Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 29 decembrie 1995 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 134 din 29 decembrie 1995 - (*actualizată*)privind Legea petrolului(actualizată până la data de 15 aprilie 2003*)

-------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 29 decembrie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 15 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2000 respinsă de LEGEA nr. 294 din 5 iunie 2001; LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.152 din 21 noiembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Resursele de petrol situate în subsolul tarii şi al platoului continental românesc al Marii Negre, delimitat conform principiilor dreptului internaţional şi reglementărilor din convenţiile internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.Petrolul reprezintă substantele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestra şi care, în condiţii de suprafaţa, se prezintă în stare gazoasa, sub forma de gaze naturale, sau lichidă, sub forma de ţiţei şi condensat.Gazele naturale cuprind gazele libere din zăcăminte de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) zacamint înseamnă o acumulare naturala de hidrocarburi, unitară sau separată, valorificabila din punct de vedere tehnic sau economic; b) explorare desemnează ansamblul de studii şi operaţiuni care se realizează pentru cunoaşterea condiţiilor geologice de acumulare a petrolului şi cuprinde faza de prospecţiune, identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare; c) dezvoltare desemnează ansamblul lucrărilor care constau în realizarea sondelor de exploatare, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor şi a altor unităţi necesare extractiei, transportului, tratarii şi stocării petrolului; d) exploatare desemnează ansamblul de lucrări executate la şi de la suprafaţa pentru extragerea petrolului, captarea, tratarea şi transportul acestuia până la locul de livrare pe teritoriul României; termenul include şi transportul pe conducte magistrale; e) perimetru de explorare şi/sau exploatare reprezintă aria corespunzătoare proiectiei la suprafaţa a conturului părţii în scoarta terestra în interiorul căruia, pe un interval de adîncime determinat, se realizează lucrări de explorare, respectiv de exploatare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de exploatare a petrolului, situate în afară acestei arii; f) operaţiuni petroliere semnifica ansamblul de activităţi privind explorarea, dezvoltarea şi exploatarea unui zacamant petrolier, inmagazinarea subterana, transportul şi tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum şi operarea terminalelor petroliere aflate în domeniul public al statului; g) Cartea petroliera este instrumentul de evidenta care cuprinde totalitatea actelor juridice de orice natura privitoare la un perimetru petrolier sau în legătură cu acesta, precum şi toate datele privitoare la proprietatea terenurilor, la situaţia topografica a perimetrului şi a tuturor lucrărilor şi facilităţilor petroliere existente în cadrul acestuia, la situaţia rezervelor şi a producţiei pe substanţe; h) Autoritatea competenţa este Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, agenţie care reprezintă în domeniul resurselor de petrol interesele statului; i) acord petrolier reprezintă orice act juridic încheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, între Autoritatea competenţa şi o persoană juridică română sau străină, în vederea realizării de operaţiuni petroliere; j) titular semnifica orice persoană juridică română sau străină autorizata să efectueze operaţiuni petroliere în virtutea unui acord petrolier; k) concesiunea petroliera este dreptul acordat de către stat prin Autoritatea competenţa unei persoane juridice de a efectua operaţiuni petroliere în baza unui acord petrolier; l) concesionar - titularul căruia i se acordă concesiunea petroliera; m) redeventa petroliera reprezintă suma datorată de către titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, în condiţiile legii, pentru efectuarea activităţii de exploatare a unui zacamant petrolier şi pentru utilizarea bunurilor aflate în domeniul public al statului, necesare transportului şi tranzitului petrolului pe conducte magistrale, precum şi operarii terminalelor petroliere; n) producţia bruta de petrol reprezintă cantităţile de ţiţei condensat şi de gaze naturale extrase din zacamint după trecerea prin instalaţiile de separare şi de tratare.