Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 7 decembrie 1993 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 (*actualizată*)privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"(actualizată până la data de 22 martie 1994*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 7 decembrie 1993. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 martie 1994, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 82 din 20 noiembrie 1993.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se constituie Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", denumita în cele ce urmează rezervatie, zona de importanţa ecologica naţionala şi internaţionala, care cuprinde următoarele unităţi fizico-geografice: Delta Dunării, saraturile Murighiol - Plopu, complexul lagunar Razim-Sinoe, Dunarea maritima până la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea-Tulcea cu zona inundabila, litoralul Marii Negre de la Bratul Chilia până la Capul Midia, apele maritime interioare şi marea teritorială, până la izobata de 20 m inclusiv.Limita continentala a rezervatiei este reprezentată de contactul Podisului Dobrogean cu zonele umede şi palustre, potrivit anexei. Articolul 2Prin rezervatie a biosferei, în sensul prezentei legi, se înţelege zona geografică cu suprafeţele de uscat şi de ape, inclusiv terenuri aflate permanent sub ape, în care exista elemente şi formaţiuni fizico-geografice, specii de plante şi animale care îi conferă o importanţa biogeografica, ecologica şi estetica deosebită, cu valoare de patrimoniu natural naţional şi universal, fiind supusă unui regim special de administrare în scopul protecţiei şi conservării acesteia, prin dezvoltarea aşezărilor umane şi organizarea activităţilor economice în corelare cu capacitatea de suport a mediului deltaic şi a resurselor sale naturale. Articolul 3Teritoriul rezervatiei este delimitat, potrivit anexei, în următoarele zone: a) zone cu regim de protecţie integrală; b) zone tampon cu regim diferenţiat de protecţie în care se pot desfăşura unele activităţi umane, precum şi zone de reconstrucţie ecologica; c) zone economice în care se pot desfăşura activităţi economice tradiţionale.Zonele cu regim de protecţie integrală sunt protejate, în mod obligatoriu, de zone tampon. Articolul 4Pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al rezervatiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice definite la art. 1, se înfiinţează Administraţia Rezervatiei, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Tulcea, în subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.Conducerea Administraţiei Rezervatiei este realizată de Consiliul ştiinţific, în subordinea căruia se afla Colegiul executiv, ca organ de aplicare a hotărîrilor Consiliului ştiinţific. Guvernatorul este preşedintele Consiliului ştiinţific şi al Colegiului executiv. Din Consiliul ştiinţific fac parte şi 3 personalităţi din teritoriu, propuse de Consiliul Judeţean Tulcea. Guvernatorul şi membrii Consiliului ştiinţific sunt numiţi de Guvern, la propunerea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu avizul prefectului judeţului Tulcea şi al Academiei Române.Funcţia de guvernator este asimilată cu funcţia de subsecretar de stat.Consiliul ştiinţific adopta hotărâri în domeniile fundamentale ale rezervatiei.În componenta Administraţiei Rezervatiei funcţionează Corpul de inspecţie şi paza. Corpul de inspecţie şi paza realizează supravegherea întregului teritoriu al rezervatiei şi sancţionează nerespectarea măsurilor de protecţie stabilite în statutul rezervatiei. Articolul 5Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Rezervatiei se stabilesc prin statut propriu, avizat de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Academia Română şi aprobat de Guvern, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. La întocmirea statutului se va avea în vedere alinierea la cerinţele internaţionale în problema protecţiei şi reconstructiei mediului, precum şi la convenţiile internaţionale la care România este parte, privind exploatarea căilor navigabile ale Dunării şi a sectorului maritim aferent rezervatiei.La propunerea Administraţiei Rezervatiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului emite norme tehnice privind desfăşurarea activităţii economico-productive, de turism şi agrement, pe teritoriul rezervatiei, în vederea prevenirii poluarii şi a perturbarii echilibrului ecologic. Articolul 6Administraţia Rezervatiei are următoarele atribuţii: a) evaluează starea ecologica a patrimoniului natural, organizează cercetarea ştiinţifică, asigura măsurile necesare conservării şi protecţiei genofondului şi biodiversitatii; b) stabileşte şi aplica măsurile de reconstrucţie ecologica a ecosistemelor