Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 3 martie 1992 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Coordonarea, controlul şi atribuţiile Articolul 1Serviciul Român de Informaţii este organul de stat specializat în domeniul informaţiilor privitoare la siguranţa naţională a României, parte componentă a sistemului naţional de apărare, activitatea sa fiind organizată şi coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.Activitatea Serviciului Român de Informaţii este controlată de Parlament. Anual sau când Parlamentul hotărăşte, directorul Serviciului Român de Informaţii prezintă acestuia rapoarte referitoare la îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului Român de Informaţii, potrivit legii.În vederea exercitării controlului concret şi permanent, se constituie o comisie comună a celor două Camere.Organizarea, funcţionarea şi modalităţile de exercitare a controlului se stabilesc prin hotărâre adoptată de Parlament. Articolul 2Serviciul Român de Informaţii organizează şi execută activităţi pentru culegerea, verificarea şi valorificarea informaţiilor necesare cunoaşterii, prevenirii şi contracarării oricăror acţiuni care constituie, potrivit legii, ameninţări la adresa siguranţei naţionale a României. Articolul 3Serviciul Român de Informaţii asigură apărarea secretului de stat şi prevenirea scurgerii de date sau informaţii care, potrivit legii, nu pot fi divulgate.În aplicarea prevederilor legale privind apărarea secretului de stat, Serviciul Român de Informaţii organizează şi execută transportul corespondenţei oficiale cu asemenea caracter pe întreg teritoriul României. Articolul 4La cererea conducătorului instituţiei publice, regiei autonome sau societăţii comerciale, Serviciul Român de Informaţii verifică şi oferă date cu privire la persoanele care urmează să ocupe funcţii în respectivele unităţi, ce presupun accesul la informaţii şi activităţi cu caracter secret de stat sau care, potrivit legii, nu pot fi divulgate.Sunt exceptaţi de la prevederile alin. 1 judecătorii, procurorii, funcţionarii publici din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Protecţie şi Pază, care îşi stabilesc măsuri proprii de apărare a secretului de stat, potrivit legii. Articolul 5La cererea persoanelor fizice sau juridice din sectorul privat, Serviciul Român de Informaţii acordă asistenţă de specialitate pentru apărarea secretelor aflate în posesia acestora şi prevenirea scurgerii de date sau informaţii ce nu pot fi aduse la cunoştinţa publicului. Asistenţa de specialitate se acordă, contra cost, potrivit tarifelor convenite.Asistenţa de specialitate se acordă gratuit persoanelor prevăzute la alin. 1, care execută comenzi pentru stat, în limita şi pe durata acestora, precum şi celor care desfăşoară activitate de cercetare ori de producţie în probleme sau cu privire la aspecte de interes naţional. Articolul 6Prin unităţile sale, Serviciul Român de Informaţii: a) execută activităţi informative şi tehnice de prevenire şi combatere a terorismului; b) execută intervenţia antiteroristă asupra obiectivelor atacate sau ocupate de terorişti, în scopul capturării sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor şi restabilirii ordinii legale. Intervenţia antiteroristă se realizează cu aprobarea Biroului executiv al Serviciului Român de Informaţii; c) asigură protecţia antiteroristă a demnitarilor români şi străini, precum şi a altor persoane oficiale, conform normelor stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.Serviciul Român de Informaţii concură la realizarea protecţiei antiteroriste a demnitarilor gardaţi de Serviciul de Protecţie şi Pază, în situaţia când aceştia sunt vizaţi de ameninţări cu acte de terorism.Serviciul Român de Informaţii poate asigura protecţie antiteroristă şi altor persoane, la cererea acestora, potrivit tarifelor convenite. Articolul 7Serviciul Român de Informaţii acţionează pentru descoperirea şi contracararea acţiunilor de iniţiere, organizare sau constituire pe teritoriul României a unor structuri informative care pot aduce atingere siguranţei naţionale, a activităţilor de aderare la acestea sau de sprijinire a lor în orice mod ori de confecţionare, deţinere sau folosire ilegală de mijloace de interceptare a comunicaţiilor, precum şi de culegere şi transmitere de informaţii cu caracter secret sau confidenţial. Articolul 8Serviciul Român de Informaţii este autorizat să deţină şi să folosească mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la siguranţa naţională, în condiţiile legii. Articolul 9În vederea stabilirii existenţei ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1991privind siguranţa naţională a României, cu modificările ulterioare, serviciile de informaţii pot efectua, cu respectarea legii, verificări