------------Literele f) şi m) ale art. 2 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002. Articolul 3Operaţiunile petroliere se realizează de persoane juridice, române sau străine, în condiţiile legii. Articolul 4Operaţiunile petroliere se realizează numai în cadrul unor perimetre stabilite în acest scop de către Autoritatea competenţa. Articolul 5Toate datele şi informaţiile, indiferent de modalitatea de stocare, obţinute ca urmare a efectuării de operaţiuni asupra resurselor petroliere româneşti, determinate conform art. 1 alin. 1, aparţin statului român. Articolul 6Lucrările de dezvoltare şi explorare a zăcămintelor de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de Autoritatea competenţa, în conformitate cu normele elaborate de aceasta, ţinând cont şi de practicile internaţionale. Articolul 7Accesul la terenurile necesare efectuării operaţiunilor petroliere se face în condiţiile legii.Operaţiunile petroliere de efectuat în limitele perimetrului de exploatare constituie lucrări de utilitate publică, iar terenurile necesare pentru aceste operaţiuni, precum şi construcţiile situate pe astfel de terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate publică, în condiţiile legii.Asupra terenurilor necesare operaţiunilor petroliere de realizat în afară perimetrului de exploatare, altele decît cele declarate de utilitate publică, prevăzute la alineatul precedent, precum şi asupra terenurilor necesare lucrărilor de exploatare şi oricăror alte operaţiuni pe care acestea le implica, inclusiv cele privind asigurarea exploatării şi protecţiei sistemului naţional de transport al petrolului, se instituie, în favoarea titularului operaţiunilor, un drept de servitute legală.Exercitarea dreptului de servitute legală stabilită la alin. 3 se face contra plăţii unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de acesta.Durata servituţii legale stabilită la alin. 3 este cea a operaţiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează a fi afectate vor fi determinate, în ce priveşte suprafeţele şi proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.Accesul la terenurile afectate de servitutea legală prevăzută la alin. 3 se stabileşte prin negocieri între titularul operaţiunii petroliere şi proprietarii de terenuri cu respectarea principiului egalităţii de tratament şi a echităţii.Orice neintelegeri între titularii operaţiunilor petroliere şi proprietarii terenurilor se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.Dacă statul vinde bunurile expropriate în condiţiile alin. 2, foştii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preemptiune, în care scop vor fi înştiinţaţi despre condiţiile vinzarii, pe cale administrativă sau prin publicitate. Articolul 8Sistemul naţional de transport al petrolului face parte din domeniul public de interes naţional şi este de importanţa strategica.În sistemul naţional de transport al petrolului se cuprind conductele magistrale care asigura colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import şi dirijarea lui de la punctele de predare de către producători la unităţile de prelucrare, spre centrele de distribuţie şi consum sau la export, precum şi toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora.Exploatarea sistemului naţional de transport al petrolului se face de unităţi specializate, care vor presta servicii beneficiarilor în schimbul unor tarife stabilite de Autoritatea competenţa, în condiţii egale pentru toţi producătorii.Pentru a asigura întreţinerea sistemului naţional de transport a petrolului şi pentru a elimina apariţia posibilelor pericole în exploatarea acestuia se stabilesc zone de protecţie şi siguranţa, în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice specifice aprobate de Autoritatea competenţa.Unităţile care se ocupa cu transportul prin conducte au dreptul sa realizeze lucrări de intervenţii la conducte numai cu anunţarea proprietarului terenului. Despăgubirile pentru intervenţiile executate în caz de avarii se stabilesc ulterior, prin negocieri cu proprietarul terenului. Capitolul 2 Regimul de punere în valoare a resurselor de petrol Articolul 9Resursele de petrol se pun în valoare prin operaţiuni petroliere, în care scop acestea se dau în administrarea regiilor autonome sau se concesioneaza de către Autoritatea competenţa, potrivit legii.Durata concesiunii nu poate fi mai mare de 30 de ani. Articolul 10În faza de prospecţiune, lucrările de explorare pot fi executate şi numai pe bază de permise, acordate de Autoritatea competenţa. Articolul 11Autoritatea competenţa stabileşte anual lista perimetrelor care se dau în administrare sau în concesiune şi o publică în Monitorul Oficial al României. Articolul 12Iniţiativa concesionarii poate aparţine şi persoanelor juridice române sau străine care probează interesul de a li se acordă dreptul efectuării de operaţiuni petroliere în acest regim.Iniţiativa dării în administrare sau în concesiune aparţine Autorităţii competente.Iniţiativa solicitării dării în administrare aparţine regiilor autonome abilitate pentru operaţiuni petroliere. Articolul 13Darea în concesiune sau în administrare se realizează prin acord petrolier, încheiat de Autoritatea competenţa cu persoane juridice române sau străine.