deltaice; c) identifica, delimitează şi propune Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului declararea zonelor functionale ale rezervatiei; d) evaluează starea resurselor naturale şi a nivelului de valorificare a acestora, în acord cu potenţialul lor de regenerare şi cu capacitatea de suport a ecosistemelor; e) emite acordul şi autorizaţia de mediu privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor economico-productive, de turism şi agrement de către persoane fizice sau juridice, în concordanta cu cerinţele conservării biodiversitatii şi a structurilor ecologice specifice; f) exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor autorizaţiilor prevăzute la lit. e); g) sprijină şi protejeaza activităţile economice tradiţionale ale populaţiei locale; h) avizează, sub raportul protecţiei ecosistemelor, planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism de pe teritoriul rezervatiei, elaborate potrivit legii; i) stabileşte, împreună cu titularul dreptului de administrare, locurile şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor de vânătoare şi pescuit sportiv; j) promovează activităţi de cercetare şi cooperare ştiinţifică internaţionala; k) organizează acţiunile de informare şi educaţie ecologica; l) conlucreaza cu Regia Autonomă a Apelor "Apele Române" în vederea gospodăririi apelor şi efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare; m) cooperează cu comisiile interdepartamentale şi comisiile judeţene de apărare împotriva calamităţilor sau catastrofelor; n) colaborează cu autorităţile administraţiei publice pentru protejarea intereselor localnicilor, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizatie; o) stabileşte, împreună cu Ministerul Transporturilor, regulile de circulaţie şi acces pe bratele Dunării pentru barci, şalupe, nave fluviale şi maritime; p) exercita activitatea de control cu privire la respectarea normelor de protecţie a mediului în porturi, la instalaţiile portuare din perimetrul rezervatiei. Articolul 7Cheltuielile Administraţiei Rezervatiei vor fi acoperite din subvenţii de la bugetul de stat, din donaţii şi din surse proprii. Articolul 8Dreptul populaţiei locale din teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" de a păstra obiceiurile specifice locale şi activităţile economice tradiţionale este garantat.Administraţia Rezervatiei va asigura, după caz, prin compensaţii, continuarea activităţilor economice tradiţionale. Articolul 9În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba delimitarea zonelor functionale stabilite conform art. 3. Articolul 10Suprafeţele terestre şi acvatice, inclusiv terenurilor aflate permanent sub apa, care intră în componenta Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", împreună cu resursele naturale pe care le generează, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes naţional, în administrarea directa a organului unic de conducere a rezervatiei.Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 terenurile care se afla în perimetrul rezervatiei şi care, potrivit legii, sunt obiect al dreptului de proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice sau aparţin domeniului public ori privat local sau judeţean.Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu titlu de proprietate, terenuri pe teritoriul rezervatiei sunt obligate să le gospodareasca prin mijloace ecologice admise, tradiţionale sau recomandate de autorităţile ştiinţifice.Pentru valorificarea resurselor terestre şi acvatice din zonele valorificabile economic, Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" propune Guvernului concesionarea, în condiţiile legii, a unor suprafeţe de terenuri şi ape agenţilor economici autorizaţi şi populaţiei locale, care are drept de preempţiune. Articolul 11Taxele de autorizare pentru organizarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul rezervatiei se stabilesc, la propunerea Administraţiei Rezervatiei, de consiliul judeţean.-------------Alin. 1 al art. 11 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 82 din 20 noiembrie 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 22 martie 1994.Desfăşurarea de activităţi economico-productive, de turism şi agrement de către persoane fizice şi juridice, altele decît cele prevăzute la art. 10 alin. 4, se autorizează de Consiliul judeţean Tulcea pe baza acordului şi autorizaţiei de mediu emise de Administraţia Rezervatiei. Articolul 12Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni:1. executarea lucrărilor de amenajare şi construcţie, de orice natura ar fi ele, fără autorizaţia Administraţiei Rezervatiei;2. pescuitul sportiv în zone interzise sau în perioadele de prohibitie;3. recoltarea sau distrugerea oualor pasarilor