anului 1994, potrivit precizărilor Ministerului Finanţelor. Articolul 10Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judeţe, municipiul Bucureşti şi în sectorul agricol Ilfov, pentru echilibrarea bugetelor locale sînt prezentate în anexa nr. 2.Limitele minime pe acţiuni pentru asigurarea finanţării cheltuielilor materiale şi a celor privind prestările de servicii, cu excepţia medicamentelor, materialelor sanitare şi de laborator, aferente unităţilor sanitare, precum şi a cheltuielilor aferente unităţilor de asistenţa socială, pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov sînt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 11Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale se repartizează pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 4, fiind prevăzute cu afectatie specială, conform prevederilor legale. Articolul 12Veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale se modifica şi sînt redate în anexele nr. 5-9 la prezenta ordonanţa. Articolul 13Se autorizează Ministerul Finanţelor pentru a introduce modificările aprobate prin prezenta ordonanţa în bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale pe anul 1993, precum şi modificările aprobate în condiţiile Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice. Articolul 14Anexele nr. 1 - 1 b şi nr. 2 - 9 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu Anexa 1                  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                      - SINTEZA -                                                                - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                        Program Program     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                          1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------     I. VENITURI - TOTAL 3.239.806.235 226.117.500 3.465.923.735        A. Venituri curente 3.219.806.235 225.817.500 3.445.623.735        1. Venituri fiscale 3.161.253.235 174.589.500 3.335.842.735        1.1. Impozite directe 1.572.753.235 93.140.000 1.665.893.235          Impozitul pe profit 560.000.000 52.000.000 612.000.000          Impozitul pe salarii 982.283.235 37.140.000 1.019.423.235Impozitul pe salarii - Total - 1.173.000.000 83.000.000 1.256.000.000Sume defalcate din impozitul pesalarii pentru bugetele locale - 193.716.765 - 45.860.000 - 236.576.765  Alte impozite directe 30.470.000 4.000.000 34.470.000Impozitul pe veniturile realizate depersoanele fizice şi juridicenerezidente 900.000 - 900.000Impozitul pe sumele din vînzareaactivelor societăţilor comercialecu capital de stat 6.000.000 - 6.000.000Impozitul pe dividende la societăţilecomerciale 23.000.000 4.000.000 27.000.000Impozitul pe profit obţinut din acti-vitaţi comerciale ilicite sau dinnerespectarea Legii privind protecţiaconsumatorilor 500.000 - 500.000Alte încasări din impozite directe 70.000 - 70.000         1.2. Impozite indirecte 1.588.500.000 81.449.500 1.669.949.500  Impozitul pe circulaţia mărfuri-lor şi accize (în perioada 1 ianuarie-30 iunie 1993) Respectiv taxa pevaloarea adăugată şi accize(în perioada 1 iulie - 31 decembrie1993) 1.329.000.000 90.949.500 1.419.949.500Taxe vamale 246.000.000 -15.000.000 231.000.000Taxe vamale de la persoane juridice 216.000.000 -20.000.000 196.000.000Taxe vamale şi alte venituri incasa-te de la persoane fizice prin unita-tile vamale 30.000.000 5.000.000 35.000.000Alte impozite indirecte 13.500.000 5.500.000 19.000.000Majorări şi penalităţi de intirzierepentru venituri nevarsate la termen 10.000.000 5.500.000 15.500.000Alte încasări din impozite indirecte 3.500.000 - 3.500.000       2. Venituri nefiscale 58.553.000 51.228.000 109.781.000 Vărsăminte din profitul net alB.N.R. realizat în anul 1993 - 20.000.000 20.000.000 Venituri din dividende la capitalulsocial al statului la societăţilecomerciale - 5.456.000 5.456.000Vărsăminte din profitul net alregiilor autonome 17.940.000 100.000 18.040.000 Vărsăminte de la instituţiilepublice 18.755.000 4.922.000 23.677.000Taxe de metrologie 50.000 25.000 75.000Taxe pentru brevete de invenţii siînregistrarea marcilor de fabrica 600.000 - 600.000Venituri din activitatea de navigaţiesi alte prestări în porturi şi taxepentru folosirea drumurilor siaeroporturilor civile 2.000.000 500.000 2.500.000Taxe consulare 9.000.000 6.000.000 15.000.000Taxe pentru analize efectuate delaboratoare, altele decît celesanitare, de pe lîngă instituţii 150.000 100.000 250.000Venituri din încasarea contravaloriilucrărilor de combatere a dăunătorilorsi bolilor în sectorul vegetal 900.000 - 900.000Veniturile unităţilor de reproducţiesi selecţie a animalelor 60.000 40.000 100.000Veniturile circumscripţiilor, labora-toarelor şi dispensarelor veterinare 1.000.000 600.000 1.600.000Vărsăminte din veniturile instituţiilorpublice şi activităţilor autofinantate 45.000 7.000 52.000Taxe şi alte venituri din protecţiamediului 550.000 -450.000 100.000Alte venituri de la instituţiilepublice 4.400.000 -1.900.000 2.500.000  Diverse venituri 21.858.000 20.750.000 42.608.000Venituri din aplicarea prescripţieiextinctive 550.000 100.000 650.000Venituri din amenzile aplicate, potrivitdispoziţiilor legale 7.000.000 1.000.000 8.000.000Încasări din cota reţinută, conformLegii nr. 6/1973 550.000 100.000 650.000Restituiri de fonduri din finanţareabugetară a anilor precedenti 3.500.000 - 3.500.000Vărsăminte de la unităţile economicecomerciale din sectorul public,reprezentind plusuri de mărfuri siproduse, constatate cu ocazia inventa-rierilor rămase definitive 600.000 250.000 850.000Venituri din concesiuni 8.000 - 8.000Venituri din penalizări încasate conformHotărîrii Guvernului nr. 90/1991 650.000 -200.000 450.000Încasarea dobânzilor aferente ratelorlunare din vînzarea locuinţelor constru-ite din fondurile statului 1.000.000 300.000 1.300.000Dobânzi încasate din plasarea disponibi-lului contului de trezorerie a statului - 15.000.000 15.000.000Încasări din alte surse 8.000.000 4.200.000 12.200.000        B. Venituri din capital 20.000.000 300.000 20.300.000Venituri din valorificarea unor bunuriale statului 20.000.000 300.000 20.300.000Venituri din valorificarea unor bunuriale instituţiilor publice 17.500.000 - 17.500.000Venituri din valorificarea stocu-rilor de la rezerva de stat şi de mo-bilizare 2.500.000 300.000 2.800.000         II. CHELTUIELI - TOTAL 3.969.106.235 226.117.500 4.195.223.735 Cheltuieli curente 3.546.978.450 191.283.890 3.738.262.340  Cheltuieli de personal 1.137.751.595 110.651.871 1.248.403.466  Cheltuieli materiale şi servicii 490.934.313 20.269.322 511.203.635  Subvenţii şi transferuri 1.745.302.701 61.006.251 1.806.308.952 Subvenţii pentru instituţiilepublice 54.687.826 2.774.703 57.462.529 Subvenţii pe produse şi activităţi 331.313.300 20.150.032 351.463.332 Subvenţii pentru acoperirea diferen-ţelor de preţ şi tarif 434.769.644 7.734.168 442.503.812 Prime acordate producătoriloragricoli 229.455.400 -491.200 228.964.200 Transferuri 695.076.531 30.838.548 725.915.079Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000Sume prevăzute în poziţii globaleca rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287Cheltuieli de capital 422.127.785 14.833.610 436.961.395Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000     Partea I - Cheltuieli                social-culturale 1.179.081.839 82.969.854 1.262.051.693Cheltuieli curente 1.126.943.323 83.793.344 1.210.736.667Cheltuieli de personal 687.033.857 84.034.571 771.068.428Cheltuieli materiale şi servicii 121.205.428 11.865.522 133.070.950Subvenţii şi transferuri 318.704.038 -12.106.749 306.597.289Subvenţii pentru instituţiile publice 22.187.826 2.774.703 24.962.529Subvenţii pe produse şi activităţi 534.400 - 534.400Transferuri 295.981.812 -14.881.452 281.100.360Cheltuieli de capital 52.138.516 -823.490 51.315.026Învăţămînt 536.084.572 67.717.400 603.801.972Cheltuieli curente 516.434.266 66.482.400 582.916.666Cheltuieli de personal 414.543.366 56.998.700 471.542.066Cheltuieli materiale şi servicii 76.483.500 9.303.700 85.787.200Subvenţii şi transferuri 25.407.400 180.000 25.587.400Subvenţii pentru instituţiile publice 2.257.200 14.000 2.271.200Transferuri 23.150.200 166.000 23.316.200Cheltuieli de capital 19.650.306 1.235.000 20.885.306Sănătate 334.121.686 28.633.689 362.755.375Cheltuieli curente 305.784.824 30.748.879 336.533.703Cheltuieli de personal 270.185.760 26.745.813 296.931.573Cheltuieli materiale şi servicii 35.599.064 4.003.066 39.602.130Cheltuieli de capital 28.336.862 -2.115.190 26.221.672Cultura şi arta 20.836.112 1.353.700 22.189.812Cheltuieli curente 16.973.564 1.317.500 18.291.064Cheltuieli de personal 2.275.520 287.500 2.563.020Cheltuieli materiale şi servicii 2.966.570 87.100 3.053.670Subvenţii şi transferuri 11.731.474 942.900 12.674.374Subvenţii pentru instituţiile publice 9.637.634 834.400 10.472.034Subvenţii pe produse şi activităţi 534.400 - 534.400Transferuri 1.559.440 108.500 1.667.940Cheltuieli de capital 3.862.548 36.200 3.898.748Asistenta socială 6.989.300 -770.100 6.219.200Cheltuieli curente 6.700.500 -790.600 5.909.900Cheltuieli de personal 29.211 2.558 31.769Cheltuieli materiale şi servicii 6.156.294 -1.528.344 4.627.950Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181Cheltuieli de capital 288.800 20.500 309.300Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 174.998.929 -13.900.000 161.098.929Cheltuieli curente 174.998.929 -13.900.000 161.098.929Subvenţii şi transferuri 174.998.929 -13.900.000 161.098.929Transferuri 174.998.929 -13.900.000 161.098.929Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militarisi alte persoane 94.651.143 -823.400 93.827.743Cheltuieli curente 94.651.143 -823.400 93.827.743Subvenţii şi transferuri 94.651.143 -823.400 93.827.743Transferuri 94.651.143 -823.400 93.827.743Activitatea sportiva şi de tineret 11.400.097 758.565 12.158.662Cheltuieli curente 11.400.097 758.565 12.158.662Subvenţii şi transferuri 11.400.097 758.565 12.158.662Subvenţii pentru instituţiile publice 9.777.997 1.191.117 10.969.114Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548Partea a III-a - Gospodărie comunală si                 locuinţe 28.260.498 396.200 28.656.698Gospodărie comunală şi locuinţe 28.260.498 396.200 28.656.698Cheltuieli curente 16.522.000 - 16.522.000Subvenţii şi transferuri 16.522.000 - 16.522.000Transferuri 16.522.000 - 16.522.000Cheltuieli de capital 11.738.498 396.200 12.134.698Partea a IV-a - Apărarea naţională 397.198.563 21.693.600 418.892.163Apărare 397.198.563 21.693.600 418.892.163Cheltuieli curente 297.300.689 16.353.500 313.654.189Cheltuieli de personal 151.989.196 9.713.000 161.702.196Cheltuieli materiale şi servicii 145.311.493 6.640.500 151.951.993Cheltuieli de capital 99.897.874 5.340.100 105.237.974Partea a V-a - Ordinea publică 212.180.200 6.281.800 218.462.000Ordinea publică 212.180.200 6.281.800 218.462.000Cheltuieli curente 201.429.200 5.803.500 207.232.700Cheltuieli de personal 96.444.000 - 96.444.000Cheltuieli materiale şi servicii 72.485.200 5.803.500 78.288.700Subvenţii şi transferuri 32.500.000 - 32.500.000Subvenţii pentru instituţiile publice 32.500.000 - 32.500.000Cheltuieli de capital 10.751.000 478.300 11.229.300Partea a VI-a - Autorităţile publice 189.433.914 -2.671.000 186.762.914Cheltuieli curente 166.711.874 -8.146.000 158.565.874Cheltuieli de personal 100.628.415 1.848.000 102.476.415Cheltuieli materiale şi servicii 57.261.090 -11.289.000 45.972.090Subvenţii şi transferuri 8.822.369 1.295.000 10.117.369Transferuri 8.822.369 1.295.000 10.117.369Cheltuieli de capital 22.722.040 5.475.000 28.197.040Cheltuieli pentru Preşedinţia României 2.868.500 -100.000 2.768.500Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700Cheltuieli pentru organele autorităţiilegislative 12.061.839 1.000.000 13.061.839Cheltuieli curente 7.740.839 500.000 8.240.839Cheltuieli de personal 5.985.000 500.000 6.485.000Cheltuieli materiale şi servicii 1.750.200 - 1.750.200Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639Transferuri 5.639 - 5.639Contribuţii şi cotizaţii la organismeinternaţionale 5.639 - 5.639Cheltuieli de capital 4.321.000 500.000 4.821.000Cheltuieli pentru organele autorităţiijudecătoreşti 43.257.200 -10.258.000 32.999.200Cheltuieli curente 39.520.100 -10.258.000 29.262.100Cheltuieli de personal 16.954.600 1.742.000 18.696.600Cheltuieli materiale şi servicii 22.565.500 -12.000.000 10.565.500Cheltuieli de capital 3.737.100 - 3.737.100Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 125.805.275 6.687.000 132.492.275Cheltuieli curente 112.721.235 1.712.000 114.433.235Cheltuieli de personal 73.755.915 -294.000 73.461.915Cheltuieli materiale şi servicii 30.148.590 711.000 30.859.590Subvenţii şi transferuri 8.816.730 1.295.000 10.111.730Transferuri 8.816.730 1.295.000 10.111.730Contribuţii şi cotizaţii la organismeinternaţionale 8.816.730 1.295.000 10.111.730Cheltuieli de capital 13.084.040 4.975.000 18.059.040Cheltuieli pentru alte organe aleautorităţii publice 5.441.100 - 5.441.100Cheltuieli curente 4.228.900 - 4.228.900Cheltuieli de personal 3.432.100 - 3.432.100Cheltuieli materiale şi servicii 796.800 - 796.800Cheltuieli de capital 1.212.200 - 1.212.200Partea a VII-a - Acţiuni economice 1.425.867.027 96.815.900 1.522.682.927Cheltuieli curente 1.205.454.971 72.896.300 1.278.351.271Cheltuieli de personal 76.463.448 13.299.300 89.762.748Cheltuieli materiale şi servicii 81.857.179 7.162.800 89.019.979Subvenţii şi transferuri 1.047.134.344 52.434.200 1.099.568.544Subvenţii pe produse şi activităţi 330.778.900 20.150.032 350.928.932Subvenţii pentru acoperirea diferen-ţelor de preţ şi tarif 434.769.644 7.734.168 442.503.812Prime acordate producătoriloragricoli 229.239.800 -500.000 228.739.800Transferuri 52.346.000 25.050.000 77.396.000Cheltuieli de capital 220.412.056 3.919.600 224.331.656Cercetare ştiinţifică 19.764.622 792.000 20.556.622Cheltuieli curente 18.595.908 752.000 19.347.908Cheltuieli de personal 6.066.634 -100.000 5.966.634Cheltuieli materiale şi servicii 12.529.274 852.000 13.381.274Cheltuieli de capital 1.168.714 40.000 1.208.714Prospecţiuni şi lucrări geologice decercetare pentru descoperiri dezăcăminte noi 7.842.320 357.000 8.199.320Cheltuieli curente 7.842.320 357.000 8.199.320Cheltuieli materiale şi servicii 7.842.320 357.000 8.199.320Industria extractivă, energetica,metalurgică, chimica şi alte subramuriale industriei 661.286.637 49.282.000 710.568.637Cheltuieli curente 554.197.379 25.621.600 579.818.979Subvenţii şi transferuri 554.197.379 25.621.600 579.818.979Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432Subvenţii pentru acoperirea diferen-ţelor de preţ şi tarif 224.217.379 11.297.168 235.514.547Transferuri 30.756.000 - 30.756.000Cheltuieli de capital 107.089.258 3.660.400 110.749.658Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000Agricultura, silvicultura, ape,mediu înconjurător 489.941.589 29.714.200 519.655.789Cheltuieli curente 440.170.539 29.714.200 469.884.739Cheltuieli de personal 41.893.116 10.648.800 52.541.916Cheltuieli materiale şi servicii 18.295.458 565.400 18.860.858Subvenţii şi transferuri 379.981.965 18.500.000 398.481.965Subvenţii pe produse şi activităţi 1.444.900 - 1.444.900Subvenţii pentru acoperirea diferen-ţelor de preţ şi tarif 147.797.265 -6.000.000 141.797.265Prime acordate producătorilor agricoli 229.239.800 -500.000 228.739.800Transferuri 1.500.000 25.000.000 26.500.000Cheltuieli de capital 49.771.050 - 49.771.050Transporturi şi comunicaţii 168.522.755 15.912.800 184.435.555Cheltuieli curente 109.805.944 15.717.000 125.522.944 Cheltuieli de personal 21.661.570 2.721.700 24.383.270 Cheltuieli materiale şi servicii 39.189.374 5.182.700 44.372.074 Subvenţii şi transferuri 48.955.000 7.812.600 56.767.600  Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600  Subvenţii pentru acoperirea diferen-  ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000  Transferuri 90.000 50.000 140.000Cheltuieli de capital 58.716.811 195.800 58.912.611Alte acţiuni economice 78.509.104 757.900 79.267.004  Cheltuieli curente 74.842.881 734.500 75.577.381   Cheltuieli de personal 6.842.128 28.800 6.870.928   Cheltuieli materiale şi servicii 4.000.753 205.700 4.206.453   Subvenţii şi transferuri 64.000.000 500.000 64.500.000    Subvenţii pentru acoperirea    diferenţelor de preţ şi tarif 44.000.000 500.000 44.500.000    Transferuri 20.000.000 - 20.000.000Cheltuieli de capital 3.666.223 23.400 3.689.623 Partea a VIII-a - Alte acţiuni 47.802.153 2.049.700 49.851.853Alte acţiuni 43.438.203 2.049.700 45.487.903 Cheltuieli curente 38.970.402 2.001.800 40.972.202  Cheltuieli de personal 25.192.679 1.757.000 26.949.679  Cheltuieli materiale şi servicii 12.813.923 86.000 12.899.923  Subvenţii şi transferuri 963.800 158.800 1.122.600   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600 8.800 224.400   Transferuri 748.200 150.000 898.200Cheltuieli de capital 4.467.801 47.900 4.515.701Cheltuieli din fondul de intervenţie 1.777.000 - 1.777.000 Cheltuieli curente 1.777.000 - 1.777.000  Subvenţii şi transferuri 1.777.000 - 1.777.000   Transferuri 1.777.000 - 1.777.000Cheltuieli din fondul la dispoziţiaGuvernului României pentru relaţiile cuRepublică Moldova 2.586.950 - 2.586.950 Cheltuieli curente 2.586.950 - 2.586.950  Subvenţii şi transferuri 2.586.950 - 2.586.950   Transferuri 2.586.950 - 2.586.950 Partea a IX-a - Transferuri 316.292.200 19.225.000 335.517.200Transferuri din bugetul de stat 316.292.200 19.225.000 335.517.200 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termica şi transport urban de călători 156.707.200 2.872.000 159.579.200 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii 159.585.000 16.353.000 179.938.000  Partea a XI-a - Datoria publică 145.022.000 - 145.022.000Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000 Dobânzi aferente datoriei publice interne 145.022.000 - 145.022.000  Partea a XII-a - Rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287Fondul de rezerva bugetară la dispo-ziţia Guvernului 9.073.981 - 9.073.981Fondul de intervenţie la dispoziţiaGuvernului 2.223.000 - 2.223.000Sume rezervate pentru asigurareafondurilor necesare posturilor vacante 11.257.810 -10.643.554 614.256Fondul la dispoziţia Guvernului Roma-niei pentru relaţiile cu RepublicaMoldova 3.413.050 - 3.413.050Fondul de înfiinţare a Corpuluigardienilor publici 2.000.000 - 2.000.000Sume rezervate pentru asigurareaindexării salariilor personalului ins-titutiilor publice pe luna decembrie1993 - 10.000.000 10.000.000Deficit -729.300.000 - -729.300.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 a BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI                                                              - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                     Program Program   Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                     1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 3.969.106.235 226.117.500 4.195.223.735Cheltuieli curente 3.546.978.450 191.283.890 3.738.262.340 Cheltuieli de personal 1.137.751.595 110.651.871 1.248.403.466 Cheltuieli materiale şi servicii 490.934.313 20.269.322 511.203.635 Subvenţii şi transferuri 1.745.302.701 61.006.251 1.806.308.952  Subvenţii pentru instituţiile  publice 54.687.826 2.774.703 57.462.529  Subvenţii pe produse şi activităţi 331.313.300 20.150.032 351.463.332  Subvenţii pentru acoperirea dife-  renţelor de preţ şi tarif 434.769.644 7.734.168 442.503.812  Prime acordate producătorilor  agricoli 229.455.400 -491.200 228.964.200  Transferuri 695.076.531 30.838.548 725.915.079Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000Sume prevăzute în poziţii globaleca rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287Cheltuieli de capital 422.127.785 14.833.610 436.961.395Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000Învăţămînt 536.084.572 67.717.400 603.801.972 Cheltuieli curente 516.434.266 66.482.400 582.916.666  Cheltuieli de personal 414.543.366 56.998.700 471.542.066   Cheltuieli cu salariile 317.661.746 43.843.530 361.505.276   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 79.257.544 10.962.133 90.219.677Cheltuieli pentru constituireafondului pentru plata ajutorului deşomaj 15.771.217 2.193.037 17.964.254  Deplasări, detaşări, transferări 1.813.023 - 1.813.023Cheltuieli materiale şi servicii 76.483.500 9.303.700 85.787.200 Drepturi cu caracter social 7.402.654 898.025 8.300.679 Hrana 19.382.420 2.407.465 21.789.885 Medicamente şi materiale sanitare 101.339 12.180 113.519 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodărie 26.813.898 3.252.930 30.066.828 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 1.240.058 144.380 1.384.438 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi echipament 5.231.604 608.980 5.840.584 Reparaţii curente 11.044.178 1.362.690 12.406.868 Reparaţii capitale 2.953.400 359.710 3.313.110 Cărţi şi publicaţii 311.939 37.750 349.689 Alte cheltuieli 1.815.413 219.590 2.035.003Subvenţii şi transferuri 25.407.400 180.000 25.587.400 Subvenţii pentru instituţiile publice 2.257.200 14.000 2.271.200 Transferuri 23.150.200 166.000 23.316.200Cheltuieli de capital 19.650.306 1.235.000 20.885.306 Investiţii ale instituţiilor publice 19.650.306 1.235.000 20.885.306Sănătate 334.121.686 28.633.689 362.755.375 Cheltuieli curente 305.784.824 30.748.879 336.533.703  Cheltuieli de personal 270.185.760 26.745.813 296.931.573   Cheltuieli cu salariile 206.330.499 20.427.293 226.757.792   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 52.485.543 5.298.270 57.783.813   Cheltuieli pentru constituirea   fondului pentru plata ajutorului   de şomaj 10.295.038 1.020.250 11.315.288   Deplasări, detaşări, transferări 1.074.680 - 1.074.680Cheltuieli materiale şi servicii 35.599.064 4.003.066 39.602.130 Drepturi cu caracter social 84.965 150.000 234.965 Hrana 3.873.407 172.566 4.045.973 Medicamente şi materiale sanitare 17.553.782 3.538.200 21.091.982Cheltuieli pentru întreţinere sigospodărie 3.444.441 111.400 3.555.841 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 2.406.220 23.900 2.430.120 Obiecte de inventar de mica valoaresau scurta durata şi echipament 863.990 - 863.990 Reparaţii curente 802.348 7.000 809.348 Reparaţii capitale 1.012.735 - 1.012.735 Cărţi şi publicaţii 16.280 - 16.280 Alte cheltuieli 5.540.896 - 5.540.896Cheltuieli de capital 28.336.862 -2.115.190 26.221.672 Investiţii ale instituţiilor publice 28.336.862 -2.115.190 26.221.672Cultura şi arta 20.836.112 1.353.700 22.189.812 Cheltuieli curente 16.973.564 1.317.500 18.291.064  Cheltuieli de personal 2.275.520 287.500 2.563.020   Cheltuieli cu salariile 1.556.010 204.708 1.760.718   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 389.000 51.192 440.192   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 77.810 10.276 88.086   Deplasări, detaşări, transferări 252.700 21.324 274.024 Cheltuieli materiale şi servicii 2.966.570 87.100 3.053.670  Drepturi cu caracter social - 1.200 1.200  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 183.370 40.910 224.280  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 652.120 24.210 676.330  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 32.460 -11.880 20.580  Reparaţii curente 133.430 4.900 138.330  Reparaţii capitale 897.800 18.680 916.480  Cărţi şi publicaţii 74.170 7.320 81.490  Alte cheltuieli 993.220 1.760 994.980 Subvenţii şi transferuri 11.731.474 942.900 12.674.374  Subvenţii pentru instituţiile publice 9.637.634 834.400 10.472.034  Subvenţii pe produse şi activităţi 534.400 - 534.400  Transferuri 1.559.440 108.500 1.667.940Cheltuieli de capital 3.862.548 36.200 3.898.748 Investiţii ale instituţiilor publice 3.862.548 36.200 3.898.748Asistenta socială 6.989.300 -770.100 6.219.200 Cheltuieli curente 6.700.500 -790.600 5.909.900  Cheltuieli de personal 29.211 2.558 31.769   Cheltuieli cu salariile 22.451 1.968 24.419   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 5.612 492 6.104   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de şomaj 1.123 98 1.221   Deplasări, detaşări, transferări 25 - 25 Cheltuieli materiale şi servicii 6.156.294 -1.528.344 4.627.950  Drepturi cu caracter social 6.122.383 -1.530.264 4.592.119  Hrana 18.000 900 18.900  Medicamente şi materiale sanitare 855 100 955  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 4.078 - 4.078  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 2.215 - 2.215  Reparaţii curente 4.239 720 4.959  Cărţi şi publicaţii 66 - 66  Alte cheltuieli 4.458 200 4.658 Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181  Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181Cheltuieli de capital 288.800 20.500 309.300 Investiţii ale instituţiilor publice 288.800 20.500 309.300Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 174.998.929 -13.900.000 161.098.929 Cheltuieli curente 174.998.929 -13.900.000 161.098.929  Subvenţii şi transferuri 174.998.929 -13.900.000 161.098.929   Transferuri 174.998.929 -13.900.000 161.098.929Pensii şi ajutoare I.O.V.T., militarisi alte persoane 94.651.143 -823.400 93.827.743 Cheltuieli curente 94.651.143 -823.400 93.827.743  Subvenţii şi transferuri 94.651.143 -823.400 93.827.743   Transferuri 94.651.143 -823.400 93.827.743Activitatea sportiva şi de tineret 11.400.097 758.565 12.158.662 Cheltuieli curente 11.400.097 758.565 12.158.662  Subvenţii şi transferuri 11.400.097 758.565 12.158.662   Subvenţii pentru instituţiile   publice 9.777.997 1.191.117 10.969.114   Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548Gospodărie comunală şi locuinţe 28.260.498 396.200 28.656.698 Cheltuieli curente 16.522.000 - 16.522.000  Subvenţii şi transferuri 16.522.000 - 16.522.000   Transferuri 16.522.000 - 16.522.000 Cheltuieli de capital 11.738.498 396.200 12.134.698  Investiţii ale instituţiilor publice 11.738.498 396.200 12.134.698Apărare 397.198.563 21.693.600 418.892.163 Cheltuieli curente 297.300.689 16.353.500 313.654.189  Cheltuieli de personal 151.989.196 9.713.000 161.702.196  Cheltuieli materiale şi servicii 145.311.493 6.640.500 151.951.993 Cheltuieli de capital 99.897.874 5.340.100 105.237.974  Investiţii ale instituţiilor publice 99.897.874 5.340.100 105.237.974Ordinea publică 212.180.200 6.281.800 218.462.000 Cheltuieli curente 201.429.200 5.803.500 207.232.700  Cheltuieli de personal 96.444.000 - 96.444.000  Cheltuieli materiale şi servicii 72.485.200 5.803.500 78.288.700  Subvenţii şi transferuri 32.500.000 - 32.500.000   Subvenţii pentru instituţiile   publice 32.500.000 - 32.500.000 Cheltuieli de capital 10.751.000 478.300 11.229.300  Investiţii ale instituţiilor publice 10.751.000 478.300 11.229.300Cheltuieli pentru Preşedinţia României 2.868.500 -100.000 2.768.500 Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800  Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800   Cheltuieli cu salariile 355.920 -70.000 278.920   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 75.400 -19.000 56.400   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 15.060 -4.000 11.060   Deplasări, detaşări, transferări 54.420 - 54.420Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodărie 437.000 - 437.000 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 376.000 - 376.000 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi echipament 19.000 - 19.000 Reparaţii curente 198.000 - 198.000 Cărţi şi publicaţii 44.000 - 44.000 Alte cheltuieli 925.200 - 925.200Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700 Investiţii ale instituţiilor publice 367.700 - 367.700Cheltuieli pentru organele autorităţiilegislative 12.061.839 1.000.000 13.061.839 Cheltuieli curente 7.740.839 500.000 8.240.839  Cheltuieli de personal 5.985.000 500.000 6.485.000   Cheltuieli cu salariile 2.525.000 385.000 2.910.000   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 627.500 96.000 723.500   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de şomaj 123.600 19.000 142.600aici  Deplasări, detaşări, transferări 2.708.900 - 2.708.900 Cheltuieli materiale şi servicii 1.750.200 - 1.750.200  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 755.600 - 755.600  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 90.700 - 90.700  Obiecte de inventar de mica valoare sau  scurta durata şi echipament 23.000 - 23.000  Reparaţii curente 108.700 - 108.700  Cărţi şi publicaţii 67.700 - 67.700  Alte cheltuieli 704.500 - 704.500 Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639  Transferuri 5.639 - 5.639  Contribuţii şi cotizaţii la organisme  internaţionale 5.639 - 5.639 Cheltuieli de capital 4.321.000 500.000 4.821.000  Investiţii ale instituţiilor publice 4.321.000 500.000 4.821.000Cheltuieli pentru organele autorităţiijudecătoreşti 43.257.200 -10.258.000 32.999.200 Cheltuieli curente 39.520.100 -10.258.000 29.262.100  Cheltuieli de personal 16.954.600 1.742.000 18.696.600   Cheltuieli cu salariile 12.883.750 1.340.100 14.223.850   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 3.221.680 334.750 3.556.430   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 649.120 67.150 716.270   Deplasări, detaşări, transferări 200.050 - 200.050 Cheltuieli materiale şi servicii 22.565.500 -12.000.000 10.565.500  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 1.175.240 - 1.175.240  Materiale şi prestări de servicii  cu caracter funcţional 2.060.280 - 2.060.280  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 80.660 - 80.660  Reparaţii curente 1.356.600 - 1.356.600  Reparaţii capitale 17.858.100 -12.000.000 5.858.100  Cărţi şi publicaţii 21.020 - 21.020  Alte cheltuieli 13.600 - 13.600 Cheltuieli de capital 3.737.100 - 3.737.100  Investiţii ale instituţiilor publice 3.737.100 - 3.737.100Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 125.805.275 6.687.000 132.492.275 Cheltuieli curente 112.721.235 1.712.000 114.433.235  Cheltuieli de personal 73.755.915 -294.000 73.461.915   Cheltuieli cu salariile 53.764.369 -224.300 53.540.069   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 10.077.408 -56.000 10.021.408   Cheltuieli pentru constituire fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 2.090.536 -11.700 2.078.836   Deplasări, detaşări, transferări 7.823.602 -2.000 7.821.602 Cheltuieli materiale şi servicii 30.148.590 711.000 30.859.590  Drepturi cu caracter social 180 - 180  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 18.257.981 438.000 18.695.981  Materiale şi prestări de servicii  cu caracter funcţional 1.490.580 5.000 1.495.580  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 851.233 5.000 856.233  Reparaţii curente 1.514.173 1.000 1.515.173  Reparaţii capitale 1.212.800 256.000 1.468.800  Cărţi şi publicaţii 381.599 - 381.599  Alte cheltuieli 6.440.044 6.000 6.446.044 Subvenţii şi transferuri 8.816.730 1.295.000 10.111.730  Transferuri 8.816.730 1.295.000 10.111.730  Contribuţii şi cotizaţii la  organisme internaţionale 8.816.730 1.295.000 10.111.730 Cheltuieli de capital 13.084.040 4.975.000 18.059.040  Investiţii ale instituţiilor publice 13.084.040 4.975.000 18.059.040Cheltuieli pentru alte organe aleautorităţii publice 5.441.100 - 5.441.100 Cheltuieli curente 4.228.900 - 4.228.900  Cheltuieli de personal 3.432.100 - 3.432.100   Cheltuieli cu salariile 2.444.420 - 2.444.420   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 610.880 - 610.880   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de şomaj 125.436 - 125.436   Deplasări, detaşări, transferări 251.364 - 251.364 Cheltuieli materiale şi servicii 796.800 - 796.800  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 318.900 - 318.900  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 170.200 - 170.200  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 14.800 - 14.800  Reparaţii curente 18.800 - 18.800  Reparaţii capitale 64.000 - 64.000  Cărţi şi publicaţii 89.900 - 89.900  Alte cheltuieli 120.200 - 120.200 Cheltuieli de capital 1.212.200 - 1.212.200  Investiţii ale instituţiilor publice 1.212.200 - 1.212.200Cercetare ştiinţifică 19.764.622 792.000 20.556.622 Cheltuieli curente 18.595.908 752.000 19.347.908  Cheltuieli de personal 6.066.634 -100.000 5.966.634   Cheltuieli cu salariile 4.261.185 -37.700 4.223.485   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 1.044.614 -9.800 1.034.814   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 208.901 -1.500 207.401   Deplasări, detaşări, transferări 551.934 -51.000 500.934 Cheltuieli materiale şi servicii 12.529.274 852.000 13.381.274  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 521.300 33.685 554.985  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 3.175.060 29.186 3.204.246  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 5.600 335 5.935  Reparaţii curente 50.900 3.231 54.131  Reparaţii capitale 847.100 56.230 903.330  Cărţi şi publicaţii 187.400 11.345 198.745  Alte cheltuieli 7.741.914 717.988 8.459.902 Cheltuieli de capital 1.168.714 40.000 1.208.714  Investiţii ale instituţiilor publice 620.438 40.000 660.438  Investiţii ale regiilor autonome si  societăţilor comerciale cu capital de  stat realizate din penalizări încasate  la buget conform Hotărîrii Guvernului  nr. 90/1991 548.276 - 548.276Prospecţiuni şi lucrări geologice decercetare pentru descoperiri dezăcăminte noi 7.842.320 357.000 8.199.320 Cheltuieli curente 7.842.320 357.000 8.199.320  Cheltuieli materiale şi servicii 7.842.320 357.000 8.199.320   Alte cheltuieli 7.842.320 357.000 8.199.320Industria extractivă, energetica,metalurgică, chimica şi alte subramuriale industriei 661.286.637 49.282.000 710.568.637 Cheltuieli curente 554.197.379 25.621.000 579.818.979  Subvenţii şi transferuri 554.197.379 25.621.000 579.818.979   Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432   Subvenţii pentru acoperirea   diferenţelor de preţ şi tarif 224.217.379 11.297.168 235.514.547   Transferuri 30.756.000 - 30.756.000 Cheltuieli de capital 107.089.258 3.660.400 110.749.658  Investiţii ale regiilor autonome si  societăţilor comerciale cu capital  de stat 107.089.258 3.660.400 110.749.658 Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000Agricultura, silvicultura, ape,mediu înconjurător 489.941.589 29.714.200 519.655.789 Cheltuieli curente 440.170.539 29.714.200 469.884.739  Cheltuieli de personal 41.893.116 10.648.800 52.541.916   Cheltuieli cu salariile 31.435.278 8.191.385 39.626.663   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 7.859.317 2.047.846 9.907.163   Cheltuieli pentru constituirea   fondului pentru plata ajutorului   de şomaj 1.580.175 409.569 1.989.744   Deplasări, detaşări, transferări 1.018.346 - 1.018.346 Cheltuieli materiale şi servicii 18.295.458 565.400 18.860.858  Drepturi cu caracter social 2.000 50 2.050  Hrana 410.300 9.840 420.140  Medicamente şi materiale sanitare 6.986.443 221.400 7.207.843  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 2.600.847 78.980 2.679.827  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 4.272.696 143.558 4.416.254  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 1.776.970 49.992 1.826.962  Reparaţii curente 536.403 12.840 549.243  Reparaţii capitale 407.578 12.840 420.418  Cărţi şi publicaţii 12.397 380 12.777  Alte cheltuieli 1.289.824 35.520 1.325.344 Subvenţii şi transferuri 379.981.965 18.500.000 398.481.965  Subvenţii pe produse şi activităţi 1.444.900 - 1.444.900  Subvenţii pentru acoperirea diferen-  ţelor de preţ şi tarif 147.797.265 -6.000.000 141.797.265  Prime acordate producătorilor  agricoli 229.239.800 -500.000 228.739.800  Transferuri 1.500.000 25.000.000 26.500.000 Cheltuieli de capital 49.771.050 - 49.771.050  Investiţii ale instituţiilor publice 6.331.284 -75.000 6.256.284  Investiţii ale regiilor autonome si  societăţilor comerciale cu capital  de stat 43.439.766 75.000 43.514.766Transporturi şi comunicaţii 168.522.755 15.912.800 184.435.555 Cheltuieli curente 109.805.944 15.717.000 125.522.944  Cheltuieli de personal 21.661.570 2.721.700 24.383.270   Cheltuieli cu salariile 16.078.057 2.046.410 18.124.467   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 4.460.748 555.080 5.015.828   Cheltuieli pentru constituirea   fondului pentru plata ajutorului de   şomaj 785.140 112.750 897.890   Deplasări, detaşări, transferări 337.625 7.460 345.085 Cheltuieli materiale şi servicii 39.189.374 5.182.700 44.372.074  Drepturi cu caracter social 41.289 5.820 47.109  Hrana 101.820 28.080 129.900  Medicamente şi materiale sanitare 29.833 5.050 34.883  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 2.434.556 299.050 2.733.606  Materiale şi prestări de servicii  cu caracter funcţional 3.766.558 1.071.490 4.838.048  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 301.632 20.790 322.422  Reparaţii curente 23.046.996 2.581.630 25.628.626  Reparaţii capitale 6.099.328 822.420 6.921.748  Cărţi şi publicaţii 47.105 3.870 50.975  Alte cheltuieli 3.320.257 344.500 3.664.757Subvenţii şi transferuri 48.955.000 7.812.600 56.767.600 Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600 Subvenţii pentru acoperirea diferen- ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000 Transferuri 90.000 50.000 140.000Cheltuieli de capital 58.716.811 195.800 58.912.611 Investiţii ale regiilor autonome si societăţilor comerciale cu capital de stat 58.716.811 195.800 58.912.611Alte acţiuni economice 78.509.104 757.900 79.267.004 Cheltuieli curente 74.842.881 734.500 75.577.381  Cheltuieli de personal 6.842.128 28.800 6.870.928   Cheltuieli cu salariile 5.169.424 19.754 5.189.178   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 1.296.858 7.538 1.304.396   Cheltuieli pentru constituirea   fondului pentru plata ajutorului   de şomaj 263.008 1.508 264.516   Deplasări, detaşări, transferări 112.838 - 112.838 Cheltuieli materiale şi servicii 4.000.753 205.700 4.206.453  Hrana 275 - 275  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 1.938.716 70.000 2.008.716  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 40.907 - 40.907  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 416.900 5.000 421.900  Reparaţii curente 452.622 38.000 490.622  Reparaţii capitale 369.654 67.700 437.354  Cărţi şi publicaţii 799 - 799  Alte cheltuieli 780.880 25.000 805.880 Subvenţii şi transferuri 64.000.000 500.000 64.500.000  Subvenţii pentru acoperirea diferen-  ţelor de preţ şi tarif 44.000.000 500.000 44.500.000  Transferuri 20.000.000 - 20.000.000 Cheltuieli de capital 3.666.223 23.400 3.689.623  Stocuri pentru rezerva de stat 3.348.564 17.400 3.365.964  Investiţii ale instituţiilor publice 317.659 6.000 323.659Alte acţiuni 43.438.203 2.049.700 45.487.903 Cheltuieli curente 38.970.402 2.001.800 40.972.202  Cheltuieli de personal 25.192.679 1.757.000 26.949.679   Cheltuieli cu salariile 4.990.380 15.000 5.005.380   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 1.245.120 3.500 1.248.620   Cheltuieli pentru constituirea   fondului pentru plata ajutorului   de şomaj 267.320 500 267.820   Deplasări, detaşări, transferări 4.080 - 4.080 Cheltuieli materiale şi servicii 12.813.923 86.000 12.899.923  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 35.540 4.000 39.540  Materiale şi prestări de servicii  cu caracter funcţional 89.040 - 89.040  Reparaţii curente 370 - 370  Cărţi şi publicaţii 1.430 - 1.430  Alte cheltuieli 257.020 - 257.020 Subvenţii şi transferuri 963.800 158.800 1.122.600  Prime acordate producătorilor agricoli 215.600 8.800 224.400  Transferuri 748.200 150.000 898.200 Cheltuieli de capital 4.467.801 47.900 4.515.701  Investiţii ale instituţiilor publice 4.467.801 47.900 4.515.701Cheltuieli din fondul de intervenţie 1.777.000 - 1.777.000 Cheltuieli curente 1.777.000 - 1.777.000  Subvenţii şi transferuri 1.777.000 - 1.777.000   Transferuri 1.777.000 - 1.777.000Cheltuieli din fondul la dispoziţiaGuvernului României pentru relaţiilecu Republica Moldova 2.586.950 - 2.586.950 Cheltuieli curente 2.586.950 - 2.586.950  Subvenţii şi transferuri 2.586.950 - 2.586.950   Transferuri 2.586.950 - 2.586.950  Partea a IX-a - Transferuri 316.292.200 19.225.000 335.517.200Transferuri din bugetul de stat 316.292.200 19.225.000 335.517.200 Transferuri din bugetul de stat către  bugetele locale pentru asigurarea  protecţiei sociale a populaţiei pentru  energie termica şi transport urban de  călători 156.707.200 2.872.000 159.579.200 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii 159.585.000 16.353.000 175.938.000Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000  Partea a XII-a - Rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287Fondul de rezerva bugetară ladispoziţia Guvernului 9.073.981 - 9.073.981Fondul de intervenţie la dispoziţiaGuvernului 2.223.000 - 2.223.000Sume rezervate pentru asigurareafondurilor necesare posturilor vacante 11.257.810 -10.643.554 614.256Fondul la dispoziţia GuvernuluiRomâniei pentru relaţiile cuRepublica Moldova 3.413.050 - 3.413.050Fondul de înfiinţare a Corpul gardienilorpublici 2.000.000 - 2.000.000Sume rezervate pentru asigurareaindexării salariilor personaluluiinstituţiilor publice pe luna decembrie1993 - 10.000.000 10.000.000Deficit -729.300.000 - -729.300.