Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 98 DIN 8 AUGUST 1990 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 15 din 7 august 1990 (*actualizata*)privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale(actualizata pînă la data de 14 decembrie 2011*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ pînă la data de 14 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 58 din 14 august 1991 abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997; LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991; ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993; ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994**); LEGEA nr. 55 din 15 iunie 1995 abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997; LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996***); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997; LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 22 aprilie 1999; LEGEA nr. 136 din 21 iulie 2000; LEGEA nr. 276 din 4 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 20 iunie 2007; LEGEA nr. 245 din 5 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997.ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 republicată a fost abrogata de lit. a) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.***) LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. 25 din LEGEA nr. 55 din 15 iunie 1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 iunie 1995, pentru domeniul reglementat de prezenta lege, prevederile Legii nr. 15/1990, ale Legii nr. 58/1991, ale Ordonantei Guvernului nr. 10/1992, aprobata şi modificata prin Legea nr. 114/1992, şi ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 66/1993 se aplică numai în măsura în care nu sînt incompatibile cu dispozitiile sale. Capitolul 1 Dispozitii generale Articolul 1Unitatile economice de stat, indiferent de organul în subordinea caruia îşi desfăşoară activitatea, se organizeaza şi funcţionează, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi, sub forma de regii autonome sau societăţi comerciale.De asemenea, unităţi economice, bunuri sau activităţi pot fi, după caz, concesionate sau inchiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.Regiile autonome şi societăţile comerciale pot, în condiţiile prezentei legi, să se asocieze pentru realizarea în comun de activităţi productive şi de comercializare. Capitolul 2 Regiile autonome Articolul 2Regiile autonome se organizeaza şi funcţionează în ramurile strategice ale economiei naţionale - industria de armament, energetica, exploatarea minelor şi a gazelor naturale, posta şi transporturi feroviare -, precum şi unele domenii apartinind altor ramuri stabilite de guvern. Articolul 3Regiile autonome sînt persoane juridice şi funcţionează pe bază de gestiune economica şi autonomie financiară.Regii autonome se pot înfiinţa prin hotărîre a guvernului, pentru cele de interes naţional, sau prin hotărîre a organelor judetene şi municipale ale administraţiei de stat, pentru cele de interes local, din ramurile şi domeniile stabilite potrivit art. 2. Articolul 4Prin actul de înfiinţare a regiei autonome se vor stabili obiectul sau de activitate, patrimoniul, denumirea şi sediul principal.Regiile autonome pot înfiinţa în cadrul structurii lor: uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale şi alte asemenea subunitati necesare realizării obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relatiile lor din cadrul regiei autonome şi cu tertii sînt stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administratie şi aprobat de organul care a înfiinţat regia respectiva. Articolul 5Regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma poseda, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituita.Înstrăinarea bunurilor imobile apartinind regiei autonome sau incheierea de tranzactii în litigii cu o valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort*).------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. 16 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993, plafoanele valorice prevăzute în art. 5 alin. 3 din Legea nr. 15/1990 vor fi actualizate de Guvern, în vederea mentinerii valorii lor reale.-------------Art. 6 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993. Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de alin. (1) al art. 65 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011.-------------Art. 8 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Alin. 1 al art. 8 a fost abrogat şi de art. 41 din ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994, fără a se tine cont de faptul ca art. 8 a fost abrogat integral de ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997.ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 republicată a fost abrogata de lit. a) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Articolul 9-------------Alin. 1 al art. 9 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare.Subventiile se acordă şi se administreaza de guvern sau de organele locale ale administraţiei de stat, după caz, în limitele fondurilor prevăzute în bugetele acestora şi pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.-------------Art. 10 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993. Articolul 11Operaţiunile de încasări şi plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi deschise la bănci.În limitele celor stabilite de Banca Naţionala a României, pentru necesităţi curente, regia autonoma poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută prin casieria proprie.Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin unitatile Băncii Române de Comert Exterior sau alte bănci. Articolul 12Abrogat.------------Art. 12 a fost abrogat de alin. (1) al art. 65 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011. Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de alin. (1) al art. 65 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011. Articolul 14Abrogat.------------Art. 14 a fost abrogat de alin. (1) al art. 65 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011.