Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 30 iulie 1992 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 (*actualizată*)privind regimul zonelor libere(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1În scopul promovării schimburilor internaţionale şi al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum şi pentru sporirea posibilităţilor de folosire a resurselor economiei naţionale, în porturile maritime şi în cele fluviale ale României, în lungul Canalului Dunăre - Marea Neagră, al altor canale navigabile şi în teritoriile din apropierea punctelor de trecere a frontierei se poate institui regimul de zonă liberă. Articolul 2 (1) Zona liberă este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii desfăşoară activităţi, iar mărfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri se supun prevederilor Legii nr. 141/1997privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare. Supravegherea vamală se face numai la limita zonelor libere. (2) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) operator - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care desfăşoară activităţi în interiorul zonei libere; b) front de acostare al zonei libere - danele şi/sau cheiurile aflate pe teritoriul zonei libere.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 3 (1) Zonele libere sunt precis delimitate şi împrejmuite fie prin îngrădire, fie prin existenţa unor limite naturale, cum ar fi luciul sau cursul de apă. (2) Controlul accesului către zona liberă se efectuează de organele vamale şi ale poliţiei de frontieră. (3) Navele maritime sau fluviale aflate la fronturile de acostare din zonele libere se consideră pe teritoriul zonei libere.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 4În zonele libere sunt admise mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri, fără restricţii privind ţara de origine, de provenienţă sau de destinaţie. Nu sunt admise bunurile al căror import este prohibit pe teritoriul României prin lege sau prin convenţiile internaţionale la care România este parte. Articolul 5Navele şi celelalte mijloace de transport, precum şi mărfurile sau alte bunuri care, pe orice cale, intră în sau ies din zonele libere, trebuie să fie însoţite de documentele prevăzute de legislaţia română şi de convenţiile internaţionale. Capitolul 2 Autorizarea de înfiinţare Articolul 6Înfiinţarea şi delimitarea teritorială a zonelor libere, înfiinţarea birourilor vamale şi ale punctelor poliţiei de frontieră se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale interesate.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 7Prin hotărârea Guvernului de înfiinţare se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a zonei libere, regimul de exploatare, administrare şi control, modul de percepere a taxelor şi a tarifelor, precum şi mijloacele necesare supravegherii vamale şi ale poliţiei de frontieră.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Capitolul 3 Administrarea şi coordonarea activităţii zonelor libere Articolul 8 (1) Administraţiile zonelor libere funcţionează ca regii autonome, care se pot reorganiza ca societăţi comerciale sau companii naţionale, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau sub autoritatea administraţiei publice locale, după caz. (2) Atribuţiile administraţiilor zonelor libere se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 7.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 9Coordonarea metodologică a activităţii administraţiilor zonelor libere se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.--------------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Capitolul 4 Activităţi în zonele libere Articolul 10 (1) În perimetrul zonelor libere se pot desfăşura de către operatori activităţile prevăzute de Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. (2) Administraţiile zonelor libere şi operatorii se pot asocia cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind asocierea şi libera concurenţă, în scopul desfăşurării activităţii proprii. (3) Administraţiile zonelor libere pot desfăşura activităţi productive, comerciale şi servicii, în nume propriu şi în asociere, în afara perimetrelor declarate a fi zone libere, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără a beneficia de facilităţile de zonă liberă.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 11Activităţile din zonele libere se realizează de către operatori numai pe baza licenţelor eliberate de administraţiile zonelor libere, cu respectarea principiilor liberei concurenţe.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Capitolul 5 Facilităţi Articolul 12Activitatea de concesionare şi de închiriere din zonele libere se desfăşoară pe bază de licitaţie publică.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 12^1 (1) Se concesionează bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi activităţi/servicii publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere. (2) Concesionarea se face în baza unui contract prin care administraţia zonei libere, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă de cel mult 49 de ani operatorului, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe, care se constituie venit propriu al administraţiei.--------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 12^2 (1) Se închiriază bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere. (2) Închirierea se face, în condiţiile legii, în baza unui contract prin care administraţia zonei libere, în calitate de locator, transmite operatorului, în calitate de locatar, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, în schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administraţiei.--------------Art. 12^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 13Abrogat.--------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 14 (1) Ajutorul de stat se poate acorda pentru investiţiile realizate în baza contractelor comerciale încheiate, cu condiţia îndeplinirii criteriilor privind ajutorul de stat regional şi ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii. (2) Pentru investiţiile realizate în zonele libere, operatorii, precum şi administraţiile zonelor libere pot primi un ajutor de dezvoltare regională în cuantum de 50% din costurile eligibile ale investiţiilor realizate de întreprinderile mari şi de 65% din costurile eligibile ale investiţiilor realizate de întreprinderile mici şi mijlocii. (3) Furnizorul de ajutor de stat elaborează schemele de acordare a ajutoarelor pentru operatorii din zonele libere, aprobate prin lege sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care prin acestea nu se acordă ajutoare de natură fiscală. Autoritatea abilitată în monitorizarea ajutorului de stat, în colaborare cu furnizorul ajutorului de stat, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, împreună cu administraţiile zonelor libere, monitorizează atingerea intensităţii maxime a ajutorului regional pentru fiecare operator. (4) Pentru ajutoarele de stat existente, aferente contractelor de concesiune în derulare, în vederea compatibilizării acestora furnizorii de ajutor de stat elaborează schemele pentru transformarea acestor ajutoare în ajutoare compatibile, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (5) Modalităţile de acordare a ajutorului de stat sunt prevăzute în legislaţia în vigoare privind ajutorul de stat.