În vederea concesionarii, persoanele juridice române şi/sau străine vor fi selecţionate prin apel public de oferta.În ofertele prezentate, ofertanţii vor face dovada capacităţii financiare şi a competentei tehnice necesare îndeplinirii prestaţiilor, asa cum sunt ele propuse prin apelul public de oferta.Acordul petrolier se încheie în forma scrisă şi intră în vigoare după aprobarea lui de către Guvern.Prevederile acordului petrolier rămân valabile pe toată durata acestuia, în condiţiile existente la data încheierii. Articolul 14Începerea operaţiunilor petroliere în perimetrul dat în administrare sau concesiune se autorizeaza în scris de Autoritatea competenţa. Articolul 15Persoanele juridice străine care au obţinut dreptul de a efectua operaţiuni petroliere sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acordului petrolier, sa înfiinţeze şi sa menţină, pe toată durata concesiunii şi în condiţiile acordului petrolier, o sucursala sau o filiala în România.În cazul în care doi sau mai mulţi parteneri străini dobândesc drepturi petroliere cu privire la acelaşi perimetru, obligaţia infiintarii şi menţinerii unei sucursale sau filiale în România revine numai companiei desemnate sa reprezinte interesele lor. Articolul 16Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobîndite şi obligaţiile asumate numai cu aprobarea scrisă a Autorităţii competente.Orice transfer făcut fără aprobare este lovit de nulitate. Articolul 17În limitele unui perimetru de explorare sau de exploatare petroliera se pot acorda, în condiţiile legii, unor persoane juridice, altele decît titularul acordului petrolier, dreptul de explorare şi/sau exploatare pentru substanţe minerale utile, altele decît cele prevăzute la art. 1, cu condiţia ca aceste activităţi sa nu influenteze în mod negativ operaţiunile petroliere. Articolul 18Dreptul obţinut prin dare în administrare sau în concesionare este un drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor şi nu poate fi nicicum afectat de către titular în beneficiul vreunui terţ. Articolul 19Administrarea sau concesionarea încetează: a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată; b) prin renunţarea de către titularul acordului petrolier, în condiţiile stabilite la art. 21; c) prin retragerea administrării sau concesiunii de către Autoritatea competenţa, conform prevederilor art. 22, 23 şi 24; d) în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forta majoră, definite în acordul petrolier, şi care fac definitiv imposibila iniţierea sau, după caz, continuarea operaţiunilor petroliere. Articolul 20Administrarea sau concesionarea încetează la data expirării acordului petrolier, dacă acesta nu a fost prelungit de părţi înainte de expirare şi cu obţinerea aprobării Guvernului, conform art. 13 alin. 4. Articolul 21Titularul acordului petrolier poate renunţa la el, dacă la data notificării renunţării către Autoritatea competenţa îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) pune la dispoziţia Autorităţii competente toată documentaţia privind activitatea desfăşurată până la data notificării renunţării, precum şi rezultatele acesteia; b) pune la dispoziţia Autorităţii competente suma reprezentind contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier şi al celor de dezvoltare şi exploatare, scadenta la data notificării renunţării şi neexecutata din motive imputabile titularului acordului petrolier.Autoritatea competenţa verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. 1 în termen de 60 de zile de la data notificării renunţării.La împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut la alin. 2 acordul petrolier este reziliat dacă Autoritatea competenţa nu a comunicat refuzul sau, aceasta fiind obligată sa emita decizia de încetare a administrării sau concesiunii, cu efect de la data implinirii termenului.În caz de refuz al Autorităţii competente, titularul poate cere instanţei judecătoreşti sau arbitrale, după caz, constatarea îndeplinirii condiţiilor rezilierii unilaterale a acordului petrolier.