Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 31 mai 1995 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 (*actualizată*)cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi(actualizată la data de 16 iulie 1998*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Abrogat.----------Art. 1 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 6 (1) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurata, salariaţii Curţii de Conturi pot primi un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de baza, şi care face parte din acesta. (2) Salariaţii care beneficiază de salariu de merit se stabilesc de Comitetul de conducere al Curţii de Conturi, o data pe an, de regula după aprobarea bugetului de stat. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioada de 6 luni de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii. Articolul 7 (1) Salariile de baza ale personalului de execuţie al Curţii de Conturi sunt diferenţiate pe funcţii şi, în cadrul acestora, pe grade sau trepte profesionale. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 7 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 8 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:--------------------------------------------------------------------------------     Transe de vechime în muncă Procente din salariul de baza--------------------------------------------------------------------------------    - între 3 şi 5 ani 5    - de la 5 la 10 ani 10    - de la 10 la 15 ani 15    - de la 15 la 20 ani 20    - peste 20 ani 25-------------------------------------------------------------------------------- (2) Pensionării pentru limita de vârstă care se reangajează, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă realizată după data pensionării. (3) Persoanele care sunt angajate, după pensionare, în funcţiile de consilier de conturi, judecător financiar, procuror financiar şi magistrat-asistent beneficiază de sporul de vechime în muncă pentru vechimea totală în muncă. La încetarea activităţii aceste persoane au dreptul de recalcularea pensiei, incluzându-se în baza de calcul a pensiei vechimea în muncă şi salariul realizat după data pensionării. Articolul 9 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător, în condiţiile stabilite de Comitetul de conducere al Curţii de Conturi. Dacă munca prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se plătesc cu un spor calculat la salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a depăşi 360 de ore anual. Articolul 10 (1) Salariaţii care lucrează în condiţii grele de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de baza. Locurile de muncă şi categoriile de personal se stabilesc potrivit legii şi se aproba de Comitetul de conducere al Curţii de Conturi. (2) Salariaţii care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 - 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 11 (1) Pentru activitatea desfăşurata, membrii şi personalul Curţii de Conturi beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu corespunzător salariului de baza realizat în ultima luna din anul pentru care se acorda premiul. (2) Premiul anual poate fi redus sau nu se acorda de către Comitetul de conducere al Curţii de Conturi în cazul celor care în cursul anului au desfăşurat o activitate necorespunzătoare sau au avut abateri disciplinare. Articolul 12 (1) Membrii Curţii de Conturi, procurorul general financiar şi secretarul general al acesteia, care efectuează deplasări, în interesul serviciului, în alte localităţi decât în municipiul Bucureşti, au dreptul la decontarea integrala a cheltuielilor de cazare sau, la alegere, în cazul în care nu se cazează la unităţi hoteliere sau în alte spaţii de cazare autorizate, care pot emite chitanţe oficiale privind tarifele percepute, la 525 lei/noapte, precum şi la o diurna de 2.250 lei/zi. (2) Diurnele prevăzute la alin. (1) vor fi indexate în funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor, potrivit nivelurilor stabilite în hotărârile Guvernului referitoare la indexarea salariilor şi a altor venituri. Articolul 13Persoanele utilizate în cadrul Curţii de Conturi în calitate de colaboratori, pentru realizarea unor lucrări, beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 14Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul Comitetului de conducere al Curţii de Conturi şi al conducerii unităţii la care persoana în cauza are funcţia de baza, dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat. În acest caz, se va asigura decalarea programului. Articolul 15Persoana numita temporar în locul unei persoane care exercita atribuţii de conducere şi care lipseşte din instituţie o perioada mai mare de 30 de zile şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva primeşte, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care este încadrată, indemnizaţia corespunzătoare atribuţiilor de conducere pe care le exercita. Articolul 16În cazul în care Curtea de Conturi realizează economii la capitolul "Cheltuieli de personal", poate acorda premii în cursul anului în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul propriu. Premiile individuale se aproba de către preşedintele Curţii de Conturi. Articolul 17 (1) Curtea de Conturi poate constitui un fond pentru acordarea de stimulente, format din: a) 1% din veniturile încasate, ca urmare a controalelor efectuate de către Curtea de Conturi, peste nivelul veniturilor declarate şi al obligaţiilor de plata asumate faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale; b) 15% din sumele încasate reprezentând dobânzi şi majorări de întârziere la veniturile stabilite în condiţiile lit. a). (2) Condiţiile de constituire şi de utilizare a fondului prevăzut în alineatul precedent se stabilesc prin hotărâri ale Plenului Curţii de Conturi, pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 5. Articolul 18Preşedintele, vicepreşedinţii, preşedinţii de secţii, consilierii de conturi şi procurorul general financiar sunt demnitari de stat. Articolul 19Abrogat.----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 20Curtea de Conturi va putea include în statul de funcţii pentru aparatul propriu şi unele funcţii aprobate altor sectoare bugetare, care se dovedesc necesare şi care vor fi salarizate potrivit prevederilor art. 19. Articolul 21Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizatorilor sau al altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, de perfecţionare, schimburi de experienţa, burse, documentare, congrese, conferinţe şi simpozioane sau alte forme de reuniuni şi manifestări internaţionale, beneficiază de drepturile stabilite prin reglementările legale în vigoare pentru unităţile bugetare. Articolul 22 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătura cu stabilirea salariilor, acordarea gradaţiilor, sporurilor, premiilor şi altor drepturi, care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi, sunt de competenta Plenului Curţii de Conturi pentru personalul din aparatul acesteia. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa. (3) Plenul Curţii de Conturi va lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile. Articolul 23Salariaţii cu atribuţii de conducere vor fi supuşi unei perioade de proba de 3 luni. Dacă la sfârşitul perioadei de proba salariatul s-a dovedit corespunzător funcţiei respective, numirea sa se va definitiva de la data începerii perioadei de proba. În cazul în care salariatul nu a dovedit că poate face faţă atribuţiilor ce-i revin în funcţia respectiva, el va fi trecut în funcţia de execuţie avută anterior sau într-o alta funcţie echivalenta. Articolul 24Abrogat.----------Art. 24 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 25Abrogat.----------Art. 25 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 26Durata concediului de odihna şi a celorlalte concedii, cuantumul indemnizaţiei cuvenite, programarea, efectuarea, întreruperea şi amânarea concediului de odihna, precum şi compensarea în bani a concediului de odihna, neefectuat se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor, prin regulament aprobat de Plenul Curţii de Conturi. Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 28Abrogat.----------Art. 28 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Articolul 29 (1) Ţinuta vestimentara la şedinţele de judecata ale instanţelor Curţii de Conturi pentru consilierii de conturi, judecătorii financiari, procurorii financiari, magistraţii-asistenţi şi grefieri este obligatorie şi se acorda gratuit. (2) Elementele componente ale ţinutei vestimentare, precum şi condiţiile de confecţionare, folosinţa şi păstrare se stabilesc de Plenul Curţii de Conturi. Articolul 30Pentru primirea delegaţiilor şi invitaţilor străini sau din ţara se constituie fondul de protocol la dispoziţia Curţii de Conturi. Mărimea acestui fond se stabileşte anual prin legea bugetului de stat. Normele de utilizare a fondului de protocol se stabilesc prin hotărâri ale Plenului Curţii de Conturi. Articolul 31*)Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 32Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă articolul 135 şi anexa la Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ADRIAN NĂSTASE
Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Anexa 1Abrogată.----------Anexa 1 a fost abrogată conform pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Anexa 2Abrogată.----------Anexa 2 a fost abrogată conform pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Anexa 3Abrogată.----------Anexa 3 a fost abrogată conform pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. Anexa 4DREPTURILEpersoanelor utilizate în calitate de colaboratori la Curtea de Conturi1. Persoanele utilizate în cadrul Curţii de Conturi, în calitate de colaboratori, beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, stabilită în raport cu perioada de colaborare şi cu importanta lucrărilor efectuate.Persoanele care desfăşoară activitatea în funcţii de execuţie de specialitate, în calitate de colaboratori, beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 50% din salariul de baza prevăzut de lege la funcţiile în care sunt utilizate, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, complexitatea şi importanta lucrărilor efectuate.2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi şi alţii), plătiţi cu ora. Tariful orar se stabileşte corespunzător cu salariul de baza prevăzut de lege pentru funcţia respectiva.3. Persoanele utilizate în calitate de traducător, interpret, translator şi altele asemenea pot fi folosite şi în baza unor contracte de colaborare intervenite între părţi.4. Dacă aceste persoane desfăşoară activitate de colaborare în alta localitate decât cea care domiciliază, au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit tarifului practicat de unităţile hoteliere, precum şi la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, pe toată perioada cât îşi desfăşoară activitatea. Anexa 5CRITERII DE UTILIZAREa fondului pentru acordarea de stimulente, prevăzut la art. 17Stimulentele se acorda în raport cu următoarele criterii:- contribuţia personală la identificarea şi atragerea de venituri suplimentare peste obligaţiile de plata, evidenţiate ca datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetul fondurilor speciale;- gravitatea abaterilor financiare constatate şi capacitatea stabilirii corecte a răspunderii persoanelor vinovate, potrivit legii;- competenta profesională dovedită în orientarea, coordonarea şi exercitarea controlului, precum şi în valorificarea constatărilor acestuia;- aportul personal la introducerea, reglementarea şi aplicarea de noi metode, tehnici şi proceduri de control financiar.--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 473 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea şi tratarea apei uzate în oraşul Târgu Mureş, România", semnat la Bruxelles la 20 noiembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 4 februarie 1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 14 octombrie 2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 19 mai 2004 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 137 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 166 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
 • LEGE nr. 151 din 14 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 12 iunie 2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 30 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 98 din 29 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 226 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 19 octombrie 1999 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital majoritar românesc
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 412 din 26 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 octombrie 2004 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 13 martie 2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 26 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 37 din 24 mai 1991 privind înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
 • LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • LEGE nr. 258 din 19 decembrie 2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază
 • LEGE nr. 232 din 3 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 202/2000 privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • LEGE nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 20 din 26 februarie 1991 rectificativa asupra bugetului de stat pe anul 1990
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 268 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 202 din 7 noiembrie 2011 privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • LEGE nr. 463 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 5 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 637 din 7 decembrie 2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei
 • LEGE nr. 124 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 3 iulie 2019 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021