prin: a) solicitarea şi obţinerea de obiecte, înscrisuri sau relaţii oficiale de la autorităţi sau instituţii publice, respectiv solicitarea de la persoane juridice de drept privat ori de la persoane fizice; b) consultarea de specialişti ori experţi; c) primirea de sesizări sau note de relaţii; d) fixarea unor momente operative prin fotografiere, filmare ori prin alte mijloace tehnice sau constatări personale, cu privire la activităţi publice desfăşurate în locuri publice, dacă nu este efectuată sistematic; e) obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul acestora, şi reţinute de către aceştia potrivit legii.Serviciul Român de Informaţii efectuează prin laboratoare de specialitate şi specialişti proprii constatări dispuse sau solicitate în condiţiile legii.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. 30 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 10În situaţiile care constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale, Serviciul Român de Informaţii, prin cadre desemnate în acest scop, desfăşoară activităţi specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exercitării unor drepturi sau libertăţi fundamentale ale omului, efectuate potrivit procedurii prevăzute în Legea nr. 51/1991, cu modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.Activităţile specifice culegerii de informaţii, prevăzute la alin. 1, sunt controlate de Parlament, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. 30 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 11În cazul în care din verificările şi activităţile specifice prevăzute la art. 9 şi 10 rezultă date şi informaţii care indică pregătirea sau săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, acestea sunt transmise organelor de urmărire penală în condiţiile prevăzute de art. 61 din Codul de procedură penală.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. 30 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 12În cazul constatării unei infracţiuni flagrante la regimul siguranţei naţionale stabilit de lege, a unui atentat sau act terorist ori a unor tentative sau acte preparatorii la asemenea infracţiuni, dacă sunt pedepsite de lege, cadrele Serviciului Român de Informaţii pot reţine pe făptuitor, predându-l de îndată organelor judiciare competente împreună cu actul de constatare şi corpurile delicte.La solicitarea organelor judiciare competente, cadre anume desemnate din Serviciul Român de Informaţii pot acorda sprijin la realizarea unor activităţi de cercetare penală pentru infracţiuni privind siguranţa naţională.Organele de urmărire penală au obligaţia să comunice Serviciului Român de Informaţii orice date sau informaţii privitoare la siguranţa naţională, rezultate din activitatea de urmărire penală. Articolul 13Organele Serviciului Român de Informaţii nu pot efectua acte de cercetare penală, nu pot lua măsura reţinerii sau arestării preventive şi nici dispune de spaţii proprii de arest. Articolul 14În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul Român de Informaţii colaborează cu Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală a Vămilor, precum şi cu celelalte organe ale administraţiei publice.Organele prevăzute la alin. 1 au obligaţia să-şi acorde reciproc sprijinul necesar în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. Articolul 15Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul Român de Informaţii poate stabili relaţii cu organisme similare din străinătate. Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii Secţiunea 1 Consiliul director Articolul 16Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Serviciul Român de Informaţii este condus de către Consiliul director, organ deliberativ, compus din directorul Serviciului Român de Informaţii, primul-adjunct al directorului, adjuncţii directorului, şefii unor unităţi centrale şi teritoriale.Componenţa Consiliului director se stabileşte prin Regulamentul de funcţionare a Serviciului Român de Informaţii, iar încadrarea nominală a acestuia se face de către director.Preşedintele Consiliului director este directorul Serviciului Român de Informaţii. În lipsa directorului, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de primul-adjunct, iar în absenţa acestuia, de un adjunct al directorului anume desemnat. Articolul 17Consiliul director al Serviciului Român de Informaţii se întruneşte, de regulă, trimestrial, şedinţele fiind convocate de preşedintele acestuia.