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/01 PREŞEDINŢIA ROMÂNIEIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                 - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                     Program Program     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                      1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 2.868.500 -100.000 2.768.500  Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800   Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800   Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000 Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700  Partea a VI-a - Autorităţile publice 2.868.500 -100.000 2.768.500 Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800  Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800  Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000 Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700Cheltuieli pentru preşedinţia României 2.868.500 -100.000 2.768.500 Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800  Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800  Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000 Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700           DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 2.868.500 -100.000 2.768.500 Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800  Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800  Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000 Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700Cheltuieli pentru Preşedinţia României 2.868.500 -100.000 2.768.500 Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800  Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800   Cheltuieli cu salariile 355.920 -77.000 278.920   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 75.400 -19.000 56.400   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 15.060 -4.000 11.060   Deplasări, detaşări, transferări 54.420 - 54.420 Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 437.000 - 437.000  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 376.000 - 376.000  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 19.800 - 19.800  Reparaţii curente 198.000 - 198.000  Cărţi şi publicaţii 44.000 - 44.000  Alte cheltuieli 925.200 - 925.200 Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700  Investiţii ale instituţiilor publice 367.700 - 367.700------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/02 SENATUL ROMÂNIEIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993- mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                          Program Program     Denumirea indicatorilor an rectificat                                           1993 Influenţe pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------               0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 3.390.139 - 3.390.139 Cheltuieli curente 3.212.139 - 3.212.139  Cheltuieli de personal 2.554.900 - 2.554.900  Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 - 651.600  Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639   Transferuri 5.639 - 5.639 Cheltuieli de capital 178.000 - 178.000  Partea a VI-a - Autorităţile publice 3.390.139 - 3.390.139 Cheltuieli curente 3.212.139 - 3.212.139  Cheltuieli de personal 2.554.900 - 2.554.900  Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 - 651.600  Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639   Transferuri 5.639 - 5.639 Cheltuieli de capital 178.000 - 178.000Cheltuieli pentru organele autorităţiilegislative 3.390.139 - 3.390.139 Cheltuieli curente 3.212.139 - 3.212.139  Cheltuieli de personal 2.554.900 - 2.554.900  Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 - 651.600  Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639   Transferuri 5.639 - 5.639   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 5.639 - 5.639 Cheltuieli de capital 178.000 - 178.000                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 3.390.139 - 3.390.139 Cheltuieli curente 3.212.139 - 3.212.139  Cheltuieli de personal 2.554.900 - 2.554.900  Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 - 651.600  Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639   Transferuri 5.639 - 5.639 Cheltuieli de capital 178.000 - 178.000Cheltuieli pentru organele autorităţiilegislative 3.390.139 - 3.390.139 Cheltuieli curente 3.212.139 - 3.212.139  Cheltuieli de personal 2.554.900 - 2.554.900   Cheltuieli cu salariile 955.900 - 955.900   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 242.500 - 242.500   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 48.500 - 48.500   Deplasări, detaşări, transferări 1.308.000 - 1.308.000 Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 - 651.600  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 310.600 - 310.600  Materiale şi prestări de servicii  cu caracter funcţional 20.400 - 20.400  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 6.800 - 6.800  Reparaţii curente 75.600 - 75.600  Cărţi şi publicaţii 30.600 - 30.600  Alte cheltuieli 207.600 - 207.600 Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639  Transferuri 5.639 - 5.639  Contribuţii şi cotizaţii la organisme  internaţionale 5.639 - 5.639 Cheltuieli de capital 178.000 - 178.000  Investiţii ale instituţiilor publice 178.000 - 178.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/03 CAMERA DEPUTAŢILORBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                  - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                            Program Program     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                             1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 8.671.700 1.000.000 9.671.700Cheltuieli curente 4.528.700 500.000 5.028.700 Cheltuieli de personal 3.430.100 500.000 3.930.100 Cheltuieli materiale şi servicii 1.098.600 - 1.098.600Cheltuieli de capital 4.143.000 500.000 4.643.000  Partea a VI-a - Autorităţile publice 8.671.700 1.000.000 9.671.700Cheltuieli curente 4.528.700 500.000 5.028.700 Cheltuieli de personal 3.430.100 500.000 3.930.100 Cheltuieli materiale şi servicii 1.098.600 - 1.098.600Cheltuieli de capital 4.143.000 500.000 4.643.000Cheltuieli pentru organele autorităţiilegislative 8.671.700 1.000.000 9.671.700 Cheltuieli curente 4.528.700 500.000 5.028.700  Cheltuieli de personal 3.430.100 500.000 3.930.100  Cheltuieli materiale şi servicii 1.098.600 - 1.098.600Cheltuieli de capital 4.143.000 500.000 4.643.000                    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 8.671.700 1.000.000 9.671.700Cheltuieli curente 4.528.700 500.000 5.028.700 Cheltuieli de personal 3.430.100 500.000 3.930.100 Cheltuieli materiale şi servicii 1.098.600 - 1.098.600Cheltuieli de capital 4.143.000 500.000 4.643.000Cheltuieli pentru organele autorităţiilegislative 8.671.700 1.000.000 9.671.700 Cheltuieli curente 4.528.700 500.000 5.028.700  Cheltuieli de personal 3.430.100 500.000 3.930.100   Cheltuieli cu salariile 1.569.100 385.000 1.954.100   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 385.000 96.000 481.000   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 75.100 19.000 94.100   Deplasări, detaşări, transferări 1.400.900 - 1.400.900 Cheltuieli materiale şi servicii 1.098.600 - 1.098.600  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 445.000 - 445.000  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 70.300 - 70.300  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 16.200 - 16.200  Reparaţii curente 33.100 - 33.100  Cărţi şi publicaţii 37.100 - 37.100  Alte cheltuieli 496.900 - 496.900Cheltuieli de capital 4.143.000 500.000 4.643.000 Investiţii ale instituţiilor publice 4.143.000 500.000 4.643.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/04 MINISTERUL JUSTIŢIEIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                               - mii lei--------------------------------------------------------------------------------                                            Program Program     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                             1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------               0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 59.595.817 -5.023.000 54.572.817Cheltuieli curente 56.834.317 -5.023.000 51.811.317 Cheltuieli de personal 11.677.400 971.000 12.648.400 Cheltuieli materiale şi servicii 12.599.032 -5.994.000 6.605.032 Subvenţii şi transferuri 32.557.885 - 32.557.885  Subvenţii pentru instituţiile publice 32.500.000 - 32.500.000  Transferuri 57.885 - 57.885Cheltuieli de capital 2.761.500 - 2.761.500  Partea I - Cheltuieli social-culturale 74.466 - 74.466Cheltuieli curente 74.466 - 74.466 Cheltuieli de personal 23.400 - 23.400 Cheltuieli materiale şi servicii 12.532 - 12.532 Subvenţii şi transferuri 38.534 - 38.534  Transferuri 38.534 - 38.534Învăţămînt 35.932 - 35.932 Cheltuieli curente 35.932 - 35.932  Cheltuieli de personal 23.400 - 23.400  Cheltuieli materiale şi servicii 12.532 - 12.532Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari sialte persoane 38.534 - 38.534 Cheltuieli curente 38.534 - 38.534  Subvenţii şi transferuri 38.534 - 38.534   Transferuri 38.534 - 38.534din totalul cheltuieli: Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii 38.534 - 38.534  Partea a V-a - Ordinea publică 32.500.000 - 32.500.000Ordinea publică 32.500.000 - 32.500.000 Cheltuieli curente 32.500.000 - 32.500.000  Subvenţii şi transferuri 32.500.000 - 32.500.000   Subvenţii pentru instituţiile   publice 32.500.000 - 32.500.000  Partea a VI-a - Autorităţile publice 27.021.351 -5.023.000 21.998.351 Cheltuieli curente 24.259.851 -5.023.000 19.236.851  Cheltuieli de personal 11.654.000 971.000 12.625.000  Cheltuieli materiale şi servicii 12.586.500 -5.994.000 6.592.500  Subvenţii şi transferuri 19.351 - 19.351   Transferuri 19.351 - 19.351Cheltuieli de capital 2.761.500 - 2.761.500Cheltuieli pentru organele autorităţiijudecătoreşti 26.360.600*) -5.038.000 21.322.600*) Cheltuieli curente 23.610.600 -5.038.000 18.572.600  Cheltuieli de personal 11.088.100 962.000 12.050.100  Cheltuieli materiale şi servicii 12.522.500 -6.000.000 6.522.500 Cheltuieli de capital 2.750.000 - 2.750.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 660.751 15.000 675.751 Cheltuieli curente 649.251 15.000 664.251  Cheltuieli de personal 565.900 9.000 574.900  Cheltuieli materiale şi servicii 64.000 6.000 70.000  Subvenţii şi transferuri 19.351 - 19.351   Transferuri 19.351 - 19.351  Contribuţii şi cotizaţii la organisme  internaţionale 19.351 - 19.351 Cheltuieli de capital 11.500 - 11.500din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 660.751 15.000 675.751                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 59.595.817 -5.023.000 54.572.817Cheltuieli curente 56.834.317 -5.023.000 51.811.317 Cheltuieli de personal 11.677.400 971.000 12.648.400 Cheltuieli materiale şi servicii 12.599.032 -5.994.000 6.605.032 Subvenţii şi transferuri 32.557.885 - 32.557.885  Subvenţii pentru instituţiile publice 32.500.000 - 32.500.000  Transferuri 57.885 - 57.885Cheltuieli de capital 2.761.500 - 2.761.500Învăţămînt 35.932 - 35.932 Cheltuieli curente 35.932 - 35.932  Cheltuieli de personal 23.400 - 23.400  Cheltuieli materiale şi servicii 12.532 - 12.532Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari sialte persoane 38.534 - 38.534 Cheltuieli curente 38.534 - 38.534  Subvenţii şi transferuri 38.534 - 38.534   Transferuri 38.534 - 38.534Ordinea publică 32.500.000 - 32.500.000 Cheltuieli curente 32.500.000 - 32.500.000  Subvenţii şi transferuri 32.500.000 - 32.500.000   Subvenţii pentru instituţiile   publice 32.500.000 - 32.500.000Cheltuieli pentru organele autorităţiijudecătoreşti 26.360.600*) -5.038.000 21.322.600*) Cheltuieli curente 23.610.600 -5.038.000 18.572.600  Cheltuieli de personal 11.088.100 962.000 12.050.100   Cheltuieli cu salariile 8.503.000 740.000 9.243.000   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 2.125.000 185.000 2.310.000   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 425.600 37.000 462.600   Deplasări, detaşări, transferări 34.500 - 34.500 Cheltuieli materiale şi servicii 12.522.500 -6.000.000 6.522.500  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 926.000 - 926.000  Materiale şi prestări de servicii  cu caracter funcţional 965.500 - 965.500  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 25.400 - 25.400  Reparaţii curente 973.300 - 973.300  Reparaţii capitale 9.611.700 -6.000.000 3.611.700  Cărţi şi publicaţii 15.300 - 15.300  Alte cheltuieli 5.300 - 5.300 Cheltuieli de capital 2.750.000 - 2.750.000  Investiţii ale instituţiilor publice 2.750.000 - 2.750.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 660.751 15.000 675.751 Cheltuieli curente 649.251 15.000 664.251  Cheltuieli de personal 565.900 9.000 574.900   Cheltuieli cu salariile 404.500 6.900 411.400   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 101.100 1.700 102.800   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 20.300 400 20.700   Deplasări, detaşări, transferări 40.000 - 40.000 Cheltuieli materiale şi servicii 64.000 6.000 70.000  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 53.500 4.000 57.500  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 800 - 800  Reparaţii curente 1.150 1.000 2.150  Cărţi şi publicaţii 2.000 - 2.000  Alte cheltuieli 6.550 1.000 7.550 Subvenţii şi transferuri 19.351 - 19.351  Transferuri 19.351 - 19.351   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 19.351 - 19.351Cheltuieli de capital 11.500 - 11.500 Investiţii ale instituţiilor publice 11.500 - 11.500------------------------------------------------------------------------------------------    *) Inclusiv dotările aferente funcţionarii instanţelor judecătoreşti       nou-înfiinţate.    I Program aprobat    II Influenţe    III Program rectificat         VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE             finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget                                                                - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                                  Program 1993      Instituţia publică ------------------------------------------                                      Venituri Subvenţii Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------Ordinea publică I 3.000.000 32.500.000 35.500.000                                 II - - -                                III 3.000.000 32.500.000 35.500.000-Direcţia Generală a Penitenciarelor I 3.000.000 32.500.000 35.500.000                                 II - - -                                III 3.000.000 32.500.000 35.500.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/05 MINISTERUL PUBLICBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                         Program Program     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                          1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 16.483.700 -5.250.000 11.233.700Cheltuieli curente 15.519.300 -5.250.000 10.269.300 Cheltuieli de personal 5.519.300 750.000 6.269.300 Cheltuieli materiale şi servicii 10.000.000 -6.000.000 4.000.000Cheltuieli de capital 964.400 - 964.400  Partea a VI-a - Autorităţile publice 16.483.700 -5.250.000 11.233.700 Cheltuieli curente 15.519.300 -5.250.000 10.269.300  Cheltuieli de personal 5.519.300 750.000 6.269.300  Cheltuieli materiale şi servicii 10.000.000 -6.000.000 4.000.000 Cheltuieli de capital 964.400 - 964.400Cheltuieli pentru organele autorităţiijudecătoreşti 16.483.700 -5.250.000 11.233.700 Cheltuieli curente 15.519.300 -5.250.000 10.269.300  Cheltuieli de personal 5.519.300 750.000 6.269.300  Cheltuieli materiale şi servicii 10.000.000 -6.000.000 4.000.000 Cheltuieli de capital 964.400 - 964.400                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 16.483.700 -5.250.000 11.233.700 Cheltuieli curente 15.519.300 -5.250.000 10.269.300  Cheltuieli de personal 5.519.300 750.000 6.269.300  Cheltuieli materiale şi servicii 10.000.000 -6.000.000 4.000.000 Cheltuieli de capital 964.400 - 964.400Cheltuieli pentru organele autorităţiijudecătoreşti 16.483.700 -5.250.000 11.233.700 Cheltuieli curente 15.519.300 -5.250.000 10.269.300  Cheltuieli de personal 5.519.300 750.000 6.269.300   Cheltuieli cu salariile 4.139.500 577.000 4.716.500   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 1.038.600 144.000 1.182.600   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 210.700 29.000 239.700  Deplasări, detaşări, transferări 130.500 - 130.500 Cheltuieli materiale şi servicii 10.000.000 -6.000.000 4.000.000  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 220.000 - 220.000  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 1.092.200 - 1.092.200  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 54.400 - 54.400  Reparaţii curente 379.000 - 379.000  Reparaţii capitale 8.246.400 -6.000.000 2.246.400  Cărţi şi publicaţii 4.000 - 4.000  Alte cheltuieli 4.000 - 4.000 Cheltuieli de capital 964.400 - 964.400  Investiţii ale instituţiilor publice 964.400 - 964.400------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/06 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIEBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                  - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program         Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 412.900 30.000 442.900 Cheltuieli curente 390.200 30.000 420.200  Cheltuieli de personal 347.200 - 377.200 Cheltuieli de capital 22.700 - 22.700  Partea a VI-a - Autorităţile publice 412.900 30.000 442.900 Cheltuieli curente 390.200 30.000 420.200  Cheltuieli de personal 347.200 30.000 377.200  Cheltuieli materiale şi servicii 43.000 - 43.000 Cheltuieli de capital 22.700 - 22.700Cheltuieli pentru organele autorităţiijudecătoreşti 412.900 30.000 442.900 Cheltuieli curente 390.200 30.000 420.200  Cheltuieli de personal 347.200 30.000 377.200  Cheltuieli materiale şi servicii 43.000 - 43.000 Cheltuieli de capital 22.700 - 22.700         DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 412.900 30.000 442.900 Cheltuieli curente 390.200 30.000 420.200  Cheltuieli de personal 347.200 30.000 377.200  Cheltuieli materiale şi servicii 43.000 - 43.000 Cheltuieli de capital 22.700 - 22.700Cheltuieli pentru organele autorităţiijudecătoreşti 412.900 30.000 442.900 Cheltuieli curente 390.200 30.000 420.200  Cheltuieli de personal 347.200 30.000 377.200   Cheltuieli cu salariile 241.250 23.100 264.350   Contribuţii pentru asigurări sociale de   stat 58.080 5.750 63.830   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 12.820 1.150 13.970   Deplasări, detaşări, transferări 35.050 - 35.050 Cheltuieli materiale şi servicii 43.000 - 43.000  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 29.240 - 29.240  Materiale şi prestări de servicii  cu caracter funcţional 2.580 - 2.580  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 860 - 860  Reparaţii curente 4.300 - 4.300  Cărţi şi publicaţii 1.720 - 1.720  Alte cheltuieli 4.300 - 4.300 Cheltuieli de capital 22.700 - 22.700  Investiţii ale instituţiilor publice 22.700 - 22.700------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/07 CURTEA CONSTITUŢIONALĂBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993- mii lei -                                                                  - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program         Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 348.200 - 348.200 Cheltuieli curente 322.000 - 322.000  Cheltuieli de personal 189.200 - 189.200  Cheltuieli materiale şi servicii 132.800 - 132.800 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200  Partea a VI-a - Autorităţile publice 348.200 - 348.200 Cheltuieli curente 322.000 - 322.000  Cheltuieli de personal 189.200 - 189.200  Cheltuieli materiale şi servicii 132.800 - 132.800 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200 Cheltuieli pentru alte organe ale autori- tăţii publice 348.200 - 348.200 Cheltuieli curente 322.000 - 322.000  Cheltuieli de personal 189.200 - 189.200  Cheltuieli materiale şi servicii 132.800 - 132.800 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200           DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 348.200 - 348.200 Cheltuieli curente 322.000 - 322.000  Cheltuieli de personal 189.200 - 189.200  Cheltuieli materiale şi servicii 132.800 - 132.800 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200 Cheltuieli pentru alte organe ale autori- tăţi publice 348.200 - 348.200 Cheltuieli curente 322.000 - 322.000  Cheltuieli de personal 189.200 - 189.200   Cheltuieli cu salariile 107.300 - 107.300 Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 26.600 - 26.600 Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 5.500 - 5.500   Deplasări, detaşări, transferări 49.800 - 49.800 Cheltuieli materiale şi servicii 132.800 - 132.800 Cheltuieli pentru întreţinere şi  gospodărie 35.900 - 35.900 Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 25.100 - 25.100 Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 2.800 - 2.800  Reparaţii curente 2.800 - 2.800  Cărţi şi publicaţii 42.000 - 42.000  Alte cheltuieli 24.200 - 24.200 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200  Investiţii ale instituţiilor publice 26.200 - 26.200------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/08 CURTEA DE CONTURIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 5.092.900 - 5.092.900 Cheltuieli curente 3.906.900 - 3.906.900  Cheltuieli de personal 3.242.900 - 3.242.900  Cheltuieli materiale şi servicii 664.000 - 664.000 Cheltuieli de capital 1.186.000 - 1.186.000  Partea a VI-a - Autorităţile publice 5.092.900 - 5.092.900 Cheltuieli curente 3.906.900 - 3.906.900  Cheltuieli de personal 3.242.900 - 3.242.900  Cheltuieli materiale şi servicii 664.000 - 664.000 Cheltuieli de capital 1.186.000 - 1.186.000 Cheltuieli pentru organe ale autorităţii publice 5.092.900 - 5.092.900 Cheltuieli curente 3.906.900 - 3.906.900  Cheltuieli de personal 3.242.900 - 3.242.900  Cheltuieli materiale şi servicii 664.000 - 664.000 Cheltuieli de capital 1.186.000 - 1.186.000         DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 5.092.900 - 5.092.900 Cheltuieli curente 3.906.900 - 3.906.900  Cheltuieli de personal 3.242.900 - 3.242.900  Cheltuieli materiale şi servicii 664.000 - 664.000 Cheltuieli de capital 1.186.000 1.186.000Cheltuieli pentru alte organe aleautorităţii publice 5.092.900 - 5.092.900 Cheltuieli curente 3.906.900 - 3.906.900  Cheltuieli de personal 3.242.900 - 3.242.900   Cheltuieli cu salariile 2.337.120 - 2.337.120   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 584.280 - 584.280   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 119.936 - 119.936   Deplasări, detaşări, transferări 201.564 - 201.564 Cheltuieli materiale şi servicii 664.000 - 664.000  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 283.000 - 283.000  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 145.100 - 145.100  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata sau echipament 12.000 - 12.000  Reparaţii curente 16.000 - 16.000  Reparaţii capitale 64.000 - 64.000  Cărţi şi publicaţii 47.900 - 47.900  Alte cheltuieli 96.000 - 96.000 Cheltuieli de capital 1.186.000 - 1.186.000  Investiţii ale instituţiilor publice 1.186.000 - 1.186.000-------------------------------------------------------------------------------NOTA:Guvernul va asigura, prin redistribuire, spaţiile necesare funcţionarii Curţii de Conturi şi a Camerelor de Conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a dotărilor cu mobilierul necesar.Dotările şi amenajările care nu se pot asigura prin redistribuire se vor acoperi financiar din rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, pe baza de hotărîre a acestuia si/sau din veniturile suplimentare care se realizează peste nivelul prevăzut prin prezenta lege. Anexa 1 b/09 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                             - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                       1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 10.772.610 420.700 11.193.310 Cheltuieli curente 10.065.880 420.700 10.486.580  Cheltuieli de personal 4.199.400 343.000 4.542.400  Cheltuieli materiale şi servicii 2.703.000 - 2.703.000  Subvenţii şi transferuri 3.163.480 77.700 3.241.180   Subvenţii pentru instituţiile   publice 220.650 18.000 238.650   Prime acordate producătorilor agri-   coli 2.091.570 - 2.091.570   Transferuri 851.260 59.700 910.960 Cheltuieli de capital 706.730 - 706.730  Partea I - Cheltuieli social-culturale 1.034.690 77.700 1.112.390 Cheltuieli curente 984.960 77.700 1.062.660  Subvenţii şi transferuri 984.960 77.700 1.062.660   Subvenţii pentru instituţiile publice 220.650 18.000 238.650   Transferuri 764.310 59.700 824.010 Cheltuieli de capital 49.730 - 49.730Cultura şi arta 1.034.690 77.700 1.112.390 Cheltuieli curente 984.960 77.700 1.062.660  Subvenţii şi transferuri 984.960 77.700 1.062.660   Subvenţii pentru instituţiile publice 220.650 18.000 238.650   Transferuri 764.310*) 59.700 824.010*) Cheltuieli de capital 49.730 - 49.730din total cheltuieli: Alte instituţii şi acţiuni de cultura şi arta 1.034.690 77.700 1.112.390  Partea a VI-a - Autorităţile publice 7.346.400 343.000 7.689.400 Cheltuieli curente 6.689.400 343.000 7.032.400  Cheltuieli de personal 4.199.400 343.000 4.542.400  Cheltuieli materiale şi servicii 2.490.000 - 2.490.000 Cheltuieli de capital 657.000 - 657.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 7.346.400 343.000 7.689.400 Cheltuieli curente 6.689.400 343.000 7.032.400  Cheltuieli de personal 4.199.400 343.000 4.542.400  Cheltuieli materiale şi servicii 2.490.000 - 2.490.000 Cheltuieli de capital 657.000 - 657.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 7.346.400 343.000 7.689.400  Partea a VII-a - Acţiuni economice 2.091.570 - 2.091.570 Cheltuieli curente 2.091.570 - 2.091.570  Subvenţii şi transferuri 2.091.570 - 2.091.570   Prime acordate producătorilor   agricoli 2.091.570 - 2.091.570Agricultura, silvicultura, ape,mediu înconjurător 2.091.570 - 2.091.570 Cheltuieli curente 2.091.570 - 2.091.570  Subvenţii şi transferuri 2.091.570 - 2.091.570  Prime acordate producătorilor agricoli 2.091.570 - 2.091.570  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 299.950 - 299.950 Cheltuieli curente 299.950 - 299.950  Cheltuieli materiale şi servicii 213.000 - 213.000  Subvenţii şi transferuri 86.950 - 86.950   Transferuri 86.950 - 86.950Alte acţiuni 213.000 - 213.000 Cheltuieli curente 213.000 - 213.000  Cheltuieli materiale şi servicii 213.000 - 213.000din total cheltuieli: Centre şi oficii de calcul 213.000 - 213.000 Cheltuieli din fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova 86.950 - 86.950  Cheltuieli curente 86.950 - 86.950   Subvenţii şi transferuri 86.950 - 86.950    Transferuri 86.950 - 86.950         DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 10.772.610 420.700 11.193.310 Cheltuieli curente 10.065.880 420.700 10.486.580  Cheltuieli de personal 4.199.400 343.000 4.542.400  Cheltuieli materiale şi servicii 2.703.000 - 2.703.000  Subvenţii şi transferuri 3.163.480 77.700 3.241.180   Subvenţii pentru instituţiile publice 220.650 18.000 238.650   Prime acordate producătorilor   agricoli 2.091.570 - 2.091.570   Transferuri 851.260 59.700 910.960 Cheltuieli de capital 706.730 - 706.730Cultura şi arta 1.034.690 77.700 1.112.390 Cheltuieli curente 984.960 77.700 1.062.660  Subvenţii şi transferuri 984.960 77.700 1.062.660   Subvenţii pentru instituţiile publice 220.650 18.000 238.650   Transferuri 764.310*) 59.700 824.010*) Cheltuieli de capital 49.730 - 49.730  Investiţii ale instituţiilor publice 49.730 - 49.730Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 7.346.400 343.000 7.689.400 Cheltuieli curente 6.689.400 343.000 7.032.400  Cheltuieli de personal 4.199.400 343.000 4.542.400   Cheltuieli cu salariile 2.853.900 263.800 3.117.700   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 713.450 66.000 779.450   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 136.250 13.200 149.450   Deplasări, detaşări, transferări 495.800 - 495.800 Cheltuieli materiale şi servicii 2.490.000 - 2.490.000  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 767.700 - 767.700  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 313.100 - 313.100  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 32.200 - 32.200  Reparaţii curente 220.300 - 220.300  Reparaţii capitale 295.400 - 295.400  Cărţi şi publicaţii 27.700 - 27.700  Alte cheltuieli 833.600 - 833.600 Cheltuieli de capital 657.000 - 657.000  Investiţii ale instituţiilor publice 657.000 - 657.000Agricultura, silvicultura, ape, mediuînconjurător 2.091.570 - 2.091.570 Cheltuieli curente 2.091.570 - 2.091.570  Subvenţii şi transferuri 2.091.570 - 2.091.570   Prime acordate producătorilor   agricoli 2.091.570 - 2.091.570Alte acţiuni 213.000 - 213.000 Cheltuieli curente 213.000 - 213.000  Cheltuieli materiale şi servicii 213.000 - 213.000   Alte cheltuieli 213.000 - 213.000Cheltuieli din fondul la dispoziţiaGuvernului României pentru relaţiilecu Republica Moldova 86.950 - 86.950 Cheltuieli curente 86.950 - 86.950  Subvenţii şi transferuri 86.950 - 86.950   Transferuri 86.950 - 86.950-------------------------------------------------------------------------------------    *) Din care: 330.000 mii lei pentru finanţarea unor acţiuni privind       minorităţile naţionale.    I Program aprobat    II Influente    III Program rectificat         VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE        finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                                  Program 1993      Instituţia publica ----------------------------------------                                       Venituri Subvenţii Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------  Cultura şi arta I 44.000 220.650 264.650                            II - 18.000 18.000                           III 44.000 238.000 282.650 - Redactia Publicaţiilorpentru Străinătate I 44.000 220.650 264.650                            II - 18.000 18.000                           III 44.000 238.650 282.650------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/10 MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                              - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program    Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 536.229.999 67.651.993 603.881.992 Cheltuieli curente 516.312.473 66.398.093 582.710.566  Cheltuieli de personal 413.860.988 57.020.500 470.881.488  Cheltuieli materiale şi servicii 75.180.965 9.109.900 84.290.805  Subvenţii şi transferuri 27.270.520 267.693 27.538.213   Subvenţii pentru instituţiile publice 3.240.320 101.693 3.342.013   Transferuri 24.030.200 166.000 24.196.200 Cheltuieli de capital 19.917.526 1.253.900 21.171.426  Partea I - Cheltuieli social-             culturale 535.600.599 67.622.993 603.223.592 Cheltuieli curente 515.686.073 66.369.093 582.055.166  Cheltuieli de personal 413.359.588 57.000.500 470.360.088  Cheltuieli materiale şi servicii 75.055.965 9.100.900 84.156.865  Subvenţii şi transferuri 27.270.520 267.693 27.538.213   Subvenţii pentru instituţiile publice 3.240.320 101.693 3.342.013   Transferuri 24.030.200 166.000 24.196.200 Cheltuieli de capital 19.914.526 1.253.900 21.168.426Învăţămînt 531.976.689 67.293.000 599.269.689 Cheltuieli curente 512.330.763 66.058.000 578.388.763  Cheltuieli de personal 412.648.868 56.817.000 469.465.868  Cheltuieli materiale şi servicii 74.394.495 9.061.000 83.455.495  Subvenţii şi transferuri 25.287.400 180.000 25.467.400   Subvenţii pentru instituţiile publice 2.257.200 14.000 2.271.200   Transferuri 23.030.200 166.000 23.196.200 Cheltuieli de capital 19.645.926 1.235.000 20.880.926din total cheltuieli: Învăţămînt preşcolar 45.826.520 5.796.400 51.622.920 Învăţămînt primar şi gimnazial 198.734.875 25.139.700 223.874.575 Învăţămînt complementar 5.386.720 681.500 6.068.220 Învăţămînt profesional 22.027.840 2.786.500 24.814.340 Învăţămînt liceal 101.226.160 12.804.500 114.030.660 Învăţămînt postliceal 2.641.165 334.100 2.975.265 Învăţămînt superior 73.062.709 9.243.000 82.305.709 Învăţămînt pentru copii cu deficiente 41.351.000 5.230.700 46.581.700 Case de copii 24.383.300 3.084.100 27.467.400 Inspectorate şcolare 7.974.590 1.008.800 8.983.390 Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ 9.361.810 1.183.700 10.545.510Cultura şi arta 1.816.860 257.400 2.074.260 Cheltuieli curente 1.548.260 238.500 1.786.760  Cheltuieli de personal 710.720 183.500 894.220  Cheltuieli materiale şi servicii 661.470 39.900 701.370  Subvenţii şi transferuri 176.070 15.100 191.170   Subvenţii pentru instituţiile publice 176.070 15.100 191.170 Cheltuieli de capital 268.600 18.900 287.500din total cheltuieli: Biblioteci naţionale, universitare, judeţene, municipale şi orăşeneşti 1.640.790 242.300 1.883.090 Muzee 119.170 8.100 127.270 Teatre şi instituţii muzicale 56.900 7.000 63.900Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 1.000.000 - 1.000.000 Cheltuieli curente 1.000.000 - 1.000.000  Subvenţii şi transferuri 1.000.000 - 1.000.000   Transferuri 1.000.000 - 1.000.000din total cheltuieli:  Alocaţia de stat pentru copii 1.000.000 - 1.000.000Activitatea sportiva şi de tineret 807.050 72.593 879.643 Cheltuieli curente 807.050 72.593 879.643  Subvenţii şi transferuri 807.050 72.593 879.643   Subvenţii pentru instituţiile publice 807.050 72.593 879.643din total cheltuieli: Activitatea sportiva 807.050 72.593 879.643  Partea a VI-a - Autorităţile publice 629.400 29.000 658.400 Cheltuieli curente 626.400 29.000 655.400  Cheltuieli de personal 501.400 20.000 521.400  Cheltuieli materiale şi servicii 125.000 9.000 134.000 Cheltuieli de capital 3.000 - 3.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 629.400 29.000 658.400 Cheltuieli curente 626.400 29.000 655.400  Cheltuieli de personal 501.400 20.000 521.400  Cheltuieli materiale şi servicii 125.000 9.000 134.000 Cheltuieli de capital 3.000 - 3.