Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL 24 DIN 30/1 /91 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenței neloiale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 30 ianuarie 1991

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Prezenta lege are drept scop asigurarea unei concurențe loiale, cu respectarea uzanțelor cinstite și a principiului general al bune-credințe, în interesul celor implicați, inclusiv respectarea intereselor consumatorilor.(2) Întreprinderile au obligația să acționeze cu respectarea uzanțelor cinstite, în conformitate cu principiul general al bunei- credințe și cu prezenta lege.(3) Dispozițiile prezentei legi se aplică persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, care săvârșesc practici de concurență neloială.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 1^1În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) concurență loială - situația de rivalitate de piață, în care fiecare întreprindere încearcă să obțină simultan vânzări, profit și/sau cotă de piață, oferind cea mai bună combinație practică de prețuri, calitate și servicii conexe, cu respectarea uzanțelor cinstite și a principiului general al bunei-credințe;b) practici comerciale - orice comportament, respectiv acțiune, omisiune, demers sau comunicare comercială, inclusiv publicitatea și comercializarea, efectuată de o întreprindere, în legătură directă cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs;c) uzanțe cinstite - ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relațiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale acestora;d) secret comercial - informațiile care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:1. sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;2. au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;3. au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete; (la 19-04-2019, Litera d) din Articolul 1^1 a fost modificată de Articolul 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) e) deținătorul secretului comercial - orice persoană fizică sau juridică care deține controlul legal asupra unui secret comercial; (la 19-04-2019, Litera e) din Articolul 1^1 a fost modificată de Articolul 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) f) întreprindere - definită conform art. 2 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată;g) consumator - definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare;h) participanți la piață - întreprinderile și consumatorii.i) persoană fizică - orice fost sau actual salariat/reprezentant al unei întreprinderi sau orice altă persoană care săvârșește practici de concurență neloială, precum și contravențiile prevăzute la art. 4 alin. (3).-----------Lit. i) a art. 1^1 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 21 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 2(1) Constituie concurență neloială, în sensul prezentei legi, practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață.(2) Sunt interzise practicile de concurență neloială, după cum urmează:a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informații care nu corespund realității despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecției acestora și a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi;c) orice alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 2^1(1) Consiliul Concurenței, în calitate de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenței, asigură protecția întreprinderilor împotriva practicilor de concurență neloială în limita competențelor încredințate prin prezenta lege.(2) Protecția comercianților împotriva publicității înșelătoare și comparative se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată.(3) Protejarea intereselor economice ale consumatorilor se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 363/2007, cu modificările ulterioare.(4) Protejarea intereselor colective ale publicului în domeniul serviciilor media audiovizuale se realizează potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Protecția drepturilor de proprietate industrială în domeniul mărcilor și indicațiilor geografice se asigură potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare.(6) Protecția desenelor și modelelor industriale se asigură potrivit Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată.(7) Protecția brevetelor de invenții se asigură potrivit Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, cu modificările ulterioare.(8) Protecția topografiilor și produselor se asigură potrivit Legii nr. 16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare, republicată.------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 3Încălcarea obligației prevăzute la art. 1 atrage răspundere civilă, contravențională ori penală, în condițiile prezentei legi. Articolul 3^1(1) Din oficiu sau la sesizarea persoanelor fizice sau juridice care au un interes legitim, Consiliul Concurenței constată și, după caz, sancționează concurența neloială, în limita competențelor prevăzute de prezenta lege.(2) Consiliul Concurenței poate decide, după caz:a) încetarea practicilor de concurență neloială, pe durata soluționării sesizării;b) interzicerea practicilor de concurență neloială;c) aplicarea amenzilor contravenționale, dacă practica de concurență neloială constituie contravenție.------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 3^2(1) Consiliul Concurenței va stabili prin regulament procedura de soluționare a sesizărilor cu privire la practicile de concurență neloială.(2) Autorii sesizărilor au obligația să furnizeze elemente de probă în legătură atât cu posibila practică de concurență neloială, interesul legitim, cât și cu riscul producerii unui prejudiciu. La cererea scrisă a Consiliului Concurenței, aceștia au obligația de a pune la dispoziția autorității de concurență toate informațiile și documentele solicitate. Sesizarea va fi declarată ca fiind completă la data depunerii tuturor documentelor și informațiilor solicitate.(3) Efectele unei practici de concurență neloială se determină cu luarea în considerare, dar fără a se limita la acestea, a gradului de pericol social, a împrejurărilor în care a fost săvârșită, precum și a importanței sectorului economic în care s-a produs fapta în ansamblul economiei naționale.(4) În cazul în care Consiliul Concurenței apreciază că efectele unei practici de concurență neloială sunt minore sau că sesizarea este neîntemeiată, în termen de 30 de zile de la înregistrare va comunica autorilor un răspuns motivat.(5) Termenul de soluționare a sesizărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3) este de 60 de zile de la data la care sesizarea este completă, potrivit alin. (2).(6) În cazurile prevăzute la alin. (3), în termenul prevăzut la alin. (5), Consiliul Concurenței adoptă o decizie de constatare și, după caz, de sancționare a practicilor de concurență neloială.(7) Deciziile Consiliului Concurenței prin care se constată și, după caz, se sancționează practicile de concurență neloială rămase definitive au caracter probator cu privire la săvârșirea unei practici de concurență neloială.