În caz de urgenţă, la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi sau la solicitarea directorului, Consiliul director se întruneşte ori de câte ori este necesar. Articolul 18Consiliul director al Serviciului Român de Informaţii îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Articolul 19La şedinţele Consiliului director pot fi invitaţi, după caz, reprezentanţi ai unor ministere sau altor organe ale administraţiei publice, interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum şi specialişti din cadrul Serviciului Român de Informaţii sau din afara acestuia. Articolul 20Pentru analizarea unor probleme de interes general privind siguranţa naţională, Consiliul director poate constitui colective de lucru cuprinzînd specialişti din cadrul Serviciului Român de Informaţii sau din afara acestuia. Desemnarea specialiştilor din afara Serviciului Român de Informaţii se va face cu acordul conducerilor organelor centrale respective.Invitaţii şi specialiştii din afara Serviciului Român de Informaţii prevăzuţi la art. 19 şi la alin. 1 al prezentului articol se vor conforma dispoziţiilor legale privind apărarea secretului de stat. Secţiunea a 2-a Biroul executiv al Consiliului director Articolul 21Conducerea operativă a Serviciului Român de Informaţii şi asigurarea îndeplinirii hotărârilor Consiliului director se realizează de Biroul executiv al acestuia.Biroul executiv este alcătuit din director, primul-adjunct al directorului şi adjuncţii directorului.Preşedintele Biroului executiv este directorul Serviciului Român de Informaţii. Articolul 22Biroul executiv al Consiliului director al Serviciului Român de Informaţii se întruneşte bilunar, şedinţele fiind convocate de către director.Dispoziţiile art. 18 şi art. 19 se aplică în mod corespunzător şi Biroului executiv. Secţiunea a 3-a Directorul Serviciului Român de Informaţii Articolul 23Serviciul Român de Informaţii este condus de un director, cu rang de ministru, numit de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţă comună, la propunerea Preşedintelui României, în urma audierii celui propus de către comisia însărcinată să exercite controlul parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, care va prezenta un raport în faţa celor două Camere ale Parlamentului.La numirea în funcţie, directorul depune în faţa Parlamentului următorul jurământ: "Eu, .........., jur că voi îndeplini cu bună-credinţă şi nepărtinire, în deplinul respect al Constituţiei şi legilor ţării, atribuţiile ce-mi revin în calitate de director al Serviciului Român de Informaţii".În executarea atribuţiilor ce revin Serviciului Român de Informaţii, directorul emite, potrivit legii, ordine şi instrucţiuni.Eliberarea din funcţie a directorului Serviciului Român de Informaţii se face de Parlament, în şedinţă comună a celor două Camere, la propunerea Preşedintelui României sau a cel puţin o treime din numărul total al deputaţilor ori al senatorilor. Articolul 24Directorul Serviciului Român de Informaţii are un prim-adjunct, care este şi înlocuitorul legal al acestuia, precum şi 3 adjuncţi.Prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii şi adjuncţii directorului au rang de secretari de stat şi sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii. Secţiunea a 4-a Structura Serviciului Român de Informaţii Articolul 25În componenţa Serviciului Român de Informaţii intră unităţi şi subunităţi, în concordanţă cu specificul activităţii sale, echivalente structurilor din ministere.Unităţile Serviciului Român de Informaţii sunt subordonate numai conducerii acestuia.Unităţile Serviciului Român de Informaţii, ai căror comandanţi au calitatea de ordonatori terţiari de credite, sunt stabilite prin ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii, au personalitate juridică şi utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate.------------Ultimul alineat al art. 25 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 iunie 2003. Articolul 26Structura, efectivele, mobilizarea rezerviştilor Serviciului Român de Informaţii, precum şi Regulamentul de funcţionare a acestuia se aprobă de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.Biroul executiv al Serviciului Român de Informaţii, în funcţie de nevoi, în limitele stabilite de lege şi ale efectivelor aprobate, propune Consiliului Suprem de Apărare a Ţării îmbunătăţirea structurilor Serviciului Român de Informaţii şi redistribuirea efectivelor. Capitolul III Personalul Serviciului Român de Informaţii Articolul 27Personalul Serviciului Român de Informaţii se compune din cadre militare permanente şi salariaţi civili, care îndeplinesc atribuţii operative şi administrative.Nu pot activa în Serviciul Român de Informaţii aceia care, făcând parte din structurile represive ale statului totalitar, au comis abuzuri, informatorii şi colaboratorii securităţii, precum şi foştii activişti ai partidului comunist, vinovaţi de fapte îndreptate împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.Cadrele militare ale Serviciului Român de Informaţii au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute, pentru militarii armatei române, de reglementările legale, statutele şi regulamentele militare.Salariaţii civili sunt supuşi dispoziţiilor Codului muncii şi celorlalte prevederi legale şi regulamentare ale Serviciului Român de Informaţii. Articolul 28Personalul operativ al Serviciului Român de Informaţii îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranţei naţionale.Serviciul Român de Informaţii va asigura protecţia şi încadrarea în alte unităţi sau compartimente de muncă a personalului operativ care, lucrând acoperit, este deconspirat în împrejurări ce exclud culpa acestuia.