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 629.400 29.000 658.400         DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 536.229.999 67.651.993 603.881.992 Cheltuieli curente 516.312.473 66.398.093 582.710.566  Cheltuieli de personal 413.860.988 57.020.500 470.881.488  Cheltuieli materiale şi servicii 75.180.965 9.109.900 84.290.865  Subvenţii şi transferuri 27.270.520 267.693 27.538.213   Subvenţii pentru instituţiile   publice 3.240.320 101.693 3.342.013   Transferuri 24.030.200 166.000 24.196.200 Cheltuieli de capital 19.917.526 1.253.900 21.171.426Învăţămînt 531.976.689 67.293.000 599.269.689 Cheltuieli curente 512.330.763 66.058.000 578.388.763  Cheltuieli de personal 412.648.868 56.817.000 469.465.868   Cheltuieli cu salariile 316.105.977 43.705.300 359.811.277   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 79.035.259 10.926.325 89.961.584   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 15.727.132 2.185.375 17.912.507   Deplasări, detaşări, transferări 1.780.500 - 1.780.500 Cheltuieli materiale şi servicii 74.394.495 9.061.000 83.455.495  Drepturi cu caracter social 7.373.200 898.025 8.271.225  Hrana 18.447.525 2.246.765 20.694.290  Medicamente şi materiale sanitare 100.000 12.180 112.180  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 26.337.400 3.207.930 29.545.330  Materiale şi prestări de servicii  cu caracter funcţional 1.128.000 137.380 1.265.380  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 5.000.000 608.980 5.608.980  Reparaţii curente 10.942.000 1.332.690 12.274.690  Reparaţii capitale 2.953.400 359.710 3.313.110  Cărţi şi publicaţii 310.000 37.750 347.750  Alte cheltuieli 1.802.970 219.590 2.022.560 Subvenţii şi transferuri 25.287.400 180.000 25.467.400  Subvenţii pentru instituţiile publice 2.257.200 14.000 2.271.200  Transferuri 23.030.200 166.000 23.196.200 Cheltuieli de capital 19.645.926 1.235.000 20.880.926  Investiţii ale instituţiilor publice 19.645.926 1.235.000 20.880.926Cultura şi arta 1.816.860 257.400 2.074.260 Cheltuieli curente 1.548.260 238.500 1.786.760  Cheltuieli de personal 710.720 183.500 894.220   Cheltuieli cu salariile 544.500 139.650 684.150   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 136.090 34.910 171.000   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de şomaj 27.260 6.990 34.250   Deplasări, detaşări, transferări 2.870 1.950 4.820 Cheltuieli materiale şi servicii 661.470 39.900 701.370  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 64.000 6.100 70.100  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 15.070 1.400 16.470  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 950 200 1.150  Reparaţii curente 71.150 4.600 75.750  Reparaţii capitale 415.600 18.600 434.200  Cărţi şi publicaţii 40.700 7.300 48.000  Alte cheltuieli 54.000 1.700 55.700 Subvenţii şi transferuri 176.070 15.100 191.170  Subvenţii pentru instituţiile publice 176.070 15.100 191.170Cheltuieli de capital 268.600 18.900 287.500 Investiţii ale instituţiilor publice 268.600 18.900 287.500Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 1.000.000 - 1.000.000 Cheltuieli curente 1.000.000 - 1.000.000  Subvenţii şi transferuri 1.000.000 - 1.000.000   Transferuri 1.000.000 - 1.000.000Activitatea sportiva şi de tineret 807.050 72.593 879.643 Cheltuieli curente 807.050 72.593 879.643  Subvenţii şi transferuri 807.050 72.593 879.643   Subvenţii pentru instituţiile publice 807.050 72.593 879.643Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 629.400 29.000 658.400 Cheltuieli curente 626.400 29.000 655.400  Cheltuieli de personal 501.400 20.000 521.400   Cheltuieli cu salariile 331.400 15.400 346.800   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 83.800 3.800 87.600   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 16.000 800 16.800   Deplasări, detaşări, transferări 70.200 - 70.200 Cheltuieli materiale şi servicii 125.000 9.000 134.000  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 85.200 9.000 94.200  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 8.650 - 8.650  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 300 - 300  Reparaţii curente 6.350 - 6.350  Cărţi şi publicaţii 1.350 - 1.350  Alte cheltuieli 23.150 - 23.150 Cheltuieli de capital 3.000 - 3.000  Investiţii ale instituţiilor publice 3.000 - 3.000     I Program aprobat    II Influente   III Program rectificat         VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE          finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget                                                              - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                                   Program 1993    Instituţia publica ----------------------------------------                                         Venituri Subvenţii Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------Învăţământ I 72.000 1.350.000 1.422.000                               II 5.000 921.200 926.200                              III 77.000 2.271.200 2.348.200- Tabere şcolare I - 1.000.000 1.000.000                               II 807.800 807.800                              III - 1.807.800 1.807.800- Case studenţeşti I 72.000 330.000 402.000                               II 5.000 100.000 105.000                              III 77.000 430.000 507.000- UNICEF I - 12.500 12.500                               II - 8.400 8.400                              III - 20.900 20.900- UNESCO-Centrul de Învăţământ         superior I - 7.500 7.500                               II - 5.000 5.000                              III _ 12.500 12.500Cultura şi arta I 12.100 176.070 188.170                               II 9.000 15.100 24.100                              III 21.100 191.170 212.270- Muzeul "Grigore Antipa" I 11.000 119.170 130.170                               II 9.000 8.100 17.100                              III 20.000 127.270 147.270- Corul de camera "Madrigal" I 1.100 56.900 58.000                               II - 7.000 7.000                              III 1.100 63.900 65.000Activitatea de tineret sisportiva I 28.250 807.050 835.300                               II 17.502 72.593 90.095                              III 45.752 879.643 925.395------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/11 MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                              - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                        Program Program     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 309.845.910 24.585.700 334.431.610 Cheltuieli curente 283.758.231 27.432.300 311.190.531  Cheltuieli de personal 256.230.297 24.316.600 280.546.897  Cheltuieli materiale şi servicii 27.169.586 3.115.700 30.285.286  Subvenţii şi transferuri 358.348 - 358.348   Transferuri 358.348 - 358.348 Cheltuieli de capital 26.087.679 -2.846.600 23.241.079Partea I - Cheltuieli social-culturale 308.611.196 24.536.000 333.147.196 Cheltuieli curente 282.660.696 27.386.000 310.046.696  Cheltuieli de personal 255.729.248 24.306.000 280.035.248  Cheltuieli materiale şi servicii 26.931.448 3.080.000 30.011.448 Cheltuieli de capital 25.950.500 -2.850.000 23.100.500Sănătate 308.611.196 24.536.000 333.147.196 Cheltuieli curente 282.660.696 27.386.000 310.046.696  Cheltuieli de personal 255.729.248 24.306.000 280.035.248  Cheltuieli materiale şi servicii 26.931.448 3.080.000 30.011.448 Cheltuieli de capital 25.950.500 -2.850.000 23.100.500din total cheltuieli: Dispensare medicale 72.000.323 4.907.200 76.907.523 Spitale 180.181.200 13.828.800 194.010.000Sanatorii, preventorii şi dispensarecu stationar T.B.C. 3.370.513 1.000.000 4.370.513 Creşs 8.034.084 1.200.000 9.234.084 Leagane de copii 6.841.026 1.000.000 7.841.026 Centre de recoltare şi conservare a sângelui 2.266.563 600.000 2.866.563 Staţii de salvare 9.757.334 1.000.000 10.757.334 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 26.160.153 1.000.000 27.160.153  Partea a VI-a - Autorităţile publice 775.048 25.000 800.048 Cheltuieli curente 775.048 25.000 800.048  Cheltuieli de personal 334.700 - 334.700  Cheltuieli materiale şi servicii 82.000 25.000 107.000  Subvenţii şi transferuri 358.348 - 358.348   Transferuri 358.348 - 358.348Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 775.048 25.000 800.048 Cheltuieli curente 775.048 25.000 800.048  Cheltuieli de personal 334.700 - 334.700  Cheltuieli materiale şi servicii 82.000 25.000 107.000  Subvenţii şi transferuri 358.348 - 358.348   Transferuri 358.348 - 358.348   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 358.348 - 358.348din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 775.048 25.000 800.048 Partea a VII-a - Acţiuni economice 459.666 24.700 484.366  Cheltuieli curente 322.487 21.300 343.787   Cheltuieli de personal 166.349 10.600 176.949   Cheltuieli materiale şi servicii 156.138 10.700 166.838 Cheltuieli de capital 137.179 3.400 140.579Alte acţiuni economice 459.666 24.700 484.366 Cheltuieli curente 322.487 21.300 343.787  Cheltuieli de personal 166.349 10.600 176.949   Cheltuieli materiale şi servicii 156.138 10.700 166.838 Cheltuieli de capital 137.179 3.400 140.579din total cheltuieli: Rezerva de stat şi de mobilizare 459.666 24.700 484.366                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 309.845.910 24.585.700 334.431.610 Cheltuieli curente 283.758.231 27.432.300 311.190.531  Cheltuieli de personal 256.230.297 24.316.600 280.546.897  Cheltuieli materiale şi servicii 27.169.586 3.115.700 30.285.286  Subvenţii şi transferuri 358.348 - 358.348   Transferuri 358.348 - 358.348 Cheltuieli de capital 26.087.679 -2.846.600 23.241.079Sănătate 308.611.196 24.536.000 333.147.196 Cheltuieli curente 282.660.696 27.386.000 310.046.696  Cheltuieli de personal 255.729.248 24.306.000 280.035.248   Cheltuieli cu salariile 194.867.048 18.554.200 213.421.248   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 50.065.200 4.824.100 54.889.300   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 9.812.500 927.700 10.740.200   Deplasări, detaşări, transferări 984.500 - 984.500 Cheltuieli materiale şi servicii 26.931.448 3.080.000 30.011.448  Drepturi cu caracter social 80.000 150.000 230.000  Hrana 2.497.300 - 2.497.300  Medicamente şi materiale sanitare 12.754.148 2.930.000 15.684.148  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 2.000.000 - 2.000.000  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 2.100.000 - 2.100.000  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 500.000 - 500.000  Reparaţii curente 500.000 - 500.000  Reparaţii capitale 1.000.000 - 1.000.000  Alte cheltuieli 5.500.000 - 5.500.000 Cheltuieli de capital 25.950.500 -2.850.000 23.100.500  Investiţii ale instituţiilor publice 25.950.500 -2.850.000 23.100.500Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 775.048 25.000 800.048 Cheltuieli curente 775.048 25.000 800.048  Cheltuieli de personal 334.700 - 334.700   Cheltuieli cu salariile 237.460 - 237.460   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 59.680 - 59.680   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 12.440 - 12.440   Deplasări, detaşări, transferări 25.120 - 25.120 Cheltuieli materiale şi servicii 82.000 25.000 107.000  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 72.260 25.000 97.260  Obiecte de inventar de mica valoare sau  scurta durata sau echipament 1.020 - 1.020  Reparaţii curente 5.610 - 5.610  Cărţi şi publicaţii 2.460 - 2.460  Alte cheltuieli 650 - 650 Subvenţii şi transferuri 358.348 - 358.348  Transferuri 358.348 - 358.348  Contribuţii şi cotizaţii la organisme  internaţionale 358.348 - 358.348Alte acţiuni economice 459.666 24.700 484.366 Cheltuieli curente 322.487 21.300 343.787  Cheltuieli de personal 166.349 10.600 176.949   Cheltuieli cu salariile 127.222 8.100 135.322   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 31.806 2.100 33.906  Cheltuieli pentru constituirea fondu-  lui pentru plata ajutorului de şomaj 6.362 400 6.762  Deplasări, detaşări, transferări 959 - 959 Cheltuieli materiale şi servicii 156.138 10.700 166.838  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 65.305 5.000 70.305  Obiecte de inventar de mica valoare sau  scurta durata şi echipament 1.187 - 1.187  Reparaţii curente 14.842 - 14.842  Reparaţii capitale 74.210 5.700 79.910  Cărţi şi publicaţii 149 - 149  Alte cheltuieli 445 - 445 Cheltuieli de capital 137.179 3.400 140.579  Stocuri pentru rezerva de stat 102.457 2.400 104.857  Investiţii ale instituţiilor publice 34.722 1.000 35.722------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/12 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                               - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 240.864.679 -14.734.033 226.130.646 Cheltuieli curente 239.981.279 -14.738.533 225.242.746  Cheltuieli de personal 6.619.911 541.471 7.161.382  Cheltuieli materiale şi servicii 1.527.200 389.996 1.917.196  Subvenţii şi transferuri 231.834.168 -15.670.000 216.164.168   Transferuri 231.834.168 -15.670.000 216.164.168 Cheltuieli de capital 883.400 4.500 887.900Partea I - Cheltuieli social-culturale 232.429.675 -15.438.033 216.991.642 Cheltuieli curente 232.090.275 -15.438.533 216.651.742  Cheltuieli de personal 371.211 41.471 412.682  Cheltuieli materiale şi servicii 127.200 189.996 317.196  Subvenţii şi transferuri 231.591.864 -15.670.000 215.921.864   Transferuri 231.591.864 -15.670.000 215.921.864 Cheltuieli de capital 339.400 500 339.900Sănătate 485.300 92.989 578.289 Cheltuieli curente 434.700 112.989 547.689  Cheltuieli de personal 342.000 38.913 380.913  Cheltuieli materiale şi servicii 92.700 74.076 166.776 Cheltuieli de capital 50.600 -20.000 30.600din total cheltuieli:  Spitale 485.300 92.989 578.289Asistenta socială 352.511 138.978 491.489 Cheltuieli curente 63.711 118.478 182.189  Cheltuieli de personal 29.211 2.558 31.769  Cheltuieli materiale şi servicii 34.500 115.920 150.420 Cheltuieli de capital 288.800 20.500 309.300din total cheltuieli: Cămine de batrini şi pensionari 34.340 8.539 42.879 Centre de primire a minorilor 21.990 3.320 25.310 Alte acţiuni de asistenţa socială 296.181 127.119 423.300Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 173.998.929 -13.900.000 160.098.929 Cheltuieli curente 173.998.929 -13.900.000 160.098.929  Subvenţii şi transferuri 173.998.929 -13.900.000 160.098.929   Transferuri 173.998.929 -13.900.000 160.098.929din total cheltuieli: Alocaţia de stat pentru copii 168.734.252 -13.700.000 155.034.252 Ajutoare pentru mame cu mulţi copii 5.019.540 -200.000 4.819.540 Indemnizaţii de naştere 103.504 - 103.504 Ajutoare pentru sotii de militari în termen 141.633 - 141.633Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militarisi alte persoane 57.592.935 -1.770.000 55.822.935 Cheltuieli curente 57.592.935 -1.770.000 55.822.935  Subvenţii şi transferuri 57.592.935 -1.770.000 55.822.935   Transferuri 57.592.935 -1.770.000 55.822.935din total cheltuieli: Pensii, ajutoare, indemnizaţii si sporuri I.O.V.R. şi veterani de război 49.886.263 -1.770.000 48.116.263 Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii 7.706.672 - 7.706.672  Partea a VI-a - Autorităţile publice 8.435.004 704.000 9.139.004 Cheltuieli curente 7.891.004 700.000 8.591.004  Cheltuieli de personal 6.248.700 500.000 6.748.700  Cheltuieli materiale şi servicii 1.400.000 200.000 1.600.000  Subvenţii şi transferuri 242.304 - 242.304   Transferuri 242.304 - 242.304 Cheltuieli de capital 544.000 4.000 548.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 8.435.004 704.000 9.139.004 Cheltuieli curente 7.891.004 700.000 8.591.004  Cheltuieli de personal 6.248.700 500.000 6.748.700  Cheltuieli materiale şi servicii 1.400.000 200.000 1.600.000  Subvenţii şi transferuri 242.304 - 242.304   Transferuri 242.304 - 242.304    Contribuţii şi cotizaţii la    organisme internaţionale 242.304 - 242.304 Cheltuieli de capital 544.000 4.000 548.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale  de specialitate 8.435.004 704.000 9.139.004              DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 240.864.679 -14.734.033 226.130.646 Cheltuieli curente 239.981.279 -14.738.533 225.242.746  Cheltuieli de personal 6.619.911 541.471 7.161.382  Cheltuieli materiale şi servicii 1.527.200 389.996 1.917.196  Subvenţii şi transferuri 231.834.168 -15.670.000 216.164.168   Transferuri 231.834.168 -15.670.000 216.164.168 Cheltuieli de capital 883.400 4.500 887.900Sănătate 485.300 92.989 578.289 Cheltuieli curente 434.700 112.989 547.689  Cheltuieli de personal 342.000 38.913 380.913   Cheltuieli cu salariile 258.300 29.933 288.233   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 64.600 7.530 72.130   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 12.900 1.450 14.350   Deplasări, detaşări, transferări 6.200 - 6.200 Cheltuieli materiale şi servicii 92.700 74.076 166.776  Drepturi cu caracter social 3.800 - 3.800  Hrana 43.450 30.076 73.526  Medicamente şi materiale sanitare 13.400 7.000 20.400  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 23.200 30.000 53.200  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 1.280 - 1.280  Obiecte de inventar de mica valoare sau  scurta durata şi echipament 1.770 - 1.770  Reparaţii curente 2.500 7.000 9.500  Cărţi şi publicaţii 100 - 100  Alte cheltuieli 3.200 - 3.200 Cheltuieli de capital 50.600 -20.000 30.600  Investiţii ale instituţiilor publice 50.600 -20.000 30.600Asistenta socială 352.511 138.978 491.489 Cheltuieli curente 63.711 118.478 182.189  Cheltuieli de personal 29.211 2.558 31.769   Cheltuieli cu salariile 22.451 1.968 24.419   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 5.612 492 6.104   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 1.123 98 1.221   Deplasări, detaşări, transferări 25 - 25 Cheltuieli materiale şi servicii 34.500 115.920 150.420  Drepturi cu caracter social 589 114.000 114.589  Hrana 18.000 900 18.900  Medicamente şi materiale sanitare 855 100 955  Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 4.078 - 4.078  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 2.215 - 2.215  Reparaţii curente 4.239 720 4.959  Cărţi şi publicaţii 66 - 66  Alte cheltuieli 4.458 200 4.658 Cheltuieli de capital 288.800 20.500 309.300  Investiţii ale instituţiilor publice 288.800 20.500 309.300Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 173.998.929 -13.900.000 160.098.929 Cheltuieli curente 173.998.929 -13.900.000 160.098.929  Subvenţii şi transferuri 173.998.929 -13.900.000 160.098.929   Transferuri 173.998.929 -13.900.000 160.098.929Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militarisi alte persoane 57.592.935 -1.770.000 55.822.935 Cheltuieli curente 57.592.935 -1.770.000 55.822.935  Subvenţii şi transferuri 57.592.935 -1.770.000 55.822.935   Transferuri 57.592.935 -1.770.000 55.822.935Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 8.435.004 704.000 9.139.004 Cheltuieli curente 7.891.004 700.000 8.591.004  Cheltuieli de personal 6.248.700 500.000 6.748.700   Cheltuieli cu salariile 4.407.900 385.000 4.792.900    Contribuţii pentru asigurări sociale    de stat 1.101.950 96.000 1.197.950    Cheltuieli pentru constituirea fon-    dului pentru plata ajutorului de    şomaj 218.850 19.000 237.850    Deplasări, detaşări, transferări 520.000 - 520.000  Cheltuieli materiale şi servicii 1.400.000 200.000 1.600.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 430.200 200.000 630.200   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 49.300 - 49.300   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 2.000 - 2.000   Reparaţii curente 197.540 - 197.540   Reparaţii capitale 296.260 - 296.260   Cărţi şi publicaţii 12.740 - 12.740   Alte cheltuieli 411.960 - 411.960 Subvenţii şi transferuri 242.304 - 242.304  Transferuri 242.304 - 242.304   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 242.304 - 242.304 Cheltuieli de capital 544.000 4.000 548.000  Investiţii ale instituţiilor publice 544.000 4.000 548.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/13 MINISTERUL CULTURIIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 14.866.049 878.000 15.744.049Cheltuieli curente 11.347.349 828.000 12.175.349 Cheltuieli de personal 1.138.600 103.000 1.241.600Cheltuieli materiale şi servicii 1.778.370 10.000 1.788.370Subvenţii şi transferuri 8.430.379 715.000 9.145.379 Subvenţii pentru instituţiile publice 8.383.250 715.000 9.098.250 Transferuri 47.129 - 47.129Cheltuieli de capital 3.518.700 50.000 3.568.700 Partea I - Cheltuieli social-culturale 14.091.620 788.000 14.879.620Cheltuieli curente 10.744.620 788.000 11.532.620 Cheltuieli de personal 728.000 73.000 801.000 Cheltuieli materiale şi servicii 1.633.370 - 1.633.370 Subvenţii şi transferuri 8.383.250 715.000 9.098.250  Subvenţii pentru instituţiile publice 8.383.250 715.000 9.098.250 Cheltuieli de capital 3.347.000 - 3.347.000Cultura şi arta 14.091.620 788.000 14.879.620 Cheltuieli curente 10.744.620 788.000 11.532.620  Cheltuieli de personal 728.000 73.000 801.000  Cheltuieli materiale şi servicii 1.633.370 - 1.633.370  Subvenţii şi transferuri 8.383.250 715.000 9.098.250   Subvenţii pentru instituţiile publice 8.383.250 715.000 9.098.250 Cheltuieli de capital 3.347.000*) - 3.347.000*)din total cheltuieli: Biblioteci naţionale, universitare, judeţene, municipale şi orăşeneşti 1.618.940 25.500 1.644.440 Muzee 3.643.500 70.600 3.714.100 Teatre şi instituţii muzicale 4.054.000 636.800 4.690.800 Alte instituţii şi acţiuni de cultura şi arta 4.775.180 55.100 4.830.280  Partea a VI-a - Autorităţile publice 774.429 90.000 864.429Cheltuieli curente 602.729 40.000 642.729 Cheltuieli de personal 410.600 30.000 440.600 Cheltuieli materiale şi servicii 145.000 10.000 155.000 Subvenţii şi transferuri 47.129 - 47.129  Transferuri 47.129 - 47.129Cheltuieli de capital 171.700 50.000 221.700Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 774.429 90.000 864.429 Cheltuieli curente 602.729 40.000 642.729  Cheltuieli de personal 410.600 30.000 440.600  Cheltuieli materiale şi servicii 145.000 10.000 155.000  Subvenţii şi transferuri 47.129 - 47.129   Transferuri 47.129 - 47.129    Contribuţii şi cotizaţii la    organisme internaţionale 47.129 - 47.129 Cheltuieli de capital 171.700 50.000 221.700din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 774.429 90.000 864.429                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 14.866.049 878.000 15.744.049Cheltuieli curente 11.347.349 828.000 12.175.349 Cheltuieli de personal 1.138.600 103.000 1.241.600 Cheltuieli materiale şi servicii 1.778.370 10.000 1.788.370 Subvenţii şi transferuri 8.430.379 715.000 9.145.379  Subvenţii pentru instituţiile publice 8.383.250 715.000 9.098.250  Transferuri 47.129 - 47.129 Cheltuieli de capital 3.518.700 50.000 3.568.700Cultura şi arta 14.091.620 788.000 14.879.620 Cheltuieli curente 10.744.620 788.000 11.532.620  Cheltuieli de personal 728.000 73.000 801.000   Cheltuieli cu salariile 452.640 43.588 496.228   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 113.140 10.917 124.057   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 22.600 2.211 24.811   Deplasări, detaşări, transferări 139.620 16.284 155.904 Cheltuieli materiale şi servicii 1.633.370 - 1.633.370  Drepturi cu caracter social - 1.200 1.200 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodărie 64.100 10.900 75.000 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 72.900 - 72.900 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi echipament 29.800 -12.100 17.700 Reparaţii curente 45.200 - 45.200 Reparaţii capitale 476.400 - 476.400 Cărţi şi publicaţii 10.500 - 10.500 Alte cheltuieli 934.470 - 934.470Subvenţii şi transferuri 8.383.250 715.000 9.098.250 Subvenţii pentru instituţiile publice 8.383.250 715.000 9.098.250Cheltuieli de capital 3.347.000*) - 3.347.000*) Investiţii ale instituţiilor publice 3.347.000 - 3.347.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 774.429 90.000 864.429 Cheltuieli curente 602.729 40.000 642.729  Cheltuieli de personal 410.600 30.000 440.600   Cheltuieli cu salariile 246.800 23.000 269.800---------------    *) Din aceasta, 100 milioane lei pentru refacerea Teatrului din Oraviţa.  Contribuţii pentru asigurări sociale  de stat 61.750 5.700 67.450  Cheltuieli pentru constituirea fondu-  lui pentru plata ajutorului de şomaj 12.350 1.300 13.650  Deplasări, detaşări, transferări 89.700 - 89.700Cheltuieli materiale şi servicii 145.000 10.000 155.000  Cheltuieli pentru întreţinere şi gos-  podarie 74.600 10.000 84.600  Obiecte de inventar de mica valoare  sau scurta durata şi echipament 1.900 - 1.900  Reparaţii curente 4.600 - 4.600  Cărţi şi publicaţii 1.130 - 1.130  Alte cheltuieli 62.770 - 62.770Subvenţii şi transferuri 47.129 - 47.129  Transferuri 47.129 - 47.129   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 47.129 - 47.129Cheltuieli de capital 171.700 50.000 221.700  Investiţii ale instituţiilor publice 171.700 50.000 221.700   I Program aprobat   II Influente   III Program rectificat      VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE     finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget                                                                 - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                                  Program 1993      Instituţia publica ----------------------------------------                                          Venituri Subvenţii Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------               0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------Cultura şi arta I 615.500 8.383.250 8.998.750                                     II 442.900 715.000 1.157.900                                    III 1.058.400 9.098.250 10.156.650din care:A. Teatre şi instituţii muzicale I 203.300 4.054.000 4.257.300                                     II 80.400 636.800 717.200                                    III 283.700 4.690.800 4.974.500 - Teatrul Naţional "I.L. Caragia-   le" Bucureşti I 62.400 482.000 544.400                                     II 20.000 45.600 65.600                                    III 82.400 527.600 610.000 - Opera Romana Bucureşti I 14.000 550.000 564.000                                     II 3.800 216.900 220.700                                    III 17.800 766.900 784.700 _ Teatrul de Opereta "I. Dacian"   Bucureşti I 10.000 253.000 263.000                                     II 8.600 22.600 31.200                                    III 18.600 275.600 294.200 - Filarmonica "G. Enescu"   Bucureşti I 15.100 395.000 410.100                                     II 9.000 47.600 56.600                                    III 24.100 442.600 466.700 - Teatrul Naţional Cluj-Napoca I 6.000 124.000 130.000                                     II 3.000 33.300 36.300                                    III 9.000 157.300 166.300 - Opera Romana Cluj-Napoca I 20.200 269.000 289.200                                     II 6.000 51.400 45.400                                    III 14.200 320.400 334.600 - Teatrul maghiar Cluj-Napoca I 6.000 118.000 124.000                                     II - 12.100 12.100                                    III 6.000 130.100 136.100 - Opera maghiara Cluj-Napoca I 6.000 224.000 230.000                                     II 7.000 44.200 51.200                                    III 13.000 268.200 281.200 - Teatrul Naţional "V. Alecsandri"   Iaşi I 5.100 207.000 212.100                                     II - 21.800 21.800                                    III 5.100 228.800 233.900 - Opera Romana Iaşi I 4.000 238.000 242.000                                     II - 47.400 47.400                                    III 4.000 285.400 289.400 - Teatrul Naţional "M. Milo"   Timişoara I 4.800 114.000 118.800                                     II 5.000 9.800 14.800                                    III 9.800 123.800 133.600 - Opera Romana Timişoara I 15.100 293.000 308.100                                     II 9.000 34.600 43.600                                    III 24.100 327.600 351.700 - Teatrul Naţional Craiova I 6.300 198.000 204.300                                     II 19.000 17.300 36.300                                    III 25.300 215.300 240.600 - Teatrul Naţional Tîrgu Mureş I 14.300 218.000 232.300                                     II 1.000 20.100 21.100                                    III 15.300 238.100 253.400 - Teatrul de copii "Excelsior"   Bucureşti I 2.000 79.000 81.000                                     II 500 3.700 4.200                                    III 2.500 82.700 85.200 - Teatrul "Masca" Bucureşti I 3.000 40.000 43.000                                     II 500 2.500 3.000                                    III 3.500 42.500 46.000 - Teatrul de proiecte culturale   "Teatrum Mundi" I 3.000 97.000 100.000                                     II - 5.900 5.900                                    III 3.000 102.900 105.900 - "Tinerimea Romana" I 6.000 155.000 161.000                                     II - - -                                    III 6.000 155.000 161.000B. Muzee I 112.700 3.643.500 3.756.200                                     II 206.000 70.600 276.600                                    III 318.700 3.714.100 4.032.800 - Muzeul Naţional de Istorie a   României I 8.500 171.000 179.500                                     II 13.000 30.500 43.500                                    III 21.500 201.500 223.000 - Muzeul Naţional de Arta a   României I 12.000 994.000 1.006.000                                     II 18.000 34.000 52.000                                    III 30.000 1.028.000 1.058.000 - Muzeul Naţional Iaşi I 5.500 153.000 158.500                                     II - 9.000 9.000                                    III 5.500 162.000 167.500 - Muzeul Naţional al Unirii Alba   Iulia I 1.000 50.500 51.500                                     II 6.000 10.100 16.100                                    III 7.000 60.600 67.600 - Muzeul Satului I 23.000 376.000 399.000                                     II 47.000 22.000 69.000                                    III 70.000 398.000 468.000 - Muzeul Taranului Roman I 4.000 180.000 184.000                                     II 6.000 29.000 35.000                                    III 10.000 209.000 219.000 - Muzeul Literaturii Romane I 3.000 99.000 102.000                                     II - 20.100 20.100                                    III 3.000 119.100 122.100 - Muzeul "Brukenthal" Sibiu I 10.400 214.000 224.400                                     II 3.000 21.000 24.000                                    III 13.400 235.000 284.400 - Muzeul "Peleş" I 22.400 720.000 742.400                                     II 68.000 -178.500 -110.500                                    III 90.400 541.500 631.900 - Muzeul "Bran" I 6.800 102.000 108.800                                     II 28.000 - 28.000                                    III 34.800 102.000 136.800 - Muzeul "Cotroceni" I 9.100 301.000 310.100                                     II 10.000 46.500 56.500                                    III 19.100 347.500 366.600 - Muzeul Civilizatiei şi Traditiei   Populare Sibiu I 5.000 211.000 216.000                                     II 7.000 15.900 22.900                                    III 12.000 226.900 238.900 - Muzeul "G. Enescu" I 1.000 28.000 29.000                                     II - 7.900 7.900                                    III 1.000 35.900 36.900 - Memorialul Ipoteşti I 1.000 44.000 45.000                                     II - 3.100 3.100                                    III 1.000 47.100 48.100C. Alte instituţii I 299.500 685.750 985.250                                     II 156.500 7.600 164.100                                    III 456.000 693.350 1.149.350 - Oficiul Naţional de Documentaţie   şi Expoziţii I 35.000 62.000 97.000                                     II 45.000 1.000 46.000                                    III 80.000 63.000 143.000 - Studioul de creaţie cinematogra-   fica I 31.500 105.000 136.500                                     II - 10.000 10.000                                    III 31.500 115.000 146.500 - Editura "Video" I 8.000 45.000 53.000                                     II 7.000 2.700 9.700                                    III 15.000 47.700 62.700 - Centrul European de Cultura   Sinaia I 80.000 118.000 198.000                                     II 50.000 - 50.000                                    III 130.000 118.000 248.000 - Centrul Naţional de Cultura   Mogoşoaia I 80.000 145.500 225.500                                     II - - -                                    III 80.000 145.500 225.500 - Centrul de Cultura "G. Apostu"   Bacău I 5.700 28.000 33.700                                     II 10.000 3.000 13.000                                    III 15.700 31.000 46.700 - Centrul de Cultura "Kalinderu"   Bucureşti I 18.700 42.000 60.700                                     II - - -                                    III 18.700 42.000 60.700 - Centrul de Cultura "Bran"   Braşov I 23.500 65.000 88.500                                     II 10.000 - 10.000                                    III 33.500 65.000 98.500 - Centrul de Cultura "Arcus"   Covasna I 1.500 27.000 28.500                                     II 3.500 2.200 5.700                                    III 5.000 29.200 34.200 - Centrul de Cultura "Brătianu"   Ştefăneşti-Argeş I 6.600 24.000 30.600                                     II 31.000 -12.000 19.000                                    III 37.600 12.000 49.600 - Centrul de Cultura "Tescani"   Bacău I 8.000 21.250 29.250                                     II - 3.700 3.700                                    III 8.000 24.950 32.950 - Centrul Cultural Muzeal "Al. I.   Cuza" I 1.000 3.000 4.000                                     II - -3.000 -3.000                                    III 1.000 - 1.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/14 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                  - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                        Program Program   Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    II. CHELTUIELI - TOTAL 10.260.130 557.033 10.817.163Cheltuieli curente 10.252.630 557.033 10.809.663 Cheltuieli de personal 263.000 28.000 291.000 Cheltuieli materiale şi servicii 61.000 4.000 65.000 Subvenţii şi transferuri 9.928.630 525.033 10.453.663  Subvenţii pentru instituţiile publice 8.305.530 957.585 9.264.115  Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548Cheltuieli de capital 7.500 - 7.500  Partea I - Cheltuieli social-culturale 9.928.630 525.033 10.453.663Cheltuieli curente 9.928.630 525.033 10.453.663 Subvenţii şi transferuri 9.928.630 525.033 10.453.663  Subvenţii pentru instituţiile publice 8.306.530 957.585 9.264.115  Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548Activitatea sportiva şi de tineret 9.928.630 525.033 10.453.663 Cheltuieli curente 9.928.630 525.033 10.453.663  Subvenţii şi transferuri 9.928.630 525.033 10.453.663   Subvenţii pentru instituţiile publice 8.306.530 957.585 9.264.115   Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548din total cheltuieli: Activitatea de tineret 700.000 29.915 729.915 Activitatea sportiva 8.306.530 957.585 9.264.115 Dobânzi la împrumuturile acordate tine- rilor căsătoriţi, potrivit dispoziţii- lor legale 922.100 -462.467 459.633  Partea a VI-a - Autorităţile publice 331.500 32.000 363.500Cheltuieli curente 324.000 32.000 356.000 Cheltuieli de personal 263.000 28.000 291.000 Cheltuieli materiale şi servicii 61.000 4.000 65.000Cheltuieli de capital 7.500 - 7.500Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 331.500 32.000 363.500 Cheltuieli curente 324.000 32.000 356.000  Cheltuieli de personal 263.000 28.000 291.000  Cheltuieli materiale şi servicii 61.000 4.000 65.000 Cheltuieli de capital 7.500 - 7.500din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 331.500 32.000 363.500                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 10.260.130 557.033 10.817.163 Cheltuieli curente 10.252.630 557.033 10.809.663  Cheltuieli de personal 263.000 28.000 291.000  Subvenţii şi transferuri 9.928.630 525.033 10.453.663   Subvenţii pentru instituţiile publice 8.306.530 957.585 9.264.115   Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548 Cheltuieli de capital 7.500 - 7.500Activitatea sportiva şi de tineret 9.928.630 525.033 10.453.663 Cheltuieli curente 9.928.630 525.033 10.453.663  Subvenţii şi transferuri 9.928.630 525.033 10.453.663   Subvenţii pentru instituţiile publice 8.306.530 957.585 9.264.115   Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 331.500 32.000 363.500 Cheltuieli curente 324.000 32.000 356.000  Cheltuieli de personal 263.000 28.000 291.000   Cheltuieli cu salariile 168.460 21.500 189.960   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 42.140 5.400 47.540   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 8.270 1.100 9.370   Deplasări, detaşări, transferări 44.130 - 44.130   Cheltuieli materiale şi servicii 61.000 4.000 65.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 20.740 4.000 24.740   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 11.640 - 11.640   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 1.780 - 1.780   Reparaţii curente 7.220 - 7.220   Cărţi şi publicaţii 1.320 - 1.320   Alte cheltuieli 18.300 - 18.300 Cheltuieli de capital 7.500 - 7.500   Investiţii ale instituţiilor publice 7.500 - 7.500-------------------------------------------------------------------------------   I Program aprobat   II Influente   III Program rectificat       VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE      finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget                                                               - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                                       Program 1993     Instituţia publica ----------------------------------------                                        Venituri Subvenţii Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------Activitatea de tineret şi sportiva I 3.500.000 8.306.530 11.806.530                                     II 1.500.000 957.585 2.457.585                                    III 5.000.000 9.264.115 14.264.115 - Asociaţii, cluburi sportive,   oficii judeţene pentru educaţie   fizica şi sport I 3.450.000 7.679.310 11.129.310                                     II 1.500.000 770.505 2.270.505                                    III 4.950.000 8.449.815 13.399.815 - Comitetul Olimpic Roman I 50.000 627.220 677.220                                     II - 187.080 187.080                                    III 50.000 814.300 864.300------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/15 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPAŢIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                              - mii lei -------------------------------------------------------------------------------                                        Program Program    Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 4.033.599 840.393 4.873.992 Cheltuieli curente 4.007.399 840.393 4.847.792  Cheltuieli de personal 445.800 30.000 475.800   Cheltuieli materiale şi servicii 3.046.604 75.207 3.121.811   Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181    Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200  Partea I - Cheltuieli social-culturale 3.486.599 760.393 4.246.992 Cheltuieli curente 3.486.599 760.393 4.246.992  Cheltuieli materiale şi servicii 2.971.604 25.207 2.996.811  Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181   Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181Asistenta socială 3.486.599 760.393 4.246.992 Cheltuieli curente 3.486.599 760.393 4.246.992  Cheltuieli materiale şi servicii 2.971.604 25.207 2.996.811  Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181   Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181din total cheltuieli: Alte acţiuni de asistenţa socială 3.486.599 760.393 4.246.992  Partea a VI-a - Autorităţile publice 547.000 80.000 627.000 Cheltuieli curente 520.800 80.000 600.800  Cheltuieli de personal 445.800 30.000 475.800  Cheltuieli materiale şi servicii 75.000 50.000 125.000 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 547.000 80.000 627.000 Cheltuieli curente 520.800 80.000 600.800  Cheltuieli de personal 445.800 30.000 475.800  Cheltuieli materiale şi servicii 75.000 50.000 125.000 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 547.000 80.000 627.000                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 4.033.599 840.393 4.873.992 Cheltuieli curente 4.007.399 840.393 4.847.792  Cheltuieli de personal 445.800 30.000 475.800  Cheltuieli materiale şi servicii 3.046.604 75.207 3.121.811  Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181   Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200Asistenta socială 3.486.599 760.393 4.246.992 Cheltuieli curente 3.486.599 760.393 4.246.992  Cheltuieli materiale şi servicii 2.971.604 25.207 2.996.811   Drepturi cu caracter social 2.971.604 25.207 2.996.811  Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181   Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 547.000 80.000 627.000 Cheltuieli curente 520.800 80.000 600.800  Cheltuieli de personal 445.800 30.000 475.800   Cheltuieli cu salariile 304.500 23.000 327.500   Contribuţii pentru asigurările sociale   de stat 76.100 5.800 81.900   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 16.200 1.200 17.400   Deplasări, detaşări, transferări 49.000 - 49.000  Cheltuieli materiale şi servicii 75.000 50.000 125.