--------------Art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 15La lichidarea sau restrângerea activităţii desfăşurate în zona liberă, persoanele fizice sau persoanele juridice străine pot transfera în străinătate capitalul şi profitul, după plata tuturor obligaţiilor către statul român şi partenerii contractuali. Articolul 16 (1) Regimul vamal aplicabil mărfurilor româneşti şi străine care intră, ies, staţionează, se utilizează sau se consumă în zonele libere este cel prevăzut în Legea nr. 141/1997, cu modificările ulterioare, şi în Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările ulterioare. (2) În vederea valorificării sau eliminării deşeurilor obţinute ca urmare a unei activităţi legal desfăşurate în perimetrul zonei libere se întocmesc, dacă este cazul, formalităţi vamale, conform prevederilor stabilite în cadrul legislaţiei vamale. (3) Operaţiile de valorificare şi de eliminare a deşeurilor din zonele libere se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale specifice privind gestionarea deşeurilor. (4) Costurile aferente activităţilor de colectare, transport, depozitare, valorificare şi de eliminare a deşeurilor în zonele libere se suportă de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri, care încredinţează deşeurile unei unităţi specializate pentru valorificare sau eliminare. (5) Administraţiile zonelor libere împreună cu autorităţile de mediu vor confirma în scris birourilor vamale care funcţionează pe lângă zonele libere că deşeurile pentru care se solicită întocmirea formalităţilor vamale sunt rezultate în urma unor activităţi desfăşurate pe teritoriul zonei libere în cauză.--------------Art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 17Abrogat.--------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 18Abrogat.--------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 19Bunurile dintr-o zonă liberă pot fi transportate în altă zonă liberă fără plata de taxe vamale. Aceste bunuri pot fi tranzitate pe teritoriul vamal al României, cu respectarea dispoziţiilor legale. De asemenea, aceste bunuri pot fi introduse în ţară cu îndeplinirea condiţiilor şi formalităţilor privind importul sau, după caz, primirea temporară. Capitolul 6 Operaţiuni şi resurse financiare Articolul 20 (1) Toate operaţiunile financiare legate de activităţile desfăşurate în zonele libere se fac în valută liber convertibilă, acceptată de Banca Naţională a României. Fac excepţie operaţiunile financiare ce se efectuează în perioada realizării construcţiilor şi obiectivelor din zonele libere, precum şi cele realizate în cadrul activităţilor comerciale în nume propriu de către administraţiile zonelor libere, în afara perimetrelor zonelor libere, precum şi operaţiunile comerciale, inclusiv prestaţiile de servicii între rezidenţi, cele de alimentaţie publică, prin cantine şi restaurante, care se pot efectua şi în lei. (2) Operaţiunile de încasări şi plăţi se pot efectua prin toate modalităţile de plată prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2004privind efectuarea operaţiunilor valutare.--------------Art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 21 (1) Resursele financiare ale administraţiilor zonelor libere se constituie din: a) venituri din aplicarea tarifelor de acordare a licenţelor de desfăşurare a activităţii; b) venituri din aplicarea tarifelor de închiriere şi concesionare; c) venituri din eliberarea permiselor de acces; d) venituri din comisioane şi prestări de servicii; e) venituri din alte activităţi; f) venituri provenite din penalităţi de întârziere a plăţilor prevăzute în contractele comerciale încheiate; g) fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru realizarea de investiţii pentru domeniul public; h) alte venituri, credite bancare şi resurse atrase. (2) Nivelul tarifelor pentru închirieri, concesionări şi prestări de servicii se stabileşte prin negociere directă sau licitaţie, după caz, concretizată în contractele încheiate între administraţiile zonelor libere şi persoanele fizice şi/sau juridice, române ori străine, care desfăşoară activităţi în zonele libere.--------------Art. 21 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Capitolul 7 Sancţiuni Articolul 22 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează astfel: a) intrarea în zonele libere fără aprobarea administraţiei, fără permis eliberat de administraţia zonei libere sau cu permis anulat, expirat ori suspendat, cu amendă, în echivalent lei, de la 250 euro la 1.000 euro; b) introducerea în zonele libere de bunuri neînsoţite de documente, cu amendă, în echivalent lei, de la 2.000 euro la 10.000 euro; c) desfăşurarea de activităţi fără licenţe, cu licenţe expirate sau desfăşurarea altor activităţi decât a celor specificate în licenţe, cu amendă, în echivalent lei, de la 2.500 euro la 10.000 euro; d) desfăşurarea de activităţi, altele decât cele prevăzute în hotărârea de înfiinţare a zonei libere, cu amendă, în echivalent lei, de la 5.000 euro la 20.000 euro. (2) Plata amenzilor prevăzute la alin. (1) se face în lei, prin transformarea cuantumului acestora la cursul oficial în vigoare la data constatării contravenţiei. (3) Bunurile ce fac obiectul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) se confiscă.--------------Art. 22 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 23Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 se fac de împuterniciţii administraţiei zonei libere. Articolul 24Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Plângerea se depune la administraţia zonei libere şi se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia. Articolul 25Prevederile art. 22 alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.--------------Art. 25 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 26Introducerea în zonele libere de bunuri sau mărfuri al căror import este prohibit pe teritoriul României constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.Introducerea de mărfuri în zonele libere pentru a deveni deşeuri în aceste zone constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. 1 şi 2 se pedepseşte.--------------Art. 26 a fost modificat de art. 43 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Capitolul 8 Dispoziţii finale Articolul 27Investiţiile efectuate în zonele libere nu pot fi expropriate, rechiziţionate sau supuse altor măsuri cu efecte similare, decât în caz de interes public, cu respectarea prevederilor legale şi cu plata unei despăgubiri corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie promptă, adecvată şi efectivă. Articolul 28Clădirile din interiorul zonelor libere nu pot fi folosite ca locuinţe.--------------Art. 28 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 29Abrogat.--------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 30Mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri care se introduc, se află în sau se scot din zonele libere, precum şi activităţile desfăşurate în aceste zone sunt supuse normelor sanitare, fitosanitare, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului, după caz. Articolul 31Bunurile şi mijloacele de transport necesare administraţiei zonei libere urmează regimul juridic prevăzut de legislaţia naţională. Articolul 32Salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în zonele libere se stabilesc în lei şi în valută sau numai în lei ori numai în valută, prin negocieri colective sau, după caz, individuale.Abrogat.---------Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. Articolul 33În zonele libere, personalul străin, stabilit prin convenţia părţilor, poate fi angajat în posturi de conducere şi de specialitate, cu respectarea dispoziţiilor legale. Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 294/1978 privind Portul liber Sulina, Decretul nr. 401/1982 pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea Portului liber Sulina, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României, şi a fost reexaminată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constituţia României, în urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 4 din 3 iulie 1992.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