--------------Art. 28 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 181 din 9 octombrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 octombrie 1998. Articolul 29Personalul militar se constituie din absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din sistemul propriu, cadre militare selecţionate şi transferate de la Ministerul Apărării Naţionale sau de la Ministerul de Interne, în baza cererilor nominale ale directorului, cu acordul miniştrilor respectivi, precum şi din specialişti chemaţi în cadrele active.Personalul militar transferat de la Ministerul Apărării Naţionale, de la Ministerul de Interne sau din alte sectoare de activitate intră în subordinea exclusivă a conducerii Serviciului Român de Informaţii. Articolul 30Selecţionarea, încadrarea, acordarea gradelor şi înaintarea în grad şi în funcţii, transferarea, trecerea în rezervă, încetarea sau desfacerea contractului de muncă se fac potrivit legii, Regulamentului de funcţionare a Serviciului Român de Informaţii, statutelor corpurilor ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor şi altor dispoziţii legale. Articolul 31Pregătirea personalului se realizează prin sistemul de învăţământ propriu sau în instituţii de specialitate ale Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 32Personalul Serviciului Român de Informaţii se legitimează cu legitimaţia de serviciu, iar în misiuni operative, şi cu insigna de serviciu. Modelul insignei de serviciu este cel prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 33Cadrele militare permanente ale Serviciului Român de Informaţii au dreptul la uniformă, care se asigură gratuit.Categoriile de personal pentru care portul uniformei în timpul serviciului este obligatoriu se stabilesc de directorul Serviciului Român de Informaţii.Uniformele, însemnele de grad şi accesoriile se stabilesc în Regulamentul pentru descrierea şi portul uniformelor personalului Serviciului Român de Informaţii, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Articolul 34Serviciul Român de Informaţii poate încorpora, pentru paza proprie şi activităţi auxiliare, prin organele militare teritoriale, militari în termen, pe baza cererilor adresate Marelui Stat Major, cu 60 de zile înainte de data încorporării. În situaţia în care efectivele de pază proprie sunt insuficiente, acestea se vor asigura cu militari în termen din trupele de jandarmi.Serviciul Român de Informaţii are organ de mobilizare, execută mobilizarea şi ţine evidenţa personalului militar şi civil existent la pace, precum şi a rezerviştilor.Normele de funcţionare a acestui organ se stabilesc de comun acord cu Marele Stat Major al Ministerului Apărării Naţionale.Evidenţa situaţiei militare a personalului se ţine de către Serviciul Român de Informaţii, iar pentru rezervişti, şi de către organele militare teritoriale. Articolul 35Cadrele din sectoarele operative ale Serviciului Român de Informaţii sunt funcţionari publici care îndeplinesc atribuţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate. Articolul 36Personalul Serviciului Român de Informaţii nu poate face parte din partide sau alte organizaţii cu caracter politic ori secret şi nu poate fi folosit în scopuri politice.Serviciul Român de Informaţii nu va întreprinde nici o acţiune care să promoveze sau să lezeze interesele vreunui partid politic sau persoane fizice ori juridice, cu excepţia acelor acţiuni ale acestora care contravin siguranţei naţionale. Articolul 37Cadrele militare şi angajaţii civili din Serviciul Român de Informaţii au obligaţia de a păstra cu stricteţe secretul de stat şi profesional, inclusiv după părăsirea în orice mod a serviciului.Orice divulgare a datelor sau informaţiilor cunoscute ca urmare a calităţii de salariat al Serviciului Român de Informaţii, cu excepţia cazurilor autorizate de lege, este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Articolul 38Urmaşilor cadrelor Serviciului Român de Informaţii decedate în timpul şi din cauza serviciului, datorită unor acte de devotament excepţional, li se acordă ca pensie salariul integral pe care l-au avut aceste cadre în momentul decesului.