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 50.100 30.000 80.100   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 14.500 10.000 24.500   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 3.000 5.000 8.000   Reparaţii curente 3.700 - 3.700   Cărţi şi publicaţii 160 - 160   Alte cheltuieli 3.540 5.000 8.540 Cheltuieli de capital 26.200 - 16.200  Investiţii ale instituţiilor publice 26.200 - 16.200-------------------------------------------------------------------------------   I Program aprobat   II Influente   III Program rectificat    VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE     finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget                                                             - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                                     Program 1993     Instituţia publica ----------------------------------------                                         Venituri Subvenţii Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------Asistenta socială I 7.336 514.995 522.331                                     II - 735.186 735.186                                    III 7.336 1.250.181 1.257.517 - Asociaţia Nevazatorilor din   România I 4.735 323.468 328.203                                     II - 711.145 711.145                                    III 4.735 1.034.613 1.039.348 - Asociaţia Surzilor din România I 2.601 191.527 194.128                                     II - 24.041 24.041                                    III 2.601 215.568 218.169------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/16 MINISTERUL INDUSTRIILORBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                              - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                          Program Program     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                           1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                  0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 675.962.741 49.999.404 725.962.145 Cheltuieli curente 567.684.767 26.287.004 593.971.771  Cheltuieli de personal 2.276.249 306.000 2.582.249  Cheltuieli materiale şi servicii 8.572.117 359.404 8.931.521  Subvenţii şi transferuri 556.836.401 25.621.600 582.458.001   Subvenţii pentru instituţiile publice 13.590 - 13.590   Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432   Subvenţii pentru acoperirea dife-   renţelor de preţ şi tarif 224.203.479 11.297.168 235.500.647   Transferuri 33.395.332 - 33.395.332 Cheltuieli de capital 108.277.974 3.712.400 111.990.374  Partea I - Cheltuieli social-culturale 13.590 - 13.590 Cheltuieli curente 13.590 - 13.590  Subvenţii şi transferuri 13.590 - 13.590   Subvenţii pentru instituţiile publice 13.590 - 13.590Cultura şi arta 13.590 - 13.590 Cheltuieli curente 13.590 - 13.590  Subvenţii şi transferuri 13.590 - 13.590   Subvenţii pentru instituţiile publice 13.590*) - 13.590*)din total cheltuieli: Muzee 13.590 - 13.590  Partea a VI-a - Autorităţile publice 2.697.432 304.000 3.001.432 Cheltuieli curente 2.697.432 304.000 3.001.432  Cheltuieli de personal 1.971.100 269.000 2.240.100  Cheltuieli materiale şi servicii 587.000 35.000 622.000  Subvenţii şi transferuri 139.332 - 139.332   Transferuri 139.332 - 139.332Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 2.697.432 304.000 3.001.432 Cheltuieli curente 2.697.432 304.000 3.001.432  Cheltuieli de personal 1.971.100 269.000 2.240.100  Cheltuieli materiale şi servicii 587.000 35.000 622.000  Subvenţii şi transferuri 139.332 - 139.332   Transferuri 139.332 - 139.332   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 139.332 - 139.332din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 2.697.432 304.000 3.001.432  Partea a VII-a - Acţiuni economice 670.542.619 49.672.404 720.215.023 Cheltuieli curente 562.264.645 25.960.004 588.224.649  Cheltuieli de personal 150.049 18.000 168.049  Cheltuieli materiale şi servicii 7.931.117 320.404 8.251.521  Subvenţii şi transferuri 554.183.479 26.621.600 579.805.079   Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 224.203.479 11.297.168 235.500.647   Transferuri 30.756.000 - 30.756.000 Cheltuieli de capital 108.277.974 3.712.400 111.990.374Cercetare ştiinţifică 548.276 - 548.276 Cheltuieli de capital 548.276 - 548.276din total cheltuieli: Obiective, teme de cercetare complexe 548.276 - 548.276Prospecţiuni şi lucrări geologice decercetare pentru descoperiri de zăcămintenoi 7.514.506 320.404 7.834.910 Cheltuieli curente 7.514.506 320.404 7.834.910  Cheltuieli materiale şi servicii 7.514.506 320.404 7.834.910Industria extractivă, energetica, meta-lurgica, chimica şi alte subramuri aleindustriei 661.272.737 49.282.000 710.554.737 Cheltuieli curente 554.183.479 25.621.600 579.805.079  Subvenţii şi transferuri 554.183.479 25.621.600 579.805.079   Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 224.203.479 11.297.168 235.500.647   Transferuri 30.756.000 - 30.756.000 Cheltuieli de capital 107.089.258 3.660.400 110.749.658din total cheltuieli: Industria extractivă 359.003.079 29.282.000 388.285.079 Industria energetica 110.197.822 - 110.197.822 Industria chimica 123.204.516 - 123.204.516 Alte subramuri ale industriei 68.867.320 20.000.000 88.867.320Alte acţiuni economice 1.207.100 70.000 1.277.100 Cheltuieli curente 566.660 18.000 584.660  Cheltuieli de personal 150.049 18.000 168.049  Cheltuieli materiale şi servicii 416.611 - 416.611 Cheltuieli de capital 640.440 52.000 692.440din total cheltuieli: Rezerva de stat şi de mobilizare 1.207.100 70.000 1.277.100  Partea a VIII- a - Alte acţiuni 209.100 23.000 232.100 Cheltuieli curente 2.709.100 23.000 2.732.100  Cheltuieli de personal 155.100 19.000 174.100  Cheltuieli materiale şi servicii 54.000 4.000 58.000  Subvenţii şi transferuri 2.500.000 - 2.500.000   Transferuri 2.500.000 - 2.500.000Alte acţiuni 209.100 23.000 232.100 Cheltuieli curente 209.100 23.000 232.100  Cheltuieli de personal 155.100 19.000 174.100  Cheltuieli materiale şi servicii 54.000 4.000 58.000din total cheltuieli: Centre şi oficii de calcul 209.100 23.000 232.100Cheltuieli din fondul la dispoziţiaGuvernului României pentru relaţiilecu Republica Moldova 2.500.000 - 2.500.000 Cheltuieli curente 2.500.000 - 2.500.000  Subvenţii şi transferuri 2.500.000 - 2.500.000   Transferuri 2.500.000 - 2.500.000                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 675.962.741 49.999.404 725.962.145 Cheltuieli curente 567.684.767 26.287.004 593.971.771  Cheltuieli de personal 2.276.249 306.000 2.582.249  Cheltuieli materiale şi servicii 8.572.117 359.404 8.931.521  Subvenţii şi transferuri 556.836.401 25.621.600 582.458.001   Subvenţii pentru instituţiile publice 13.590 - 13.590   Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432   Subvenţii pentru acoperirea dife-   renţelor de preţ şi tarif 224.203.479 11.297.168 235.500.647   Transferuri 33.395.332 - 33.395.332 Cheltuieli de capital 108.277.974 3.712.400 111.990.374 Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000Cultura şi arta 13.590 - 13.590 Cheltuieli curente 13.590 - 13.590  Subvenţii şi transferuri 13.590 - 13.590   Subvenţii pentru instituţiile publice 13.590*) - 13.590*)Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 2.697.432 304.000 3.001.432 Cheltuieli curente 2.697.432 304.000 3.001.432  Cheltuieli de personal 1.971.100 269.000 2.240.100   Cheltuieli cu salariile 1.338.400 204.000 1.542.400   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 334.600 51.000 385.600   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de şomaj 71.100 11.000 82.100   Deplasări, detaşări, transferări 227.000 3.000 230.000  Cheltuieli materiale şi servicii 587.000 35.000 622.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 335.620 35.000 370.620   Materiale şi prestări de servicii   cu caracter funcţional 117.700 - 117.700   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 5.760 - 5.760   Reparaţii curente 11.520 - 11.520   Reparaţii capitale 9.520 - 9.520   Cărţi şi publicaţii 18.780 - 18.780  Alte cheltuieli 88.100 - 88.100 Subvenţii şi transferuri 139.332 - 139.332  Transferuri 139.332 - 139.332  Contribuţii şi cotizaţii la organisme  internaţionale 139.332 - 139.332Cercetare ştiinţifică 548.276 - 548.276 Cheltuieli de capital 548.276 - 548.276  Investiţii ale regiilor autonome si  societăţilor comerciale cu capital de  stat realizate din penalizări încasate  la buget conform Hotărîrii Guvernului  nr. 90/1991 548.276 - 548.276Prospecţiuni şi lucrări geologice decercetare pentru descoperiri de zaca-minte noi 7.514.506 320.404 7.834.910 Cheltuieli curente 7.514.506 320.404 7.834.910  Cheltuieli materiale şi servicii 7.514.506 320.404 7.834.910   Alte cheltuieli 7.514.506 320.404 7.834.910Industria extractivă, energetica,metalurgică, chimica şi alte subramuriale industriei 661.272.737 49.282.000 710.554.737 Cheltuieli curente 554.183.479 25.621.600 579.805.079  Subvenţii şi transferuri 554.183.479 25.621.600 579.805.079    Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432    Subvenţii pentru acoperirea dife-    renţelor de preţ şi tarif 224.203.479 11.297.168 235.500.647    Transferuri 30.756.000 - 30.756.000 Cheltuieli de capital 107.089.258 3.660.400 110.749.658  Investiţii ale regiilor autonome  şi societăţilor comerciale cu capi-  tal de stat 107.089.258 3.660.400 110.749.658 Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000Alte acţiuni economice 1.207.100 70.000 1.277.100 Cheltuieli curente 566.660 18.000 584.660  Cheltuieli de personal 150.049 18.000 168.049   Cheltuieli cu salariile 115.058 11.500 126.558   Contribuţii pentru asigurările   sociale de stat 28.842 5.400 34.242   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de şomaj 5.834 1.100 6.934   Deplasări, detaşări, transferări 315 - 315  Cheltuieli materiale şi servicii 416.611 - 416.611   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 262.834 - 262.834   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 995 - 995   Reparaţii curente 35.921 - 35.921   Alte cheltuieli 116.861 - 116.861 Cheltuieli de capital 640.440 52.000 692.440  Stocuri pentru rezerva statului 640.440 52.000 692.440Alte acţiuni 209.100 23.000 232.100 Cheltuieli curente 209.100 23.000 232.100  Cheltuieli de personal 155.100 19.000 174.100   Cheltuieli cu salariile 117.980 15.000 132.980   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 29.520 3.500 33.020   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 6.020 500 6.520   Deplasări, detaşări, transferări 1.580 - 1.580  Cheltuieli materiale şi servicii 54.000 4.000 58.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 13.060 4.000 17.060   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 32.840 - 32.840   Reparaţii curente 240 - 240   Cărţi şi publicaţii 440 - 440   Alte cheltuieli 7.420 - 7.420Cheltuieli din fondul la dispoziţiaGuvernului României pentru relaţiile cuRepublica Moldova 2.500.000 - 2.500.000 Cheltuieli curente 2.500.000 - 2.500.000  Subvenţii şi transferuri 2.500.000 - 2.500.000   Transferuri 2.500.000 - 2.500.000-----------------------------------------------------------------------------------------    *) Începînd cu data de 1 decembrie 1993, Muzeul Petrolului va fi finanţat       din veniturile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" - Bucureşti.   I Program aprobat   II Influente   III Program rectificat        VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE       finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget                                                                 - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                                     Program 1993       Instituţia publica ----------------------------------------                                        Venituri Subvenţii Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------                0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------Cultura şi arta I 500 13.590 14.090                                     II - -*) -                                    III 500 13.590 14.090 - Muzeul Petrolului I 500 13.590 14.090                                     II - -*) -                                    III 500 13.590 14.090------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/17 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                 - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                          Program Program         Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat                                          1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                   0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 474.656.326 36.603.000 511.259.326 Cheltuieli curente 464.499.126 36.603.000 501.102.126  Cheltuieli de personal 40.372.310 10.611.000 50.983.310  Cheltuieli materiale şi servicii 17.993.824 492.000 18.485.824  Subvenţii şi transferuri 106.132.992 25.500.000 431.632.992   Subvenţii pe produse şi activităţi 319.000 - 319.000   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 177.682.965 500.000 178.182.965   Prime acordate producătorilor   agricoli 225.596.630** - 225.596.630**   Transferuri 2.534.397 25.000.000 27.534.397 Cheltuieli de capital 10.157.200 - 10.157.200-----------------    *) Începînd cu data de 1 decembrie 1993, Muzeul Petrolului va fi finanţatdin veniturile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" - Bucureşti.    **) În vederea asigurării surselor financiare, pentru acoperirea întotalitate a cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a sistemelode îmbunătăţiri funciare, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va aprobacu avizul Ministerului Finanţelor tarife care se vor incasa de la beneficiariiprestaţiilor.                                                            - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                   0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  Partea a VI-a - Autorităţile publice 2.600.397 100.000 2.700.397 Cheltuieli curente 2.600.397 100.000 2.700.397  Cheltuieli de personal 1.222.000 100.000 1.322.000  Cheltuieli materiale şi servicii 344.000 - 344.000  Subvenţii şi transferuri 1.034.397 - 1.034.397   Transferuri 1.034.397 - 1.034.397Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 2.600.397 100.000 2.700.397 Cheltuieli curente 2.600.397 100.000 2.700.397  Cheltuieli de personal 1.222.000 100.000 1.322.000  Cheltuieli materiale şi servicii 344.000 - 344.000  Subvenţii şi transferuri 1.034.397 - 1.034.397   Transferuri 1.034.397 - 1.034.397   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 1.034.397 - 1.034.397din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 2.600.397 100.000 2.700.397  Partea a VII-a - Acţiuni economice 472.055.929 36.503.000 508.558.929 Cheltuieli curente 461.898.729 36.503.000 498.401.729  Cheltuieli de personal 39.150.310 10.511.000 49.661.310  Cheltuieli materiale şi servicii 17.649.824 492.000 18.141.824  Subvenţii şi transferuri 405.098.595 25.500.000 430.598.595   Subvenţii pe produse şi activităţi 319.000 - 319.000   Subvenţii pentru acoperirea dife-   renţelor de preţ şi tarif 177.682.965 500.000 178.182.965   Prime acordate producătorilor   agricoli 225.596.630*) - 225.596.630*)   Transferuri 1.500.000 25.000.000 26.500.000 Cheltuieli de capital 10.157.200 - 10.157.200Agricultura, silvicultura, ape, mediuînconjurător 427.097.129 36.003.000 463.100.129 Cheltuieli curente 417.297.129 36.003.000 453.300.129  Cheltuieli de personal 39.150.310** 10.511.000 49.661.310**  Cheltuieli materiale şi servicii 17.048.224 492.000 17.540.224  Subvenţii şi transferuri 361.098.595 25.000.000 386.098.595   Subvenţii pe produse şi activităţi 319.000 - 319.000   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarife 133.682.965 - 133.682.965   Prime acordate producătorilor   agricoli 225.596.630*) - 225.596.630*)   Transferuri 1.500.000 25.000.000 26.500.000 Cheltuieli de capital 9.800.000 - 9.800.000din total cheltuieli: Amendarea solurilor acide 698.800 224.048 922.848 Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantităţile de seminţe 698.000 224.048 922.848 Combaterea dăunătorilor şi bolilor din sectorul vegetal 9.443.400 2.380.510 11.823.910 Reproductia şi selecţia animalelor 8.829.600 2.100.450 10.930.050 Direcţii sanitar-veterinare, circum- scriptii, spitale şi laboratoare ve- terinare, precum şi cheltuieli pentru combaterea epizootiilor 15.173.500 1.660.690 16.834.190 Direcţii generale pentru agricultura şi alimentaţie 13.927.350 1.640.660 15.568.010 Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole 359.413.595 25.000.000 384.413.595 Irigaţii, desecări şi combaterea ero- ziunii solului 6.322.900 - 6.322.900 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii 11.709.184 2.772.594 14.481.778 Supravegherea şi protecţia mediului 880.000 - 880.000Alte acţiuni economice 44.958.800 500.000 45.458.800 Cheltuieli curente 44.601.600 500.000 45.101.600  Cheltuieli materiale şi servicii 601.600 - 601.600-------------    *) În vederea asigurării surselor financiare, pentru acoperirea întotalitate a cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a sistemelorde îmbunătăţiri funciare, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va aproba cuavizul Ministerului Finanţelor tarife care se vor incasa de la beneficiariiprestaţiilor.   **) Din care: 3.000.000 mii lei din sume rezervate pentru asigurareafondurilor necesare posturilor vacante.                                                                - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                   0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  Subvenţii şi transferuri 44.000.000 500.000 44.500.000   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 44.000.000*) 500.000 44.500.000*) Cheltuieli de capital 357.200 - 357.200din total cheltuieli: Rezerva de stat şi de mobilizare 958.800 - 958.800 Exploatarea şi întreţinerea sistemului de îmbunătăţiri funciare 44.000.000 500.000 44.500.000              DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 474.656.326 36.603.000 511.259.326 Cheltuieli curente 464.499.126 36.603.000 501.102.126  Cheltuieli de personal 40.372.310 10.611.000 50.983.310  Cheltuieli materiale şi servicii 17.993.824 492.000 16.485.824  Subvenţii şi transferuri 406.132.992 25.500.000 431.632.992   Subvenţii pe produse şi activităţi 319.000 - 319.000   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 177.682.965 500.000 178.182.965   Prime acordate producătorilor agri-   coli 225.596.630** - 225.596.630**   Transferuri 2.534.397 25.000.000 27.534.397 Cheltuieli de capital 10.157.200 10.157.200Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 2.600.397 100.000 2.700.397 Cheltuieli curente 2.600.397 100.000 2.700.397  Cheltuieli de personal 1.222.000 100.000 1.322.000   Cheltuieli cu salariile 846.305 73.000 919.305   Contribuţii pentru asigurările   sociale de stat 210.565 18.000 228.565   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de şomaj 44.680 4.000 48.680   Deplasări, detaşări, transferări 120.450 5.000 125.450  Cheltuieli materiale şi servicii 344.000 - 344.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 246.250 - 246.250   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 66.250 - 66.250   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 4.550 - 4.550   Reparaţii curente 5.450 - 5.450   Cărţi şi publicaţii 3.550 - 3.550   Alte cheltuieli 17.950 - 17.950  Subvenţii şi transferuri 1.034.397 - 1.034.397   Transferuri 1.034.397 - 1.034.397   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 1.034.397 - 1.034.397Agricultura, silvicultura, ape, mediuînconjurător 427.097.129 36.003.000 463.100.129 Cheltuieli curente 417.297.129 36.003.000 453.300.129  Cheltuieli de personal 39.150.310***10.511.000 49.661.310***   Cheltuieli cu salariile 29.572.308 8.085.385 37.657.693   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 7.393.077 2.021.346 9.414.423   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 1.478.615 404.269 1.882.884   Deplasări, detaşări, transferări 706.310 - 706.310  Cheltuieli materiale şi servicii 17.048.224 492.000 17.540.224   Drepturi cu caracter social 2.000 50 2.050   Hrana 410.300 9.840 420.140   Medicamente şi materiale sanitare 6.983.700 221.400 7.205.100   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 2.351.400 63.620 2.415.020   Materiale şi prestări de servicii   cu caracter funcţional 3.527.100 98.400 3.625.500   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 1.763.500 49.200 1.812.700-----------------    *) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentruacoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.    **) În vederea asigurării surselor financiare pentru acoperirea întotalitate a cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a sistemelorde îmbunătăţiri funciare, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va aproba cuavizul Ministerului Finanţelor tarife care se vor incasa de la beneficiariiprestaţiilor.    ***) Din care: 3.000.000 mii lei din sume rezervate pentru asigurareafondurilor necesare posturilor vacante.                                                             - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                   0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------   Reparaţii curente 470.300 9.840 480.140   Reparaţii capitale 352.700 9.840 362.540   Cărţi şi publicaţii 10.900 290 11.190   Alte cheltuieli 1.176.324 29.520 1.205.844  Subvenţii şi transferuri 361.098.595 25.000.000 386.098.595   Subvenţii pe produse şi activităţi 319.000 - 319.000   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 133.682.965 - 133.682.965   Prime acordate producătorilor   agricoli 255.596.630*) - 255.596.630*)   Transferuri 1.500.000 25.000.000 26.500.000 Cheltuieli de capital 9.800.000 - 9.800.000  Investiţii ale instituţiilor publice 2.548.774 -75.000 2.473.774  Investiţii ale regiilor autonome si  societăţilor comerciale cu capital  de stat 7.251.226 75.000 7.326.226Alte acţiuni economice 44.958.800 500.000 45.458.800 Cheltuieli curente 44.601.600 500.000 45.101.600  Cheltuieli materiale şi servicii 601.600 - 601.600   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 601.600 - 601.600  Subvenţii şi transferuri 44.000.000 500.000 44.500.000   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 44.000.000**) 500.000 44.500.000** Cheltuieli de capital 357.200 - 357.200  Stocuri pentru rezerva de stat 357.200 - 357.200--------------------------------------------------------------------------------------------------   *) În vederea asigurării surselor financiare pentru acoperirea în totalitatea cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a sistemelor deîmbunătăţiri funciare, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va aproba cuavizul Ministerului Finanţelor tarife care se vor incasa de la beneficiariiprestaţiilor.   **) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentruacoperirea diferenţelor de preţ şi tarif. Anexa 1 b/18 MINISTERUL COMERŢULUIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                           - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                         Program Program       Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                          1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                 0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 39.538.800 -6.700.000 32.838.880 Cheltuieli curente 39.326.880 -6.700.000 32.626.880  Cheltuieli de personal 5.050.400 -700.000 4.350.400  Cheltuieli materiale şi servicii 2.200.000 - 2.200.000  Subvenţii şi transferuri 32.076.480 -6.000.000 26.076.480   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 12.045.000 -6.000.000 6.045.000   Transferuri 20.031.480 - 20.031.480 Cheltuieli de capital 212.000 - 212.000  Partea a VI-a - Autorităţile publice 7.493.880 -700.000 6.793.880 Cheltuieli curente 7.281.880 -700.000 6.581.880  Cheltuieli de personal 5.050.400 -700.000 4.350.400  Cheltuieli materiale şi servicii 2.200.000 - 2.200.000  Subvenţii şi transferuri 31.480 - 31.480   Transferuri 31.480 - 31.480 Cheltuieli de capital 212.000 - 212.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 7.493.880 -700.000 6.793.880 Cheltuieli curente 7.281.880 -700.000 6.581.880  Cheltuieli de personal 5.050.400 -700.000 4.350.400  Cheltuieli materiale şi servicii 2.200.000 - 2.200.000  Subvenţii şi transferuri 31.480 - 31.480   Transferuri 31.480 - 31.480    Contribuţii şi cotizaţii la organisme    internaţionale 31.480 - 31.480 Cheltuieli de capital 212.000 - 212.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 7.493.880 -700.000 6.793.880  Partea a VII-a - Acţiuni economice 32.045.000 -6.000.000 26.045.000 Cheltuieli curente 32.045.000 -6.000.000 26.045.000  Subvenţii şi transferuri 32.045.000 -6.000.000 26.045.000   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 12.045.000 -6.000.000 6.045.000   Transferuri 20.000.000 - 20.000.000Agricultura, silvicultura, ape, mediuînconjurător 12.045.000 -6.000.000 6.045.000 Cheltuieli curente 12.045.000 -6.000.000 6.045.000  Subvenţii şi transferuri 12.045.000 -6.000.000 6.045.000   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 12.045.000 -6.000.000 6.045.000din total cheltuieli: Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole 12.045.000 -6.000.000 6.045.000Alte acţiuni economice 20.000.000 - 20.000.000 Cheltuieli curente 20.000.000 - 20.000.000  Subvenţii şi transferuri 20.000.000 - 20.000.000   Transferuri 20.000.000 - 20.000.000din total cheltuieli: Stimularea şi dezvoltarea activităţii de export 20.000.000 - 20.000.000                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 39.538.880 -6.700.000 32.838.880 Cheltuieli curente 39.326.880 -6.700.000 32.626.880  Cheltuieli de personal 5.050.400 -700.000 4.350.400  Cheltuieli materiale şi servicii 2.200.000 - 2.200.000  Subvenţii şi transferuri 32.076.480 -6.000.000 26.076.480   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 12.045.000 -6.000.000 6.045.000   Transferuri 20.031.480 - 20.031.480 Cheltuieli de capital 212.000 - 212.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 7.493.880 -700.000 6.793.880 Cheltuieli curente 7.281.880 -700.000 6.581.880  Cheltuieli de personal 5.050.400 -700.000 4.350.400   Cheltuieli cu salariile 3.813.200 -538.000 3.275.200   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 260.500 -134.000 126.500   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 52.200 -28.000 24.200   Deplasări, detaşări, transferări 924.500 - 924.500  Cheltuieli materiale şi servicii 2.200.000 - 2.200.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 913.200 - 913.200   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 14.400 - 14.400   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 20.300 - 20.300   Reparaţii curente 67.200 - 67.200   Cărţi şi publicaţii 20.700 - 20.700   Alte cheltuieli 1.164.200 - 1.164.200  Subvenţii şi transferuri 31.480 - 31.480   Transferuri 31.480 - 31.480    Contribuţii şi cotizaţii la organisme    internaţionale 31.480 - 31.480 Cheltuieli de capital 212.000 - 212.000  Investiţii ale instituţiilor publice 212.000 - 212.000Agricultura, silvicultura, ape, mediuînconjurător 12.045.000 -6.000.000 6.045.000 Cheltuieli curente 12.045.000 -6.000.000 6.045.000  Subvenţii şi transferuri 12.045.000 -6.000.000 6.045.000   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 12.045.000 -6.000.000 6.045.000Alte acţiuni economice 20.000.000 - 20.000.000 Cheltuieli curente 20.000.000 - 20.000.000  Subvenţii şi transferuri 20.000.000 - 20.000.000   Transferuri 20.000.000 - 20.000.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/19 MINISTERUL TURISMULUIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                              - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                            Program Program      Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                             1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 2.261.358 - 2.261.358 Cheltuieli curente 2.214.758 -1.000 2.213.758  Cheltuieli de personal 712.100 - 712.100  Cheltuieli materiale şi servicii 1.425.000 -1.000 1.424.000  Subvenţii şi transferuri 77.658 - 77.658   Transferuri 77.658 - 77.658 Cheltuieli de capital 46.600 1.000 47.600  Partea a VI-a - Autorităţile publice 2.261.358 - 2.261.358 Cheltuieli curente 2.214.758 -1.000 2.213.758  Cheltuieli de personal 712.100 - 712.100  Cheltuieli materiale şi servicii 1.425.000 -1.000 1.424.000  Subvenţii şi transferuri 77.658 - 77.658   Transferuri 77.658 - 77.658 Cheltuieli de capital 46.000 1.000 47.600Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 2.261.358 - 2.261.358 Cheltuieli curente 2.214.758 -1.000 2.213.758  Cheltuieli de personal 712.100 - 712.100  Cheltuieli materiale şi servicii 1.425.000 -1.000 1.424.000  Subvenţii şi transferuri 77.658 - 77.658   Transferuri 77.658 - 77.658   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 77.658 - 77.658 Cheltuieli de capital 46.600 1.000 47.600din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 2.261.358 - 2.261.358               DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 2.261.358 - 2.261.358 Cheltuieli curente 2.214.758 -1.000 2.213.758  Cheltuieli de personal 712.100 - 712.100  Cheltuieli materiale şi servicii 1.425.000 -1.000 1.424.000  Subvenţii şi transferuri 77.658 - 77.658   Transferuri 77.658 - 77.658 Cheltuieli de capital 46.600 1.000 47.600 Cheltuieli pentru organele autorităţii executive 2.261.358 - 2.261.358 Cheltuieli curente 2.214.758 -1.000 2.213.758  Cheltuieli de personal 712.100 - 712.100   Cheltuieli cu salariile 470.000 - 470.000   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 52.700 - 52.700   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 9.400 - 9.400   Deplasări, detaşări, transferări 180.000 - 180.000  Cheltuieli materiale şi servicii 1.425.000 -1.000 1.424.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 899.900 -1.000 898.900   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 5.700 - 5.700   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 8.600 - 8.600   Reparaţii curente 21.000 - 21.000   Cărţi şi publicaţii 6.300 - 6.300   Alte cheltuieli 483.500 - 483.500  Subvenţii şi transferuri 77.658 - 77.658   Transferuri 77.658 - 77.658    Contribuţii şi cotizaţii la organisme    internaţionale 77.658 - 77.658 Cheltuieli de capital 46.600 1.000 47.600  Investiţii ale instituţiilor publice 46.600 1.000 47.600------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/20 MINISTERUL TRANSPORTURILORBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                               - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                          Program Program     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                           1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 177.834.527 17.778.637 195.613.164 Cheltuieli curente 120.008.177 17.599.527 137.607.704  Cheltuieli de personal 28.663.504 4.129.700 32.793.204  Cheltuieli materiale şi servicii 42.057.140 5.644.288 47.701.428  Subvenţii şi transferuri 49.287.533 7.825.539 57.113.072   Subvenţii pentru instituţiile publice 147.040 12.939 159.979   Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000   Transferuri 275.493 50.000 325.493 Cheltuieli de capital 57.826.350 179.110 58.005.460  Partea I - Cheltuieli social-culturale 9.259.174 1.852.339 11.111.513 Cheltuieli curente 8.129.474 1.673.229 9.802.703  Cheltuieli de personal 5.973.734 1.558.000 7.531.734  Cheltuieli materiale şi servicii 2.008.700 102.290 2.110.990  Subvenţii şi transferuri 147.040 12.939 159.979   Subvenţii pentru instituţiile publice 147.040 12.939 159.979 Cheltuieli de capital 1.129.700 179.110 1.308.810Sănătate 9.112.134 1.839.400 10.951.534 Cheltuieli curente 7.982.434 1.660.290 9.642.724  Cheltuieli de personal 5.973.734 1.558.000 7.531.734  Cheltuieli materiale şi servicii 2.008.700 102.290 2.110.990 Cheltuieli de personal 1.129.700 179.110 1.308.810din total cheltuieli: Dispensare medicale 3.371.489 549.000 3.920.489 Spitale 4.988.700 1.020.645 6.009.356 Creşs 12.210 1.200 13.410 Centre de recoltare şi conservare a sângelui 9.933 1.000 10.933 Staţii de salvare 42.554 7.300 49.854 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 687.237 260.255 947.492Activitatea sportiva şi de tineret 147.040 12.939 159.979 Cheltuieli curente 147.040 12.939 159.979  Subvenţii şi transferuri 147.040 12.939 159.979   Subvenţii pentru instituţiile publice 147.040 12.939 159.979din total cheltuieli: Activitatea sportiva 147.040 12.939 159.979  Partea a VI-a - Autorităţile publice 1.993.693 206.000 2.199.693 Cheltuieli curente 1.993.693 206.000 2.199.693  Cheltuieli de personal 1.028.200 -150.000 878.200  Cheltuieli materiale şi servicii 780.000 356.000 1.136.000  Subvenţii şi transferuri 185.493 - 185.493   Transferuri 185.493 - 185.493Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 1.993.693 206.000 2.199.693 Cheltuieli curente 1.993.693 206.000 2.199.693  Cheltuieli de personal 1.028.200 -150.000 878.200  Cheltuieli materiale şi servicii 780.000 356.000 1.136.000  Subvenţii şi transferuri 185.493 - 185.493   Transferuri 185.493 - 185.493   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 185.493 - 185.493din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 1.993.693 206.000 2.199.693  Partea a VII-a - Acţiuni economice 166.581.660 15.720.298 182.301.958 Cheltuieli curente 109.885.010 15.720.298 125.605.308  Cheltuieli de personal 21.661.570 2.721.700 24.383.270  Cheltuieli materiale şi servicii 39.268.440 5.185.998 44.454.438  Subvenţii şi transferuri 48.955.000 7.812.600 56.767.600   Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000   Transferuri 90.000 50.000 140.000 Cheltuieli de capital 56.696.650 - 56.696.650Prospecţiuni şi lucrări geologice decercetare pentru descoperiri de zaca-minte noi 33.634 3.298 36.932 Cheltuieli curente 33.634 3.298 36.932  Cheltuieli materiale şi servicii 33.634 3.298 36.932Transporturi şi comunicaţii 166.158.155 15.717.000 181.875.155 Cheltuieli curente 109.805.944 15.717.000 125.522.944  Cheltuieli de personal 21.661.570 2.721.700 24.383.270  Cheltuieli materiale şi servicii 39.189.374 5.182.700 44.372.074  Subvenţii şi transferuri 48.955.000 7.812.600 56.767.600   Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000   Transferuri 90.000 50.000 140.000 Cheltuieli de capital 56.352.211 - 56.352.211din total cheltuieli: Aviaţia civilă 24.216.057 2.592.000 26.808.057 Navigaţia civilă 15.268.022 612.400 15.880.422 Drumuri şi poduri 49.902.076 4.700.000 54.602.076 Transportul feroviar 37.615.000 5.825.600 43.440.600 Transportul în comun 39.067.000 1.937.000 41.004.000 Alte cheltuieli în domeniul transportu- rilor şi comunicaţiilor 90.000 50.000 140.000Alte acţiuni economice 389.871 - 389.871 Cheltuieli curente 45.432 - 45.432  Cheltuieli materiale şi servicii 45.432 - 45.432 Cheltuieli de capital 344.439 - 344.439din total cheltuieli: Rezerva de stat şi de mobilizare 389.871 - 389.871                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 177.834.527 17.778.637 195.613.164 Cheltuieli curente 120.008.177 17.599.527 137.607.704  Cheltuieli de personal 28.663.504 4.129.700 32.793.204  Cheltuieli materiale şi servicii 42.057.140 5.644.288 47.701.428  Subvenţii şi transferuri 49.287.533 7.825.539 57.113.072   Subvenţii pentru instituţiile publice 147.040 12.939 159.979   Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000  Transferuri 275.493 50.000 325.493 Cheltuieli de capital 57.826.350 179.110 58.005.460Sănătate 9.112.134 1.839.400 10.951.534 Cheltuieli curente 7.982.434 1.660.290 9.642.724  Cheltuieli de personal 5.973.734 1.558.000 7.531.734   Cheltuieli cu salariile 4.587.699 1.198.460 5.786.159   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 1.146.974 299.640 1.446.614   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 229.394 59.900 289.294   Deplasări, detaşări, transferări 9.667 - 9.667  Cheltuieli materiale şi servicii 2.008.700 102.290 2.110.990   Drepturi cu caracter social 1.165 - 1.165   Hrana 463.748 42.290 506.038   Medicamente şi materiale sanitare 803.674 30.000 833.674   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 527.544 30.000 557.544   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 70.740 - 70.740   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 48.248 48.248   Reparaţii curente 73.033 - 73.033   Reparaţii capitale 12.735 - 12.735   Cărţi şi publicaţii 2.792 - 2.792   Alte cheltuieli 5.021 - 5.021 Cheltuieli de capital 1.129.700 179.110 1.308.810  Investiţii ale instituţiilor publice 1.129.700 179.110 1.308.810Activitatea sportiva şi de tineret 147.040 12.939 159.979 Cheltuieli curente 147.040 12.939 159.979  Subvenţii şi transferuri 147.040 12.939 159.979   Subvenţii pentru instituţiile publice 147.040 12.939 159.979Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 1.993.693 206.000 2.199.693 Cheltuieli curente 1.993.693 206.000 2.199.693  Cheltuieli de personal 1.028.200 -150.000 878.200   Cheltuieli cu salariile 588.800 -115.400 473.400   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 152.500 -28.850 123.650   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 29.900 -5.750 24.150   Deplasări, detaşări, transferări 257.000 - 257.000  Cheltuieli materiale şi servicii 780.000 356.000 1.136.