-------------Art. 15 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993. Capitolul 3 Societăţi comerciale Articolul 16Unitatile economice de stat, cu excepţia celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub forma de societăţi pe acţiuni sau societăţi cu raspundere limitata, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 17Unitatile economice de interes republican se organizeaza ca societăţi comerciale prin hotărîre a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administraţiei locale de stat. Articolul 18Prin actul de înfiinţare se aproba statutul societatii comerciale şi se vor stabili: a) forma juridica, obiectul de activitate, denumirea şi sediul principal al societatii; b) capitalul social subscris, structura şi modalitatea de constituire a acestuia; c) modalitatea de prelucrare a activului şi pasivului unităţii economice de stat care se constituie în societate comerciala.În baza actului de înfiinţare, societatea comerciala se inscrie în registrul camerelor de comert şi industrie. Actul de înfiinţare se publică în Monitorul Oficial al României. Articolul 19Inventarierea patrimoniului unităţilor economice de stat supuse transformarii în societăţi comerciale, precum şi evaluarea şi stabilirea capitalului societatilor comerciale înfiinţate pe aceasta cale se fac în condiţiile stabilite prin hotărîre a guvernului. Articolul 20Initial, capitalul social al societatilor comerciale constituie potrivit art. 17 este detinut integral de statul român sub forma de acţiuni sau părţi sociale, în raport cu forma juridica a societatii şi va fi varsat în intregime la data constituirii societatii.Bunurile din patrimoniul societatii comerciale sînt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobindite cu alt titlu. Articolul 21Societăţile comerciale înfiinţate conform prezentei legi au un acţionar, respectiv detinator de părţi sociale, unic pînă la transferul total sau parţial al acţiunilor sau părţilor sociale către terţe părţi din sectorul public sau privat, din tara sau din strainatate, în conformitate cu legislatia speciala. Articolul 22În vederea pregatirii, organizarii şi coordonarii activităţii de transfer a acţiunilor sau părţilor sociale se constituie Agentia naţionala pentru privatizare, în subordinea guvernului.Atribuţiile agentiei sînt cele stabilite prin lege speciala, precum şi prin prezenta lege, iar structura organizatorica a acesteia se va stabili prin hotărîre a guvernului. Articolul 23Societăţile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agentiei naţionale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, în termen de 30 de zile de la constituirea lor.------------Alin. 2 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 3 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 4 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 5 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 6 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 7 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 8 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. Articolul 24Societăţile comerciale cu capital de stat intocmesc anual buget de venituri şi cheltuieli, bilant contabil şi cont de profit şi pierderi, în condiţiile prevăzute de lege.Bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Capitolul 4 Concesionarea, inchirierea şi locatia gestiunii-----------Art. 25 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.-----------Art. 26 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.-----------Art. 27 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.-----------Art. 28 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.-----------Art. 29 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998. Articolul 30Bunuri din proprietatea statului pot face obiectul unui contract de închiriere, pe baza aprobării guvernului sau a organului administraţiei locale de stat, după caz. Articolul 31Contractul de închiriere se incheie pe bază de licitaţie şi va include clauze de natura să asigure exploatarea bunului inchiriat potrivit specificului acestuia.Contractul de închiriere se poate incheia cu orice persoană fizica sau juridica, română sau străină, de către organul de stat în evidenta şi administrarea caruia se afla bunurile în cauza. Articolul 32Regiile autonome sau societăţile comerciale pot incheia cu persoane fizice ori juridice, române sau straine, contracte de locatie a gestiunii, avînd ca obiect gestiunea sectiilor, uzinelor, fabricilor şi a altor subunitati economice din structura lor.Regulile generale privind incheierea acestor contracte se aproba prin hotărîre a guvernului. Capitolul 5 Asocierea şi libera concurenta Articolul 33Regiile autonome şi societăţile comerciale se pot asocia în vederea realizării de activităţi comune care prezinta interes pentru asociaţi. Prin aceasta asociere nu se naste o noua persoana juridica, iar raporturile dintre asociaţi se vor stabili prin contractul de asociere. Articolul 34Contractul de asociere va cuprinde urmatoarele: a) părţile contractante; b) activităţile economice ce se vor realiza în comun; c) contribuţia fiecarei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite; d) condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei; e) modalitatea de impartire a rezultatelor activităţilor economice comune desfăşurate; f) cauzele de incetare a asocierii şi modalitatea de impartire a rezultatelor lichidarii; g) orice alte clauze necesare activităţii asociaţiei. Articolul 35Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital parţial sau total de stat se pot asocia între ele sau cu terte persoane juridice sau fizice, române sau straine, în scopul crearii de noi societăţi comerciale.