În cazul când nu există urmaşi şi nici soţ supravieţuitor, dacă cel decedat era singurul sprijinitor al părinţilor săi, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş, stabilită potrivit prevederilor alin. 1.Pensia pentru invaliditate permanentă, survenită datorită unor acte de devotament excepţional, este egală cu salariul avut în momentul respectiv, iar cei în cauză vor beneficia şi de o gratificaţie, o singură dată, egală cu de cinci ori salariul.Cadrele Serviciului Român de Informaţii care au devenit parţial incapabile de muncă, datorită unor acte de devotament excepţional, şi nu mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia, în afara drepturilor ce decurg din pensionare, de o gratificaţie egală cu de trei ori salariul avut în momentul respectiv. Articolul 39Pentru merite deosebite în apărarea siguranţei naţionale a României, cadrelor Serviciului Român de Informaţii li se pot conferi decoraţiile prevăzute de lege pentru militarii forţelor armate române. Capitolul IV Asigurarea materială Articolul 40Serviciul Român de Informaţii: a) elaborează şi fundamentează proiectul de buget al Serviciului Român de Informaţii, care se compune din bugetul propriu administrat de ordonatorul principal de credite şi din bugetele unităţilor cu personalitate juridică, administrate de ordonatori terţiari de credite, asigură finanţarea unităţilor, coordonează şi controlează modul de administrare, angajare şi utilizare a fondurilor, aprobate prin legea bugetului de stat, de către ordonatorii de credite din subordinea sa;------------Lit. a) a art. 40 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 iunie 2003. b) aprobă, în limita competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările proprii de investiţii şi urmăreşte executarea acestora la termenele stabilite; c) efectuează activităţi de import-export de aparatură şi tehnică specifică muncii de informaţii şi de asigurare a asistenţei tehnice corespunzătoare, potrivit legii; d) stabileşte norme de întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru armament, tehnică şi alte bunuri din dotare, precum şi norme de consum pentru muniţii şi alte materiale; e) stabileşte norme privind asigurarea materială şi financiară, decontarea, evidenţa şi controlul mijloacelor materiale şi băneşti necesare unităţilor subordonate; f) exercită orice alte atribuţii conferite prin lege. Articolul 41Serviciul Român de Informaţii se dotează cu armamentul, muniţia şi tehnica de luptă necesare îndeplinirii misiunilor de apărare şi intervenţie antiteroristă, transportului corespondenţei secrete, a pazei proprii şi a celorlalte misiuni de serviciu. Articolul 42Fondurile băneşti necesare pentru desfăşurarea activităţilor în Serviciul Român de Informaţii se asigură astfel: de la bugetul de stat, din venituri extrabugetare, din credite externe şi din alte surse legal constituite.Veniturile extrabugetare se constituie din: contravaloarea bunurilor valorificate potrivit legislaţiei specifice sectorului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, din sumele încasate din prestări de servicii executate la cererea persoanelor fizice şi juridice, prin unităţile Serviciului Român de Informaţii, în domeniile şi în condiţiile stabilite prin ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii, şi din alte venituri realizate în condiţiile prezentei legi.Veniturile extrabugetare obţinute, în lei şi în valută, vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital, iar disponibilul rămas la sfârşitul anului va fi reportat în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie.Planificarea, evidenţa, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Serviciului Român de Informaţii se efectuează în conformitate cu regulile generale în această materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.Clădirile, mijloacele de transport, aparatura tehnică şi celelalte mijloace materiale necesare Serviciului Român de Informaţii se asigură prin hotărâre a Guvernului sau se achiziţionează în condiţiile legii.Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Român de Informaţii sunt bunuri proprietate publică a statului.Serviciul Român de Informaţii primeşte şi administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, putând să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic, reţinând sub forma de venituri extrabugetare o cota-parte de 50% din valoarea chiriei încasate.Serviciul Român de Informaţii are parc propriu de mijloace de transport pentru aparatul central şi unităţile din subordine, care se stabileşte prin tabelele de înzestrare a unităţilor, aprobate de directorul Serviciului Român de Informaţii.-------------Art. 42 a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002. Articolul 43Sub controlul Parlamentului, în raport cu nevoile proprii şi cu respectarea strictă a prevederilor legale, în cadrul Serviciului Român de Informaţii pot funcţiona: o regie autonomă, societăţi comerciale de producţie, instituţii sanitare, precum şi asociaţii cu caracter cultural-sportiv. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 44În caz de necesitate şi când folosirea altor mijloace de împiedicare sau constrângere nu este posibilă, personalul Serviciului Român de Informaţii, autorizat să poarte armă, poate folosi forţa armelor albe sau a armelor de foc, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 45Documentele interne de orice fel ale Serviciului Român de Informaţii au caracter de secret de stat, se păstrează în arhiva sa proprie şi nu pot fi consultate decât cu aprobarea directorului, în condiţiile legii.Documentele, datele şi informaţiile Serviciului Român de Informaţii pot deveni publice numai după trecerea unei perioade de 40 de ani de la arhivare.Serviciul Român de Informaţii preia spre conservare şi folosinţă fondurile de arhivă ce privesc siguranţa naţională ale fostelor organe de informaţii cu competenţă pe teritoriul României.Fondurile de arhivă ale fostului Departament al Securităţii Statului, ce privesc siguranţa naţională, nu pot deveni publice decât după trecerea unei perioade de 40 de ani de la adoptarea prezentei legi. Articolul 46Serviciul Român de Informaţii foloseşte, pentru individualizare şi recunoaştere, sigla cu modelul şi descrierea prevăzute în anexa nr. 2. Sigla este semnul de armă al Serviciului Român de Informaţii. Articolul 47Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 48Decretul Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională din 26 martie 1990 privind înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi se abrogă.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 12 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

MARŢIAN DAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Bucureşti, 24 februarie 1992.Nr. 14. Anexa 1 Anexa 2MODELUL ŞI DESCRIEREA SIGLEI S.R.I.Sigla este formată dintr-un pătrat de bază, pe mijlocul laturilor căruia sunt desenate patru triunghiuri isoscele.Baza triunghiului isoscel este egală cu jumătate din latura pătratului.Înălţimea triunghiurilor isoscele este egală cu jumătate din latura pătratului.Bazele triunghiurilor isoscele comune cu laturile pătratului nu sunt desenate.Pătratul şi cele patru triunghiuri isoscele formează o stea în opt colţuri alternativ inegale.Înălţimile vârfurilor opuse sunt două câte două egale, vârfurile formate de colţurile pătratului fiind mai mici decât vârfurile formate de cele patru triunghiuri isoscele.Raportul dintre raza cercului înscris în pătratul de bază şi cel în care se înscrie steaua este de 1/2.În interiorul pătratului de bază sunt înscrise iniţialele S.R.I., cu litere de tipar.Înălţimea literelor este în raport de 2/1 cu lăţimea lor.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 94 din 10 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional convenit prin notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României şi al Consiliului de Miniştri al Republicii Albania, transmise la Bucureşti la 26 mai 2005 şi, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 59 din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 168 din 22 septembrie 2016 pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 30 septembrie 2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 83 din 2 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 160 din 12 noiembrie 2008 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 69 din 25 mai 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 262 din 3 noiembrie 2015 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 246 din 2 noiembrie 2018 pentru completarea art. 42^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 93 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 646 din 7 decembrie 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 117 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 338 din 10 decembrie 2013 privind modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 141 din 17 mai 2005 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 27 septembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 19 mai 2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 153 din 3 decembrie 2014 pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 295 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
 • LEGE nr. 124 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 69 din 29 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 826 din 4 aprilie 1936 privitoare la regimul colonizării
 • CONSTITUŢIA PRINCIPATELOR UNITE ROMÂNE din 30 iunie 1866
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 146 din 21 septembrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021