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 99.200 100.000 199.200   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 3.020 - 3.020   Obiecte de inventar de mica valoare sau   scurta durata şi echipament 71.400 - 71.400   Reparaţii curente 8.200 - 8.200   Reparaţii capitale 562.600 256.000 818.600   Cărţi şi publicaţii 3.800 - 3.800   Alte cheltuieli 31.780 - 31.780  Subvenţii şi transferuri 185.493 - 185.493   Transferuri 185.493 - 185.493   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 185.493 - 185.493Prospecţiuni şi lucrări geologice de cerce-tare pentru descoperiri de zăcăminte noi 33.634 3.298 36.932 Cheltuieli curente 33.634 3.298 36.932  Cheltuieli materiale şi servicii 33.634 3.298 36.932   Alte cheltuieli 33.634 3.298 36.932Transporturi şi comunicaţii 166.158.155 15.717.000 181.875.155 Cheltuieli curente 109.805.944 15.717.000 125.522.944  Cheltuieli de personal 21.661.570 2.721.700 24.383.270   Cheltuieli cu salariile 16.078.057 2.046.410 18.124.467   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 4.460.748 555.080 5.015.828   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 785.140 112.750 897.890   Deplasări, detaşări, transferări 337.625 7.460 345.085  Cheltuieli materiale şi servicii 39.189.374 5.182.700 44.372.074  Drepturi cu caracter social 41.289 5.820 47.109   Hrana 101.820 28.080 129.900   Medicamente şi materiale sanitare 29.833 5.050 34.883   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 2.434.556 299.050 2.733.606   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 3.766.558 1.071.490 4.838.048   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 301.632 20.790 322.422   Reparaţii curente 23.046.996 2.581.630 25.628.626   Reparaţii capitale 6.099.328 822.420 6.921.748   Cărţi şi publicaţii 47.105 3.870 50.975   Alte cheltuieli 3.320.257 344.500 3.664.757  Subvenţii şi transferuri 48.955.000 7.812.600 56.767.600   Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000   Transferuri 90.000 50.000 140.000 Cheltuieli de capital 56.352.211 - 56.352.211  Investiţii ale regiilor autonome si  societăţilor comerciale cu capital de  stat 56.352.211 - 56.352.211Alte acţiuni economice 389.871 - 389.871 Cheltuieli curente 45.432 - 45.432  Cheltuieli materiale şi servicii 45.432 - 45.432   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 24.506 - 24.506    Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 276 - 276   Reparaţii curente 20.650 - 20.650 Cheltuieli de capital 344.439 - 344.439  Stocuri pentru rezerva de stat 344.439 - 344.439-------------------------------------------------------------------------------   I Program aprobat   II Influente   III Program rectificat        VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE      finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget                                                               - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                               Program 1993                                       ----------------------------------------       Instituţia publica Venituri Subvenţii Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------Activitatea de tineret şi sportiva I 115.000 147.040 262.040                                     II - 12.939 12.939                                    III 115.000 159.979 274.979 - Clubul Sportiv "Rapid" Bucureşti I 115.000 147.040 262.040                                     II - 12.939 12.939                                    III 115.000 159.979 274.979------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/21 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                          Program Program     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                           1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 18.370.731 5.630 18.376.361 Cheltuieli curente 17.377.711 5.630 17.383.341  Cheltuieli de personal 627.700 - 627.700  Cheltuieli materiale şi servicii 227.211 5.630 232.841  Subvenţii şi transferuri 16.522.800 - 16.522.800   Transferuri 16.522.800 - 16.522.800 Cheltuieli de capital 993.020 - 993.020  Partea a III-a - Gospodărie comunală                   şi locuinţe 17.491.420 - 17.491.420Gospodărie comunală şi locuinţe 17.491.420 - 17.491.420 Cheltuieli curente 16.522.000 - 16.522.000  Subvenţii şi transferuri 16.522.000 - 16.522.000   Transferuri 16.522.000 - 16.522.000 Cheltuieli de capital 969.420 - 969.420din total cheltuieli: Locuinţe 16.522.000*) - 16.522.000*) Alte cheltuieli 969.420 - 969.420  Partea a VI-a - Autorităţile publice 844.100 - 844.100 Cheltuieli curente 820.500 - 820.500  Cheltuieli de personal 627.700 - 627.700  Cheltuieli materiale şi servicii 192.000 - 192.000  Subvenţii şi transferuri 800 - 800   Transferuri 800 - 800 Cheltuieli de capital 23.600 - 23.600 Cheltuieli pentru organele autorităţii executive 844.100 - 844.100 Cheltuieli curente 820.500 - 820.500  Cheltuieli de personal 627.700 - 627.700  Cheltuieli materiale şi servicii 192.000 - 192.000  Subvenţii şi transferuri 800 - 800   Transferuri 800 - 800    Contribuţii şi cotizaţii la organisme    internaţionale 800 - 800 Cheltuieli de capital 23.600 - 23.600din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 844.100 - 844.100  Partea a VII-a - Acţiuni economice 35.211 5.630 40.841 Cheltuieli curente 35.211 5.630 40.841  Cheltuieli materiale şi servicii 35.211 5.630 40.841Prospecţiuni şi lucrări geologice de cer-cetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 35.211 5.630 40.841 Cheltuieli curente 35.211 5.630 40.841  Cheltuieli materiale şi servicii 35.211 5.630 40.841                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 18.370.731 5.630 18.376.361 Cheltuieli curente 17.377.711 5.630 17.383.341  Cheltuieli de personal 627.700 - 627.700  Cheltuieli materiale şi servicii 227.211 5.630 232.841  Subvenţii şi transferuri 16.522.800 - 16.522.800   Transferuri 16.522.800*) - 16.522.800*) Cheltuieli de capital 993.020 - 993.020Gospodărie comunală şi locuinţe 17.491.420 - 17.491.420 Cheltuieli curente 16.522.000 - 16.522.000  Subvenţii şi transferuri 16.522.000 - 16.522.000   Transferuri 16.522.000 - 16.522.000 Cheltuieli de capital 969.420 - 969.420  Investiţii ale instituţiilor publice 969.420 - 969.420Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 844.100 - 844.100 Cheltuieli curente 820.500 - 820.500  Cheltuieli de personal 627.700 - 627.700   Cheltuieli cu salariile 403.050 - 403.050   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 100.760 - 100.760   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 20.140 - 20.140   Deplasări, detaşări, transferări 103.750 - 103.750  Cheltuieli materiale şi servicii 192.000 - 192.000   Cheltuieli pentru întreţinere şi gos-   podarie 118.700 - 118.700   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 23.800 - 23.800   Obiecte de inventar de mica valoare sau   scurta durata şi echipament 600 - 600   Reparaţii curente 1.500 - 1.500   Reparaţii capitale 14.400 - 14.400   Cărţi şi publicaţii 3.100 - 3.100   Alte cheltuieli 29.900 - 29.900  Subvenţii şi transferuri 800 - 800   Transferuri 800 - 800    Contribuţii şi cotizaţii la organisme    internaţionale 800 - 800 Cheltuieli de capital 23.600 - 23.600  Investiţii ale instituţiilor publice 23.600 - 23.600Prospecţiuni şi lucrări geologice de cerce-tare pentru descoperiri de zăcăminte noi 35.211 5.630 40.841 Cheltuieli curente 35.211 5.630 40.841  Cheltuieli materiale şi servicii 35.211 5.630 40.841   Alte cheltuieli 35.211 5.630 40.841------------------------------------------------------------------------------------------------ Notă *) Din suma respectiva se vor asigura, în condiţiile reglementărilor în vigoare, plăţile de la bugetul de stat pentru expertizarea şi consolidarea locuinţelor afectate de seisme, subvenţiile în sume fixe şi bonificatiile de dobânzi pentru construcţiile de locuinţe, precum şi reluarea procesului investitional la blocurile aflate în diferite stadii de execuţie, potrivit programului aprobat de Guvern. Anexa 1 b/22 MINISTERUL COMUNICAŢIILORBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                           - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                          Program Program      Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                           1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------               0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 2.888.171 205.000 3.093.171 Cheltuieli curente 330.153 200 330.353  Cheltuieli de personal 145.582 200 145.782  Cheltuieli materiale şi servicii 43.172 - 43.172  Subvenţii şi transferuri 141.399 - 141.399   Transferuri 141.399 - 141.399 Cheltuieli de capital 2.558.018 204.800 2.762.818  Partea a VI-a - Autorităţile publice 340.999 - 340.999 Cheltuieli curente 326.099 - 326.099  Cheltuieli de personal 143.700 - 143.700  Cheltuieli materiale şi servicii 41.000 - 41.000  Subvenţii şi transferuri 141.399 - 141.399   Transferuri 141.399 - 141.399 Cheltuieli de capital 14.900 - 14.900Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 340.999 - 340.999 Cheltuieli curente 326.099 - 326.099  Cheltuieli de personal 143.700 - 143.700  Cheltuieli materiale şi servicii 41.000 - 41.000  Subvenţii şi transferuri 141.399 - 141.399   Transferuri 141.399 - 141.399   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 141.399 - 141.399 Cheltuieli de capital 14.900 - 14.900din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 340.999 - 340.999  Partea a VII-a - Acţiuni economice 2.547.172 205.000 2.752.172 Cheltuieli curente 4.054 200 4.254  Cheltuieli de personal 1.882 200 2.082  Cheltuieli materiale şi servicii 2.172 - 2.172 Cheltuieli de capital 2.543.118 204.800 2.747.918Transporturi şi comunicaţii 2.364.600 195.800 2.560.400 Cheltuieli de capital 2.364.600 195.800 2.560.400din total cheltuieli: Comunicaţii 2.364.600 195.800 2.560.400Alte acţiuni economice 182.572 9.200 191.772 Cheltuieli curente 4.054 200 4.254  Cheltuieli de personal 1.882 200 2.082  Cheltuieli materiale şi servicii 2.172 - 2.172 Cheltuieli de capital 178.518 9.000 187.518din total cheltuieli: Rezerva de stat şi de mobilizare 182.572 9.200 191.772                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 2.888.171 205.000 3.093.171 Cheltuieli curente 330.153 200 330.353  Cheltuieli de personal 145.582 200 145.782  Cheltuieli materiale şi servicii 43.172 - 43.172  Subvenţii şi transferuri 141.399 - 141.399   Transferuri 141.399 - 141.399 Cheltuieli de capital 2.558.018 204.800 2.762.818Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 340.999 - 340.999 Cheltuieli curente 326.099 - 326.099  Cheltuieli de personal 143.700 - 143.700   Cheltuieli cu salariile 88.750 - 88.750   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 22.190 - 22.190   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 4.460 - 4.460   Deplasări, detaşări, transferări 28.300 - 28.300  Cheltuieli materiale şi servicii 41.000 - 41.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 27.370 - 27.370   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 3.690 - 3.690   Obiecte de inventar de mica valoare sau   scurta durata şi echipament 3.590 - 3.590   Reparaţii curente 280 - 280   Cărţi şi publicaţii 1.055 - 1.055   Alte cheltuieli 5.015 - 5.015  Subvenţii şi transferuri 141.399 - 141.399   Transferuri 141.399 - 141.399   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 141.399 - 141.399 Cheltuieli de capital 14.900 - 14.900  Investiţii ale instituţiilor publice 14.900 - 14.900Transporturi şi comunicaţii 2.364.600 195.800 2.560.400 Cheltuieli de capital 2.364.600 195.800 2.560.400  Investiţii ale regiilor autonome si  societăţilor comerciale cu capital  de stat 2.364.600 195.800 2.560.400Alte acţiuni economice 182.572 9.200 191.772 Cheltuieli curente 4.054 200 4.254  Cheltuieli de personal 1.882 200 2.082   Cheltuieli cu salariile 1.448 154 1.602   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 361 38 399   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 73 8 81  Cheltuieli materiale şi servicii 2.172 - 2.172   Alte cheltuieli 2.172 - 2.172 Cheltuieli de capital 178.518 9.000 187.518  Stocuri pentru rezerva de stat 178.518 9.000 187.518------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/23 MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                 - mii lei -------------------------------------------------------------------------------                                         Program Program      Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                           1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                   0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 46.104.201 244.868 46.349.069 Cheltuieli curente 6.059.551 244.868 6.304.419  Cheltuieli de personal 3.207.606 137.800 3.345.406  Cheltuieli materiale şi servicii 1.580.303 107.068 1.687.371  Subvenţii şi transferuri 1.271.642 - 1.271.642   Subvenţii pe produse şi activităţi 1.125.900 - 1.125.900   Transferuri 145.742 - 145.742 Cheltuieli de capital 10.044.650 - 10.044.650  Partea a VI-a - Autorităţile publice 758.242 6.000 764.242 Cheltuieli curente 684.642 6.000 690.642  Cheltuieli de personal 464.800 - 464.800  Cheltuieli materiale şi servicii 74.100 6.000 80.100  Subvenţii şi transferuri 145.742 - 145.742   Transferuri 145.742 - 145.742 Cheltuieli de capital 73.600 - 73.600Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 758.242 6.000 764.242 Cheltuieli curente 684.642 6.000 690.642  Cheltuieli de personal 464.800 - 464.800  Cheltuieli materiale şi servicii 74.100 6.000 80.100  Subvenţii şi transferuri 145.742 - 145.742   Transferuri 145.742 - 145.742   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 145.742 - 145.742 Cheltuieli de capital 73.600 - 73.600din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 758.242 6.000 764.242  Partea a VII-a - Acţiuni economice 45.345.959 238.868 45.584.827 Cheltuieli curente 5.374.909 238.868 5.613.777  Cheltuieli de personal 2.742.806 137.800 2.880.606  Cheltuieli materiale şi servicii 1.506.203 101.068 1.607.271  Subvenţii şi transferuri 1.125.900 - 1.125.900   Subvenţii pe produse şi activităţi 1.125.900 - 1.125.900 Cheltuieli de capital 39.971.050 - 39.971.050Prospecţiuni şi lucrări geologice decercetare pentru descoperiri de zacamin-te noi 258.969 27.668 286.637 Cheltuieli curente 258.969 27.668 286.637  Cheltuieli materiale şi servicii 258.969 27.668 286.637Agricultura, silvicultura, ape, mediu in-conjurator 45.086.990 211.200 45.298.190 Cheltuieli curente 5.115.940 211.200 5.327.140  Cheltuieli de personal 2.742.806 137.800 2.880.606  Cheltuieli materiale şi servicii 1.247.234 73.400 1.320.634  Subvenţii şi transferuri 1.125.900 - 1.125.900  Subvenţii pe produse şi activităţi 1.125.900 - 1.125.900 Cheltuieli de personal 39.971.050 - 39.971.050din total cheltuieli: Prevenirea şi combaterea inundatiilor şi gheturilor 374.170 22.020 396.190 Supravegherea şi protecţia mediului 3.603.398 189.180 3.792.578 Meteorologie şi hidrologie 1.125.900 - 1.125.900 Rezervaţii naturale 12.472 - 12.472 Alte unităţi şi acţiuni în domeniul protecţiei mediului 39.971.050 - 39.971.050                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 46.104.201 244.868 46.349.069 Cheltuieli curente 6.059.551 244.868 6.304.419  Cheltuieli de personal 3.207.606 137.800 3.345.406  Cheltuieli materiale şi servicii 1.580.303 107.068 1.687.371  Subvenţii şi transferuri 1.271.642 - 1.270.642   Subvenţii pe produse şi activităţi 1.125.900 - 1.125.900   Transferuri 145.742 - 145.742 Cheltuieli de capital 40.044.650 - 10.044.650Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 758.242 6.000 764.242 Cheltuieli curente 684.642 6.000 690.642  Cheltuieli de personal 464.800 - 464.800   Cheltuieli cu salariile 292.130 - 292.130   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 73.360 - 73.360   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 14.430 - 14.430   Deplasări, detaşări, transferări 84.880 - 84.880  Cheltuieli materiale şi servicii 74.100 6.000 80.100   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 39.358 6.000 45.358   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 11.190 - 11.190   Obiecte de inventar de mica valoare sau   scurta durata şi echipament 836 - 836   Reparaţii curente 2.258 - 2.258   Cărţi şi publicaţii 886 - 886   Alte cheltuieli 19.572 - 19.572  Subvenţii şi transferuri 145.742 - 145.742   Transferuri 145.742 - 145.742    Contribuţii şi cotizaţii la    organisme internaţionale 145.742 - 145.742 Cheltuieli de capital 73.600 - 73.600  Investiţii ale instituţiilor publice 73.600 - 73.600Prospecţiuni şi lucrări geologice de cer-cetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 258.969 27.668 286.637 Cheltuieli curente 258.969 27.668 286.637  Cheltuieli materiale şi servicii 258.969 27.668 286.637   Alte cheltuieli 258.969 27.668 286.637Agricultura, silvicultura, ape, mediuînconjurător 45.086.990 211.200 45.298.190 Cheltuieli curente 5.115.940 211.200 5.327.140  Cheltuieli de personal 2.742.806 137.800 2.880.606   Cheltuieli cu salariile 1.862.970 106.000 1.968.970   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 466.240 26.500 492.740   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 101.560 5.300 106.860   Deplasări, detaşări, transferări 312.036 - 312.036  Cheltuieli materiale şi servicii 1.247.234 73.400 1.320.634   Medicamente şi materiale sanitare 2.743 - 2.743   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 249.447 15.360 264.807   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 745.596 45.158 790.754   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 13.470 792 14.262   Reparaţii curente 66.103 3.000 69.103   Reparaţii capitale 54.878 3.000 57.878   Cărţi şi publicaţii 1.497 90 1.587   Alte cheltuieli 113.500 6.000 119.500  Subvenţii şi transferuri 1.125.900 - 1.125.900   Subvenţii pe produse şi activităţi 1.125.900 - 1.125.900 Cheltuieli de capital 39.971.050 - 39.971.050  Investiţii ale instituţiilor publice 3.782.510 - 3.782.510  Investiţii ale regiilor autonome si  societăţilor comerciale cu capital de  stat 36.188.540 - 36.188.540------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/24 MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                         Program Program     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                          1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------               0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 9.638.283 653.000 10.291.283 Cheltuieli curente 9.163.445 601.000 9.769.445  Cheltuieli de personal 953.810 -138.000 815.810  Cheltuieli materiale şi servicii 7.832.614 739.000 8.571.614  Subvenţii şi transferuri 382.021 - 382.021   Transferuri 382.021 - 382.021 Cheltuieli de capital 469.838 52.000 521.838  Partea a VI-a - Autorităţile publice 628.721 -8.000 620.721 Cheltuieli curente 595.721 -32.000 563.721  Cheltuieli de personal 185.700 -38.000 147.700  Cheltuieli materiale şi servicii 28.000 6.000 34.000  Subvenţii şi transferuri 382.021 - 382.021   Transferuri 382.021 - 382.021 Cheltuieli de capital 33.000 24.000 57.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 628.721 -8.000 620.721 Cheltuieli curente 595.721 -32.000 563.721  Cheltuieli de personal 185.700 -38.000 147.700  Cheltuieli materiale şi servicii 28.000 6.000 34.000  Subvenţii şi transferuri 382.021 - 382.021   Transferuri 382.021 - 382.021   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 382.021 - 382.021 Cheltuieli de capital 33.000 24.000 57.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 628.721 -8.000 620.721  Partea a VII- a - Acţiuni economice 9.009.562 661.000 9.670.562 Cheltuieli curente 8.572.724 633.000 9.205.724  Cheltuieli de personal 768.110 -100.000 668.110  Cheltuieli materiale şi servicii 7.804.614 733.000 8.537.614 Cheltuieli de capital 436.838 28.000 464.838Cercetare ştiinţifică 9.009.562 661.000 9.670.562 Cheltuieli curente 8.572.724 633.000 9.205.724  Cheltuieli de personal 768.110 -100.000 667.110  Cheltuieli materiale şi servicii 7.804.614 733.000 8.537.614 Cheltuieli de capital 436.838 28.000 464.838din total cheltuieli: Obiective, teme de cercetare şi cerce- tari complexe 6.961.677 700.000 7.661.677 Unităţi de cercetare 818.600 -49.000 769.600 Alte instituţii şi acţiuni pentru cerce- tare ştiinţifică 1.229.285 10.000 1.239.285                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 9.638.283 653.000 10.291.283 Cheltuieli curente 9.168.445 601.000 9.769.445  Cheltuieli de personal 953.810 -138.000 815.810  Cheltuieli materiale şi servicii 7.832.614 739.000 8.571.614  Subvenţii şi transferuri 382.021 - 382.021   Transferuri 382.021 - 382.021 Cheltuieli de capital 469.838 52.000 521.838Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 628.721 -8.000 620.721 Cheltuieli curente 595.721 -32.000 563.721  Cheltuieli de personal 185.700 -38.000 147.700   Cheltuieli cu salariile 118.920 -29.200 89.720   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 29.780 -7.300 22.480   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 5.790 -1.500 4.290   Deplasări, detaşări, transferări 31.210 - 31.210  Cheltuieli materiale şi servicii 28.000 6.000 34.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 19.180 6.000 25.180   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 480 - 480   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 240 - 240   Reparaţii curente 790 790   Reparaţii capitale 170 - 170   Cărţi şi publicaţii 5.880 - 5.880   Alte cheltuieli 1.260 - 1.260  Subvenţii şi transferuri 382.021 - 382.021   Transferuri 382.021 - 382.021   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 382.021 - 382.021 Cheltuieli de capital 33.000 24.000 57.000  Investiţii ale instituţiilor publice 33.000 24.000 57.000Cercetare ştiinţifică 9.009.562 661.000 9.670.562 Cheltuieli curente 8.572.724 633.000 9.205.724  Cheltuieli de personal 768.110 -100.000 668.110   Cheltuieli cu salariile 315.315 -38.700 277.615    Contribuţii pentru asigurări sociale     de stat 58.054 -9.800 48.254   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 11.631 -1.500 10.131   Deplasări, detaşări, transferări 383.110 -51.000 332.110  Cheltuieli materiale şi servicii 7.804.614 733.000 8.537.614   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 75.800 7.000 82.800   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 66.700 7.000 73.700   Reparaţii curente 5.300 500 5.800   Reparaţii capitale 152.100 14.600 166.700   Cărţi şi publicaţii 3.000 300 3.300   Alte cheltuieli 7.501.714 703.600 8.205.314 Cheltuieli de capital 436.838 28.000 464.838  Investiţii ale instituţiilor publice 436.838 28.000 464.838------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/25 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                 - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                          Program Program    Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                           1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 450.205.116 23.010.000 473.215.116 Cheltuieli curente 342.804.221 17.381.900 360.186.121  Cheltuieli de personal 163.291.788 10.340.500 173.632.288  Cheltuieli materiale şi servicii 160.668.750 7.004.200 167.672.950  Subvenţii şi transferuri 18.843.683 37.200 18.880.883   Subvenţii pentru instituţiile publice 367.838 37.200 405.038   Transferuri 18.475.845 - 18.475.845 Cheltuieli de capital 107.400.895 5.628.100 113.028.995  Partea I - Cheltuieli social-culturale 35.295.096 1.042.400 36.337.496 Cheltuieli curente 34.963.845 1.028.400 35.992.245  Cheltuieli de personal 8.690.722 627.500 9.318.222  Cheltuieli materiale şi servicii 7.429.440 363.700 7.793.140  Subvenţii şi transferuri 18.843.683 37.200 18.880.883   Subvenţii pentru instituţiile publice 367.838 37.200 405.038   Transferuri 18.475.845 - 18.475.845 Cheltuieli de capital 331.251 14.000 345.251Învăţămînt 3.283.198 131.200 3.414.398 Cheltuieli curente 3.278.818 131.200 3.410.018  Cheltuieli de personal 1.531.719 88.500 1.620.219  Cheltuieli materiale şi servicii 1.747.099 42.700 1.789.799 Cheltuieli de capital 4.380 - 4.380din total cheltuieli: Învăţămînt preşcolar 776.725 31.041 807.766 Învăţămînt liceal 2.506.473 100.159 2.606.632Sănătate 13.159.857 874.000 14.033.857 Cheltuieli curente 12.841.344 860.000 13.701.344  Cheltuieli de personal 7.159.003 539.000 7.698.003  Cheltuieli materiale şi servicii 5.682.341 321.000 6.003.341 Cheltuieli de capital 318.513 14.000 332.513din total cheltuieli: Spitale 13.066.466 867.882 13.934.348 Creşs 93.391 6.118 99.509Cultura şi arta 129.740 24.900 154.640 Cheltuieli curente 121.382 24.900 146.282  Subvenţii şi transferuri 121.382 24.900 146.282   Subvenţii pentru instituţiile publice 121.382 24.900 146.282 Cheltuieli de capital 8.358 - 8.358din total cheltuieli: Muzee 78.575 15.089 93.664 Teatre şi instituţii muzicale 51.165 9.811 60.976Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari sialte persoane 18.475.845 - 18.475.845 Cheltuieli curente 18.475.845 - 18.475.845  Subvenţii şi transferuri 18.475.845 - 18.475.845   Transferuri 18.475.845 - 18.475.845din total cheltuieli: Pensii militari 17.470.189 - 17.470.189  Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii 1.005.656 - 1.005.656Activitatea sportiva şi de tineret 246.456 12.300 258.756 Cheltuieli curente 246.456 12.300 258.756  Subvenţii şi transferuri 246.456 12.300 258.756   Subvenţii pentru instituţiile publice 246.456 12.300 258.756din total cheltuieli: Activitatea sportiva 246.456 12.300 258.756  Partea a III-a - Gospodărie comunală                   şi locuinţe 6.699.548 274.000 6.973.548 Gospodărie comunală şi locuinţe 6.699.548 274.000 6.973.548  Cheltuieli de capital 6.699.548 274.000 6.973.548din total cheltuieli: Locuinţe 6.699.548 274.000 6.973.548  Partea a IV-a - Apărarea naţională 397.198.563 21.693.600 418.892.163Apărare 397.198.563 21.693.600 418.892.163 Cheltuieli curente 297.300.689 16.353.500 313.654.189  Cheltuieli de personal 151.989.196 9.713.000 161.702.196  Cheltuieli materiale şi servicii 145.311.493 6.640.500 151.951.993 Cheltuieli de capital 99.897.874 5.340.100 105.237.974  Partea a VII-a - Acţiuni economice 3.177.119 - 3.177.119 Cheltuieli curente 2.766.667 - 2.766.667  Cheltuieli materiale şi servicii 2.766.667 - 2.766.667 Cheltuieli de capital 410.452 - 410.452Cercetare ştiinţifică 2.737.960 - 2.737.960 Cheltuieli curente 2.737.960 - 2.737.960  Cheltuieli materiale şi servicii 2.737.960 - 2.737.960din total cheltuieli: Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe 2.737.960 - 2.737.960Alte acţiuni economice 439.159 - 439.159 Cheltuieli curente 28.707 - 28.707  Cheltuieli materiale şi servicii 28.707 - 28.707 Cheltuieli de capital 410.452 - 410.452din total cheltuieli: Rezerva de stat şi de mobilizare 439.159 - 439.159  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 7.834.790 - 7.834.790 Cheltuieli curente 7.773.020 - 7.773.020  Cheltuieli de personal 2.611.870 - 2.611.870  Cheltuieli materiale şi servicii 5.161.150 - 5.161.150 Cheltuieli de capital 61.770 - 61.170Alte acţiuni 7.834.790 - 7.834.790 Cheltuieli curente 7.773.020 - 7.773.020  Cheltuieli de personal 2.611.870 - 2.611.870  Cheltuieli materiale şi servicii 5.161.150 - 5.161.150 Cheltuieli de capital 61.770 - 61.770din total cheltuieli: Cheltuieli pentru distrugerea tehnicii militare 1.460.345 - 1.460.345 Alte cheltuieli 6.374.445 - 6.374.445               DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 450.205.116 23.010.000 473.215.116 Cheltuieli curente 342.804.221 17.381.900 360.186.121  Cheltuieli de personal 163.291.788 10.340.500 173.632.288  Cheltuieli materiale şi servicii 160.668.750 7.004.200 167.672.950  Subvenţii şi transferuri 18.843.683 37.200 18.880.883   Subvenţii pentru instituţiile publice 367.838 37.200 405.038   Transferuri 18.475.845 - 18.475.845 Cheltuieli de capital 107.400.895 5.628.100 113.028.995Învăţămînt 3.283.198 131.200 3.414.398 Cheltuieli curente 3.278.818 131.200 3.410.018  Cheltuieli de personal 1.531.719 88.500 1.620.219   Cheltuieli cu salariile 1.285.113 59.000 1.344.113   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 183.806 24.000 207.806   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 36.761 5.500 42.261   Deplasări, detaşări, transferări 26.039 - 26.039  Cheltuieli materiale şi servicii 1.747.099 42.700 1.789.799   Drepturi cu caracter social 29.454 - 29.454   Hrana 816.695 42.700 859.395   Medicamente şi materiale sanitare 1.339 - 1.339   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 457.698 - 457.698   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 107.108 - 107.108   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 227.604 - 227.604   Reparaţii curente 93.719 - 93.719   Cărţi şi publicaţii 1.339 - 1.339   Alte cheltuieli 12.143 - 12.143 Cheltuieli de capital 4.380 - 4.380  Investiţii ale instituţiilor publice 4.380 - 4.380Sănătate 13.159.857 874.000 14.033.857 Cheltuieli curente 12.841.344 860.000 13.701.344  Cheltuieli de personal 7.159.003 539.000 7.698.003   Cheltuieli cu salariile 5.835.752 382.000 6.217.752   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 1.049.419 131.000 1.180.419   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 208.244 26.000 234.244   Deplasări, detaşări, transferări 65.588 - 65.588  Cheltuieli materiale şi servicii 5.682.341 321.000 6.003.341   Hrana 797.259 - 797.259   Medicamente şi materiale sanitare 3.250.701 321.000 3.571.701   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 863.697 - 863.697   Materiale şi prestări de servicii   cu caracter funcţional 232.534 - 232.534   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 298.972 - 298.972   Reparaţii curente 199.315 - 199.315   Cărţi şi publicaţii 13.288 - 13.288   Alte cheltuieli 26.575 - 26.575 Cheltuieli de capital 318.513 14.000 332.513  Investiţii ale instituţiilor publice 318.513 14.000 332.513Cultura şi arta 129.740 24.900 154.640 Cheltuieli curente 121.382 24.900 146.282  Subvenţii şi transferuri 121.382 24.900 146.282   Subvenţii pentru instituţiile publice 121.382 24.900 146.282 Cheltuieli de capital 8.358 - 8.358  Investiţii ale instituţiilor publice 8.358 - 8.358Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari sialte persoane 18.475.845 - 18.475.845 Cheltuieli curente 18.475.845 - 18.475.845  Subvenţii şi transferuri 18.475.845 - 18.475.845   Transferuri 18.475.845 - 18.475.845Activitatea sportiva şi de tineret 246.456 12.300 258.756 Cheltuieli curente 246.456 12.300 258.756  Subvenţii şi transferuri 246.456 12.300 258.756   Subvenţii pentru instituţiile publice 246.456 12.300 258.756Gospodărie comunală şi locuinţe 6.699.548 274.000 6.973.548 Cheltuieli de capital 6.699.548 274.000 6.973.548  Investiţii ale instituţiilor publice 6.699.548 274.000 6.973.548Apărare 397.198.563 21.693.600 418.892.163 Cheltuieli curente 297.300.689 16.353.500 313.654.189  Cheltuieli de personal 151.989.196 9.713.000 161.702.196  Cheltuieli materiale şi servicii 145.311.493 6.640.500 151.951.993 Cheltuieli de capital 99.897.874 5.340.100 105.237.974  Investiţii ale instituţiilor publice 99.897.874 5.340.100 105.237.974Cercetare ştiinţifică 2.737.960 - 2.737.960 Cheltuieli curente 2.737.960 - 2.737.960  Cheltuieli materiale şi servicii 2.737.960 - 2.737.960  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 2.737.960 - 2.737.960Alte acţiuni economice 439.159 - 439.159 Cheltuieli curente 28.707 - 28.707  Cheltuieli materiale şi servicii 28.707 - 28.707  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 28.707 - 28.707 Cheltuieli de capital 410.452 - 410.452  Stocuri pentru rezerva de stat 410.452 - 410.452Alte acţiuni 7.834.790 - 7.834.790 Cheltuieli curente 7.773.020 - 7.773.020  Cheltuieli de personal 2.611.870 - 2.611.870   Cheltuieli materiale şi servicii 5.161.150 - 5.161.150 Cheltuieli de capital 61.770 - 61.770  Investiţii ale instituţiilor publice 61.770 - 61.770-------------------------------------------------------------------------------   I Program aprobat   II Influente   III Program rectificat      VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE     finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget                                                               - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                                   Program 1993      Instituţia publica ----------------------------------------                                           Venituri Subvenţii Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------Cultura şi arta I 254.980 121.382 376.362                                     II 10.000 24.900 34.900                                    III 264.900 146.282 411.262 - Muzeul Militar Naţional I 25.594 50.606 76.200                                     II 1.000 5.154 6.154                                    III 26.594 55.760 82.354 - Muzeul Aviaţiei Militare I 7.526 13.044 20.570                                     II 1.000 2.000 3.000                                    III 8.526 15.044 23.570 - Muzeul Marinei Militare I 10.537 14.252 24.789                                     II 1.000 2.000 3.000                                    III 11.537 16.252 27.789 - Ansamblul "Doina" al Armatei I 211.323 43.480 254.803                                     II 7.000 15.746 22.746                                    III 218.323 59.226 277.549Activitatea sportiva şi de tineret I 987.562 246.456 1.234.018                                     II 10.000 12.300 23.300                                    III 997.562 258.756 1.256.318 - Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" I 987.562 246.456 1.234.018                                     II 10.000 12.300 22.300                                    III 997.562 258.756 1.256.316------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/26 MINISTERUL DE INTERNEBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                              - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                         Program Program     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                          1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                  0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 202.056.120 8.551.400 210.607.520 Cheltuieli curente 188.523.662 7.862.500 196.386.162  Cheltuieli de personal 97.578.959 353.400 97.932.359  Cheltuieli materiale şi servicii 73.387.261 6.427.400 79.814.661  Subvenţii şi transferuri 17.557.442 1.081.700 18.639.142   Subvenţii pentru instituţiile publice 293.963 148.200 442.163   Transferuri 17.263.479 933.500 18.196.979 Cheltuieli de capital 13.532.458 688.900 14.221.358  Partea I - Cheltuieli social-culturale 19.662.647 2.269.600 21.932.247 Cheltuieli curente 19.520.989 2.059.000 21.579.989  Cheltuieli de personal 1.134.959 353.400 1.488.359  Cheltuieli materiale şi servicii 902.061 623.900 1.525.961  Subvenţii şi transferuri 17.483.969 1.081.700 18.565.669   Subvenţii pentru instituţiile publice 293.963 148.200 442.163   Transferuri 17.190.006 933.500 18.123.506 Cheltuieli de capital 141.658 210.600 352.258Învăţămînt 429.633 268.200 697.833 Cheltuieli curente 429.633 268.200 697.833  Cheltuieli de personal 274.324 68.200 342.524   Cheltuieli materiale şi servicii 155.309 200.000 355.309din total cheltuieli: Învăţămînt liceal 429.633 268.200 697.833Sănătate 1.749.045 919.700 2.668.745 Cheltuieli curente 1.607.387 709.100 2.316.487  Cheltuieli de personal 880.635 285.200 1.145.835  Cheltuieli materiale şi servicii 746.752 423.900 1.170.652 Cheltuieli de capital 141.658 210.600 352.258din total cheltuieli: Alte instituţii şi acţiuni sanitare 1.749.045 919.700 2.668.745Cultura şi arta 23.042 12.500 35.542 Cheltuieli curente 23.042 12.500 35.542  Subvenţii şi transferuri 23.042 12.500 35.542   Subvenţii pentru instituţiile publice 23.042 12.500 35.542din total cheltuieli: Teatre şi instituţii muzicale 23.042 12.500 35.542Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militarisi alte persoane 17.190.006 933.500 18.123.506 Cheltuieli curente 17.190.006 933.500 18.123.506  Subvenţii şi transferuri 17.190.006 933.500 18.123.506   Transferuri 17.190.006 933.500 18.123.506din total cheltuieli: Pensii militari 17.174.006 933.500 18.107.506 Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii 16.000 - 16.000Activitatea sportiva şi de tineret 270.921 135.700 406.621 Cheltuieli curente 270.921 135.700 406.621  Subvenţii şi transferuri 270.921 135.700 406.621   Subvenţii pentru instituţiile publice 270.921 135.700 406.621din total cheltuieli: Activitatea sportiva 270.921 