------------Art. 36 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996.LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.Art. 37 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996.LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.Art. 38 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996.LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005. Articolul 39În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, la constituirea societatilor comerciale, guvernul va proceda la restructurarea unităţilor economice de stat - întreprinderi, grupuri, combinate, trusturi şi a altor asemenea - pe criteriul autonomiei functionale şi financiare, urmarindu-se reducerea dimensiunii marilor întreprinderi şi multiplicarea agentilor economici care produc acelasi tip de bunuri, efectueaza acelasi tip de lucrari sau presteaza acelasi tip de servicii.Pentru unitatile economice de stat de interes local, prevederile alin. 1 se aplică de prefecturi şi Primaria municipiului Bucureşti. Articolul 40Statul îşi poate rezerva activităţi economice pe care să le desfăşoare în mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. Asemenea monopoluri, precum şi modul lor de administrare, se stabilesc prin legi speciale. Capitolul 6 Dispozitii comune Articolul 41Structura organizatorica şi functionala a regiilor autonome şi a societatilor comerciale se stabilesc de organele de conducere ale acestora.Personalul regiilor autonome şi al societatilor comerciale este angajat de directorul general, respectiv director. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabileste de organul de conducere al regiei sau societatii comerciale, în functie de studii şi munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege. Articolul 42Regiile autonome şi societăţile comerciale, precum şi concesionarii şi persoanele care exploateaza bunuri inchiriate în condiţiile prezentei legi, sînt obligate să-şi desfasoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protectia mediului înconjurător şi sa realizeze din surse proprii mijloacele adecvate în acest scop. Articolul 43Activitatea regiilor autonome şi a societatilor comerciale poate fi influentata de stat prin pirghii economice cum sînt credite cu dobinzi preferenţiale, comenzi de stat, subventii, impozite şi taxe.Societăţile comerciale create pe baza prezentei legi pot fi subvenţionate pe baza hotărîrii guvernului pe o perioadă de maximum 4 ani, cu reduceri anuale ale cuantumului subventiei cu rate de 20% din suma initiala.Nu se acordă subventii în caz de bancruta. Articolul 44Regiile autonome şi societăţile comerciale create în temeiul prezentei legi pot efectua direct operaţiuni de comert exterior. În acest scop ele urmeaza să îşi constituie compartimente specializate de export, import, marketing şi conjunctura, cu consultarea prealabila şi obligatorie a Ministerului Comerţului şi Turismului. Articolul 46Sumele în valută cumparate de la băncile autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, pentru plati externe se păstrează în conturi speciale deschise pe numele agentilor economici la băncile comerciale.-----------Alin. 1 al art. 46 a fost modificat de art. 3 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991.Ministerul Comerţului şi Turismului poate refuza autorizatia de import necesară utilizarii acestor sume numai atunci cînd bunurile al caror import este urmarit se pot procura din tara în condiţii competitive şi numai dacă o asemenea măsura este necesară în scopul echilibrarii balantei de plati externe. Corespunzător, ministerul poate refuza şi autorizatia de export pentru bunurile strict necesare realizării productiei interne. Articolul 47Relatiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi relatiile dintre ele ori între ele şi stat se vor desfăşura pe baze contractuale.Contractele incheiate între agentii economici menţionaţi la alin. 1 vor fi guvernate de principiul libertatii contractuale şi de reglementarile cuprinse în Codul civil şi Codul comercial român, cu excepţiile decurgind din prezenta lege. Articolul 48Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat vor putea practica între ele şi în raporturile cu tertii, preturile decurgind din actiunea conjugata a cererii şi ofertei, cu excepţia situaţiei cînd pe piaţa românească nu exista cel puţin trei agenti economici care să comercializeze acelasi tip de bun, lucrare sau serviciu, precum şi cu excepţia cazurilor în care preturile sînt subvenţionate de stat potrivit hotărîrii guvernului. În aceste din urma cazuri preturile se vor stabili de către guvern prin negociere cu agentii economici. Articolul 49Banca Română de Comert Exterior poate organiza licitatii valutare la cererea agentilor economici care deţin, în condiţiile legii, sume în valută pe care vor să le transfere altor agenti economici, contra lei. Articolul 50Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat pot sa incheie contracte de vinzare, executare de lucrari sau prestări de servicii cu intreprinzatori straini, cu plata în lei, dacă sumele în moneda românească deţinute de acestia sînt rezultate din exploatarea unor investitii efectuate de ei în România. Articolul 51Litigiile de orice fel în care sînt implicate regii autonome sau societăţi comerciale cu capital de stat sînt de competenţa instanţelor judecătorești de drept comun.Pentru solutionarea litigiilor dintre ele regiile autonome şi societăţile comerciale pot apela şi la arbitraj. Capitolul 7 Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 52Pînă la liberalizarea totala a schimburilor şi eliminarea sistemului de repartitii prin balante materiale, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat integral sînt obligate să execute sarcinile de livrare stabilite prin balantele intocmite de Ministerul Resurselor şi Industriei.În măsura în care beneficiarul de repartitie constata ca detine un excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la vinzarea acelui excedent la preţuri ce pot depăşi preturile de cumparare. Asemenea operaţiuni vor fi notificate imediat Ministerului Resurselor şi Industriei. În mod similar va putea proceda şi furnizorul nominalizat prin repartitie dacă beneficiarul sau îi notifica, înainte de incheierea contractului, că nu este interesat a-şi prelua cota repartizata.Refuzul de încheiere a contractului, cu incalcarea prevederilor prezentului articol, atrage raspunderea civila a regiei autonome sau a societatii comerciale vinovate. Articolul 53Bunurile care rămîn în proprietatea statului, cum ar fi cladiri guvernamentale, bunuri necesare desfăşurării activităţilor administraţiei de stat, rezerve ale statului şi altele asemenea, se înregistrează la Departamentul Rezervelor Statului şi se administreaza direct de instituţiile cărora le sînt date în folosinţă.Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aproba de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Resurselor şi Industriei, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se dispune altfel. Articolul 54Prevederile prezentei legi se aplică şi companiilor, corporatiilor, trusturilor, grupurilor de întreprinderi şi altora asemenea, înfiinţate prin reorganizarea unor centrale sau altor unităţi economice de stat prin hotărîri ale guvernului, pînă la data publicarii legii. Articolul 55Actualele centrale şi celelalte unităţi cu statut similar îşi inceteaza activitatea pe măsura infiintarii regiilor autonome şi societatilor comerciale potrivit prezentei legi.Patrimoniile acestora vor fi transmise entitatilor nou create în conformitate cu hotărîrile guvernului care se vor adopta pentru fiecare caz. Articolul 56Personalul centralelor desfiinţate, precum şi personalul unităţilor economice de stat transformate în regii autonome şi societăţi comerciale, va fi preluat de acestea din urma. Acest personal, în cazul în care este incadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni. Diferenţa se suporta de la bugetul statului. Articolul 57Înfiinţarea regiilor autonome şi a societatilor comerciale potrivit prezentei legi se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, cu excepţia unităţilor agricole de stat, pentru care termenul este de 9 luni.Toate contractele, autorizatiile sau alte inscrisuri prin care întreprinderi, institutii, unităţi economice de stat sau parte din acestea au fost trecute în proprietate privată, concesionate sau inchiriate după 22 decembrie 1989, se vor reexamina în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Agentia naţionala pentru privatizare. Articolul 58Prezenta lege intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României.La implinirea termenului prevăzut la art. 57 se abroga Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la functionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, Legea nr. 3/1988 privind incheierea şi executarea contractelor economice, Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodarirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materiala, precum şi orice alte dispozitii contrare.De asemenea, pe data prezentei legi se abroga hotărîrile guvernului privind constituirea, organizarea şi functionarea în comertul interior a societatilor comerciale pe acţiuni şi a companiilor autonome şi hotărîrea guvernului privind privatizarea unităţilor comerciale sau administrarea acestora în sistemul de comision ori de mandat.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta sa din ziua de 31 iulie 1990.PRESEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BIRLADEANUAceastă lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor în sedinta sa din ziua de 31 iulie 1990.PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILORMARTIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Presedintelui României,promulgam Legea privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.PRESEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU------------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 146 din 31 octombrie 2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 52 din 14 martie 2013 privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R." - S.A. actualilor chiriaşi
 • LEGE nr. 124 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 1996
 • LEGE nr. 5 din 29 iunie 1989 privind gospodărirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 179 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 540 din 15 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 130 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 213 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 18 din 11 ianuarie 2006 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 207 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 634 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în contul Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., potrivit legislaţiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989
 • LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 219 din 20 noiembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/ agenţiilor Uniunii Europene
 • LEGE nr. 63 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 90 din 10 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru şomaj
 • LEGE nr. 165 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei", semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 92 din 5 aprilie 2004 privind aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice şi biologice
 • LEGE nr. 518 din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 28 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 109 din 26 mai 2016 pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 40 din 1975 (*republicată*) privind creşterea şi ameliorarea animalelor
 • LEGE nr. 132 din 12 mai 2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 12 septembrie 2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • LEGE nr. 4 din 31 martie 1973 *** Republicată privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 117 din 19 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 21 iunie 2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 179 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014
 • LEGE nr. 103 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • LEGE nr. 122 din 1 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 344 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 77 din 6 iulie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1995 cu privire la taxele de timbru stabilite pe transe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 27 septembrie 1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, aprobată şi modificată prin Legea nr. 62/1997
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021