------------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 3^3(1) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenței potrivit art. 3^1 alin. (2) se comunică de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile de la emitere, persoanelor fizice și juridice în cauză, care au obligația de a se conforma imediat măsurilor dispuse.(2) Deciziile de constatare și, după caz, de sancționare se contestă potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, care se aplica în mod corespunzător.(3) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenței prin care se aplică sancțiuni contravenționale, necontestate, constituie de drept titlu executoriu.(4) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenței se publică pe pagina de internet a instituției, precum și într-un ziar de largă circulație, cu respectarea datelor confidențiale și a secretelor comerciale. Cheltuielile de publicitate se suportă de către contravenient.------------Art. 3^3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 3^4(1) Inspectorii de concurență pot solicita întreprinderilor, autorităților și instituțiilor publice, precum și persoanelor fizice definite la art. 1^1 lit. i) informațiile și documentele care le sunt necesare pentru soluționarea sesizărilor privind practicile de concurență neloială, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute de lege.-----------Alin. (1) al art. 3^4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 21 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.(2) Informațiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) pot fi folosite numai în scopul aplicării legislației în domeniul concurenței.(3) În scopul soluționării sesizărilor privind practicile de concurență neloială prevăzute la art. 4, inspectorii de concurență pot efectua inspecții inopinate, numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor.(4) Inspecțiile inopinate se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1996, republicată.------------Art. 3^4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 4(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, încălcarea cu vinovăție a prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și b).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:a) amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane juridice;b) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane fizice.-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 21 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.(3) Constituie contravenție, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte săvârșite cu vinovăție de către persoane fizice sau juridice:-----------Partea introductivă a alin. (3) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 21 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.a) furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 3^4;b) furnizarea de informații, documente, înregistrări și evidențe într-o formă incompletă în timpul inspecțiilor desfășurate;c) refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune unei inspecții desfășurate potrivit prevederilor art. 3^4;d) nerespectarea măsurilor impuse de către Consiliul Concurenței potrivit prevederilor art. 3^1 alin. (2) lit. a) și b).(4) Săvârșirea de către întreprinderi, autoritățile și instituțiile publice a contravențiilor prevăzute la alin. (3) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.(5) Săvârșirea de către persoanele fizice a contravențiilor prevăzute la alin. (3) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 4^1(1) Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în prezenta lege se face ținându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum și de sancțiunile primite în ultimii 2 ani de către persoana fizică sau juridică în cauză.(2) Prin excepție de la prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 4 alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii contravențiilor.(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) revin inspectorilor de concurență, cu excepția inspectorilor de concurență debutanți.(4) Contravențiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 5-8, 28 și 29.------------Alin. (4) al art. 4^1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014.(5) Cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute de prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, la cel puțin 2 ani, în funcție de rata inflației.(6) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de prezenta lege se poate introduce plângere la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare.-----------Alin. (6) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 21 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 5Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă:a) folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;b) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări sau a altor informații confidențiale în legătură cu acestea, transmise autorităților competente în scopul obținerii autorizațiilor de comercializare a produselor farmaceutice ori a produselor chimice destinate agriculturii, care conțin compuși chimici noi;c) divulgarea, achiziționarea sau utilizarea secretului comercial de către terți, ca rezultat al unei acțiuni de spionaj comercial ori industrial, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;d) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane împuternicite de deținătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în fața autorităților publice ori a instituțiilor publice, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;e) folosirea de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (1) din Codul penal a secretelor comerciale de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;f) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând mențiuni false privind brevetele de invenții, brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicațiile geografice, desenele ori modelele industriale, topografiile de produse semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală, cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare și altele asemenea, originea și caracteristicile mărfurilor, precum și cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari.Prin mențiuni false privind originea mărfurilor, în sensul alin. 1 lit. f), se înțelege orice indicații de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socotește mențiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic și indică în comerț numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însoțită de o mențiune care ar putea face să se creadă că are acea origine.------------Art. 5 a fost modificat de art. 34 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 7(1) Orice persoană care are un interes legitim se poate adresa direct instanțelor de judecată competente pentru încetarea și interzicerea practicilor de concurență neloială, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale și morale suferite ca urmare a unei practici de concurență neloială, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalități în fața Consiliului Concurenței.(2) Acțiunile izvorând dintr-o practică de concurență neloială sunt de competența tribunalului locului săvârșirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găsește sediul pârâtului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului.(3) În vederea prevenirii unei pagube iminente, instanțele judecătorești competente pot dispune, în procedură de urgență, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existența unor practici comerciale neloiale, încetarea, respectiv interzicerea acestora până la soluționarea cauzei.(4) În cazul în care instanța a dispus încetarea, respectiv interzicerea practicilor de concurență neloială, iar hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura a rămas definitivă, autoritatea națională de concurență va asigura, la cererea persoanei care a formulat cererea de chemare în judecată, publicarea pe pagina de internet proprie a unui comunicat, care trebuie să cuprindă sediul și celelalte date de identificare ale întreprinderii, practica de concurență neloială săvârșită, precum și măsurile dispuse de instanță.(5) Pe cheltuiala persoanei vinovate, instanța poate dispune publicarea hotărârii judecătorești, total sau parțial, într-un ziar de largă circulație.(6) La cererea deținătorului legitim al secretului comercial, instanța poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale și/sau comerciale a produselor rezultate din însușirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicția încetează atunci când informația protejată a devenit publică.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 21 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015, care introduce pct. 8^1 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 8Acțiunea penală în cazurile prevăzute la art. 5 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea camerei de comerț și industrie teritoriale sau a altei organizații profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Consiliul Concurenței.În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenței va avea atribuțiile prevăzute la art. 33-38 și 40 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 8^1(1) În scopul definirii și implementării politicilor publice în domeniul combaterii concurenței neloiale, se constituie Consiliul interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale, ca organism nepermanent, în următoarea componență:a) Ministerul Finanțelor Publice;b) autoritatea națională de concurență;c) autoritatea responsabilă de protecția drepturilor în domeniul audiovizualului;d) autoritatea națională pentru protecția consumatorilor;e) autoritatea responsabilă de protecția proprietății industriale;f) autoritatea responsabilă de protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe.(2) Consiliul interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale va fi coordonat de Ministerul Finanțelor Publice.(3) Consiliul Concurenței va asigura secretariatul lucrărilor Consiliului interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale, prevăzut la alin. (1).------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 8^2(1) Anual, Consiliul interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale va emite un raport asupra implementării legislației în domeniul combaterii concurenței neloiale, care va fi înaintat Guvernului prin grija Ministerului Finanțelor Publice.(2) Raportul va cuprinde o analiză cu privire la principalele aspecte în materia combaterii concurenței neloiale și propuneri privind politicile publice în domeniu.------------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 8^3Modul de numire a membrilor, rolul, funcționarea și organizarea Consiliul interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.------------Art. 8^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 11Abrogat.------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 12Abrogat.------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 14Abrogat.------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul 15Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 ianuarie 1991.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Aceasta lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 ianuarie 1991.
  PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm legea privind combaterea concurentei neloiale și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  --------

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 10 octombrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 234 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 114/1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare financiară dintre Guvernul României şi Banca Nordica de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 august 1998
 • LEGE nr. 31 din 27 martie 2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
 • LEGE nr. 639 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Marii Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 22 din 9 martie 2015 privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România
 • LEGE nr. 96 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 726 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 694 din 28 noiembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 171 din 9 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011
 • LEGE nr. 714 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraţilor şi a celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 219 din 31 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 206 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale
 • LEGE nr. 255 din 8 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017
 • LEGE nr. 25 din 10 ianuarie 2002 privind trecerea satului Custelnic din componenta comunei Găneşti, judeţul Mureş, în componenta municipiului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 447 din 1 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 mai 2004 şi la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 159 din 22 iunie 2015 privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 29 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGE nr. 594 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 30 iunie 2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 116 din 20 iunie 2019 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 213 din 21 noiembrie 2000 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi scutirea de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 123 din 11 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 15 iunie 2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 13 mai 1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 14 din 22 octombrie 1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială
 • LEGE nr. 194 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 iulie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adiţional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 noiembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 38 din 24 iunie 1993 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992 şi refinanţarea ratei scadente în anul 1992 la împrumutul de stat contractat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat înregistrat în anul 1991
 • LEGE nr. 142 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 313 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 22 martie 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 29 iunie 2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 mc
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021