Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 06 iulie 1995 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 6 iulie 1995

  Notă
  Conform art. 5 din LEGEA nr. 60 din 24 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 26 aprilie 2000, dispozițiile din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 6 iulie 1995, și din Legea nr. 64/1997 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și instituțiile din învățământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997, contrare prezentei legi, se abrogă.
  Articolele 1-4 din LEGEA nr. 60 din 24 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 26 aprilie 2000 prevăd:
  Articolul 1Prevederile Legii nr. 71/1995 și ale Legii nr. 64/1997 se aplică absolvenților învățământului superior particular care au fost înmatriculați în anul I de studii în anii 1990-1996 la specializări neautorizate sa funcționeze provizoriu la data înscrierii la examenul de selecție.
  Articolul 2Sunt exceptați de la prevederile art. 1 și se pot prezenta la examenul de licență sau de absolvire, fără a susține examenul de selecție, absolvenții care au început studiile la specializările autorizate sa funcționeze provizoriu, dar cărora ulterior li s-a retras aceasta autorizare sau care au intrat în lichidare, precum și cei care au început studiile la specializări neautorizate, dar care sunt autorizate sa funcționeze provizoriu la data sustinerii examenului de licență sau de absolvire.
  Articolul 3Pentru absolvenții prevăzuți la art. 1 și 2 examenul de selecție, examenul de licență sau de absolvire se organizează în instituții de învățământ superior de stat, care au acreditate specializările respective sau specializări înrudite din același profil.
  Articolul 4Examenele prevăzute la art. 1 și 3 se pot susține la instituții de învățământ superior acreditate, stabilite de Ministerul Educației Naționale, în oricare dintre sesiunile programate, cu acoperirea cheltuielilor de examen hotărâte de senatul universitar.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Abrogat. (la 23-04-1997, Articolul 1 a fost abrogat de Articolul 4 din LEGEA nr. 64 din 21 aprilie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 aprilie 1997 ) Articolul 2Absolvenții învățământului particular post-liceal, promotiile 1993, 1994 și 1995, precum și cei ai învățământului particular superior, promotiile 1994 și 1995, se pot prezenta la examenul de absolvire sau, după caz, de licență în cadrul unei instituții de învățământ de stat, numai în urma promovării unui examen de selecție. Examenul de selecție se poate susține de doua ori și consta în promovarea a cinci probe scrise, diferențiate pe niveluri și profiluri, care conferă absolventului calitatea de candidat la examenul de absolvire sau, după caz, de licență. Articolul 3Absolvenții învățământului superior medical particular, precum și ai celui postliceal de orice profil, din promotiile menționate în art. 2, susțin în cadrul examenului de selecție, prevăzut la art. 2, și o proba practica specifică. Articolul 4Absolvenții învățământului liceal particular, promotiile 1994 și 1995, pot susține prima sesiune de bacalaureat în acest an, iar cei din învățământul particular postliceal, promotiile 1993, 1994 și 1995 și din cel superior, promotiile 1994 și 1995, care au promovat probele prevăzute la art. 2, pot susține prima data examenul de absolvire sau, după caz, de licență, într-una dintre sesiunile anului de învățământ 1995/1996. Articolul 5(1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu drept de organizare a examenului de bacalaureat sau de absolvire, precum și instituțiile de învățământ superior de stat cu drept de organizare a examenului de selecție, absolvire sau licenta sunt stabilite de Ministerul Învățământului.(2) Probele examenului de selecție și programele acestora sunt stabilite de Ministerul Învățământului, la nivel național.(3) Documentele de școlarizare necesare înscrierii la examene, precum și metodologiile de organizare și de desfășurare a examenelor sunt stabilite de Ministerul Învățământului. Articolul 6Diplomele de bacalaureat, de absolvire și de licență sunt eliberate de unitățile sau instituțiile de învățământ de stat organizatoare. La rubrica "Unitatea sau instituția absolvită" se va înscrie "conform Legii nr..../1995". Articolul 7(1) Abrogat. (la 23-04-1997, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 4 din LEGEA nr. 64 din 21 aprilie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 aprilie 1997 ) (2) Abrogat. (la 23-04-1997, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 4 din LEGEA nr. 64 din 21 aprilie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 aprilie 1997 ) (3) Sumele încasate din taxele prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2) se fac la Fondul special pentru învățământ, constituit în condițiile legii, și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materiale, ocazionate de susținerea examenelor de selecție și de finalizare a studiilor. Articolul 8(1) Absolvenții învățământului superior particular ale cărui secții, specializări sau facultăți au fost autorizate provizoriu, conform Legii nr. 88/1993, nu au obligația sustinerii examenului de selecție prevăzut la art. 2.(2) Absolvenții învățământului particular profesional, liceal și postliceal, ale cărui unități de învățământ, respectiv filiere, specializări sau profiluri au obținut autorizația de încredere sau acreditarea, conform prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, și ale Ordonanței Guvernului nr. 87/1998 privind înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, aprobată și modificată prin Legea nr. 196/1999, nu susțin examenul de selecție în vederea prezentării la examenul de finalizare a studiilor. (la 25-07-2000, Articolul 8 a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 131 din 21 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000 ) (3) Absolvenții învățământului particular menționați la alin. (2), ale cărui unități de învățământ, respectiv filiere, specializări sau profiluri nu au obținut autorizația de încredere sau acreditarea, conform legii, se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat numai dacă au promovat examenul de selecție în condițiile prezentei legi. Susținerea examenului de selecție se face cu taxa în cuantum de 700.000 lei, reactualizata anual cu rata inflației. (la 25-07-2000, Articolul 8 a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 131 din 21 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000 ) Articolul 9Absolvenților școlilor postliceale de specialitate, din învățământul particular, care au susținut examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat, în baza aprobării Ministerului Învățământului, li se recunoaște diploma obținută.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  --------------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 394 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 85 din 25 aprilie 2019 pentru abrogarea alin. (5) şi (6) ale art. 6^6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 6 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi a Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice şi financiare şi prin Memorandumul tehnic de înţelegere suplimentar, convenite la Bucureşti şi la Washington, prin scrisoarea părţii române din 3 octombrie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 15 octombrie 2003
 • LEGE nr. 422 din 20 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • LEGE nr. 565 din 19 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 323 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 196 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 44 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 339/1970 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
 • LEGE nr. 228 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 300 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
 • LEGE nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 372 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 408 din 10 iulie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 97 din 7 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 352 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 101 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 44 din 27 mai 1996 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960, şi la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriană, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 decembrie 1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 9 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 1173/1968 pentru modificarea Decretului nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile
 • LEGE nr. 292 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 129 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 29 din 15 ianuarie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 85^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2018 pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 209 din 25 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 9 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 221 din 11 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 222 din 5 iunie 2009 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • LEGE nr. 64 din 20 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 509 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 379 din 13 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 5 din 3 iunie 1952 privind organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 85 din 26 februarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale
 • LEGE nr. 388 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
 • LEGE nr. 276 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 LEGEA MUNTELUI
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020