135.700 406.621  Partea a III-a - Gospodărie comunală                   şi locuinţe 2.631.800 - 2.631.800 Gospodărie comunală şi locuinţe 2.631.800 - 2.631.800 Cheltuieli de capital 2.631.800 - 2.631.800din total cheltuieli: Locuinţe 2.631.800 - 2.631.800  Partea a V-a - Ordinea publică 179.680.200 6.281.800 185.962.000Ordinea publică 179.680.200 6.281.800 185.962.000 Cheltuieli curente 168.929.200 5.803.500 174.732.700  Cheltuieli de personal 96.444.000 - 96.444.000  Cheltuieli materiale şi servicii 72.485.200 5.803.500 78.288.700 Cheltuieli de capital 10.751.000 478.300 11.229.300din total cheltuieli: Cheltuieli privind ordinea publica 179.680.200 6.281.800 185.962.000  Partea a VI-a - Autorităţile publice 73.473 - 73.473 Cheltuieli curente 73.473 - 73.473  Subvenţii şi transferuri 73.473 - 73.473   Transferuri 73.473 - 73.473Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 73.473 - 73.473 Cheltuieli curente 73.473 - 73.473  Subvenţii şi transferuri 73.473 - 73.473   Transferuri 73.473 - 73.473   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 73.473 - 73.473din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 73.473 - 73.473  Partea a VII-a - Acţiuni economice 8.000 - 8.000 Cheltuieli de capital 8.000 - 8.000Alte acţiuni economice 8.000 - 8.000 Cheltuieli de capital 8.000 - 8.000din total cheltuieli: Rezerva de stat şi de mobilizare 8.000 - 8.000                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 202.056.120 8.551.400 210.607.520 Cheltuieli curente 188.523.662 7.862.500 196.386.162  Cheltuieli de personal 97.578.959 353.400 97.932.359  Cheltuieli materiale şi servicii 73.387.261 6.427.400 79.814.661  Subvenţii şi transferuri 17.557.442 1.081.700 18.639.142   Subvenţii pentru instituţiile publice 293.963 148.200 442.163   Transferuri 17.263.479 933.500 18.196.979 Cheltuieli de capital 13.532.458 688.900 14.221.358Învăţămînt 429.633 268.200 697.833 Cheltuieli curente 429.633 268.200 697.833  Cheltuieli de personal 274.324 68.200 342.524   Cheltuieli cu salariile 233.280 60.000 293.280   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 29.160 7.000 36.160   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 5.400 1.200 6.600   Deplasări, detaşări, transferări 6.484 - 6.484  Cheltuieli materiale şi servicii 155.309 200.000 355.309   Hrana 118.200 118.000 236.200   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 18.800 45.000 63.800   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 4.950 7.000 11.950   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 4.000 - 4.000   Reparaţii curente 8.459 30.000 38.459   Cărţi şi publicaţii 600 - 600   Alte cheltuieli 300 - 300Sănătate 1.749.045 919.700 2.668.745 Cheltuieli curente 1.607.387 709.100 2.316.487  Cheltuieli de personal 860.635 285.200 1.145.835   Cheltuieli cu salariile 673.540 245.200 918.740   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 154.350 35.000 189.350   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 30.900 5.000 35.900   Deplasări, detaşări, transferări 1.845 - 1.845  Cheltuieli materiale şi servicii 746.752 423.900 1.170.652   Hrana 51.650 100.000 151.650   Medicamente şi materiale sanitare 655.736 250.000 905.736   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 25.000 50.000 75.000   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 1.666 23.900 25.566   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 5.000 - 5.000   Reparaţii curente 2.500 - 2.500   Cărţi şi publicaţii 100 - 100   Alte cheltuieli 5.100 - 5.100 Cheltuieli de capital 141.658 210.600 352.258  Investiţii ale instituţiilor publice 141.658 210.600 352.258Cultura şi arta 23.042 12.500 35.542 Cheltuieli curente 23.042 12.500 35.542  Subvenţii şi transferuri 23.042 12.500 35.542   Subvenţii pentru instituţiile publice 23.042 12.500 35.542Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari sialte persoane 17.190.006 933.500 18.123.506 Cheltuieli curente 17.190.006 933.500 18.123.506  Subvenţii şi transferuri 17.190.006 933.500 18.123.506   Transferuri 17.190.006 933.500 18.123.506Activitatea sportiva şi de tineret 270.921 135.700 406.621 Cheltuieli curente 270.921 135.700 406.621  Subvenţii şi transferuri 270.921 135.700 406.621   Subvenţii pentru instituţiile publice 270.921 135.700 406.621Gospodărie comunală şi locuinţe 2.631.800 - 2.631.800 Cheltuieli de capital 2.631.800 - 2.631.800  Investiţii ale instituţiilor publice 2.631.800 - 2.631.800Ordinea publică 179.680.200 6.281.800 185.962.000 Cheltuieli curente 168.929.200 5.803.500 174.732.700  Cheltuieli de personal 96.444.000 - 96.444.000  Cheltuieli materiale şi servicii 72.485.200 5.803.500 78.288.700 Cheltuieli de capital 10.751.000 478.300 11.229.300  Investiţii ale instituţiile publice 10.751.000 478.300 11.229.300Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 73.473 - 73.473 Cheltuieli curente 73.473 - 73.473  Subvenţii şi transferuri 73.473 - 73.473   Transferuri 73.473 - 73.473   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 73.473 - 73.473Alte acţiuni economice 8.000 - 8.000 Cheltuieli de capital 8.000 - 8.000  Investiţii ale instituţiilor publice 8.000 - 8.000-------------------------------------------------------------------------------   I Program aprobat   II Influente   III Program rectificat       VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE      finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget                                                                - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                                       Program 1993      Instituţia publica ----------------------------------------                                         Venituri Subvenţii Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------Cultura şi arta I 2.002 23.042 25.044                                     II 2 12.500 12.502                                    III 2.004 35.542 37.546 - Ansamblul Artistic "Ciocîrlia" I 2.002 23.042 25.044                                     II 2 12.500 12.502                                    III 2.004 35.542 37.546Activitatea sportiva şi de tineret I 235.000 270.921 505.921                                     II 5.000 135.700 140.700                                    III 240.000 406.621 646.621 - Clubul sportiv "Dinamo" I 235.000 270.921 505.921                                     II 5.000 135.700 140.700                                    III 240.000 406.621 646.621------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/27 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                          Program Program       Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                            1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                     0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 24.662.991 1.958.500 26.621.491 Cheltuieli curente 19.386.548 1.555.200 20.941.748  Cheltuieli de personal 12.327.812 1.522.500 13.850.312  Cheltuieli materiale şi servicii 5.513.963 1.800 5.515.763  Subvenţii şi transferuri 1.544.773 30.900 1.575.673   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600*) 8.800 224.400*)   Transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273 Cheltuieli de capital 5.276.443 403.300 5.679.743  Partea I - Cheltuieli social-culturale 2.233.327 393.700 2.727.027 Cheltuieli curente 1.587.436 42.600 1.630.036  Cheltuieli de personal 121.140 18.700 139.840  Cheltuieli materiale şi servicii 137.123 1.800 138.923  Subvenţii şi transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273   Transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273 Cheltuieli de capital 745.891 351.100 1.096.991Sănătate 1.004.154 371.600 1.375.754 Cheltuieli curente 258.263 20.500 278.763  Cheltuieli de personal 121.140 18.700 139.840  Cheltuieli materiale şi servicii 137.123 1.800 139.923 Cheltuieli de capital 745.891 351.100 1.096.991din total cheltuieli: Alte instituţii şi acţiuni sanitare 1.004.154 371.600 1.375.754Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militarisi alte persoane 1.329.173 22.100 1.351.273 Cheltuieli curente 1.329.173 22.100 1.351.273  Subvenţii şi transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273   Transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273din total cheltuieli: Pensii militari 1.326.153 22.020 1.348.173 Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii 3.020 80 3.100  Partea a III-a - Gospodărie comunală                   şi locuinţe 1.437.730 122.200 1.559.930Gospodărie comunală şi locuinţe 1.437.730 122.200 1.559.930 Cheltuieli de capital 1.437.730 122.200 1.559.930din total cheltuieli: Locuinţe 1.437.730 122.200 1.559.930  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 20.891.934 1.442.600 23.334.534 Cheltuieli curente 17.799.112 1.512.600 19.311.712  Cheltuieli de personal 12.206.672 1.503.800 13.710.472  Cheltuieli materiale şi servicii 5.376.840 - 5.376.840  Subvenţii şi transferuri 215.600 8.800 224.400   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600*) 8.800 224.400*) Cheltuieli de capital 3.092.822 -70.000 3.022.822Alte acţiuni 20.891.934 1.442.600 22.334.534 Cheltuieli curente 17.799.112 1.512.600 19.311.712  Cheltuieli de personal 12.206.672 1.503.800 13.710.472  Cheltuieli materiale şi servicii 5.376.840 - 5.376.840  Subvenţii şi transferuri 215.600 8.800 224.400   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600*) 8.800 224.400*) Cheltuieli de capital 3.092.822 -70.000 3.022.822din total cheltuieli: Alte cheltuieli 20.891.934 1.442.600 22.334.534             DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 24.662.991 1.958.500 26.621.491 Cheltuieli curente 19.386.548 1.555.200 20.941.748  Cheltuieli de personal 12.327.812 1.522.500 13.850.312  Cheltuieli materiale şi servicii 5.513.963 1.800 5.515.763  Subvenţii şi transferuri 1.544.773 30.900 1.575.673   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600*) 8.800 224.400*)   Transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273 Cheltuieli de capital 5.276.443 403.300 5.679.743Sănătate 1.004.154 371.600 1.375.754 Cheltuieli curente 258.263 20.500 278.763  Cheltuieli de personal 121.140 18.700 139.840   Cheltuieli cu salariile 108.160 17.500 125.660   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 5.000 1.000 6.000   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 1.100 200 1.300   Deplasări, detaşări, transferări 6.880 - 6.880  Cheltuieli materiale şi servicii 137.123 1.800 138.923   Hrana 20.000 200 20.200   Medicamente şi materiale sanitare 76.123 200 76.323   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 5.000 1.400 6.400   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 10.000 - 10.000   Reparaţii curente 25.000 - 25.000   Alte cheltuieli 1.000 - 1.000 Cheltuieli de capital 745.891 351.100 1.096.991  Investiţii ale instituţiilor publice 745.891 351.100 1.096.991Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari sialte persoane 1.329.173 22.100 1.351.273 Cheltuieli curente 1.329.173 22.100 1.351.273  Subvenţii şi transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273   Transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273Gospodărie comunală şi locuinţe 1.437.730 122.200 1.559.930 Cheltuieli de capital 1.437.730 122.200 1.559.930  Investiţii ale instituţiilor publice 1.437.730 122.200 1.559.930Alte acţiuni 20.891.934 1.442.600 22.334.534 Cheltuieli curente 17.799.112 1.512.600 19.311.712  Cheltuieli de personal 12.206.672 1.503.800 13.710.472  Cheltuieli materiale şi servicii 5.376.840 - 5.376.840  Subvenţii şi transferuri 215.600 8.800 224.400   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600*) 8.800 224.400*) Cheltuieli de capital 3.092.822 -70.000 3.022.822  Investiţii ale instituţiilor publice 3.092.822 -70.000 3.022.822------------------------------------------------------------------------------------------ Notă *) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif. Anexa 1 b/28 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNEBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                              - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                         Program Program       Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                          1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 31.009.957 -688.100 30.321.757 Cheltuieli curente 29.282.857 -1.188.100 28.094.757  Cheltuieli de personal 15.026.636 -1.237.000 13.789.636  Cheltuieli materiale şi servicii 12.369.065 - 12.369.065  Subvenţii şi transferuri 1.887.156 48.900 1.936.056   Subvenţii pentru instituţiile publice 699.650 48.900 748.550   Transferuri 1.187.506 - 1.187.506 Cheltuieli de capital 1.727.000 500.000 2.227.000  Partea I - Cheltuieli social-culturale 1.010.151 48.900 1.059.051 Cheltuieli curente 1.010.151 48.900 1.059.051  Cheltuieli de personal 16.436 - 16.436  Cheltuieli materiale şi servicii 174.065 - 174.065  Subvenţii şi transferuri 819.650 48.900 868.550   Subvenţii pentru instituţiile publice 699.650 48.900 748.550   Transferuri 120.000 - 120.000Învăţămînt 310.501 - 310.501 Cheltuieli curente 310.501 - 310.501  Cheltuieli de personal 16.436 - 16.436  Cheltuieli materiale şi servicii 174.065 - 174.065  Subvenţii şi transferuri 120.000 - 120.000   Transferuri 120.000 - 120.000din total cheltuieli: Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ - - -Cultura şi arta 699.650 48.900 748.550 Cheltuieli curente 699.650 48.900 748.550  Subvenţii şi transferuri 699.650 48.900 748.550  Subvenţii pentru instituţiile publice 699.650 48.900 748.550din total cheltuieli: Alte instituţii şi acţiuni de cultura si arta 699.650 48.900 748.550  Partea a VI-a - Autorităţile publice 29.997.906 -737.000 29.260.906 Cheltuieli curente 28.270.906 -1.237.000 27.033.906  Cheltuieli de personal 15.010.200 -1.237.000 13.773.200  Cheltuieli materiale şi servicii 12.193.200 - 12.193.200  Subvenţii şi transferuri 1.067.506 - 1.067.506   Transferuri 1.067.506 - 1.067.506 Cheltuieli de capital 1.727.000 500.000 2.227.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 29.997.906*) -737.000 29.260.906*) Cheltuieli curente 28.270.906 -1.237.000 27.033.906  Cheltuieli de personal 15.010.200 -1.237.000 13.773.200  Cheltuieli materiale şi servicii 12.193.200 - 12.193.200  Subvenţii şi transferuri 1.067.506 - 1.067.506   Transferuri 1.067.506 - 1.067.506   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 1.067.506 - 1.067.506 Cheltuieli de capital 1.727.000 500.000 2.227.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 29.997.906 -737.000 29.260.906  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 1.800 - 1.800 Cheltuieli curente 1.800 - 1.800  Cheltuieli materiale şi servicii 1.800 - 1.800Alte acţiuni 1.800 - 1.800 Cheltuieli curente 1.800 - 1.800  Cheltuieli materiale şi servicii 1.800 - 1.800din total cheltuieli: Centre şi oficii de calcul 1.800 - 1.800                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 31.009.857 -688.100 30.321.757 Cheltuieli curente 29.282.857 -1.188.100 28.094.757  Cheltuieli de personal 15.026.636 -1.237.000 13.789.636  Cheltuieli materiale şi servicii 12.369.065 - 12.369.065  Subvenţii şi transferuri 1.887.156 48.900 1.936.056   Subvenţii pentru instituţiile publice 699.650 48.900 748.550   Transferuri 1.187.506 - 1.187.506 Cheltuieli de capital 1.727.000 500.000 2.227.000Învăţămînt 310.501 - 310.501 Cheltuieli curente 310.501 - 310.501  Cheltuieli de personal 16.436 - 16.436   Cheltuieli cu salariile 12.589 - 12.589   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 3.122 - 3.122   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 725 - 725  Cheltuieli materiale şi servicii 174.065 - 174.065   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie  Subvenţii şi transferuri 120.000 - 120.000   Transferuri 120.000 - 120.000Cultura şi arta 699.650 48.900 748.550 Cheltuieli curente 699.650 48.900 748.550  Subvenţii şi transferuri 699.650 48.900 748.550   Subvenţii pentru instituţiile publice 699.650 48.900 748.550Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 29.997.906*) -737.000 29.260.906*) Cheltuieli curente 28.270.906 -1.237.000 27.033.906  Cheltuieli de personal 15.010.200 -1.237.000 13.773.200   Cheltuieli cu salariile 12.017.400 -951.500 11.065.900   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 473.000 -237.800 235.200   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 121.800 -47.700 74.100   Deplasări, detaşări, transferări 2.398.000 - 2.398.000  Cheltuieli materiale şi servicii 12.193.200 - 12.193.200   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 11.227.000 - 11.227.000   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 9.500 - 9.500   Reparaţii curente 387.000 - 387.000   Cărţi şi publicaţii 158.500 - 158.500   Alte cheltuieli 411.200 - 411.200  Subvenţii şi transferuri 1.067.506 - 1.067.506   Transferuri 1.067.506 - 1.067.506    Contribuţii şi cotizaţii la organisme    internaţionale 1.067.506 - 1.067.506 Cheltuieli de capital 1.727.000 500.000 2.227.000  Investiţii ale instituţiilor publice 1.727.000 500.000 2.227.000Alte acţiuni 1.800 - 1.800 Cheltuieli curente 1.800 - 1.800  Cheltuieli materiale şi servicii 1.800 - 1.800   Alte cheltuieli 1.800 - 1.800----------------------------------------------------------------------------------------------    *) Cheltuielile de întreţinere şi funcţionare pe anul 1993 ale misiunilordiplomatice, înfiinţate în anul 1991 prin Decretul nr. 57/1991 şi în anul 1992prin decretele nr. 8 şi 80/1992, vor fi acoperite din sumele realizate pesteprevederile bugetare pe anul 1993 la taxele consulare stabilite de MinisterulAfacerilor Externe în suma de 3.600 milioane lei, respectiv 4,5 milioanedolari S.U.A.    Cheltuielile de întreţinere, funcţionare şi de capital aprobatereprezentanţelor diplomatice pe anul 1993, precum şi cheltuielile pentru plata,potrivit dispoziţiilor legale, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organismeinternaţionale, avizate de Ministerul Finanţelor, pot fi efectuate din taxeleconsulare sau alte venituri, încasate pe plan local, urmînd ca M.A.E. sa facăvărsămintele la buget din taxele consulare realizate, pe baza documentelorjustificative primite de la acestea.    I Program aprobat    II Influente    III Program rectificat       VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE      finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget                                                               - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                                    Program 1993         Instituţia publica ----------------------------------------                                         Venituri Subvenţii Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------Cultura şi arta I 16.800 699.650 716.450                                     II 15.800 48.900 64.700                                    III 32.600 748.550 781.150 - Fundaţia Culturală Romana I 16.800 699.650 716.450                                     II 15.800 48.900 64.700                                    III 32.600 748.550 781.150------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/29 MINISTERUL FINANŢELORBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                  - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                         Program Program          Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                          1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                    0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 50.195.593 4.932.000 55.127.593 Cheltuieli curente 41.637.993 532.000 42.169.993  Cheltuieli de personal 32.169.000 532.000 32.701.000  Cheltuieli materiale şi servicii 6.992.900 - 6.992.900  Subvenţii şi transferuri 2.476.093 - 2.476.093   Transferuri 2.476.093 - 2.476.093 Cheltuieli de capital 8.557.600 4.400.000 12.957.600  Partea a VI-a - Autorităţile publice 43.797.393 4.932.000 48.729.393 Cheltuieli curente 35.489.793 532.000 36.021.793  Cheltuieli de personal 27.428.700 532.000 27.960.700  Cheltuieli materiale şi servicii 5.700.000 - 5.700.000  Subvenţii şi transferuri 2.361.093 - 2.361.093   Transferuri 2.361.093 - 2.361.093 Cheltuieli de capital 8.307.600 4.400.000 12.707.600Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 43.797.393 4.932.000 48.729.393 Cheltuieli curente 35.489.793 532.000 36.021.793  Cheltuieli de personal 27.428.700 532.000 27.960.700  Cheltuieli materiale şi servicii 5.700.000 - 5.700.000  Subvenţii şi transferuri 2.361.093 - 2.361.093   Transferuri 2.361.093 - 2.361.093    Contribuţii şi cotizaţii la organisme    internaţionale 2.361.093 - 2.361.093 Cheltuieli de capital 8.307.600 - 12.707.600 Organele administraţiei publice centrale de specialitate 43.797.393 4.932.000 48.729.393  Partea a VII-a - Acţiuni economice 5.692.300 - 5.692.300 Cheltuieli curente 5.692.300 - 5.692.300  Cheltuieli de personal 4.492.300 4.492.300  Cheltuieli materiale şi servicii 1.200.000 - 1.200.000Alte acţiuni economice 5.692.300 - 5.692.300 Cheltuieli curente 5.692.300 - 5.692.300  Cheltuieli de personal 4.492.300 - 4.492.300  Cheltuieli materiale şi servicii 1.200.000 - 1.200.000Unităţi vamale 5.692.300 - 5.692.300  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 705.900 - 705.900 Cheltuieli curente 455.900 - 455.900  Cheltuieli de personal 248.000 - 248.000  Cheltuieli materiale şi servicii 92.900 - 92.900  Subvenţii şi transferuri 115.000 - 115.000   Transferuri 115.000 - 115.000 Cheltuieli de capital 250.000 - 250.000Alte acţiuni 705.900 - 705.900 Cheltuieli curente 455.900 - 455.900  Cheltuieli de personal 248.000 - 248.000  Cheltuieli materiale şi servicii 92.900 - 92.900  Subvenţii şi transferuri 115.000 - 115.000   Transferuri 115.000 - 115.000 Cheltuieli de capital 250.000 - 250.000din total cheltuieli: Centre şi oficii de calcul 590.900 - 590.900 Alte cheltuieli 115.000 - 115.000                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 50.195.593 4.932.000 55.127.593 Cheltuieli curente 41.637.993 532.000 42.169.993  Cheltuieli de personal 32.169.000 532.000 32.701.000  Cheltuieli materiale şi servicii 6.992.900 - 6.992.900  Subvenţii şi transferuri 2.476.093 - 2.476.093   Transferuri 2.476.093 - 2.476.093 Cheltuieli de capital 8.557.600 4.400.000 12.957.600Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 43.797.393 4.932.000 48.729.393 Cheltuieli curente 35.489.793 532.000 36.021.793  Cheltuieli de personal 27.428.700 532.000 27.960.700   Cheltuieli cu salariile 20.045.500 409.200 20.454.700   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 4.983.900 102.300 5.086.200   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 1.040.800 20.500 1.061.300   Deplasări, detaşări, transferări 1.358.500 - 1.358.500  Cheltuieli materiale şi servicii 5.700.000 - 5.700.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 1.240.000 - 1.240.000   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 640.000 - 640.000   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 640.000 - 640.000   Reparaţii curente 460.000 - 460.000   Cărţi şi publicaţii 2.800 - 2.800   Alte cheltuieli 2.717.200 - 2.717.200  Subvenţii şi transferuri 2.361.093 - 2.361.093   Transferuri 2.361.093 - 2.361.093    Contribuţii şi cotizaţii la organisme    internaţionale 2.361.093 - 2.361.093 Cheltuieli de capital 8.307.600 4.400.000 12.707.600  Investiţii ale instituţiilor publice 8.307.600 4.400.000 12.707.600Alte acţiuni economice 5.692.300 - 5.692.300 Cheltuieli curente 5.692.300 - 5.692.300  Cheltuieli de personal 4.492.300 - 4.492.300   Cheltuieli cu salariile 3.383.400 - 3.383.400   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 850.300 - 850.300   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 173.600 - 173.600   Deplasări, detaşări, transferări 85.000 - 85.000  Cheltuieli materiale şi servicii 1.200.000 - 1.200.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 410.000 - 410.000   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 12.200 - 12.200   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 401.300 - 401.300   Reparaţii curente 118.600 - 118.600   Cărţi şi publicaţii 140 - 140   Alte cheltuieli 257.760 - 257.760Alte acţiuni 705.900 - 705.900 Cheltuieli curente 455.900 - 455.900  Cheltuieli de personal 248.000 - 248.000   Cheltuieli cu salariile 188.700 - 188.700   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 47.200 - 47.200   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 9.600 - 9.600   Deplasări, detaşări, transferări 2.500 - 2.500  Cheltuieli materiale şi servicii 92.900 - 92.900   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 22.480 - 22.480   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 56.200 - 56.200   Reparaţii curente 130 - 130   Cărţi şi publicaţii 990 - 990   Alte cheltuieli 13.100 - 13.100  Subvenţii şi transferuri 115.000 - 115.000   Transferuri 115.000 - 115.000 Cheltuieli de capital 250.000 - 250.000  Investiţii ale instituţiilor publice 250.000 - 250.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/30 COMISIA NAŢIONALA DE PROGNOZĂBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                  - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                         Program Program     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                           1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                 0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 289.900 - 289.900 Cheltuieli curente 251.900 -3.000 248.900  Cheltuieli de personal 221.900 -3.000 218.900  Cheltuieli materiale şi servicii 30.000 - 30.000 Cheltuieli de capital 38.000 3.000 41.000  Partea a VI-a - Autorităţile publice 289.900 - 289.900 Cheltuieli curente 251.900 -3.000 248.900  Cheltuieli de personal 221.900 -3.000 218.900  Cheltuieli materiale şi servicii 30.000 - 30.000 Cheltuieli de capital 38.000 3.000 41.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 289.900 - 289.900 Cheltuieli curente 251.900 -3.000 248.900  Cheltuieli de personal 221.900 -3.000 248.900  Cheltuieli materiale şi servicii 30.000 - 30.000 Cheltuieli de capital 38.000 3.000 41.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 289.900 - 289.900                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 289.900 - 289.900 Cheltuieli curente 251.900 -3.000 248.900  Cheltuieli de personal 221.900 -3.000 218.900  Cheltuieli materiale şi servicii 30.000 - 30.000 Cheltuieli de capital 38.000 3.000 41.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 289.900 - 289.900 Cheltuieli curente 251.900 -3.000 248.900  Cheltuieli de personal 221.900 -3.000 218.900   Cheltuieli cu salariile 135.840 - 135.840   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 33.800 - 33.800   Cheltuieli pentru constituirea fondu-   lui pentru plata ajutorului de şomaj 6.720 - 6.720   Deplasări, detaşări, transferări 45.540 -3.000 42.540  Cheltuieli materiale şi servicii 30.000 - 30.000   Drepturi cu caracter social 180 - 180   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 20.160 - 20.160   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 510 - 510   Reparaţii curente 840 - 840   Reparaţii capitale 180 - 180   Cărţi şi publicaţii 6.280 - 6.280   Alte cheltuieli 1.850 - 1.850 Cheltuieli de capital 38.000 3.000 41.000  Investiţii ale instituţiilor publice 38.000 3.000 41.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/31 ACADEMIA ROMÂNĂBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                  - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                         Program Program    Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                           1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 7.842.544 153.000 7.995.544 Cheltuieli curente 7.658.944 141.000 7.799.944  Cheltuieli de personal 5.406.164 - 5.406.164  Cheltuieli materiale şi servicii 2.250.250 141.000 2.391.250  Subvenţii şi transferuri 2.530 - 2.530   Transferuri 2.530 - 2.530 Cheltuieli de capital 183.600 12.000 195.600  Partea I - Cheltuieli social-culturale 373.720 22.000 395.720 Cheltuieli curente 373.720 22.000 395.720  Cheltuieli de personal 107.640 - 107.640  Cheltuieli materiale şi servicii 263.550 22.000 285.550  Subvenţii şi transferuri 2.530 - 2.530   Transferuri 2.530 - 2.530Cultura şi arta 371.190 22.000 393.190 Cheltuieli curente 371.190 22.000 393.190  Cheltuieli de personal 107.640 - 107.640  Cheltuieli materiale şi servicii 263.550 22.000 285.550din total cheltuieli: Alte instituţii şi acţiuni de cultura şi arta 371.190 22.000 393.190Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militarisi alte persoane 2.530 - 2.530 Cheltuieli curente 2.530 - 2.530  Subvenţii şi transferuri 2.530 - 2.530   Transferuri 2.530 - 2.530din total cheltuieli: Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii 2.530 - 2.530  Partea a VII-a - Acţiuni economice 7.468.824 131.000 7.599.824 Cheltuieli curente 7.285.224 119.000 7.404.224  Cheltuieli de personal 5.298.524 - 5.298.524  Cheltuieli materiale şi servicii 1.986.700 119.000 2.105.700 Cheltuieli de capital 183.600 12.000 195.600Cercetare ştiinţifică 7.468.824 131.000 7.599.824 Cheltuieli curente 7.285.224 119.000 7.404.224  Cheltuieli de personal 5.298.524 - 5.298.524  Cheltuieli materiale şi servicii 1.986.700 119.000 2.105.700 Cheltuieli de capital 183.600 12.000 195.600din total cheltuieli: Unităţi de cercetare 5.844.800 102.515 5.947.315  Alte instituţii şi acţiuni pentrucercetare ştiinţifică 1.624.024 28.485 1.652.509                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI II. CHELTUIELI - TOTAL 7.842.544 153.000 7.995.544Cheltuieli curente 7.658.944 141.000 7.799.944 Cheltuieli de personal 5.406.164 - 5.406.164 Cheltuieli materiale şi servicii 2.250.250 141.000 2.391.250 Subvenţii şi transferuri 2.530 - 2.530  Transferuri 2.530 - 2.530Cheltuieli de capital 183.600 12.000 195.600Cultura şi arta 371.190 22.000 393.190  Cheltuieli curente 371.190 22.000 393.190  Cheltuieli de personal 107.640 - 107.640   Cheltuieli cu salariile 82.610 - 82.610   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 20.660 - 20.660   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 4.110 - 4.110   Deplasări, detaşări, transferări 260 - 260  Cheltuieli materiale şi servicii 263.550 22.000 285.550   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 4.130 660 4.790   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 257.840 21.340 279.180   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 140 - 140   Reparaţii curente 280 - 280   Cărţi şi publicaţii 230 - 230   Alte cheltuieli 930 - 930Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari sialte persoane 2.530 - 2.530 Cheltuieli curente 2.530 - 2.530  Subvenţii şi transferuri 2.530 - 2.530   Transferuri 2.530 - 2.530Cercetare ştiinţifică 7.468.824 131.000 7.599.824 Cheltuieli curente 7.285.224 119.000 7.404.224  Cheltuieli de personal 5.298.524 - 5.298.524   Cheltuieli cu salariile 3.945.870 - 3.945.870   Contribuţii pentru asigurări soci-   ale de stat 986.560 - 986.560   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 197.270 - 197.270   Deplasări, detaşări, transferări 168.824 - 168.824  Cheltuieli materiale şi servicii 1.986.700 119.000 2.105.700   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 445.500 26.685 472.185   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 370.400 22.186 392.586   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 5.600 335 5.935   Reparaţii curente 45.600 2.731 48.331   Reparaţii capitale 695.000 41.630 736.630   Cărţi şi publicaţii 184.400 11.045 195.445   Alte cheltuieli 240.200 14.388 254.588Cheltuieli de capital 183.600 12.000 195.600   Investiţii ale instituţiilor publice 183.600 12.000 195.600------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/32 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTEBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------   Denumirea indicatorilor Program Influente Program rec-                                       an 1993 tificat pe                                                                 anul 1993-------------------------------------------------------------------------------           0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------   II. CHELTUIELI - TOTAL 6.874.419 175.000 7.049.419Cheltuieli curente 6.872.419 175.000 7.047.419 Cheltuieli de personal 6.227.119 25.000 6.252.119 Cheltuieli materiale şi servicii 12.100 - 12.100  Subvenţii şi transferuri 633.200 150.000 783.200  Transferuri 633.200 150.000 783.200Cheltuieli de capital 2.000 - 2.000  Partea I - Cheltuieli social-culturale 48.619 25.000 73.619Cheltuieli curente 48.619 25.000 73.619 Cheltuieli de personal 48.619 25.000 73.619Învăţămînt 48.619 25.000 73.619 Cheltuieli curente 48.619 25.000 73.619  Cheltuieli de personal 48.619 25.000 73.619 Învăţămînt superior 48.619 25.000 73.619  Partea a VI-a - Autorităţile publice 88.800 - 88.800 Cheltuieli curente 86.800 - 86.800  Cheltuieli de personal 74.700 - 74.700  Cheltuieli materiale şi servicii 12.100 - 12.100 Cheltuieli de capital 2.000 - 2.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 88.800 - 88.800 Cheltuieli curente 86.800 - 86.800  Cheltuieli de personal 74.700 - 74.700  Cheltuieli materiale şi servicii 12.100 - 12.100 Cheltuieli de capital 2.000 - 2.000 Organele administraţiei publice cen- trale de specialitate 88.800 - 88.800   Partea a VIII-a - Alte acţiuni 6.737.000 150.000 6.887.000 Cheltuieli curente 6.737.000 150.000 6.887.000  Cheltuieli de personal 6.103.800 - 6.103.800  Subvenţii şi transferuri 633.200 150.000 783.200   Transferuri 633.200 150.000 783.200Alte acţiuni 6.737.000 150.000 6.887.000 Cheltuieli curente 6.737.000 150.000 6.887.000  Cheltuieli de personal 6.103.800 - 6.103.800  Subvenţii şi transferuri 633.200 150.000 783.200   Transferuri 633.200 150.000 783.200 Culte religioase 6.737.000 150.000 6.887.000                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI II. CHELTUIELI - TOTAL 6.874.419 175.000 7.049.419Cheltuieli curente 6.872.419 175.000 7.047.419  Cheltuieli de personal 6.227.119 25.000 6.252.119  Cheltuieli materiale şi servicii 12.100 - 12.100  Subvenţii şi transferuri 633.200 150.000 783.200   Transferuri 633.200 150.000 783.200Cheltuieli de capital 2.000 - 2.000Învăţămînt 48.619 25.000 73.619 Cheltuieli curente 48.619 25.000 73.619  Cheltuieli de personal 48.619 25.000 73.619   Cheltuieli cu salariile 37.376 19.230 56.606   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 9.319 4.808 14.127   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de    şomaj 1.924 962 2.886Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 88.800 - 88.800 Cheltuieli curente 86.800 - 86.800  Cheltuieli de personal 74.700 - 74.700   Cheltuieli cu salariile 49.800 - 49.800   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 12.500 - 12.500   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 2.400 - 2.400   Deplasări, detaşări, transferări 10.000 - 10.000  Cheltuieli materiale şi servicii 12.100 - 12.100   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 8.700 - 8.700   Materiale şi prestări de servicii   cu caracter funcţional 600 - 600   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 300 - 300   Reparaţii curente 1.000 - 1.000   Reparaţii capitale 700 - 700   Cărţi şi publicaţii 360 - 360   Alte cheltuieli 440 - 440 Cheltuieli de capital 2.000 - 2.000   Investiţii ale instituţiilor publice 2.000 - 2.000Alte acţiuni 6.737.000 150.000 6.887.000 Cheltuieli curente 6.737.000 150.000 6.887.000  Cheltuieli de personal 6.103.800 - 6.103.800   Cheltuieli cu salariile 4.683.700 - 4.683.700   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 1.168.400 - 1.168.400   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 251.700 - 251.700  Subvenţii şi transferuri 633.200 150.000 783.200   Transferuri 633.200 150.000 783.200------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/33 OFICIUL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILORBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                  - mii lei --------------------------------------------------------------------------------     Denumirea indicatorilor Program Influente Program                                          an rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------           0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------   II. CHELTUIELI -TOTAL 1.240.036 - 1.240.036 Cheltuieli curente 1.084.536 - 1.084.536  Cheltuieli de personal 952.400 - 952.400  Cheltuieli materiale şi servicii 131.900 - 131.900  Subvenţii şi transferuri 236 - 236   Transferuri 236 - 236 Cheltuieli de capital 155.500 - 155.500  Partea a VI-a - Autorităţile publice 1.240.036 - 1.240.036 Cheltuieli curente 1.084.536 - 1.084.536  Cheltuieli de personal 952.400 - 952.400  Cheltuieli materiale şi servicii 131.900 - 131.900  Subvenţii şi transferuri 236 - 236   Transferuri 236 - 236 Cheltuieli de capital 155.500 - 155.500Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 1.240.036 - 1.240.036 Cheltuieli curente 1.084.536 - 1.084.536  Cheltuieli de personal 952.400 - 952.400  Cheltuieli materiale şi servicii 131.900 - 131.900  Subvenţii şi transferuri 236 - 236   Transferuri 236 - 236   Contribuţii şi cotizaţii la orga-   nisme internaţionale 236 - 236Cheltuieli de capital 155.500 - 155.500din total cheltuieli:Organele administraţiei publice cen-trale de specialitate 1.240.036 - 1.240.036                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI II. CHELTUIELI - TOTAL 1.240.036 - 1.240.036 Cheltuieli curente 1.084.536 - 1.084.536  Cheltuieli de personal 952.400 - 952.400  Cheltuieli materiale şi servicii 131.900 - 131.900  Subvenţii şi transferuri 236 - 236   Transferuri 236 - 236 Cheltuieli de capital 155.500 - 155.500Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 1.240.036 - 1.240.036 Cheltuieli curente 1.084.536 - 1.084.536  Cheltuieli de personal 952.400 - 952.400   Cheltuieli cu salariile 630.320 - 630.320   Contribuţii pentru asigurări   sociale de stat 159.140 - 159.140   Cheltuieli pentru constituirea fon-   dului pentru plata ajutorului de   şomaj 33.680 - 33.680   Deplasări, detaşări, transferări 129.260 - 129.260  Cheltuieli materiale şi servicii 131.900 - 131.900   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 66.900 - 66.900   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 3.550 - 3.550   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 4.050 - 4.050   Reparaţii curente 13.500 - 13.500   Reparaţii capitale 14.000 - 14.000   Cărţi şi publicaţii 2.200 - 2.200   Alte cheltuieli 27.700 - 27.700  Subvenţii şi transferuri 236 - 236   Transferuri 236 - 236   Contribuţii şi cotizaţii la organis-   me internaţionale 236 - 236 Cheltuieli de capital 155.500 - 155.500   Investiţii ale instituţiilor publice 155.500 - 155.500------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/34 COMISIA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------       Denumirea indicatorilor Program Influente Program                                          an rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------               0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------   II. CHELTUIELI -TOTAL 92.100 -8.000 84.100 Cheltuieli curente 92.100 -8.000 84.100  Cheltuieli de personal 78.300 -8.000 70.300  Cheltuieli materiale şi servicii 13.800 - 13.800    Partea a VI-a - Autorităţile publice 92.100 -8.000 84.100 Cheltuieli curente 92.100 -8.000 84.100  Cheltuieli de personal 78.300 -8.000 70.300  Cheltuieli materiale şi servicii 13.800 - 13.800Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 92.100 -8.000 84.100 Cheltuieli curente 92.100 -8.000 84.100  Cheltuieli de personal 78.300 -8.000 70.300  Cheltuieli materiale şi servicii 13.800 - 13.800din total cheltuieli: Organele administraţiei publice cen- trale de specialitate 92.100 -8.000 84.100                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI II. CHELTUIELI - TOTAL 92.100 -8.000 84.100 Cheltuieli curente 92.100 -8.000 84.100  Cheltuieli de personal 78.300 -8.000 70.300  Cheltuieli materiale şi servicii 13.800 - 13.800Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 92.100 -8.000 84.100 Cheltuieli curente 92.100 -8.000 84.100  Cheltuieli de personal 78.300 -8.000 70.300   Cheltuieli cu salariile 39.400 -4.400 35.000   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 10.000 -1.250 8.750   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 2.100 -350 1.750   Deplasări, detaşări, transferări 26.800 -2.000 24.800  Cheltuieli materiale şi servicii 13.800 - 13.800   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 4.390 - 4.390   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 6.070 - 6.070   Obiecte de inventar de mica valoare sau   scurta durata şi echipament 250 - 250   Reparaţii curente 850 - 850   Cărţi şi publicaţii 200 - 200   Alte cheltuieli 2.040 - 2.040------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/35 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Influente Program   Denumirea indicatorilor an rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             0 1 2 3------------------------------------------------------------------------------- II. CHELTUIELI - TOTAL 5.208.300 - 5.208.300 Cheltuieli curente 4.295.300 - 4.295.300  Cheltuieli de personal 3.201.200 - 3.201.200  Cheltuieli materiale şi servicii 1.094.100 - 1.094.100 Cheltuieli de capital 913.000 - 913.000   Partea a VI-a - Autorităţile publice 5.208.300 - 5.208.300 Cheltuieli curente 4.295.300 - 4.295.300  Cheltuieli de personal 3.201.200 - 3.201.200  Cheltuieli materiale şi servicii 1.094.100 - 1.094.100 Cheltuieli de capital 913.000 - 913.