Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 06 iulie 1995 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 6 iulie 1995

  Notă
  Conform art. 5 din LEGEA nr. 60 din 24 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 26 aprilie 2000, dispozițiile din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 6 iulie 1995, și din Legea nr. 64/1997 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și instituțiile din învățământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997, contrare prezentei legi, se abrogă.
  Articolele 1-4 din LEGEA nr. 60 din 24 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 26 aprilie 2000 prevăd:
  Articolul 1Prevederile Legii nr. 71/1995 și ale Legii nr. 64/1997 se aplică absolvenților învățământului superior particular care au fost înmatriculați în anul I de studii în anii 1990-1996 la specializări neautorizate sa funcționeze provizoriu la data înscrierii la examenul de selecție.
  Articolul 2Sunt exceptați de la prevederile art. 1 și se pot prezenta la examenul de licență sau de absolvire, fără a susține examenul de selecție, absolvenții care au început studiile la specializările autorizate sa funcționeze provizoriu, dar cărora ulterior li s-a retras aceasta autorizare sau care au intrat în lichidare, precum și cei care au început studiile la specializări neautorizate, dar care sunt autorizate sa funcționeze provizoriu la data sustinerii examenului de licență sau de absolvire.
  Articolul 3Pentru absolvenții prevăzuți la art. 1 și 2 examenul de selecție, examenul de licență sau de absolvire se organizează în instituții de învățământ superior de stat, care au acreditate specializările respective sau specializări înrudite din același profil.
  Articolul 4Examenele prevăzute la art. 1 și 3 se pot susține la instituții de învățământ superior acreditate, stabilite de Ministerul Educației Naționale, în oricare dintre sesiunile programate, cu acoperirea cheltuielilor de examen hotărâte de senatul universitar.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Abrogat. (la 23-04-1997, Articolul 1 a fost abrogat de Articolul 4 din LEGEA nr. 64 din 21 aprilie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 aprilie 1997 ) Articolul 2Absolvenții învățământului particular post-liceal, promotiile 1993, 1994 și 1995, precum și cei ai învățământului particular superior, promotiile 1994 și 1995, se pot prezenta la examenul de absolvire sau, după caz, de licență în cadrul unei instituții de învățământ de stat, numai în urma promovării unui examen de selecție. Examenul de selecție se poate susține de doua ori și consta în promovarea a cinci probe scrise, diferențiate pe niveluri și profiluri, care conferă absolventului calitatea de candidat la examenul de absolvire sau, după caz, de licență. Articolul 3Absolvenții învățământului superior medical particular, precum și ai celui postliceal de orice profil, din promotiile menționate în art. 2, susțin în cadrul examenului de selecție, prevăzut la art. 2, și o proba practica specifică. Articolul 4Absolvenții învățământului liceal particular, promotiile 1994 și 1995, pot susține prima sesiune de bacalaureat în acest an, iar cei din învățământul particular postliceal, promotiile 1993, 1994 și 1995 și din cel superior, promotiile 1994 și 1995, care au promovat probele prevăzute la art. 2, pot susține prima data examenul de absolvire sau, după caz, de licență, într-una dintre sesiunile anului de învățământ 1995/1996. Articolul 5(1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu drept de organizare a examenului de bacalaureat sau de absolvire, precum și instituțiile de învățământ superior de stat cu drept de organizare a examenului de selecție, absolvire sau licenta sunt stabilite de Ministerul Învățământului.(2) Probele examenului de selecție și programele acestora sunt stabilite de Ministerul Învățământului, la nivel național.(3) Documentele de școlarizare necesare înscrierii la examene, precum și metodologiile de organizare și de desfășurare a examenelor sunt stabilite de Ministerul Învățământului. Articolul 6Diplomele de bacalaureat, de absolvire și de licență sunt eliberate de unitățile sau instituțiile de învățământ de stat organizatoare. La rubrica "Unitatea sau instituția absolvită" se va înscrie "conform Legii nr..../1995". Articolul 7(1) Abrogat. (la 23-04-1997, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 4 din LEGEA nr. 64 din 21 aprilie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 aprilie 1997 ) (2) Abrogat. (la 23-04-1997, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 4 din LEGEA nr. 64 din 21 aprilie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 aprilie 1997 ) (3) Sumele încasate din taxele prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2) se fac la Fondul special pentru învățământ, constituit în condițiile legii, și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materiale, ocazionate de susținerea examenelor de selecție și de finalizare a studiilor. Articolul 8(1) Absolvenții învățământului superior particular ale cărui secții, specializări sau facultăți au fost autorizate provizoriu, conform Legii nr. 88/1993, nu au obligația sustinerii examenului de selecție prevăzut la art. 2.(2) Absolvenții învățământului particular profesional, liceal și postliceal, ale cărui unități de învățământ, respectiv filiere, specializări sau profiluri au obținut autorizația de încredere sau acreditarea, conform prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, și ale Ordonanței Guvernului nr. 87/1998 privind înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, aprobată și modificată prin Legea nr. 196/1999, nu susțin examenul de selecție în vederea prezentării la examenul de finalizare a studiilor. (la 25-07-2000, Articolul 8 a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 131 din 21 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000 ) (3) Absolvenții învățământului particular menționați la alin. (2), ale cărui unități de învățământ, respectiv filiere, specializări sau profiluri nu au obținut autorizația de încredere sau acreditarea, conform legii, se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat numai dacă au promovat examenul de selecție în condițiile prezentei legi. Susținerea examenului de selecție se face cu taxa în cuantum de 700.000 lei, reactualizata anual cu rata inflației. (la 25-07-2000, Articolul 8 a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 131 din 21 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000 ) Articolul 9Absolvenților școlilor postliceale de specialitate, din învățământul particular, care au susținut examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat, în baza aprobării Ministerului Învățământului, li se recunoaște diploma obținută.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  --------------------

  Noutăți

 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 10 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 45/1969 pentru modificarea Codului silvic
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 266 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 4 aprilie 2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 154 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 73 din 16 ianuarie 2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
 • LEGE nr. 114 din 27 aprilie 2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 58 din 14 august 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 285 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 163 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii
 • LEGE nr. 201 din 27 iunie 2013 privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 790 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităţilor prin bănci comerciale
 • LEGE nr. 300 din 15 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 121 din 12 iulie 1999 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 24 noiembrie 2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 17 octombrie 2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 114 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 137 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 99 din 25 aprilie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bucureşti la 1 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 45 din 8 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 355 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 124 din 18 martie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2001
 • LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 188 din 1 iulie 1930 pentru înfiinţarea de silozuri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 177 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 10 din 11 ianuarie 2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare
 • LEGE nr. 320 din 13 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGE nr. 602 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 9 septembrie 1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021