IONEL ROMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României, şi a fost reexaminată de Senat în şedinţa din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constituţia României, în urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 4 din 3 iulie 1992.

PREŞEDINTELE SENATULUI

academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
------

Noutăți

 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 30 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 8 decembrie 1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997-8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, şi anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 11 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 13 din 14 mai 1968 cu privire la exercitarea meseriilor de către mestesugari în ateliere proprii
 • LEGE nr. 510 din 28 noiembrie 2003 privind aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi la bugetul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru finanţarea programelor de asistenţă umanitară internaţională
 • LEGE nr. 1 din 9 ianuarie 2007 pentru ratificarea Acordului de cooperare stat european cooperant dintre Guvernul României şi Agenţia Spaţială Europeană, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2006
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind protecţia martorilor*)
 • LEGE nr. 115 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 19 din 11 martie 2011 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
 • LEGE nr. 102 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 18 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 32 din 16 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • LEGE nr. 222 din 11 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare şi a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 263 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 285 din 14 august 1947 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţiuni din legea pentru comerţul de devize din 1 Octomvrie 1932 şi a altor legi pentru reglementarea schimburilor cu străinătatea
 • LEGE nr. 403 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 20 aprilie 2000 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 9 noiembrie 2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 19 din 16 decembrie 1971 *** Republicată cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor
 • LEGE nr. 162 din 10 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996
 • LEGE nr. 39 din 22 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
 • LEGE nr. 142 din 18 iunie 2018 privind precursorii de droguri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 105 din 16 iunie 1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţa a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997
 • LEGE nr. 169 din 16 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 597 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 79 din 12 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 27 din 4 martie 2013 privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011, şi a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 138 din 24 iulie 2000 pentru completarea art. 20 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 60 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 606 din 6 noiembrie 2002 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 25 martie 2002
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 300 din 24 octombrie 2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020