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 5.208.300 - 5.208.300 Cheltuieli curente 4.295.300 - 4.295.300  Cheltuieli de personal 3.201.200 - 3.201.200  Cheltuieli materiale şi servicii 1.094.100 - 1.094.100 Cheltuieli de capital 913.000 - 913.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 5.208.300 - 5.208.300              DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI II. CHELTUIELI - TOTAL 5.208.300 - 5.208.300 Cheltuieli curente 4.295.300 - 4.295.300  Cheltuieli de personal 3.201.200 - 3.201.200  Cheltuieli materiale şi servicii 1.094.100 - 1.094.100 Cheltuieli de capital 913.000 - 913.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 5.208.300 - 5.208.300 Cheltuieli curente 4.295.300 - 4.295.300  Cheltuieli de personal 3.201.200 - 3.201.200   Cheltuieli cu salariile 2.354.700 - 2.354.700   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 582.700 - 582.700   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 121.300 - 121.300   Deplasări, detaşări, transferări 142.500 - 142.500  Cheltuieli materiale şi servicii 1.094.100 - 1.094.100   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 996.100 - 996.100   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 30.400 - 30.400   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 18.000 - 18.000   Reparaţii curente 30.400 - 30.400   Cărţi şi publicaţii 4.400 - 4.400   Alte cheltuieli 14.800 - 14.800 Cheltuieli de capital 913.000 - 913.000   Investiţii ale instituţiilor publice 913.000 - 913.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/36 AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTAREBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------           0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 401.000 - 401.000 Cheltuieli curente 398.400 - 398.400  Cheltuieli de personal 231.700 - 231.700  Cheltuieli materiale şi servicii 166.700 - 166.700 Cheltuieli de capital 2.600 - 2.600    Partea a VI-a - Autorităţile publice 376.700 - 376.700 Cheltuieli curente 376.700 - 376.700  Cheltuieli de personal 231.700 - 231.700  Cheltuieli materiale şi servicii 145.000 - 145.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 376.700 - 376.700Cheltuieli curente 376.700 - 376.700  Cheltuieli de personal 231.700 - 231.700  Cheltuieli materiale şi servicii 145.000 - 145.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centra- le de specialitate 376.700 - 376.700    Partea a VIII-a - Alte acţiuni 24.300 - 24.300 Cheltuieli curente 21.700 - 21.700  Cheltuieli materiale şi servicii 21.700 - 21.700 Cheltuieli de capital 2.600 - 2.600Alte acţiuni 24.300 - 24.300 Cheltuieli curente 21.700 - 21.700  Cheltuieli materiale şi servicii 21.700 - 21.700 Cheltuieli de capital 2.600 - 2.600din total cheltuieli: Centre şi oficii de calcul 24.300 - 24.300                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 401.000 - 401.000 Cheltuieli curente 398.400 - 398.400  Cheltuieli de personal 231.700 - 231.700  Cheltuieli materiale şi servicii 166.700 - 166.700 Cheltuieli de capital 2.600 - 2.600Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 376.700 - 376.700 Cheltuieli curente 376.700 - 376.700  Cheltuieli de personal 231.700 - 231.700   Cheltuieli cu salariile 107.300 - 107.300   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 27.200 - 27.200   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 5.200 - 5.200   Deplasări, detaşări, transferări 92.000 - 92.000  Cheltuieli materiale şi servicii 145.000 - 145.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 65.400 - 65.400   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 23.200 - 23.200   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 1.000 - 1.000   Reparaţii curente 4.000 - 4.000   Reparaţii capitale 600 - 600   Cărţi şi publicaţii 30.150 - 30.150   Alte cheltuieli 20.650 - 20.650Alte acţiuni 24.300 - 24.300 Cheltuieli curente 21.700 - 21.700  Cheltuieli materiale şi servicii 21.700 - 21.700   Alte cheltuieli 21.700 - 21.700 Cheltuieli de capital 2.600 - 2.600   Investiţii ale instituţiilor publice 2.600 - 2.600------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/37 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                        Program Program  Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------              0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------   II. CHELTUIELI - TOTAL 445.955 29.000 474.955 Cheltuieli curente 442.955 29.000 471.955  Cheltuieli de personal 308.300 29.000 337.300  Cheltuieli materiale şi servicii 100.900 - 100.900  Subvenţii şi transferuri 33.755 - 33.755   Transferuri 33.755 - 33.755Cheltuieli de capital 3.000 - 3.000 Partea a VI-a - Autorităţile publice 445.955 29.000 474.955 Cheltuieli curente 442.955 29.000 471.955  Cheltuieli de personal 308.300 29.000 337.300  Cheltuieli materiale şi servicii 100.900 - 100.900  Subvenţii şi transferuri 33.755 - 33.755   Transferuri 33.755 - 33.755 Cheltuieli de capital 3.000 - 3.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 445.955 29.000 474.955 Cheltuieli curente 442.955 29.000 471.955  Cheltuieli de personal 308.300 29.000 337.300  Cheltuieli materiale şi servicii 100.900 - 100.900  Subvenţii şi transferuri 33.755 33.755   Transferuri 33.755 33.755   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 33.755 - 33.755 Cheltuieli de capital 3.000 - 3.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 445.955 29.000 474.955                     DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 445.955 29.000 474.955 Cheltuieli curente 442.955 29.000 471.955  Cheltuieli de personal 308.300 29.000 337.300  Cheltuieli materiale şi servicii 100.900 - 100.900  Subvenţii şi transferuri 33.755 - 33.755   Transferuri 33.755 - 33.755 Cheltuieli de capital 3.000 - 3.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 445.955 29.000 474.955 Cheltuieli curente 442.955 29.000 471.955  Cheltuieli de personal 308.300 29.000 337.300   Cheltuieli cu salariile 190.620 22.300 212.920   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 47.100 5.500 52.600   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 9.380 1.200 10.580   Deplasări, detaşări, transferări 61.200 - 61.200  Cheltuieli materiale şi servicii 100.900 - 100.900   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 29.400 - 29.400   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 44.500 - 44.500   Obiecte de inventar de mica valoare sau   scurta durata şi echipament 3.100 - 3.100   Reparaţii curente 6.400 - 6.400   Reparaţii capitale 16.500 - 16.500   Cărţi şi publicaţii 120 - 120   Alte cheltuieli 880 - 880  Subvenţii şi transferuri 33.755 - 33.755   Transferuri 33.755 - 33.755   Contribuţii şi cotizaţii la organis-   me internaţionale 33.755 - 33.755 Cheltuieli de capital 3.000 - 3.000   Investiţii ale instituţiilor publice 3.000 - 3.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/38 INSTITUTUL ROMÂN DE STANDARDIZAREBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                  - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program    Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------            0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 324.072 8.000 332.072 Cheltuieli curente 320.072 8.000 328.072  Cheltuieli de personal 213.700 - 213.700  Cheltuieli materiale şi servicii 27.000 8.000 35.000  Subvenţii şi transferuri 79.372 - 79.372   Transferuri 79.372 - 79.372 Cheltuieli de capital 4.000 - 4.000  Partea a VI-a - Autorităţile publice 324.072 8.000 332.072 Cheltuieli curente 320.072 8.000 328.072  Cheltuieli de personal 213.700 - 213.700  Cheltuieli materiale şi servicii 27.000 8.000 35.000  Subvenţii şi transferuri 79.372 - 79.372   Transferuri 79.372 - 79.372 Cheltuieli de capital 4.000 - 4.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 324.072 8.000 332.072 Cheltuieli curente 320.072 8.000 328.072  Cheltuieli de personal 213.700 - 213.700  Cheltuieli materiale şi servicii 27.000 8.000 35.000  Subvenţii şi transferuri 79.372 - 79.372   Transferuri 79.372 - 79.372   Contribuţii şi cotizaţii la organis-   me internaţionale 79.372 - 79.372 Cheltuieli de capital 4.000 - 4.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 324.072 8.000 332.072              DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 324.072 8.000 332.072 Cheltuieli curente 320.072 8.000 328.072  Cheltuieli de personal 213.700 - 213.700  Cheltuieli materiale şi servicii 27.000 8.000 35.000  Subvenţii şi transferuri 79.372 - 79.372   Transferuri 79.372 - 79.372 Cheltuieli de capital 4.000 - 4.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 324.072 8.000 332.072 Cheltuieli curente 320.072 8.000 328.072  Cheltuieli de personal 213.700 - 213.700   Cheltuieli cu salariile 132.040 - 132.040   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 32.700 - 32.700   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 6.560 - 6.560   Deplasări, detaşări, transferări 42.400 - 42.400  Cheltuieli materiale şi servicii 27.000 8.000 35.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 19.440 8.000 27.440   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 1.310 - 1.310  Obiecte de inventar de mica valoare sau  scurta durata şi echipament 570 - 570   Reparaţii curente 2.330 - 2.330   Reparaţii capitale 1.620 - 1.620   Cărţi şi publicaţii 810 - 810   Alte cheltuieli 920 - 920  Subvenţii şi transferuri 79.372 - 79.372   Transferuri 79.372 - 79.372   Contribuţii şi cotizaţii la organis-   me internaţionale 79.372 - 79.372 Cheltuieli de capital 4.000 - 4.000   Investiţii ale instituţiilor publice 4.000 - 4.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/39 CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                  - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 845.800 38.700 884.500 Cheltuieli curente 774.940 23.900 798.840  Cheltuieli de personal 171.870 21.000 192.870  Cheltuieli materiale şi servicii 68.670 2.900 71.570  Subvenţii şi transferuri 534.400 - 534.400   Subvenţii pe produse şi activităţi 534.400 - 534.400 Cheltuieli de capital 70.860 14.800 85.660   Partea I - Cheltuieli social-culturale 790.300 38.700 829.000 Cheltuieli curente 719.440 23.900 743.340  Cheltuieli de personal 137.870 21.000 158.870  Cheltuieli materiale şi servicii 47.170 2.900 50.070  Subvenţii şi transferuri 534.400 - 534.400  Subvenţii pe produse şi activităţi 534.400 - 534.400 Cheltuieli de capital 70.860 14.800 85.660Cultura şi arta 790.300 38.700 829.000 Cheltuieli curente 719.440 23.900 743.340  Cheltuieli de personal 137.870 21.000 158.870  Cheltuieli materiale şi servicii 47.170 2.900 50.070  Subvenţii şi transferuri 534.400 - 534.400   Subvenţii pe produse şi activităţi 534.400 - 534.400 Cheltuieli de capital 70.860 14.800 85.660din total cheltuieli: Alte instituţii şi acţiuni de cultura şi arta 790.300 38.700 829.000  Partea a VI-a - Autorităţile publice 55.500 - 55.500 Cheltuieli curente 55.500 - 55.500  Cheltuieli de personal 34.000 - 34.000  Cheltuieli materiale şi servicii 21.500 - 21.500Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 55.500 - 55.500 Cheltuieli curente 55.500 - 55.500  Cheltuieli de personal 34.000 - 34.000  Cheltuieli materiale şi servicii 21.500 - 21.500din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 55.500 - 55.500                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 845.800 38.700 884.500 Cheltuieli curente 774.940 23.900 798.840  Cheltuieli de personal 171.870 21.000 192.870  Cheltuieli materiale şi servicii 68.670 2.900 71.570  Subvenţii şi transferuri 534.400 - 534.400   Subvenţii pe produse şi activităţi 534.400 - 534.400 Cheltuieli de capital 70.860 14.800 85.660Cultura şi arta 790.300 38.700 829.000 Cheltuieli curente 719.440 23.900 743.340  Cheltuieli de personal 137.870 21.000 158.870   Cheltuieli cu salariile 86.720 14.970 101.690   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 21.700 3.740 25.440   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 4.340 750 5.090   Deplasări, detaşări, transferări 25.110 1.540 26.650  Cheltuieli materiale şi servicii 47.170 2.900 50.070  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie 6.760 950 7.710  Materiale şi prestări de servicii cu  caracter funcţional 32.070 1.470 33.540   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 300 20 320   Reparaţii curente 3.200 300 3.500   Reparaţii capitale 2.800 80 2.880   Cărţi şi publicaţii 300 20 320   Alte cheltuieli 1.740 60 1.800  Subvenţii şi transferuri 534.400 - 534.400   Subvenţii pe produse şi activităţi 534.400 - 534.400 Cheltuieli de capital 70.860 14.800 85.660   Investiţii ale instituţiilor publice 70.860 14.800 85.660Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 55.500 - 55.500 Cheltuieli curente 55.500 - 55.500  Cheltuieli de personal 34.000 - 34.000   Cheltuieli cu salariile 22.280 - 22.280   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 5.620 - 5.620   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 1.180 - 1.180   Deplasări, detaşări, transferări 4.920 - 4.920  Cheltuieli materiale şi servicii 21.500 - 21.500   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 9.850 - 9.850   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 5.115 - 5.115   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 665 - 665   Reparaţii curente 4.085 - 4.085   Alte cheltuieli 1.785 - 1.785------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/40 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ "ROMPRES"BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                 - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 1.070.300 34.800 1.105.100 Cheltuieli curente 952.300 32.300 984.600  Cheltuieli de personal 591.290 10.000 601.290  Cheltuieli materiale şi servicii 361.010 22.300 383.310 Cheltuieli de capital 118.000 2.500 120.500  Partea I - Cheltuieli social-culturale 1.070.300 34.800 1.105.100 Cheltuieli curente 952.300 32.300 984.600  Cheltuieli de personal 591.290 10.000 601.290  Cheltuieli materiale şi servicii 361.010 22.300 383.310 Cheltuieli de capital 118.000 2.500 120.500Cultura şi arta 1.070.300 34.800 1.105.100 Cheltuieli curente 952.300 32.300 984.600  Cheltuieli de personal 591.290 10.000 601.290  Cheltuieli materiale şi servicii 361.010 22.300 383.310 Cheltuieli de capital 118.000 2.500 120.500din total cheltuieli: Alte instituţii şi acţiuni de cultura şi arta 1.070.300 34.800 1.105.100                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 1.070.300 34.800 1.105.100 Cheltuieli curente 952.300 32.300 984.600  Cheltuieli de personal 591.290 10.000 601.290  Cheltuieli materiale şi servicii 361.010 22.300 383.310 Cheltuieli de capital 118.000 2.500 120.500Cultura şi arta 1.070.300 34.800 1.105.100 Cheltuieli curente 952.300 32.300 984.600  Cheltuieli de personal 591.290 10.000 601.290   Cheltuieli cu salariile 389.540 6.500 396.040   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 97.410 1.625 99.035   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 19.500 325 19.825   Deplasări, detaşări, transferări 84.840 1.550 86.390  Cheltuieli materiale şi servicii 361.010 22.300 383.310   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 44.380 22.300 66.680   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 274.240 - 274.240   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 1.270 - 1.270   Reparaţii curente 13.600 - 13.600   Reparaţii capitale 3.000 - 3.000   Cărţi şi publicaţii 22.440 - 22.440   Alte cheltuieli 2.080 - 2.080 Cheltuieli de capital 118.000 2.500 120.500   Investiţii ale instituţiilor publice 118.000 2.500 120.500------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/41 AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU PRIVATIZARE ŞI DEZVOLTAREAÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCIIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 661.200 -38.000 623.200 Cheltuieli curente 649.200 -26.000 623.200  Cheltuieli de personal 529.200 -38.000 491.200  Cheltuieli materiale şi servicii 120.000 12.000 132.000 Cheltuieli de capital 12.000 -12.000 -  Partea a VI-a - Autorităţile publice 661.200 -38.000 623.200 Cheltuieli curente 649.200 -26.000 623.200  Cheltuieli de personal 529.200 -38.000 491.200  Cheltuieli materiale şi servicii 120.000 12.000 132.000 Cheltuieli de capital 12.000 -12.000 -Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 661.200 -38.000 623.200 Cheltuieli curente 649.200 -26.000 623.200  Cheltuieli de personal 529.200 -38.000 491.200  Cheltuieli materiale şi servicii 120.000 12.000 132.000 Cheltuieli de capital 12.000 -12.000 -din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 661.200 -38.000 623.200                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 661.200 -38.000 623.200 Cheltuieli curente 649.200 -26.000 623.200  Cheltuieli de personal 529.200 -38.000 491.200  Cheltuieli materiale şi servicii 120.000 12.000 132.000 Cheltuieli de capital 12.000 -12.000 -Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 661.200 -38.000 623.200 Cheltuieli curente 649.200 -26.000 623.200  Cheltuieli de personal 529.200 -38.000 491.200   Cheltuieli cu salariile 366.250 -29.000 337.250   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 89.300 -7.000 82.300   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 17.450 -2.000 15.450   Deplasări, detaşări, transferări 56.200 - 56.200  Cheltuieli materiale şi servicii 120.000 12.000 132.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 53.800 12.000 65.800   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 19.200 - 19.200   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 1.100 - 1.100   Reparaţii curente 3.600 - 3.600   Reparaţii capitale 850 - 850   Cărţi şi publicaţii 25.000 - 25.000   Alte cheltuieli 16.450 - 16.450 Cheltuieli de capital 12.000 -12.000 -   Investiţii ale instituţiilor publice 12.000 -12.000 -------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/42 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                  - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------                0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 3.449.945 282.300 3.732.245 Cheltuieli curente 2.651.151 179.300 2.830.451  Cheltuieli de personal 1.876.499 136.300 2.012.799  Cheltuieli materiale şi servicii 774.652 43.000 817.652 Cheltuieli de capital 798.794 103.000 901.794  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 3.449.945 282.300 3.732.245 Cheltuieli curente 2.651.151 179.300 2.830.451  Cheltuieli de personal 1.876.499 136.300 2.012.799  Cheltuieli materiale şi servicii 774.652 43.000 817.652 Cheltuieli de capital 798.794 103.000 901.794Alte acţiuni 3.449.945 282.300 3.732.245 Cheltuieli curente 2.651.151 179.300 2.830.451  Cheltuieli de personal 1.876.499 136.300 2.012.799  Cheltuieli materiale şi servicii 774.652 43.000 817.652 Cheltuieli de capital 798.794 103.000 901.794din total cheltuieli:Alte cheltuieli 3.449.945 282.300 3.732.245            DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 3.449.945 282.300 3.732.245 Cheltuieli curente 2.651.151 179.300 2.830.451  Cheltuieli de personal 1.876.499 136.300 2.012.799  Cheltuieli materiale şi servicii 774.652 43.000 817.652 Cheltuieli de capital 798.794 103.000 901.794Alte acţiuni 3.449.945 282.300 3.732.245 Cheltuieli curente 2.651.151 179.300 2.830.451  Cheltuieli de personal 1.876.499 136.300 2.012.799  Cheltuieli materiale şi servicii 774.652 43.000 817.652 Cheltuieli de capital 798.794 103.000 901.794   Investiţii ale instituţiilor publice 798.794 103.000 901.794------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/43 OFICIUL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALEBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program  Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------          0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 660.886 - 660.886 Cheltuieli curente 660.886 - 660.886  Cheltuieli de personal 433.304 - 433.304  Cheltuieli materiale şi servicii 227.582 - 227.582  Partea a VI-a - Autorităţile publice 660.886 - 660.886 Cheltuieli curente 660.886 - 660.886  Cheltuieli de personal 433.304 - 433.304  Cheltuieli materiale şi servicii 227.582 - 227.582Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 660.886 - 660.886 Cheltuieli curente 660.886 - 660.886  Cheltuieli de personal 433.304 - 433.304  Cheltuieli materiale şi servicii 227.582 - 227.582din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 660.886 - 660.886                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 660.886 - 660.886 Cheltuieli curente 660.886 - 660.886  Cheltuieli de personal 433.304 - 433.304  Cheltuieli materiale şi servicii 227.582 - 227.582Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 660.886 - 660.886 Cheltuieli curente 660.886 - 660.886  Cheltuieli de personal 433.304 - 433.304   Cheltuieli cu salariile 347.628 - 347.628   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 40.649 - 40.649   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 8.581 - 8.581   Deplasări, detaşări, transferări 36.446 - 36.446  Cheltuieli materiale şi servicii 227.582 - 227.582   Cheltuieli pentru întreţinere si  gospodărie 177.805 - 177.805   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 35.565 - 35.565   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 9.487 - 9.487   Cărţi şi publicaţii 1.217 - 1.217   Alte cheltuieli 3.508 - 3.508------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/44 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR MATERIALEBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------           0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 5.318.095 154.000 5.472.095 Cheltuieli curente 3.727.100 195.000 3.922.100  Cheltuieli de personal 2.145.709 - 2.145.709  Cheltuieli materiale şi servicii 1.581.391 195.000 1.776.391 Cheltuieli de capital 1.590.995 -41.000 1.549.995  Partea a VI-a - Autorităţile publice 146.459 - 146.459 Cheltuieli curente 145.459 - 145.459  Cheltuieli de personal 114.161 - 114.161  Cheltuieli materiale şi servicii 31.298 - 31.298 Cheltuieli de capital 1.000 - 1.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 146.459 - 146.459 Cheltuieli curente 145.459 - 145.459  Cheltuieli de personal 114.161 - 114.161  Cheltuieli materiale şi servicii 31.298 - 31.298 Cheltuieli de capital 1.000 - 1.000din total cheltuieli: Organele administraţiei publice centrale de specialitate 146.459 - 146.459  Partea a VII-a - Acţiuni economice 5.171.636 154.000 5.325.636 Cheltuieli curente 3.581.641 195.000 3.776.641  Cheltuieli de personal 2.031.548 - 2.031.548  Cheltuieli materiale şi servicii 1.550.093 195.000 1.745.093 Cheltuieli de capital 1.589.995 -41.000 1.548.995Alte acţiuni economice 5.171.636 154.000 5.325.636 Cheltuieli curente 3.581.641 195.000 3.776.641  Cheltuieli de personal 2.031.548 - 2.031.548  Cheltuieli materiale şi servicii 1.550.093 195.000 1.745.093 Cheltuieli de capital 1.589.995 -41.000 1.548.995din total cheltuieli: Rezerva de stat şi de mobilizare 5.171.636 154.000 5.325.636              DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 5.318.095 154.000 5.472.095 Cheltuieli curente 3.727.100 195.000 3.922.100  Cheltuieli de personal 2.145.709 - 2.145.709  Cheltuieli materiale şi servicii 1.581.391 195.000 1.776.391 Cheltuieli de capital 1.590.995 -41.000 1.549.995Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 146.459 - 146.459 Cheltuieli curente 145.459 - 145.459  Cheltuieli de personal 114.161 - 114.161   Cheltuieli cu salariile 82.196 - 82.196   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 20.549 - 20.549   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 4.110 - 4.110   Deplasări, detaşări, transferări 7.306 - 7.306  Cheltuieli materiale şi servicii 31.298 - 31.298   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 16.518 - 16.518   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 1.376 - 1.376   Cărţi şi publicaţii 6.882 - 6.882   Alte cheltuieli 6.522 - 6.522 Cheltuieli de capital 1.000 - 1.000   Investiţii ale instituţiilor publice 1.000 - 1.000Alte acţiuni economice 5.171.636 154.000 5.325.636 Cheltuieli curente 3.581.641 195.000 3.776.641  Cheltuieli de personal 2.031.548 - 2.031.548   Cheltuieli cu salariile 1.542.296 - 1.542.296   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 385.549 - 385.549   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 77.139 - 77.139   Detaşări, deplasări, transferări 26.564 - 26.564 Cheltuieli materiale şi servicii 1.550.093 195.000 1.745.093   Hrana 275 - 275   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 574.471 65.000 639.471   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 13.142 5.000 18.142   Reparaţii curente 262.609 38.000 300.609   Reparaţii capitale 295.444 62.000 357.444   Cărţi şi publicaţii 510 - 510   Alte cheltuieli 403.642 25.000 428.642 Cheltuieli de capital 1.589.995 -41.000 1.548.995   Stocuri pentru rezerva de stat 1.315.058 -46.000 1.269.058   Investiţii ale instituţiilor publice 274.937 5.000 279.937------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/45 OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------           0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 409.100 - 409.100 Cheltuieli curente 407.400 -5.000 402.400  Cheltuieli de personal 341.600 -5.000 336.600  Cheltuieli materiale şi servicii 65.800 - 65.800 Cheltuieli de capital 1.700 5.000 6.700  Partea a VI-a - Autorităţile publice 409.100 - 409.100 Cheltuieli curente 407.400 -5.000 402.400  Cheltuieli de personal 341.600 -5.000 336.600 Cheltuieli materiale şi servicii 65.800 - 65.800 Cheltuieli de capital 1.700 5.000 6.700Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 409.100 - 409.100 Cheltuieli curente 407.400 -5.000 402.400  Cheltuieli de personal 341.600 -5.000 336.600  Cheltuieli materiale şi servicii 65.800 - 65.800 Cheltuieli de capital 1.700 5.000 6.700din total cheltuieli:Organele administraţiei publice centralede specialitate 409.100 - 409.100                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 409.100 - 409.100 Cheltuieli curente 407.400 -5.000 402.400  Cheltuieli de personal 341.600 -5.000 336.600  Cheltuieli materiale şi servicii 65.800 - 65.800 Cheltuieli de capital 1.700 5.000 6.700Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 409.100 - 409.100 Cheltuieli curente 407.400 -5.000 402.400  Cheltuieli de personal 341.600 -5.000 336.600   Cheltuieli cu salariile 219.660 - 219.660   Cheltuieli pentru asigurări sociale   de stat 54.940 - 54.940   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 10.770 - 10.770   Deplasări, detaşări, transferări 56.230 -5.000 51.230 Cheltuieli materiale şi servicii 65.800 - 65.800   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 22.500 - 22.500   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 16.250 - 16.250   Reparaţii curente 1.500 - 1.500   Cărţi şi publicaţii 25.550 - 25.550 Cheltuieli de capital 1.700 5.000 6.700   Investiţii ale instituţiilor publice 1.700 5.000 6.700------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/46 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             0 1 2 3------------------------------------------------------------------------------- II. CHELTUIELI - TOTAL 384.300 -20.000 364.300 Cheltuieli curente 294.300 -20.000 274.300  Cheltuieli de personal 184.300 -5.000 179.300  Cheltuieli materiale şi servicii 110.000 -15.000 95.000 Cheltuieli de capital 90.000 - 90.000  Partea a VI-a - Autorităţile publice 384.300 -20.000 364.300 Cheltuieli curente 294.300 -20.000 274.300  Cheltuieli de personal 184.300 -5.000 179.300  Cheltuieli materiale şi servicii 110.000 -15.000 95.000 Cheltuieli de capital 90.000 - 90.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 384.300 -20.000 364.300 Cheltuieli curente 294.300 -20.000 274.300  Cheltuieli de personal 184.300 -5.000 179.300  Cheltuieli materiale şi servicii 110.000 -15.000 95.000 Cheltuieli de capital 90.000 - 90.000din total cheltuieli:Organele administraţiei publice centralede specialitate 384.300 -20.000 364.300               DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 384.300 -20.000 364.300 Cheltuieli curente 294.300 -20.000 274.300 Cheltuieli de personal 184.300 -5.000 179.300  Cheltuieli materiale şi servicii 110.000 -15.000 95.000 Cheltuieli de capital 90.000 - 90.000Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 384.300 -20.000 364.300 Cheltuieli curente 294.300 -20.000 274.300  Cheltuieli de personal 184.300 -5.000 179.300   Cheltuieli cu salariile 94.270 -3.900 90.370   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 23.710 -1.000 22.710   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 5.010 -100 4.910   Detaşări, deplasări, transferări 61.310 - 61.310  Cheltuieli materiale şi servicii 110.000 -15.000 95.000   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 37.200 -10.000 27.200   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 20.700 -5.000 15.700   Obiecte de inventar de mica valoare   sau scurta durata şi echipament 2.900 - 2.900   Reparaţii curente 34.000 - 34.000   Cărţi şi publicaţii 4.200 - 4.200   Alte cheltuieli 11.000 - 11.000 Cheltuieli de capital 90.000 - 90.000   Investiţii ale instituţiilor publice 90.000 - 90.000------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/47 RADIOTELEVIZIUNEA ROMÂNĂBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program  Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------           0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 795.130 48.800 843.930 Cheltuieli curente 795.130 48.800 843.930  Subvenţii şi transferuri 795.130 48.800 843.930   Transferuri 795.130 48.800 843.930  Partea I - Cheltuieli social-culturale 795.130 48.800 843.930 Cheltuieli curente 795.130 48.800 843.930  Subvenţii şi transferuri 795.130 48.800 843.930   Transferuri 795.130 48.800 843.930 Cultura şi arta 795.130 48.800 843.930  Cheltuieli curente 795.130 48.800 843.930   Subvenţii şi transferuri 795.130 48.800 843.930    Transferuri 795.130 48.800 843.930din total cheltuieli:Alte instituţii şi acţiuni de culturasi arta 795.130 48.800 843.930               DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 795.130 48.800 843.930 Cheltuieli curente 795.130 48.800 843.930  Subvenţii şi transferuri 795.130 48.800 843.930   Transferuri 795.130 48.800 843.930 Cultura şi arta 795.130 48.800 843.930  Cheltuieli curente 795.130 48.800 843.930   Subvenţii şi transferuri 795.130 48.800 843.930    Transferuri 795.130 48.800 843.930------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/48 UCECOMBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------            0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 13.900 - 13.900 Cheltuieli curente 13.900 - 13.900  Subvenţii şi transferuri 13.900 - 13.900   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor   de preţ şi tarif 13.900 - 13.900  Partea a VII-a - Acţiuni economice 13.900 - 13.900 Cheltuieli curente 13.900 - 13.900  Subvenţii şi transferuri 13.900 - 13.900   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor   de preţ şi tarif 13.900 - 13.900Industria extractivă, energetica, metalur-gica, chimica şi alte subramuri aleindustriei 13.900 - 13.900 Cheltuieli curente 13.900 - 13.900  Subvenţii şi transferuri 13.900 - 13.900   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor   de preţ şi tarif 13.900 - 13.900             DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 13.900 - 13.900 Cheltuieli curente 13.900 - 13.900  Subvenţii şi transferuri 13.900 - 13.900   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor   de preţ şi tarif 13.900 - 13.900Industria extractivă, energetica, metalurgică,chimica şi alte subramuri ale industriei 13.900 - 13.900 Cheltuieli curente 13.900 - 13.900  Subvenţii şi transferuri 13.900 - 13.900   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor   de preţ şi tarif 13.900 - 13.900------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/49 CENTROCOOPBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------           0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 3.620.900 -500.000 3.120.900 Cheltuieli curente 3.620.900 -500.000 3.120.900  Subvenţii şi transferuri 3.620.900 -500.000 3.120.900   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 2.069.300 - 2.069.300   Prime acordate producătorilor agricoli 1.551.600 -500.000 1.051.600  Partea a VII-a - Acţiuni economice 3.620.900 -500.000 3.120.900 Cheltuieli curente 3.620.900 -500.000 3.120.900  Subvenţii şi transferuri 3.620.900 -500.000 3.120.900   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 2.069.300 - 2.069.300   Prime acordate producătorilor agricoli 1.551.600 -500.000 1.051.600Agricultura, silvicultura, ape, mediuînconjurător 3.620.900 -500.000 3.120.900 Cheltuieli curente 3.620.900 -500.000 3.120.900  Subvenţii şi transferuri 3.620.900 -500.000 3.120.900   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 2.069.300 - 2.069.300   Prime acordate producătorilor agricoli 1.551.600 -500.000 1.051.600din total cheltuieli:Programe pentru susţinerea preţurilorla produsele agricole 3.620.900 -500.000 3.120.900                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 3.620.900 -500.000 3.120.900 Cheltuieli curente 3.620.900 -500.000 3.120.900  Subvenţii şi transferuri 3.620.900 -500.000 3.120.900   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 2.069.300 - 2.069.300   Prime acordate producătorilor agricoli 1.551.600 -500.000 1.051.600Agricultura, silvicultura, ape, mediuînconjurător 3.620.900 -500.000 3.120.900 Cheltuieli curente 3.620.900 -500.000 3.120.900  Subvenţii şi transferuri 3.620.900 -500.000 3.120.900   Subvenţii pentru acoperirea diferen-   ţelor de preţ şi tarif 2.069.300 - 2.069.300   Prime acordate producătorilor agricoli 1.551.600 -500.000 1.051.600------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/50 SUBSECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE VICTIMELORREVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 3.211.310 -1.678.471 1.532.839 Cheltuieli curente 3.206.670 -1.678.471 1.528.199  Cheltuieli de personal 23.050 - 23.050  Cheltuieli materiale şi servicii 3.161.500 -1.669.471 1.492.029  Subvenţii şi transferuri 22.120 -9.000 13.120   Transferuri 22.120 -9.000 13.120 Cheltuieli de capital 4.640 - 4.640  Partea I - Cheltuieli social-culturale 3.172.310 -1.678.471 1.493.839 Cheltuieli curente 3.172.310 -1.678.471 1.493.839  Cheltuieli materiale şi servicii 3.150.190 -1.669.471 1.480.719  Subvenţii şi transferuri 22.120 -9.000 13.120   Transferuri 22.120 -9.000 13.120Asistenta socială 3.150.190 -1.669.471 1.480.719 Cheltuieli curente 3.150.190 -1.669.471 1.480.719  Cheltuieli materiale şi