Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 303 din 30 decembrie 1995 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 (*actualizată*)Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România(actualizată la data de 17 aprilie 2008*)

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este persoana juridica de drept public, autonoma, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial. Ea îşi desfăşoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizaţie de ajutor voluntar, auxiliară a autorităţii publice. Articolul 2 (1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se organizează şi funcţionează pe baza statutului propriu, ca singura societate de Cruce Roşie, atât în timp de pace, cât şi în timp de război, în baza legii şi a Convenţiilor de la Geneva din 1949 la care România este parte. (2) Principiile fundamentale, morale şi juridice după care se desfăşoară activitatea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România sunt cele ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie: umanitate, imparţialitate, neutralitate, independenta, voluntariat, unitate şi universalitate. Articolul 3 (1) Activitatea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România este deschisa tuturor, iar acţiunile sale umanitare se desfăşoară pe întreg teritoriul tarii. (2) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România participa la activităţi cu caracter internaţional, organizate în conformitate cu convenţiile încheiate în acest domeniu, la care România este parte, precum şi la alte acţiuni internaţionale cu caracter umanitar. Articolul 4 (1) Emblema Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, adoptata la fondarea acesteia, în data de 4 iulie 1876, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Emblema Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România reprezintă o cruce, alcătuită din cinci pătrate egale, de culoare rosu vermion, aşezată pe fond alb şi înconjurată de doua cercuri concentrice de aceeaşi culoare. În spaţiul dintre cele doua cercuri este înscrisă, cu litere majuscule de culoare rosu vermion, pe fond alb, inscripţia: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE . ROMÂNIA . Articolul 5 (1) Emblema, ca semn indicativ, se foloseşte, în timp de pace, de către: a) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, în timpul manifestărilor sau al campaniilor pentru colecta de fonduri; b) terţe persoane juridice asociate la acţiuni de natura celor prevăzute la lit. a); c) mijloacele de transport; d) posturile de prim-ajutor, dacă sunt destinate exclusiv îngrijirii gratuite. (2) Autorizaţia pentru folosirea acestei embleme în cazurile prevăzute la lit. b)-d) se emite de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. (3) În timp de conflict armat, emblema, ca semn indicativ, se foloseşte, în exclusivitate, de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. Articolul 6 (1) Emblema, ca semn protector, poate fi folosită în timp de pace de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. (2) În timp de conflict armat, emblema, ca semn protector se foloseşte de către: a) serviciile sanitare ale forţelor armate; b) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, numai pentru personalul propriu şi pentru materialele prin care îşi da concursul serviciului sanitar oficial, supunându-se regulamentelor militare; c) spitalele civile, recunoscute ca atare de stat şi autorizate să utilizeze emblema în scop de protecţie; d) alte societăţi de ajutor voluntar autorizate în acest sens, numai pentru personalul şi materialele afectate în exclusivitate serviciilor sanitare, supuse regulamentelor militare. (3) Autorizarea folosirii emblemei ca semn protector, în caz de conflict armat, se face de către Guvernul României. Articolul 7Societatea Naţională de Cruce Roşie din România funcţionează în spatiile proprii şi în cele repartizate în acest sens până în prezent, precum şi în alte spatii locative care se pun la dispoziţie de către consiliile locale, judeţene sau al municipiului Bucureşti, după caz, în vederea desfăşurării activităţii, şi beneficiază de aceleaşi masuri de protecţie pe care legea le stabileşte în favoarea instituţiilor publice. Articolul 8Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se bucura de protecţia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l acorda.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Articolul 9Sediul central al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România este în municipiul Bucureşti, str. Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1, în imobilul ce face parte din proprietatea privată a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Capitolul II Scopul şi principalele atribuţii ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România Articolul 10Societatea Naţională de Cruce Roşie din România acţionează, în orice împrejurare, în scopul prevenirii şi alinării suferinţelor oamenilor, fără nici o deosebire în ceea ce priveşte naţionalitatea, rasa, religia, vârsta, sexul, apartenenţa militară, sociala sau politica. Articolul 11Principalele atribuţii ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România sunt: a) să acţioneze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să se pregătească şi să acţioneze, ca auxiliară a autorităţilor publice, în toate domeniile prevăzute de Convenţiile de la Geneva din 1949 şi în favoarea tuturor celor aflaţi în suferinţă, atât persoane civile, cât şi militare; b) să contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor şi la alinarea suferinţelor prin programe de întrajutorare în beneficiul colectivităţii; c) să organizeze, la nivel naţional şi local, după caz, servicii de ajutoare de urgenţă în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele şi natura acestora; d) să recruteze, să instruiască şi să pună la dispoziţie personalul necesar pentru realizarea misiunii sale; e) să promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la activităţile specifice; f) să autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii; g) să organizeze şi să participe la acţiuni internaţionale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele şi de natura dezastrelor; h) să facă cunoscut opiniei publice, în special copiilor şi tineretului, acţiunile sale, cât şi pe cele ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, precum şi Principiile fundamentale ale Crucii Roşii, idealurile păcii, respectului şi înţelegerii intre toţi oamenii şi toate popoarele; i) să încheie convenţii de colaborare şi să alcătuiască programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare;-------------Litera i) a art. 11 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. j) să participe, pe baza programelor iniţiate de Ministerul Sănătăţii, la recrutarea donatorilor de sânge, la combaterea unor epidemii şi la alte acţiuni. k) să organizeze cursuri de surori voluntare de Cruce Roşie şi cursuri de prim ajutor, obligatorii, pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare şi pentru şcolile de şoferi amatori şi profesionişti.--------------Litera k) a art. 11 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. Articolul 12Presa, radioul şi televiziunea asigura, în mod gratuit, popularizarea acţiunilor umanitare organizate de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. Capitolul III Componenta, organizare şi patrimoniu Articolul 13 (1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este deschisa tuturor cetăţenilor, fără deosebire de naţionalitate, rasa, sex, religie, profesiune, apartenenţa sociala sau politica. (2) Calitatea de membru al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, drepturile şi obligaţiile corespunzătoare se reglementează conform statutului şi regulamentului, adoptate de adunarea generala. Articolul 14 (1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este organizata pe principiul teritorialităţii, conform statutului şi regulamentului proprii. (2) Filialele judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au personalitate juridica şi autonomie funcţională, în limitele prevăzute de statut şi de regulamentele proprii. (3) Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Articolul 15 (1) Patrimoniul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România este format din bunuri mobile şi imobile, provenind din: a) cotizaţii ale persoanelor fizice şi juridice;-------------Litera a) a art. 15 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. b) donaţii şi legate testamentare; c) sponsorizări, contribuţii în numerar şi bunuri din partea oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine; d) venituri din organizarea de manifestări publice, tombole, baluri şi alte asemenea acţiuni, precum şi din activităţi economice, compatibile cu obiectivele sale;-------------Litera d) a art. 15 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. e) editarea şi vânzarea de periodice proprii, publicaţii şi cărţi privind domeniul sau de activitate. (2) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este scutită de la plata impozitului pe profit, cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. (3) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este scutită de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru veniturile obţinute din activităţi economice, dacă aceste venituri sunt utilizate pentru organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Articolul 16 (1) Prin legea bugetului de stat se vor stabili, anual, cheltuielile pentru cotizaţia de membru al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi pentru contribuţia la finanţarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii. (2) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, se asigura şi fondurile necesare realizării atribuţiilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, prevăzute la art. 11 lit. a)-e), g) şi h), pe baza de programe întocmite de aceasta.--------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (3) De la bugetul de stat se asigură acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări care sunt finanţate integral sau parţial din alte surse decât contribuţia financiară a Uniunii Europene.--------------Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 74 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 14 aprilie 2008. Articolul 17 (1) Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi materialele pe care aceasta le primeşte sau le expediază, în ţară sau în străinătate, în vederea realizării misiunii sale umanitare, sunt scutite de orice fel de impozite sau taxe. (2) Acţiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor sale de orice natura sunt scutite de taxa de timbru. Articolul 18În caz de catastrofe, calamităţi naturale, precum şi în timp de conflict armat, transportul personalului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, aflat în misiune, în baza legitimaţiei de serviciu, este gratuit pe orice mijloc de transport care aparţine regiilor autonome sau societăţilor comerciale. Articolul 19Anual, în cursul lunilor mai şi septembrie, se organizează "Luna Crucii Roşii din România". Articolul 20 (1) Toate instituţiile de cultura, de divertisment, federaţiile şi organizaţiile sportive-asociaţii, cluburile sportive şi fundaţiile care organizează manifestări sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Roşii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, naţional şi internaţional etc., reprezentând un procent de 1%, care se va adauga la preţul de vânzare.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (2) Anual, în cursul lunilor Crucii Roşii, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va organiza campanii de colecta de fonduri. (3) Persoanele fizice şi juridice care vând biletele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să imprime pe fiecare bilet menţiunea Contribuţia pentru Crucea Roşie Română. (4) Pentru toate evenimentele prevăzute la alin. (1), fondurile vor fi colectate şi virate trimestrial în contul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie.-------------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (5) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va emite norme metodologice de aplicare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.-------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (6) Sarcinile privind verificarea şi controlul perceperii şi virării timbrului Crucii Roşii revin organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice.-------------Alin. (6) al art. 20 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul nr. 561/1973 privind organizarea şi funcţionarea formaţiunilor sanitare voluntare ale Societăţii de Cruce Roşie din Republica Socialista România; Decretul nr. 281/1981 privind organizarea "Săptămânii Crucii Roşii" din Republica Socialista România, precum şi alte dispoziţii contrare. Capitolul IVSancţiuni-------------Cap. IV a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Articolul 22 (1) Neperceperea şi nevirarea contribuţiilor de către persoanele fizice şi juridice care au asemenea obligaţii, prevăzute în prezenta lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (2) Fondurile rezultate din perceperea contribuţiilor prevăzute de prezenta lege pentru funcţionarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nu sunt impozabile.-------------Art. 22 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ADRIAN NĂSTASE
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
AnexăEmblema SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA

Noutăți

 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al adopţiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 210 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 254 din 16 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 219 din 27 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 138 din 14 aprilie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 288 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A. 747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • LEGE nr. 119 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 4 din 13 februarie 2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 23 februarie 2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 27 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 11 aprilie 2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 287 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 19 mai 1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 72 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 361 din 13 decembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 19 din 16 decembrie 1971 cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 10 din 9 decembrie 1982 cu privire la obligaţiile şi răspunderile consiliilor populare, unităţilor socialiste şi ale cetăţenilor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie a localităţilor urbane şi rurale, păstrarea ordinii şi disciplinei publice
 • LEGE nr. 8 din 25 ianuarie 1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 decembrie 2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • CODUL AERIAN din 5 decembrie 1953 al R.P. Române
 • LEGE nr. 288 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 528 din 9 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Banca Japoneza pentru Cooperare Internaţionala şi România privind Proiectul de reabilitare a caii ferate Bucureşti-Constanţa, semnat la Bucureşti la 30 martie 2001*)
 • LEGE nr. 93 din 5 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 85^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 191 din 27 mai 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 26 din 17 decembrie 1971 privind modificarea articolului 73 alineatul 3 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 338 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
 • LEGE nr. 235 din 2 iunie 2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.)
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 256 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic*)
 • LEGE nr. 113 din 27 mai 2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021