În cazul în care instanţa judecătorească sau arbitrală constata îndeplinirea condiţiilor rezilierii unilaterale a acordului petrolier, Autoritatea competenţa emite decizia de încetare a administrării sau concesionarii, cu efect de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. Articolul 22Autoritatea competenţa poate retrage administrarea sau concesionarea când titularul acordului petrolier, în pofida sanctionarii contravenţionale şi/sau a notificării ce i-a fost facuta, nici după 30 de zile de la primirea acesteia: a) nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate cu privire la termenul de începere a operaţiunilor petroliere; b) nu realizează volumul minim de lucrări sau de cheltuieli prevăzute în acordul petrolier pentru o perioadă data şi expirată; c) continua sistarea lucrărilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile fără acordul Autorităţii competente; d) utilizează metode sau tehnologii de exploatare, altele decît cele aprobate de Autoritatea competenţa; e) executa operaţiuni petroliere fără autorizaţie. Articolul 23Autoritatea competenţa retrage administrarea sau concesionarea când constata ca titularul acordului petrolier: a) nu respecta decizia unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale cu privire la operaţiunile petroliere; b) este supus procedurii de lichidare judiciară prin insolvabilitate; c) furnizează, cu buna ştiinţa, Autorităţii competente date şi informaţii false cu privire la operaţiunile sale petroliere sau încalcă clauzele de confidenţialitate prevăzute în acordul petrolier; d) nu respecta o clauza prevăzută prin acordul petrolier, cu sancţiunea retragerii administrării sau concesiunii; e) periclitează, prin modul de executare a operaţiunilor petroliere, posibilitatea exploatării viitoare a zacamintului sau încalcă normele privind protecţia şi exploatarea raţională a zăcămintelor ori normele privind protecţia mediului înconjurător. Articolul 24Retragerea administrării sau concesiunii petroliere prin oricare dintre motivele prevăzute la art. 22 şi art. 23 produce efect asupra titularului acordului petrolier după împlinirea a 30 de zile de la data notificării făcute acestuia de către Autoritatea competenţa.În limita termenului stabilit la alin. 1 titularul acordului petrolier poate cere instanţei judecătoreşti sau arbitrale, după caz, anularea măsurii de retragere a administrării sau concesiunii petroliere.La cererea titularului acordului petrolier şi cu audierea Autorităţii competente, instanţa poate dispune suspendarea măsurii revocării până la rămînerea definitivă a hotărârii. Articolul 25În cazul în care survine un eveniment prevăzut la art. 19 lit. d), titularul acordului petrolier notifica Autorităţii competente situaţia, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor certificind forta majoră, eliberate de instanţa legal abilitata în acest scop. Încetarea administrării sau concesiunii petroliere produce efect după 30 de zile de la data notificării forţei majore.Dacă în limita termenului de 30 de zile prevăzut la alin. 1, Autoritatea competenţa notifica titularului acordului petrolier refuzul sau de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o circumstanţă constitutivă de forta majoră, provocind imposibilitatea definitivă a iniţierii sau continuării executării operaţiunilor petroliere, neimputabila acestuia, titularul acordului petrolier poate cere instanţei judecătoreşti sau arbitrale, după caz, pronunţarea rezilierii unilaterale a acordului petrolier pentru caz de forta majoră, fără obligarea la plata de daune-interese.În caz de pronunţare a rezilierii acordului petrolier, după rămînerea definitivă a hotărârii judecătoreşti sau arbitrale, după caz, Autoritatea competenţa va emite decizia de încetare a administrării sau concesionarii petroliere, cu efect de la data prevăzută la alin. 1. Articolul 26Decizia de încetare a administrării sau concesiunii petroliere se publică în Monitorul Oficial al României, cu menţiunea datei la care produce efect şi se înscrie în Cartea petroliera de către Autoritatea competenţa.La încetarea administrării sau concesiunii petroliere pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 19, exploatarea - cu toate dependintele şi anexele sale - trece în proprietatea statului fără vreo indemnizaţie şi libera de orice drepturi sau sarcini, indiferent de natura acestora.În cazul în care administrarea sau concesionarea petroliera încetează din cauza de forta majoră, conform art. 19 lit. d), titularul are dreptul la despăgubiri în condiţiile stabilite prin acordul petrolier.