servicii 3.150.190 -1.669.471 1.480.719din total cheltuieli: Alte acţiuni de asistenţa socială 3.150.190 -1.669.471 1.480.719Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militarisi alte persoane 22.120 -9.000 13.120 Cheltuieli curente 22.120 -9.000 13.120  Subvenţii şi transferuri 22.120 -9.000 13.120   Transferuri 22.120 -9.000 13.120din total cheltuieli:Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuriI.O.V.R. şi veterani de război 22.120 -9.000 13.120  Partea a VI-a - Autorităţile publice 39.000 - 39.000 Cheltuieli curente 34.360 - 34.360  Cheltuieli de personal 23.050 - 23.050  Cheltuieli materiale şi servicii 11.310 - 11.310 Cheltuieli de capital 4.640 - 4.640Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 39.000 - 39.000 Cheltuieli curente 34.360 - 34.360  Cheltuieli de personal 23.050 - 23.050  Cheltuieli materiale şi servicii 11.310 - 11.310 Cheltuieli de capital 4.640 - 4.640din total cheltuieli:Organele administraţiei publice centralede specialitate 39.000 - 39.000                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 3.211.310 -1.678.471 1.532.839 Cheltuieli curente 3.206.670 -1.678.471 1.528.199 Cheltuieli de personal 23.050 - 23.050  Cheltuieli materiale şi servicii 3.161.500 -1.669.471 1.492.029  Subvenţii şi transferuri 22.120 -9.000 13.120   Transferuri 22.120 -9.000 13.120 Cheltuieli de capital 4.640 - 4.640Asistenta socială 3.150.190 -1.669.471 1.480.719 Cheltuieli curente 3.150.190 -1.669.471 1.480.719  Cheltuieli materiale şi servicii 3.150.190 -1.669.471 1.480.719   Drepturi cu caracter social 3.150.190 -1.669.471 1.480.719Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militarisi alte persoane 22.120 -9.000 13.120 Cheltuieli curente 22.120 -9.000 13.120  Subvenţii şi transferuri 22.120 -9.000 13.120   Transferuri 22.120 -9.000 13.120Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 39.000 - 39.000 Cheltuieli curente 34.360 - 34.360  Cheltuieli de personal 23.050 - 23.050   Cheltuieli cu salariile 14.690 - 14.690   Contribuţii pentru asigurări sociale   de stat 3.675 - 3.675   Cheltuieli pentru constituirea fondului   pentru plata ajutorului de şomaj 735 - 735   Deplasări, detaşări, transferări 3.950 - 3.950  Cheltuieli materiale şi servicii 11.310 - 11.310   Cheltuieli pentru întreţinere si   gospodărie 9.740 - 9.740   Materiale şi prestări de servicii cu   caracter funcţional 190 190   Obiecte de inventar de mica valoare sau   scurta durata şi echipament 59 - 59   Cărţi şi publicaţii 19 - 19   Alte cheltuieli 1.302 - 1.302 Cheltuieli de capital 4.640 - 4.640   Investiţii ale instituţiilor publice 4.640 - 4.640------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/51 SERVICIUL TELECOMUNICAŢII SPECIALEBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 3.370.434 151.800 3.522.234 Cheltuieli curente 3.108.619 136.900 3.245.519  Cheltuieli de personal 1.990.738 97.900 2.088.638  Cheltuieli materiale şi servicii 1.117.881 39.000 1.156.881 Cheltuieli de capital 261.815 14.900 276.715  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 3.370.434 151.800 3.522.234 Cheltuieli curente 3.108.619 136.900 3.245.519  Cheltuieli de personal 1.990.738 97.900 2.088.638  Cheltuieli materiale şi servicii 1.117.881 39.000 1.156.881 Cheltuieli de capital 261.815 14.900 276.715Alte acţiuni 3.370.434 151.800 3.522.234 Cheltuieli curente 3.108.619 136.900 3.245.519  Cheltuieli de personal 1.990.738 97.900 2.088.638  Cheltuieli materiale şi servicii 1.117.881 39.000 1.156.881 Cheltuieli de capital 261.815 14.900 276.715din total cheltuieli: Alte cheltuieli 3.370.434 151.800 3.522.234            DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 3.370.434 151.800 3.522.234 Cheltuieli curente 3.108.619 136.900 3.245.519  Cheltuieli de personal 1.990.738 97.900 2.088.638   Cheltuieli materiale şi servicii 1.117.881 39.000 1.156.881 Cheltuieli de capital 261.815 14.900 276.715Alte acţiuni 3.370.434 151.800 3.522.234 Cheltuieli curente 3.108.619 136.900 3.245.519  Cheltuieli de personal 1.990.738 97.900 2.088.638  Cheltuieli materiale şi servicii 1.117.881 39.000 1.156.881 Cheltuieli de capital 261.815 14.900 276.715  Investiţii ale instituţiilor publice 261.815 14.900 276.715------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1 b/52 MINISTERUL FINANŢELOR - ACŢIUNI GENERALEBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program  Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------           0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  II. CHELTUIELI - TOTAL 493.454.882 19.876.446 513.331.328 Cheltuieli curente 493.454.882 19.876.446 513.331.328  Subvenţii şi transferuri 320.465.041 20.520.000 340.985.041   Transferuri 320.465.041 20.520.000 340.985.041  Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000  Sume prevăzute în poziţii globale  ca rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287  Partea a VI-a - Autorităţile publice 2.395.841 1.295.000 3.690.841 Cheltuieli curente 2.395.841 1.295.000 3.690.841  Subvenţii şi transferuri 2.395.841 1.295.000 3.690.841   Transferuri 2.395.841 1.295.000 3.690.841Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 2.395.841 1.295.000 3.690.841 Cheltuieli curente 2.395.841 1.295.000 3.690.841  Subvenţii şi transferuri 2.395.841 1.295.000 3.690.841   Transferuri 2.395.841* 1.295.000 3.690.841*   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 2.395.841 1.295.000 3.690.841din total cheltuieli:Organele administraţiei publice centralede specialitate 2.395.841 1.295.000 3.690.841  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 1.777.000 - 1.777.000 Cheltuieli curente 1.777.000 - 1.777.000  Subvenţii şi transferuri 1.777.000 - 1.777.000   Transferuri 1.777.000 - 1.777.000Cheltuieli din fondul de investiţie 1.777.000 - 1.777.000 Cheltuieli curente 1.777.000 - 1.777.000  Subvenţii şi transferuri 1.777.000 - 1.777.000   Transferuri 1.777.000 - 1.777.000  Partea a IX-a - Transferuri 316.292.200 19.225.000 335.517.200 Transferuri din bugetul de stat 316.292.200 19.225.000 335.517.200  Transferuri din bugetul de stat către  bugetele locale pentru asigurarea  protecţiei sociale a populaţiei pentru  energie termica şi transport urban de  călători 156.707.200 2.872.000 159.579.200  Transferuri din bugetul de stat către  bugetele locale pentru investiţii 159.585.000 16.353.000 175.938.000  Partea a XI-a - Datoria publica 145.022.000 - 145.022.000 Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000  Dobânzi aferente datoriei publice  interne 145.022.000 - 145.022.000  Partea a XII-a - Rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287Fondul de rezerva bugetară ladispoziţia Guvernului 9.073.981 - 9.073.981Fondul de intervenţie la dispoziţiaGuvernului 2.223.000 - 2.223.000Sume rezervate pentru asigurarea fondu-rilor necesare posturilor vacante 11.257.810 -10.643.554 614.256Fondul la dispoziţia Guvernului Românieipentru relaţiile cu Republica Moldova 3.413.050 - 3.413.050Fondul de înfiinţare a Corpului gardi-enilor publici 2.000.000 - 2.000.000Sume rezervate pentru asigurarea indexăriisalariilor personalului instituţiilorpublice pe luna decembrie 1993 - 10.000.000 10.000.000           DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 493.454.882 19.876.446 513.331.328 Cheltuieli curente 493.454.882 19.876.446 513.331.328  Subvenţii şi transferuri 320.465.041 20.520.000 340.985.041   Transferuri 320.465.041 20.520.000 340.985.041  Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000  Sume prevăzute în poziţii globale  ca rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287Cheltuieli pentru organele autorităţiiexecutive 2.395.841 1.295.000 3.690.841 Cheltuieli curente 2.395.841 1.295.000 3.690.841  Subvenţii şi transferuri 2.395.841 1.295.000 3.690.841   Transferuri 2.395.841* 1.295.000 3.690.841*   Contribuţii şi cotizaţii la orga-   nisme internaţionale 2.395.841 1.295.000 3.690.841Cheltuieli din fondul de intervenţie 1.777.000 - 1.777.000 Cheltuieli curente 1.777.000 - 1.777.000  Subvenţii şi transferuri 1.777.000 - 1.777.000   Transferuri 1.777.000 - 1.777.000  Partea a IX-a - Transferuri 316.292.200 19.225.000 335.517.200 Transferuri din bugetul de stat 316.292.200 19.225.000 335.517.200  Transferuri din bugetul de stat  către bugetele locale pentru asigu-  rarea protecţiei sociale a popula-  tiei pentru energie termica şi tran-  sport urban de călători 156.707.200 2.872.000 159.579.200  Transferuri din bugetul de stat către  bugetele locale pentru investiţii 159.585.000 16.353.000 175.938.000 Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000  Partea a XII-a - Rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287Fondul de rezerva bugetară la dispo-ziţia Guvernului 9.073.981 - 9.073.981Fondul de intervenţie la dispoziţiaGuvernului 2.223.000 - 2.223.000Sume rezervate pentru asigurarea fon-durilor necesare posturilor vacante 11.257.810 -10.643.554 614.256Fondul la dispoziţia Guvernului Românieipentru relaţiile cu Republica Moldova 3.413.050 - 3.413.050Fondul de înfiinţare a Corpului gardie-nilor publici 2.000.000 - 2.000.000Sume rezervate pentru asigurarea indexa-rii salariilor personalului instituţiilorpublice pe luna decembrie 1993 - 10.000.000 10.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------- Notă *) Ministerul Finanţelor va repartiza suma respectiva pe ordonatori principali de credite în funcţie de aprobarea valutei şi data scadentei pentru efectuarea plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organismele internaţionale. Anexa 2 SUME DEFALCATEdin impozitul pe salarii                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                     Program Program          Judeţul an Influente rectificat                                       1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  TOTAL 190.716.765 45.860.000 236.576.765  1. Alba 3.474.541 473.900 3.948.441  2. Arad 4.002.339 1.434.900 5.437.239  3. Argeş 4.330.722 1.030.200 5.360.922  4. Bacău 6.237.329 1.327.500 7.564.829  5. Bihor 5.366.480 1.470.300 6.836.780  6. Bistriţa-Năsăud 2.852.487 820.000 3.672.487  7. Botoşani 5.248.343 865.000 6.113.343  8. Braşov 3.698.512 1.327.600 5.026.112  9. Brăila 3.093.777 701.993 3.795.770 10. Buzău 4.711.626 1.242.100 5.953.726 11. Caras-Severin 4.309.407 1.060.000 5.369.407 12. Călăraşi 3.180.997 1.039.000 4.219.997 13. Cluj 6.689.264 479.100 7.168.364 14. Constanta 5.634.442 2.300.000 7.934.442 15. Covasna 2.566.804 626.000 3.192.804 16. Dîmboviţa 5.414.010 555.000 5.969.010 17. Dolj 4.783.419 1.094.000 5.877.419 18. Galaţi 3.144.332 900.000 4.044.332 19. Giurgiu 2.344.521 878.000 3.222.521 20. Gorj 2.913.183 964.400 3.877.583 21. Harghita 2.820.513 538.000 3.358.513 22. Hunedoara 4.065.185 1.336.000 5.401.185 23. Ialomiţa 1.999.112 386.000 2.385.112 24. Iaşi 6.087.649 1.495.000 7.582.649 25. Maramureş 6.223.221 1.700.400 7.923.621 26. Mehedinţi 2.877.594 745.000 3.622.594 27. Mureş 5.113.354 1.113.000 6.226.354 28. Neamţ 4.918.704 745.400 5.664.104 29. Olt 3.939.985 880.500 4.820.485 30. Prahova 5.799.205 1.325.000 7.124.205 31. Satu Mare 4.754.030 1.082.200 5.836.230 32. Sălaj 2.973.201 983.000 3.956.201 33. Sibiu 4.631.758 1.251.000 5.882.758 34. Suceava 5.549.528 1.948.200 7.497.728 35. Teleorman 3.339.120 570.907 3.910.027 36. Timiş 9.362.311 1.310.000 10.672.311 37. Tulcea 2.727.110 744.700 3.471.810 38. Vaslui 4.031.696 1.151.400 5.183.096 39. Vîlcea 3.339.162 1.055.000 4.394.162 40. Vrancea 3.924.243 1.350.300 5.274.543 41. Municipiul Bucureşti 15.803.612 3.260.000 19.063.612 42. Sectorul Agricol Ilfov 2.439.937 300.000 2.739.937------------------------------------------------------------------------------- Anexa 3 I - SănătateII - Asistenta socialăNIVELURILEminime de cheltuieli aferente acţiunilor transferateautorităţilor publice locale                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program         Judeţul an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  TOTAL I 87.048.000 12.098.361 99.146.361                                  II 23.737.457 2.491.706 26.229.163  1. Alba I 1.444.131 100.000 1.544.131                                  II 579.469 20.000 599.469  2. Arad I 1.859.991 200.000 2.059.991                                  II 289.597 32.591 322.188  3. Argeş I 1.986.688 - 1.986.688                                  II 1.408.026 - 1.408.026  4. Bacău I 2.042.178 500.000 2.542.178                                  II 1.011.094 265.000 1.276.094  5. Bihor I 2.923.982 600.000 3.523.982                                  II 451.977 20.405 472.382  6. Bistriţa-Năsăud I 1.193.664 200.000 1.393.664                                  II 312.844 50.000 362.844  7. Botoşani I 2.001.507 137.850 2.139.357                                  II 506.875 102.771 609.646  8. Braşov I 1.848.744 800.000 2.648.744                                  II 340.199 60.000 400.199  9. Brăila I 1.617.271 200.000 1.817.271                                  II 328.726 15.025 343.751 10. Buzău I 1.785.213 600.000 2.385.213                                  II 282.825 43.200 326.025 11. Caras-Severin I 1.442.122 200.000 1.642.122                                  II 515.369 100.000 615.369 12. Călăraşi I 1.313.480 350.000 1.663.480                                  II 413.697 60.000 473.697 13. Cluj I 3.478.878 82.500 3.561.378                                  II 303.288 20.000 323.288 14. Constanta I 3.142.301 600.000 3.742.301                                  II 862.848 200.000 1.062.848 15. Covasna I 1.052.847 200.000 1.252.847                                  II 8.755 18.000 26.755 16. Dîmboviţa I 1.832.467 300.000 2.132.467                                  II 1.799.476 - 1.799.476 17. Dolj I 2.535.901 150.000 2.685.901                                  II 437.887 100.000 537.887 18. Galaţi I 2.228.360 300.000 2.528.360                                  II 179.759 - 179.759 19. Giurgiu I 713.749 300.000 1.013.749                                  II 365.818 77.000 442.818 20. Gorj I 1.482.515 207.445 1.689.960                                  II 265.320 60.216 325.536 21. Harghita I 1.327.580 - 1.327.580                                  II 175.340 21.000 196.340 22. Hunedoara I 2.607.948 390.000 2.997.948                                  II 250.264 70.000 320.264 23. Ialomiţa I 712.870 25.000 737.870                                  II 119.583 4.000 123.583 24. Iaşi I 3.934.807 700.000 4.634.807                                  II 478.955 80.000 558.955 25. Maramureş I 2.900.717 300.000 3.200.717                                  II 405.401 58.741 464.142 26. Mehedinţi I 1.038.800 150.000 1.188.800                                  II 125.302 20.000 145.302 27. Mureş I 2.186.877 70.000 2.256.877                                  II 1.094.434 80.000 1.174.434 28. Neamţ I 2.075.180 321.566 2.396.746                                  II 829.555 157.557 987.112 29. Olt I 1.700.665 67.000 1.767.665                                  II 545.631 60.000 605.631 30. Prahova I 3.280.303 250.000 3.530.303                                  II 729.261 125.000 854.261 31. Satu Mare I 1.413.934 250.000 1.663.934                                  II 382.512 45.800 428.312 32. Sălaj I 1.177.696 300.000 1.477.696                                  II 367.962 14.000 381.962 33. Sibiu I 1.822.259 75.000 1.897.259                                  II 779.711 40.000 819.711 34. Suceava I 2.024.051 350.000 2.374.051                                  II 829.911 100.000 929.911 35. Teleorman I 1.480.737 300.000 1.780.737                                  II 228.736 2.500 231.236 36. Timiş I 4.087.085 200.000 4.287.085                                  II 1.825.666 -70.000 1.755.666 37. Tulcea I 979.670 162.000 1.141.670                                  II 410.999 105.400 516.399 38. Vaslui I 1.718.400 350.000 2.068.400                                  II 415.320 40.000 455.320 39. Vîlcea I 1.399.066 350.000 1.749.066                                  II 470.171 100.000 570.171 40. Vrancea I 1.297.898 400.000 1.697.898                                  II 575.584 58.500 634.084 41. Municipiul Bucureşti I 9.338.763 1.000.000 10.338.763                                  II 1.723.895 100.000 1.823.895 42. Sectorul Agricol Ilfov I 616.705 60.000 676.705                                  II 309.415 35.000 344.415------------------------------------------------------------------------------- Anexa 4 I - Total transferuriII - Asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termica şi transport urban de călătoriIII - InvestiţiiTRANSFERURILEdin bugetul de stat către bugetele localepe judeţe şi municipiul Bucureşti                                                                   - mii lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program      Judeţul an Influente rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------           0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------    TOTAL I 316.292.200 19.225.000 335.517.200                                  II 156.707.200 2.872.000 159.579.200                                 III 159.585.000 16.353.000 175.938.000  1. Alba I 4.391.300 425.000 4.816.300                                  II 1.814.200 100.000 1.914.200                                 III 2.577.100 325.000 2.902.100  2. Arad I 5.504.500 747.000 6.251.500                                  II 2.454.400 122.000 2.576.400                                 III 3.050.100 625.000 3.675.100  3. Argeş I 5.077.100 -200.000 4.877.100                                  II 3.089.600 - 3.089.600                                 III 1.987.500 -200.000 1.787.500  4. Bacău I 5.283.400 245.000 5.528.400                                  II 3.445.800 - 3.445.800                                 III 1.837.600 245.000 2.082.600  5. Bihor I 6.154.000 280.000 6.434.000                                  II 2.933.700 100.000 3.033.700                                 III 3.220.300 180.000 3.400.300  6. Bistriţa-Năsăud I 2.731.800 300.000 3.031.800                                  II 1.386.400 100.000 1.486.400                                 III 1.345.400 200.000 1.545.400  7. Botoşani I 4.300.200 189.000 4.489.200                                  II 1.556.700 - 1.556.700                                 III 2.743.500 189.000 2.932.500  8. Braşov I 8.720.800 2.050.000 10.770.800                                  II 5.132.600 300.000 5.432.600                                 III 3.588.200 1.750.000 5.338.200  9. Brăila I 4.326.400 366.000 4.692.400                                  II 2.703.100 -150.000 2.553.100                                 III 1.623.300 516.000 2.139.300 10. Buzău I 2.789.500 28.000 2.817.500                                  II 1.499.900 - 1.499.900                                 III 1.289.600 28.000 1.317.600 11. Caras-Severin I 3.757.700 - 3.757.700                                  II 2.750.400 -200.000 2.550.400                                 III 1.007.300 200.000 1.207.300 12. Călăraşi I 3.078.700 -200.000 2.878.700                                  II 2.490.700 -200.000 2.290.700                                 III 588.000 - 588.000 13. Cluj I 8.645.400 950.000 9.595.400                                  II 5.553.000 - 5.553.000                                 III 3.092.400 950.000 4.042.400 14. Constanta I 11.228.900 1.300.000 12.528.900                                  II 6.481.000 500.000 6.981.000                                 III 4.747.900 800.000 5.547.900 15. Covasna I 2.106.700 100.000 2.206.700                                  II 1.089.200 100.000 1.189.200                                 III 1.017.500 - 1.017.500 16 Dîmboviţa I 2.781.900 384.000 3.165.900                                  II 1.222.400 -150.000 1.072.400                                 III 1.559.500 534.000 2.093.500 17. Dolj I 7.225.900 400.000 7.625.900                                  II 3.375.900 200.000 3.575.900                                 III 3.850.000 200.000 4.050.000 18. Galaţi I 9.449.700 450.000 9.899.700                                  II 3.628.300 - 3.628.300                                 III 5.821.400 450.000 6.271.400 19. Giurgiu I 2.722.900 -150.000 2.572.900                                  II 701.300 - 701.300                                 III 2.021.600 -150.000 1.871.600 20. Gorj I 2.322.900 800.000 3.122.900                                  II 897.600 - 897.600                                 III 1.425.300 800.000 2.225.300 21. Harghita I 2.529.200 200.000 2.729.200                                  II 1.784.800 200.000 1.984.800                                 III 744.400 - 744.400 22. Hunedoara I 8.497.400 500.000 8.997.400                                  II 3.655.800 - 3.655.800                                 III 4.841.600 500.000 5.341.600 23. Ialomiţa I 3.099.800 200.000 3.299.800                                  II 953.200 100.000 1.053.200                                 III 2.146.600 100.000 2.246.600 24. Iaşi I 7.981.600 1.300.000 9.281.600                                  II 4.824.700 500.000 5.324.700                                 III 3.156.900 800.000 3.956.900 25. Maramureş I 6.119.700 300.000 6.419.700                                  II 3.400.400 -200.000 3.200.400                                 III 2.719.300 500.000 3.219.300 26. Mehedinţi I 2.046.700 250.000 2.296.700                                  II 850.100 150.000 1.000.100                                 III 1.196.600 100.000 1.296.600 27. Mureş I 5.227.000 -300.000 4.927.000                                  II 3.498.200 -400.000 3.098.200                                 III 1.728.800 100.000 1.828.800 28. Neamţ I 5.839.500 200.000 6.039.500                                  II 2.620.900 - 2.620.900                                 III 3.218.600 200.000 3.418.600 29. Olt I 4.305.900 800.000 5.105.900                                  II 1.397.300 300.000 1.697.300                                 III 2.908.600 500.000 3.408.600 30. Prahova I 8.935.500 500.000 9.435.500                                  II 3.542.800 - 3.542.800                                 III 5.392.700 500.000 5.892.700 31. Satu Mare I 2.005.400 691.000 2.696.400                                  II 971.700 200.000 1.171.700                                 III 1.033.700 491.000 1.524.700 32. Sălaj I 2.068.000 400.000 2.468.000                                  II 861.800 100.000 961.800                                 III 1.206.200 300.000 1.506.200 33. Sibiu I 5.984.100 -250.000 5.734.100                                  II 2.869.500 -620.000 2.249.500                                 III 3.114.600 370.000 3.484.600 34. Suceava I 5.521.600 200.000 5.721.600                                  II 3.069.100 - 3.069.100                                 III 2.452.500 200.000 2.652.500 35. Teleorman I 2.594.700 600.000 3.194.700                                  II 1.351.900 200.000 1.551.900                                 III 1.242.800 400.000 1.642.800 36. Timiş I 12.189.600 500.000 12.689.600                                  II 6.834.200 - 6.834.200                                 III 5.355.400 500.000 5.855.400 37. Tulcea I 3.218.500 320.000 3.538.500                                  II 1.068.800 220.000 1.288.800                                 III 2.149.700 100.000 2.249.700 38. Vaslui I 6.403.600 300.000 6.703.600                                  II 3.629.300 -500.000 3.129.300                                 III 2.774.300 800.000 3.574.300 39. Vîlcea I 6.567.700 2.100.000 8.667.700                                  II 1.639.100 100.000 1.739.100                                 III 4.928.600 2.000.000 6.928.600 40. Vrancea I 5.996.500 -150.000 5.846.500                                  II 4.020.500 -800.000 3.220.500                                 III 1.976.000 650.000 2.626.000 41. Municipiul Bucureşti I 104.768.400 2.500.000 107.268.400                                  II 49.332.500 2.500.000 51.832.500                                 III 55.435.900 - 55.435.900 42. Sectorul Agricol Ilfov I 1.792.100 -400.000 1.392.100                                  II 324.400 - 324.400                                 III 1.467.700 -400.000 1.067.700------------------------------------------------------------------------------- Anexa 5 BUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANUL 1993                                                              - milioane lei--------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             A 1 2 3------------------------------------------------------------------------------- I. VENITURI - TOTAL 21.180,2 4.453,0 25.633,2 1. Venituri din sumele ce se încasează de cătreinstituţii drept regie de cămin şi cantina 500,0 400,0 900,0 2. Taxa de admitere în învăţământul superior 390,0 -15,0 375,0 3. Taxe studenţi romani admişi peste cifra deşcolarizare aprobată 600,0 150,0 750,0 4. Venitul net al activităţii de integrare a învă-ţământului superior cu producţia, cercetarea, pro-iectarea şi prestarea de servicii 100,0 -59,0 41,0 5. Venituri din contribuţia unităţilor pentru aco-perirea cheltuielilor cursurilor postuniversitare 50,0 20,0 70,0 6. Venituri din valorificarea cursurilor sipublicaţiilor neperiodice 30,0 25,0 55,0 7. Venituri din manifestările artistice ale insti-tutiilor de învăţământ superior şi artistic 1,0 0,1 1,1 8. Taxe de şcolarizare de la cetăţeni străini carestudiază pe cont propriu valutar 14.002,2 2.797,8 16.800,0  - Echivalentul în lei al soldului în valuta la31 decembrie 1992 reprezentind încasările dintaxe şcolare de la cetăţeni străini 5.307,0 1.084,1 6.391,1 9. Alte venituri ale instituţiilor de învăţământ 200,0 50,0 250,0  II. CHELTUIELI - TOTAL 23.573,2 2.060,0 25.633,2din care: 1. Cheltuieli curente 13.196,2 2.060,0 15.256,2  1.1. Cheltuieli de personal 2.393,0 - 2.393,0  1.2. Cheltuieli materiale 10.803,2 2.060,0 12.863,2 2. Cheltuieli de capital 10.377,0 - 10.377,0  III. EXCEDENT (+)/       DEFICIT (-) -2.393,0* +2.393,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Notă *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile din anul precedent.NOTA:Veniturile realizate de instituţiile de învăţământ preuniversitar, care în condiţiile legii se cuvin acestora, se vor administra pe regimul extrabugetar potrivit prevederilor Legii privind finanţele publice. Anexa 6 BUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU SĂNĂTATE PE ANUL 1993                                                          - milioane lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program       Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             A 2 3-------------------------------------------------------------------------------  I. VENITURI - TOTAL 120.340,0 3.147,0 123.487,0    Venituri curente 120.340,0 3.147,0 123.487,0Venituri din contribuţia de asigurărisociale de 2% 113.700,0 2.460,0 116.160,0Venituri din taxe asupra unor activităţisi din publicitarea lor 5.000,0 125,0 5.125,0Venituri din activitatea unităţilorsanitare 1.640,0 562,0 2.202,0  II. CHELTUIELI - TOTAL 122.461,2 3.147,0 125.608,2          Sănătate 94.263,2 1.345,0 95.608,21. Cheltuieli curente 90.691,2 217,0 90.908,2  1.1 Cheltuieli de personal 15.000,0* - 15.000,0*  1.2 Cheltuieli materiale şi servicii 75.691,2** 217,0 75.908,2**2. Cheltuieli de capital 3.572,0 1.128,0 4.700,0Alte cheltuieli sociale 28.198,0 1.802,0 30.000,01. Cheltuieli curente 28.198,0 1.802,0 30.000,0  1.1 Cheltuieli materiale 28.198,0 1.802,0 30.000,0   - Cheltuieli pentru compensarea pre-     turilor la medicamente 26.526,0 2.474,0 29.000,0   - Cheltuieli pentru compensarea pre-     turilor pentru proteze medicale     interne şi unele materiale sanitare     stabilite de Ministerul Sănătăţii 1.672,0 -672,0 1.000,0  III. EXCEDENT (+)       DEFICIT (-) -2.121,2*** - -2.121,2***-------------------------------------------------------------------------------------------------- Notă *) Îndeosebi pentru aplicarea programului de reforma. Notă **) Inclusiv pentru programul de reforma realizat prin componenta de împrumut cu B.I.R.D. Notă ***) Deficitul se acoperă din excedentul anului precedent. Anexa 6 a MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIBUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU SĂNĂTATE PE ANUL 1993                                                           - milioane lei --------------------------------------------------------------------------------                                        Program Program  Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                          1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------          A 1 2 3------------------------------------------------------------------------------- I. VENITURI - TOTAL 120.138,0 3.147,0 123.285,0  Venituri curente 120.138,0 3.147,0 123.285,0Venituri din contribuţia de asigurărisociale de 2% 113.700,0 2.460,0 116.160,0Venituri din taxe asupra unor activităţisi din publicitarea lor 5.000,0 125,0 5.125,0Venituri din activitatea unităţilorsanitare 1.438,0 562,0 2.000,0 II. CHELTUIELI - TOTAL 122.259,2 3.147,0 125.406,2   Sănătate 94.061,2 1.345,0 95.406,21. Cheltuieli curente 90.489,2 217,0 90.706,2  1.1 Cheltuieli de personal 15.000,0* - 15.000,0*  1.2 Cheltuieli materiale şi servicii 75.489,2** 217,0 75.706,2**2. Cheltuieli de capital 3.572,0 1.128,0 4.700,0  Alte cheltuieli sociale 28.198,0 1.802,0 30.000,01. Cheltuieli curente 28.198,0 1.802,0 30.000,0  1.1 Cheltuieli materiale 28.198,0 1.802,0 30.000,0- Cheltuieli pentru compensarea preţuri-lor la medicamente 26.526,0 2.474,0 29.000,0- Cheltuieli pentru compensarea preţuri-lor pentru proteze medicale interne siunele materiale sanitare stabilite deMinisterul Sănătăţii 1.672,0 -672,0 1.000,0  III. EXCEDENT (+)       DEFICIT (-) -2.121,2*** - -2.121,2***------------------------------------------------------------------------------------------------ Notă *) Îndeosebi pentru aplicarea programului de reforma. Notă **) Inclusiv pentru programul de reforma realizat prin componenta de împrumut cu B.I.R.D. Notă ***) Deficitul se acoperă din excedentul anului precedent. Anexa 7 BUGETUL FONDULUI DE RISC ŞI ACCIDENT PENTRU PROTECŢIA SPECIALĂA PERSOANELOR HANDICAPATE PE ANUL 1993                                                              - milioane lei--------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program   Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------             A 1 2 3------------------------------------------------------------------------------- I. VENITURI - TOTAL 57.467,2 1.955,2 59.422,41. Contribuţia agenţilor economici (regiiautonome, societăţi comerciale, organizaţiicooperatiste, organizaţii economice străinecu sediul în România, reprezentante din Româniaale societăţilor străine care angajează personalroman şi persoane fizice care utilizează muncasalariata) 51.859,2 1.955,2 53.814,42. Vărsăminte lunare ale persoanelor juri-dice pentru sumele aferente numărului depersoane handicapate neincadrate 5.600,0 - 5.600,03. Donaţii ale persoanelor fizice şi juri-dice din ţara şi străinătate 8,0 - 8,0 II. CHELTUIELI - TOTAL 52.511,2 1.955,2 54.466,41. Asigurarea asistenţei medicale 6.236,2 171,0 6.407,22. Plata taxelor de abonament pentru deti-natorii de aparate radio şi televizoare 64,4 - 64,43. Acoperirea reducerii costului biletelor deintrare la spectacole, muzee, manifestăriartistice şi sportive 200,0 - 200,04. Plata taxelor de instalare, transferaresi abonament telefonic, precum şi a costuluiunui număr de impulsuri 381,6 17,4 399,05. Acoperirea gratuitatii transportului urbancu mijloace de transport în comun 5.710,0 31,3 5.741,36. Acoperirea gratuitatii transportuluiinterurban 5.600,4 - 5.600,47. Salarii pentru persoanele care au inîngrijire, supraveghere şi acorda ajutorpermanent minorului sau adultuluihandicapat 8.103,8 900,6 9.004,48. Ajutoare speciale lunare 14.481,0 39,0 14.520,09. Pensii sociale 6.903,0 692,8 7.595,810. Alocaţie de stat pentru copii 3.690,8 94,0 3.784,811. Cheltuieli ocazionate de plata drep-turilor prevăzute de lege pentru persoane-le handicapate din care: 1.080,0 9,1 1.089,1 - cheltuieli pentru personalul caregestionează "Fondul de risc şi accident" 130,6 1,5 132,112. Ajutor special de urmaş 60,0 - 60,0  III. EXCEDENT (+)       DEFICIT (-) +4.956,0 - +4.956,0------------------------------------------------------------------------------- Anexa 8 BUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUIENERGETIC PE ANUL 1993                                                            - milioane lei --------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program  Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                         1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------            A 1 2 3------------------------------------------------------------------------------- I. VENITURI - TOTAL 92.658,3 -1.146,9 91.511,41. Venituri din taxa de dezvoltare cu-prinsă în tariful energiei electrice sitermice 92.658,3 -1.146,9 91.511,4 II. CHELTUIELI - TOTAL 92.658,3 -1.146,9 91.511,41. Cheltuieli de capital 92.658,3 -1.146,9 91.511,4 - din care pentru sectorul nuclear 27.000,0 - 27.000,0  III. EXCEDENT (+)       DEFICIT (-) - - -------------------------------------------------------------------------------- Anexa 9 BUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE ALEAGRICULTORILOR PE ANUL 1993                                                                - milioane lei--------------------------------------------------------------------------------                                       Program Program  Denumirea indicatorilor an Influente rectificat                                        1993 pe anul 1993-------------------------------------------------------------------------------            A 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------  I. VENITURI - TOTAL 61.121,9 31.438,0 92.559,9    A. Venituri proprii 61.121,9 31.438,0 92.559,91. Contribuţia persoanelor asigurate 1.292,3 78,8 1.371,12. Contribuţia agenţilor economici 57.846,7 29.153,3 87.000,03. Alte resurse 1.982,9 2.205,9 4.188,8  II. CHELTUIELI - TOTAL 60.241,7 5.420,5 65.662,21. Pensii de asigurări sociale 55.134,4 4.865,6 60.000,02. Indemnizaţii pentru incapacitatea tempo-rara de munca din cauza de boala sauaccident 12,1 -10,8 1,33. Indemnizaţii pentru concedii de materni-tate şi îngrijirea copilului 132,9 -131,9 1,04. Ajutoare în caz de deces 398,1 -138,1 260,05. Tratament balnear 893,7 508,2 1.401,96. Cheltuieli pentru plata pensiilor 2.205,4 508,2 2.714,27. Asistenta medicală şi compensarea pre-turilor la medicamente pentru asiguraţi 538,5 -181,3 357,28. Restituire din împrumutul de 6.408,1milioane lei acordat în anul 1991 de la bu-getul asigurărilor sociale de stat, conformH.G. nr. 154/1991 776,6 - 776,69. Alte cheltuieli pentru asigurări sociale 150,0 - 150,0  III. EXCEDENT (+)       DEFICIT (-) +880,2 +26.017,5 +26.897,7--------------------------------------------------------------------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 175 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • LEGE nr. 439 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • LEGE nr. 342 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Lozna, judeţul Botoşani, prin reorganizarea comunei Dersca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 11 octombrie 2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
 • LEGE nr. 266 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 20 februarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 209 din 15 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989
 • LEGE nr. 3 din 17 ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Barourilor şi înfiinţarea Colegiilor de Avocaţi din România
 • LEGE nr. 73 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 162 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 197 din 4 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • LEGE nr. 391 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităţilor de producţie militară în producţie civilă
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 7 aprilie 2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 158 din 30 iunie 2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României
 • LEGE nr. 365 din 2 octombrie 2006 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice
 • LEGE nr. 559 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom"-S.A. Constanţa şi "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 86 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 11 mai 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 23 noiembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 36 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGEA nr. 22 din 15 octombrie 1990 pentru modificarea Decretului-lege nr. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 640 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 51 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 20 noiembrie 2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţară PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III
 • LEGE nr. 352 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 540 din 25 noiembrie 2004 pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanţilor naţionali şi al personalului internaţional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, şi a Acordului privind statutul misiunilor şi reprezentanţilor statelor terţe pe lângă Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 45 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 94/1971 pentru modificarea Decretului nr. 55/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii Agricole, aprobat prin Legea nr. 15/1970
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 100 din 10 mai 2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, pe de o parte, şi Republica Bulgaria şi România, pe de altă parte, privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a Acordului dintre România şi Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles la 25 iulie 2007
 • LEGE nr. 4.287 din 26 octombrie 1921 privind actele referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite Regatului României prin hotărîrea Adunării Naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie 1918
 • LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021