sălbatice, distrugerea cuiburilor sau a locurilor de cuibarit ale acestora;4. producerea, prin orice mijloace, de zgomote intense în perimetrele zonelor de cuibarit sau de adapost ale pasarilor, semnalizate în mod corespunzător;5. pătrunderea ambarcaţiunilor uşoare în zone cu regim de protecţie integrală;6. fotografierea sau filmarea în scop comercial fără plata taxelor legale;7. vânarea pasarilor sălbatice admise la vinat: a) fără plata taxei de autorizare a vinatului; b) în zone interzise vinatului; c) în perioadele de prohibitie sau cu depăşirea numărului de piese autorizat pentru vinare de către Administraţia Rezervatiei;8. nerespectarea restricţiilor de viteza pe căile de navigaţie de pe cuprinsul rezervatiei;9. debarcarea de pasageri sau turişti în zone interzise, cu excepţia cazurilor de forta majoră;10. aruncarea în ape, împrăştierea pe teren sau depozitarea în locuri neautorizate a deşeurilor menajere;11. camparea în zone interzise sau în altfel de condiţii decît cele autorizate de Administraţia Rezervatiei;12. pasunatul pe terenuri ce constituie domeniul rezervatiei, fără autorizaţie din partea Administraţiei Rezervatiei;13. recoltarea sau incendierea stufului, a papurii şi a finului din zonele aparţinând patrimoniului natural ale rezervatiei, fără autorizaţie din partea Administraţiei Rezervatiei, cu excepţia recoltarii stufului, papurii şi a finului pentru necesităţile populaţiei locale;14. vânarea sau capturarea mamiferelor sălbatice mici, admise la vinat: a) fără plata taxei de autorizare a vinatului; b) în zone interzise vinatului; c) în perioadele de prohibitie sau cu depăşirea numărului de piese autorizat pentru vinare de către Administraţia Rezervatiei;15. defrişarea vegetaţiei lemnoase din zonele aparţinând patrimoniului natural al rezervatiei fără autorizaţie din partea Administraţiei Rezervatiei sau cu încălcarea condiţiilor autorizate;16. recoltarea, în scopul comercializării, din zonele care aparţin patrimoniului natural al rezervatiei, a fructelor de pădure, a ciupercilor, plantelor medicinale şi a unor organisme acvatice, altele decît pestii, fără autorizaţie din partea Administraţiei Rezervatiei;17. pasunatul în zonele cu regim de protecţie ecologica integrală;18. folosirea pe teritoriul Deltei, în agricultura şi silvicultura, a unor produse chimice şi utilaje de administrare a acestora, neautorizate de Administraţia Rezervatiei sau cu nerespectarea condiţiilor autorizate, indiferent de proprietar;19. deteriorarea malurilor naturale sau amenajate, a terenurilor şi a vegetaţiei prin deplasarea unor utilaje sau prin efectuarea unor lucrări;20. tăierea sau deteriorarea arborilor declaraţi monumente ale naturii sau din zone cu regim de protecţie ecologica integrală, abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor în locuri neamenajate, indiferent de proprietarul terenului;21. recoltarea speciilor de plante declarate monumente ale naturii;22. vânarea de capriori şi de mistreti: a) fără plata taxei de autorizare a vinatului; b) în zone interzise vinatului; c) în perioadele de prohibitie sau cu depăşirea numărului de piese şi a condiţiilor de vinare autorizate de Administraţia Rezervatiei;23. vânarea de păsări şi mamifere sălbatice ocrotite prin lege;24. utilizarea de momeli toxice în scopul braconajului sau al distrugerii unor animale sălbatice pe teritoriul rezervatiei;25. pătrunderea cu nave de putere medie şi mare în zone interzise de pe teritoriul rezervatiei;26. deversarea de pe nave a deşeurilor de orice natura, cu excepţia celor considerate ca periculoase care se sancţionează potrivit art. 13 lit. h);27. pescuitul industrial, în zonele care constituie patrimoniul natural al rezervatiei, fără autorizaţie din partea Administraţiei Rezervatiei sau cu încălcarea condiţiilor de autorizare;28. pescuitul industrial cu traulere în interiorul zonei maritime de coasta, delimitata de izobata de 20 m;29. neanuntarea imediata a poluarilor accidentale grave, de către cei care le-au cauzat, autorităţilor competente, precum şi neluarea măsurilor posibile pentru limitarea urmărilor acestora;30. pescuitul industrial în perioadele de prohibitie;31. pescuitul sturionilor, în sectoarele dunarene de pe teritoriul rezervatiei, fără autorizaţie sau cu încălcarea condiţiilor autorizate;32. transportul, depozitarea, scufundarea sau neutralizarea deşeurilor periculoase pe teritoriul rezervatiei;33. organizarea şi desfăşurarea de activităţi economice, de turism şi agrement, în zone aparţinând patrimoniului natural ale rezervatiei, fără autorizarea prealabilă din partea Administraţiei Rezervatiei;34. poluarea apelor şi a terenurilor de pe teritoriul rezervatiei prin deversarea de ape uzate sau împrăştierea de deşeuri rezultate din activităţi