Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 27 martie 1991 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 - (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare(actualizat pînă la data de 04 noiembrie 2003*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 27 martie 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pînă la data de 04 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001; ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Ministerul Finanţelor Publice, în numele statului, efectuează, prin aparatul specializat, controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi ale instituţiilor de stat şi verifica respectarea reglementărilor financiar - contabile în activitatea desfăşurată de către regii autonome, societăţi comerciale şi alţi agenţi economici în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de stat.Aparatul specializat al Ministerului Finanţelor Publice acţionează operativ pentru prevenirea şi combaterea fraudelor, contravenţiilor şi infracţiunilor la regimul fiscal, vamal şi de preţuri, luînd măsurile prevăzute de lege. Articolul 2Abrogat.------------Art. 2 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 31 august 1999. Articolul 3Regiile autonome, societăţile comerciale, asociaţiile şi alte persoane juridice cu activităţi economico-sociale îşi organizează controlul financiar propriu, potrivit legii, precum şi prevederilor din statutele proprii. Capitolul 2 Controlul financiar al statului Articolul 4Controlul financiar al statului se organizează şi funcţionează în Ministerul Finanţelor Publice şi se realizează prin: a) Direcţia generală a controlului financiar de stat; b) Garda financiară.În judeţe şi municipiul Bucureşti se organizează direcţii sau direcţii generale ale controlului financiar de stat, avînd în structura secţii ale Gărzii financiare.Structura organizatorică, numărul de personal al Direcţiei generale a controlului financiar de stat, Gărzii financiare şi unităţilor teritoriale, nivelul salariilor şi al indemnizaţiilor de conducere, precum şi al stimulentelor ce se pot acorda, se aproba de ministrul finanţelor publice, în condiţiile legii. Secţiunea 1 Direcţia generală a controlului financiar de stat Articolul 5Direcţia generală a controlului financiar de stat din Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate acesteia au următoarele atribuţii: a) abrogată; b) controlează utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investiţii de interes general, subvenţionarea unor activităţi şi produse şi pentru alte destinaţii prevăzute de lege; c) verifica folosirea mijloacelor şi a fondurilor din dotare şi respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital de stat; d) verifica exactitatea şi realitatea înregistrărilor în evidentele prevăzute de lege şi de actele de constituire a societăţilor comerciale şi a celorlalţi agenţi economici, urmărind stabilirea corecta şi îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat; e) îndeplineşte şi alte atribuţii de control stabilite, potrivit legii, în sarcina Ministerului Finanţelor Publice.------------Litera a) a art. 5 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 31 august 1999. Articolul 6Sarcinile, condiţiile de încadrare şi promovare, precum şi exercitarea drepturilor prevăzute de lege pentru aparatul Direcţiei generale a controlului financiar de stat şi unităţile teritoriale, se stabilesc de ministrul finanţelor publice. Articolul 7Ministerul Finanţelor Publice, în baza constatărilor rezultate din controlul efectuat de către organele sale specializate, are dreptul sa dispună: a) luarea de măsuri în vederea inlaturarii şi prevenirii neregulilor constatate în activitatea financiar-contabila a administraţiei centrale şi locale, precum şi a regiilor autonome; b) corectarea şi completarea bilanţurilor contabile şi vărsarea la buget a impozitelor şi altor venituri legal datorate statului; c) aplicarea de măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul preţurilor şi tarifelor; d) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar - contabile şi fiscale. Articolul 8La cererea organelor de control financiar, conducerile şi salariaţii administraţiei, instituţiilor de stat şi agenţilor economici supuşi controlului au obligaţia: a) sa pună la dispoziţie registrele şi corespondenta, actele, piesele justificative, dările de seama, bilanţurile contabile şi alte documente necesare controlului; b) să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit legii, intra sub incidenţa controlului; c) sa dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului; d) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate; e) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor. Articolul 9Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de le 15.000 la 20.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. a); b) de la 10.000 la 15.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. b); c) de la 3.000 la 5.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. c); d) de la 2.000 la 4.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. d) şi e).Limitele amenzilor prevăzute la lit. a) şi b) se dublează în cazul repetarii săvîrşirii contravenţiei, putindu-se lua şi măsura suspendării activităţii pe o perioadă de pînă la 6 luni.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control financiar împuternicite în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.Dispoziţiile alin. 1-3 se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor din art. 25-27 din acea lege.