În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrării sau concesiunii petroliere, Autoritatea competenţa va stabili măsurile ce urmează a fi luate cu privire la perimetrul petrolier şi la dotările aferente acestuia.Titularul acordului petrolier rămâne ţinut, potrivit regulilor răspunderii civile extracontractuale, la repararea prejudiciilor cauzate terţilor din culpa sa prin operaţiunile petroliere efectuate până la data renunţării, chiar dacă asemenea prejudicii sunt constatate după încetarea administrării sau concesiunii petroliere. Capitolul 3 Drepturile şi obligaţiile titularului Articolul 27Titularul acordului petrolier are următoarele drepturi: a) de acces, în condiţiile legii, la terenurile sau la suprafeţele necesare desfăşurării operaţiunilor petroliere, în limitele perimetrului prevăzut în acordul petrolier; b) să execute, în limitele perimetrului acordat, toate operaţiunile petroliere prevăzute în acordul petrolier; c) sa folosească, în condiţiile legii, surse de apa de suprafaţa sau subterane necesare desfăşurării operaţiunilor petroliere; d) sa dispună asupra cantităţilor de petrol ce îi revin, conform clauzelor acordului petrolier, care nu au fost achiziţionate de statul român, inclusiv să le exporte; e) de prioritate, în condiţiile legii, pentru extinderea perimetrului, în cazul în care se dovedeşte continuitatea dezvoltării zacamintului în afară limitelor perimetrului acordat iniţial; f) de acces, cu plata taxelor şi a tarifelor, după caz, în condiţiile legii, la conductele petroliere, porturile, docurile şi la alte instalaţii ale statului, în cazul în care folosirea acestora îi este necesară pentru realizarea operaţiunilor petroliere; g) sa monteze conducte şi instalaţii proprii pentru transportul produselor sale petroliere la staţii de separare şi tratare, la rampe de încărcare şi la sistemul naţional de transport al produselor petroliere, cu respectarea reglementărilor în vigoare; h) sa construiască drumuri, poduri şi cai ferate necesare efectuării operaţiunilor petroliere şi transportului produselor rezultate din exploatare, în condiţiile legii; i) de prioritate pentru concesionarea exploatării unor substanţe minerale utile, altele decît petrolul, descoperite prin operaţiunile sale petroliere, în cazul în care acestea pot face obiectul exploatării şi al valorificării; j) să se asocieze, cu acordul Autorităţii competente, cu persoane juridice române sau străine în vederea executării operaţiunilor petroliere prevăzute în acorduri; k) să obţină de la Autoritatea competenţa, în condiţiile legii, datele necesare operaţiunilor petroliere de realizat, să deţină şi sa utilizeze aceste date, precum şi pe cele obţinute din operaţiunile proprii, pe durata valabilităţii acordului petrolier. Articolul 28Titularul acordului petrolier are următoarele obligaţii: a) să respecte normele, regulamentele şi instrucţiunile emise în aplicarea prezentei legi şi prevederile acordului petrolier; b) sa elaboreze, pe baza acordului petrolier, documentaţii tehnice şi economice pentru realizarea operaţiunilor petroliere şi să le supună aprobării Autorităţii competente; c) să obţină, sa întocmească, sa ţină la zi şi sa transmită la termenele fixate toate datele, informaţiile şi documentaţiile stabilite de Autoritatea competenţa referitoare la operaţiunile petroliere executate şi la rezultatele obţinute; d) sa păstreze confidenţialitatea asupra datelor obţinute de la Autoritatea competenţa şi din activitatea proprie şi sa nu le difuzeze fără acordul acesteia; e) să se asocieze, la solicitarea Autorităţii competente, cu titularii unor perimetre adiacente, în cazul în care se constata, prin lucrările executate, continuitatea hidrodinamica a zacamintului în acele perimetre, pentru a se asigura o valorificare eficienta a rezervelor; f) sa utilizeze cu prioritate, în executarea operaţiunilor petroliere, forta de muncă autohtona cu calificarea corespunzătoare, precum şi echipamente şi materiale produse în România, în condiţii de competitivitate; g) pentru partea din producţia de petrol ce-i revine, sa acorde statului român dreptul de preemptiune la achiziţionarea acesteia, în condiţiile prevăzute în acordul petrolier; h) în termen de 60 de zile de la încetarea administrării sau concesionarii prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 19, sa procedeze la predarea către Autoritatea competenţa a perimetrului acordat, în condiţiile prevăzute de art. 26 alin. 5; i) sa îndeplinească, în termenele stabilite, măsurile dispuse în scris de Autoritatea competenţa în exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit legii. Capitolul 4 Taxe, tarife şi redevenţe petroliere Articolul 29Abrogat.