economice. Articolul 13Contravenţiile prevăzute la art. 12 din prezenta lege se sancţionează după cum urmează: a) cele de la pct. 2-5, cu amendă de la 8.000 lei la 24.000 lei pentru persoane fizice şi de la 12.000 lei la 36.000 lei pentru persoane juridice; b) cele de la pct. 6-10, cu amendă de la 16.000 lei la 48.000 lei pentru persoane fizice şi de la 24.000 lei la 72.000 lei pentru persoane juridice; c) cele de la pct. 11-13, cu amendă de la 32.000 lei la 96.000 lei pentru persoane fizice şi de la 40.000 lei la 120.000 lei pentru persoane juridice; d) cele de la pct. 14-16, cu amendă de la 60.000 lei la 180.000 lei pentru persoane fizice şi de la 80.000 lei la 240.000 lei pentru persoane juridice; e) cele de la pct. 17-21, cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei pentru persoane fizice şi de la 160.000 lei la 480.000 lei pentru persoane juridice; f) cele de la pct. 22-25, cu amendă de la 160.000 lei la 480.000 lei pentru persoane fizice şi de la 320.000 lei la 960.000 lei pentru persoane juridice; g) cele de la pct. 26-28, cu amendă de la 240.000 lei la 720.000 lei pentru persoane fizice şi de la 600.000 lei la 1.800.000 lei pentru persoane juridice; h) cele de la pct. 1 şi 29-34, cu amendă de la 480.000 lei la 1.440.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000.000 la 3.000.000 lei pentru persoane juridice.Prevederile art. 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor nu se aplică. Articolul 14Contravenţiile se constata şi se sancţionează de persoanele împuternicite de către Administraţia Rezervatiei şi de către organele Ministerului de Interne. Articolul 15În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 16Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Articolul 17Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASE Anexă------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • LEGE nr. 356 din 18 decembrie 2013 bugetului de stat pe anul 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 90 din 13 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 23 septembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 282 din 12 decembrie 2011 pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 13 mai 1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013
 • LEGE nr. 506 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 332 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 105 din 3 mai 2005 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 81 din 27 aprilie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 14 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 1/1982 privind efectuarea recensămîntului animalelor domestice
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 privind Legea pomiculturii
 • LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015 bugetului de stat pe anul 2016
 • LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 176 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
 • LEGE nr. 211 din 11 noiembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 180 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Naţională "Tutunul Românesc" - S.A.
 • LEGE nr. 173 din 14 mai 2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 9 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 aprilie 1996
 • LEGE nr. 167 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 28 din 21 decembrie 1978 legea educaţiei şi învăţămîntului
 • LEGE nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 617 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2000 (RO 0004-RO 0007), semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 33 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Polona privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucureşti la 15 mai 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 266 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 257 din 12 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 569 din 19 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 111 din 24 mai 2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 312 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 21 iunie 2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • LEGE nr. 378 din 30 septembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Coşna prin reorganizarea comunei Dorna Cândrenilor, judeţul Suceava
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • LEGE nr. 351 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 37 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
 • LEGE nr. 516 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 569 din 26 martie 1936 admninistrativă
 • LEGE nr. 207 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 141 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021