------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001. Articolul 10Într-un an calendaristic un agent economic poate face obiectul unui singur control al contabilităţii, pentru sinceritatea bilanţurilor şi determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului; este supusă controlului întreaga perioadă scursa de la precedenta verificare de aceeaşi natura şi cu aceleaşi obiective care, potrivit legii, nu s-a prescris.De la prevederile alin. 1 fac excepţie acţiunile documentare, analiza şi urmărire a implementarii unor reglementări care se pot efectua numai după notificarea şi obţinerea acordului agentului economic, precum şi verificarea reclamatiilor cu privire la existenta unor eludari ale legilor financiare şi fiscale, care se efectuează ori de cîte ori este cazul. Articolul 11Durata maxima a unei acţiuni de control prevăzută la art. 10 alin. 1, la sediul unui agent economic, este de 3 luni, indiferent de perioada supusă controlului; prin norme ale Ministerului Finanţelor Publice se vor stabili durate maxime diferenţiate în funcţie de categorii de agenţi economici, de natura acţiunilor de control, precum şi de perioada cuprinsă în control. Articolul 12Pe parcursul controlului contabilităţii pentru determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului, agenţii economici au dreptul să fie asistaţi de către un consilier, la alegere, de regula din rindul contabililor autorizaţi sau experţilor autorizaţi. Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 30 iunie 1997.LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001. Secţiunea a 2-a Garda financiarăAbrogată.-----------Secţiunea a 2-a a cap. 2 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003. Articolul 14Abrogat.-----------Art. 14 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003. Articolul 15Abrogat.-----------Art. 15 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003. Articolul 16Abrogat.-----------Art. 16 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003. Articolul 17Abrogat.-----------Art. 17 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003. Articolul 18Abrogat.-----------Art. 18 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003. Articolul 19Abrogat.-----------Art. 19 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003. Articolul 20Abrogat.-----------Art. 20 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003. Capitolul 3 Dispoziţii finale Articolul 21Modul de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu pentru unităţile prevăzute la art. 2 şi pentru regiile autonome se stabileşte prin norme ale Ministerului Finanţelor Publice, aprobate prin hotărîre a Guvernului. Articolul 22Prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţia direcţiilor controlului financiar de stat, din judeţe şi municipiul Bucureşti, spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, potrivit prezentei legi. Articolul 23Abrogat.-----------Art. 23 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003. Articolul 24Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi H.C.M. nr. 1047/1970 pentru aplicarea acesteia, Legea nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv, Decretul nr. 94/1990 privind înfiinţarea corpului de control economico-financiar al primului-ministru al Guvernului, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 1991.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 1991.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990*) pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.------------*) Decretul-lege nr. 92/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 69 din 15 iulie 1992 publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 16 iulie 1992.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-------------------

Noutăți

 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 88 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • LEGE nr. 171 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 48 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 337 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 4 noiembrie 2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 5 iunie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 233 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 113 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 100 din 16 septembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internaţionale de copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 125 din 22 decembrie 1992 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 14 septembrie 1992
 • LEGE nr. 219 din 5 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 155 din 12 octombrie 1999 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Uzbekistan, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 17 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 92/1976 privind carnetul de muncă
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 561 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 102 din 21 septembrie 1992 privind stema tarii şi sigiliul statului
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 22 din 18 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 259 din 4 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 154 din 20 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • LEGE nr. 40 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1996 privind asigurarea surselor de finanţare pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare şi de seminţe din recolta anului 1996
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 (*republicată*)
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 72 din 16 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 27 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 335 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • SENTINŢA CIVILĂ nr. 1.219 din 25 februarie 2016 referitoarea la soluţionarea cererii de chemare în judecată având ca obiect „anulare act administrativ“
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • LEGE nr. 620 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 30 iunie 2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
 • LEGE nr. 80 din 30 septembrie 1994 privind ratificarea Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi a protocoalelor nr. 1 şi 2 la convenţie
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 54 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 4 din 5 august 1954 pentru graţiere şi amnistie
 • LEGE nr. 267 din 7 decembrie 2011 privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 63 din 12 aprilie 2016 privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021