-------------Art. 29 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002. Articolul 30Titularii acordurilor petroliere sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei redevenţe petroliere.Redeventa petroliera se stabileşte după cum urmează: a) o cota procentuală din valoarea producţiei brute extrase pentru operaţiunile petroliere de exploatare a zăcămintelor petroliere, după cum urmează:                   REDEVENŢA PRODUCŢIA BRUTA ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    % gaze naturale                                              10^6 mc /trimestru ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3,5% pentru zăcăminte care produc sub 10 7,5% pentru zăcăminte care produc între 10 şi 50 9% pentru zăcăminte care produc între 50 şi 200 13% pentru zăcăminte care produc peste 200 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    % ţiţei/condensat                                             10^3 tone/trimestru ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3,5% pentru zăcăminte care produc sub 10 5% pentru zăcăminte care produc între 10 şi 20 7% pentru zăcăminte care produc între 20 şi 100 13,5% pentru zăcăminte care produc peste 100 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) o cota de 5% din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiunea petroliera de transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, aflate în domeniul public al statului.Redeventa petroliera este datorată din ziua începerii operaţiunilor petroliere şi este platibila trimestrial, cu scadenţa la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.--------------Art. 30 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002. Articolul 31Gazele naturale reinjectate în zacamint sunt exceptate de la plata oricărei taxe şi redevenţe. Gazele extrase prin sonde concomitent cu ţiţeiul, neutilizate şi nici valorificate de către concesionar, se predau statului fără plata şi sunt scutite de taxa şi de redeventa.Cheltuielile de preluare şi riscurile de utilizare aparţin statului. Articolul 32Verificarea exactitatii datelor pe baza cărora se calculează redeventa petroliera se face de autoritatea competentă, precum şi de organele de stat cu atribuţii în domeniul controlului financiar.Pentru neplata în termen a redeventei petroliere se datorează majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.--------------Art. 32 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002. Articolul 33Pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale - avize, permise de prospecţiuni, documente de confirmare a rezervelor, autorizaţii şi altele -, precum şi pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele petroliere, Autoritatea competenţa percepe tarife, stabilite cu avizul Ministerului Finanţelor.Veniturile realizate conform alin. 1 de către Autoritatea competenţa vor putea fi utilizate pentru alcătuirea pachetelor de date şi lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a condiţiilor de participare la oferta publică, dotări, ţinerea licitaţiilor şi elaborarea de studii. Veniturile rămase, neutilizate la sfârşitul anului bugetar se preiau ca venituri în anul următor, la dispoziţia Autorităţii competente. Articolul 34 (1) Plata taxelor şi redevenţelor prevăzute în prezenta lege nu scuteşte pe titularul acordului de obligaţiile fiscale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile, ţinând seama şi de prevederile art. 13 alin. 5. (2) Titularii acordurilor petroliere beneficiază de următoarele facilităţi: a) abrogată; b) abrogată; c) scutirea de taxe vamale a importurilor efectuate de titularii acordului sau de subcontractantii acestora de bunuri necesare pentru executarea operaţiunilor petroliere; d) scutirea de taxe vamale a importului de bunuri de uz gospodăresc şi personal necesare personalului străin al titularului de acord, al companiilor afiliate şi al subcontractanţilor străini ai acestora; bunurile care sunt scutite de taxe vamale de import se nominalizeaza în anexe la acordul petrolier; e) scutirea de taxe vamale a exportului cotelor de petrol cuvenite titularului acordului, precum şi a exportului bunurilor importate de acesta şi de personalul sau străin, în condiţiile prevăzute la lit. d). (3) Titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, mai beneficiază de următoarele facilităţi: a) să efectueze operaţiuni de încasări în valută, obţinută din exportul petrolului din producţia ce-i revine, şi sa retina aceasta valuta în străinătate după achitarea obligaţiilor faţă de statul român; b) în cazul în care vânzările petrolului ce-i revine titularului se fac în România, acesta are dreptul sa transforme în valută convertibilă sumele obţinute în lei, în condiţiile legislaţiei române, şi sa dispună liber asupra disponibilităţilor în valută care pot fi transferate în străinătate după achitarea obligaţiilor faţă de statul român. (4) Facilităţile care se acordă titularului de acorduri, potrivit prezentei legi, se stabilesc pentru fiecare contact în parte şi rămân nemodificate pe întreaga durata a acordului petrolier.------------Literele a) şi b) ale alin. (2) al art. 34 au fost abrogate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999.------------ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2000 a fost respinsă de LEGEA nr. 294 din 5 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999 a fost aprobată cu modificări de LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 19 aprilie 2001. Capitolul 5 Autoritatea competenţa Articolul 35Autoritatea competenţa însărcinată cu aplicarea dispoziţiilor prezentei legi este Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, organizată în subordinea Guvernului. Articolul 36În domeniul resurselor de petrol, Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale are următoarele competente: a) gestionează resursele de petrol ale statului; b) negociaza clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, încheie astfel de acorduri, reglementează operaţiunile petroliere desfăşurate în temeiul acestora, precum şi al normelor regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice emise în aplicarea legii; c) confirma rezervele de petrol şi organizează fondul de date geologice şi de exploatare, stocare, sistematizare şi valorificare a acestuia; constituie fondul naţional de rezerve de petrol; datele oficiale cu privire la rezervele de petrol sunt cele înscrise în fondul naţional; d) efectuează studii, pe baza cărora fundamentează şi stabileşte, împreună cu Ministerul Finanţelor, preţul petrolului extras în România, precum şi tarifele prevăzute la art. 8 alin. 3 şi al art. 33 alin. 1, în condiţiile legii; e) urmăreşte şi verifica producţia petroliera pentru calcularea taxelor şi a redevenţelor; f) urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia suprafeţei şi a subsolului în cursul operaţiunilor petroliere; g) controlează respectarea de către titular a prevederilor din acordul petrolier, precum şi a celor din normele, regulamentele şi instrucţiunile din domeniu şi dispune măsuri pentru respectarea acestora; h) ordona sistarea lucrărilor geologice sau de exploatare executate în afară perimetrului instituit, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la exploatarea nerationala şi la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs; i) emite regulamente şi instrucţiuni tehnice cu caracter obligatoriu pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legii; j) elaborează şi tine Cartea petroliera; actele juridice şi documentele neinregistrate în Cartea petroliera nu sunt opozabile terţilor; k) constata şi notifica nerespectarea prevederilor prezentei legi. Articolul 37Înfiinţarea, organizarea şi obiectul de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Capitolul 6 Sancţiuni Articolul 38Nerespectarea de către titularul acordului petrolier a obligaţiilor prevăzute în prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de la 131.000.000 lei la 262.000.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor stabilite prin art. 15 şi prin art. 28 lit. b), c) şi i); b) de la 262.000.000 lei la 655.000.000 lei pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 22 lit. a), c), d) şi e), precum şi pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 6 şi al art. 28 lit. a), e) şi f); c) de la 655.000.000 lei la 1.310.000.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 4 şi al art. 28 lit. d) şi g).--------------Art. 38 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.152 din 21 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 4 decembrie 2001. Articolul 39Săvârşirea pentru a doua oara a vreuneia dintre contravenţiile sancţionate prin prevederile art. 38 şi pentru care legea nu prevede retragerea administrării sau concesiunii, se sancţionează cu amendă, limitele amenzii prevăzute pentru contravenţia respectiva fiind fixată la dublu.Încălcarea în continuare a dispoziţiilor pentru care sunt stabilite sancţiuni prin art. 38 atrage după sine aplicarea prevederilor art. 36 lit. h). Articolul 40Amenzile se fac venit la bugetul de stat. Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25, 26 şi 27.Limitele amenzilor vor putea fi modificate prin hotărâre de Guvern în funcţie de indicele de inflaţie.--------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001. Articolul 41Constatarea nerespectării obligaţiilor şi a săvârşirii contravenţiilor, precum şi aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal încheiat de personalul împuternicit al Autorităţii competente. Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 42Prevederile acordurilor petroliere, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi şi aprobate de Guvern, rămân valabile în condiţiile în care au fost încheiate pe întreaga lor durata. Articolul 43 (1) Regiile autonome "Petrom" şi "Romgaz" îşi vor continua activitatea la acele obiective unde, la data publicării prezentei legi, desfăşoară lucrări de explorare, dezvoltare şi exploatare. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, regiile autonome vor finaliza acţiunea de delimitare a perimetrelor de explorare, dezvoltare şi exploatare pentru aceste obiective şi vor solicita Autorităţii competente atribuirea lor în administrare, potrivit legii. (2) Ceilalţi agenţi economici români care desfăşoară activităţi de explorare la unele obiective la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi vor continua activitatea până la finalizarea lor, în condiţiile stabilite de Autoritatea competenţa. (3) Activităţile de operare a conductelor magistrale aparţinând sistemelor naţionale de transport al petrolului, precum şi a terminalelor petroliere se atribuie direct, printr-un acord petrolier, persoanelor juridice care desfăşoară aceste activităţi la data intrării în vigoare a prezentului alineat.--------------Alin. (3) al art. 43 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002. Articolul 44Soluţionarea litigiilor în legătură cu interpretarea şi executarea prevederilor acordurilor petroliere este de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile nu au convenit soluţionarea pe cale arbitrală.În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Autoritatea competenţa va elabora normele de aplicare a acesteia, care vor fi supuse aprobării prin hotărâre a Guvernului. Articolul 45Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Articolul 46Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea petrolului din anul 1942, Legea nr. 66/1992, precum şi alte dispoziţii contrare sau incompatibile.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE-------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 99 din 16 septembrie 1992 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Turcia privind transferul persoanelor condamnate
 • LEGE nr. 102 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011
 • LEGE nr. 39 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 598 din 15 decembrie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 10 din 8 martie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştiguri din capital, încheiat la Abuja 21 iulie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 577 din 23 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 76 din 4 mai 2000 bugetului de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 76 din 28 august 2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 153 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 martie 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 53 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 252/1971 pentru modificarea articolului 12 din Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Legea nr. 14/1966
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • DECIZIA nr. 15 din 6 martie 2017 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • LEGE nr. 49 din 30 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
 • LEGE nr. 215 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 195 din 24 iulie 2017 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 65 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 5 din 19 ianuarie 1948 pentru modificarea unor dispoziţiuni din codul penal
 • LEGE nr. 204 din 20 iulie 2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 61 din 22 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1995 privind acordarea unei compensaţii băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 ianuarie - 31 martie 1995
 • LEGE nr. 152 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 181 din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane
 • LEGE nr. 256 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 218 din 22 mai 2003 privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar
 • LEGE nr. 375 din 19 decembrie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 108 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 42 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 316 din 12 iulie 2006 pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România
 • LEGE nr. 356 din 2 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistenţă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 134 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 460 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Aeronautica şi Medalia Virtutea Aeronautica
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021