Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 13 mai 1996 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 (*actualizată*)privind regimul monopolului de stat(actualizată până la data de 27 februarie 1997*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 13 mai 1996. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 februarie 1997, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 februarie 1997.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prin prezenta lege se instituie monopolul de stat asupra unor activităţi economice.Prin monopol de stat, în sensul prezentei legi, se înţelege dreptul statului de a stabili regimul de acces al agenţilor economici cu capital de stat şi privat, inclusiv producători individuali, după caz, la activităţile economice constituind monopol de stat şi condiţiile de exercitare a acestora. Articolul 2Constituie monopol de stat: a) fabricarea şi comercializarea armamentului, muniţiilor şi explozibililor; b) producerea şi comercializarea stupefiantelor şi a medicamentelor care conţin substanţe stupefiante; c) extracţia, producerea şi prelucrarea în scopuri industriale a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; d) producerea şi emisiunea de mărci poştale şi timbre fiscale; e) fabricarea şi importul, în vederea comercializării în condiţii de calitate, a alcoolului şi a băuturilor spirtoase distilate; f) fabricarea şi importul, în vederea comercializării în condiţiile de calitate, a produselor de tutun şi a hirtiei pentru tigarete; g) organizarea şi exploatarea sistemelor de joc cu miza, directe sau disimulate; h) organizarea şi exploatarea pronosticurilor sportive.Nu constituie monopol de stat fabricarea băuturilor alcoolice în gospodăriile personale pentru consum propriu. Capitolul II Administrarea şi exploatarea monopolurilor de stat Articolul 3Administrarea monopolurilor de stat prevăzute la art. 2 se face de către Ministerul Finanţelor. Exploatarea activităţilor constituind monopol de stat se face de către agenţii economici cu capital de stat şi privat, inclusiv de către producătorii individuali, după caz, pe bază de licenţe eliberate de Ministerul Finanţelor, cu avizul ministerului de resort sau al Băncii Naţionale a României în cazul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase. Articolul 4Licenţa reprezintă o autorizare acordată de stat pentru o perioadă determinata, în baza căreia o persoană fizica sau juridică poate să producă, sa prelucreze ori sa comercializeze, în cantitatea solicitată şi de o anumită calitate, un anume produs sau serviciu, care face obiectul monopolului de stat, în schimbul unui tarif de licenţa.Nivelul tarifului de licenţa se stabileşte de către Guvern anual sau pe o perioadă determinata în funcţie de obiectul monopolului de stat, de cantitatea şi calitatea produselor fabricate ori comercializate sub licenţa. Articolul 5Titularii licenţelor au obligaţia să respecte condiţiile din licenţa referitoare la exploatarea activităţii pentru care a fost acordată şi la plata tarifului de licenţa; sumele percepute se vărsa la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în vederea acoperirii cheltuielilor materiale şi de capital necesare administrării monopolurilor de stat. Articolul 6Licenţa poate fi acordată cetăţenilor români sau persoanelor juridice cu capital de stat şi privat, înmatriculate în România.Licenţa este nominală şi se eliberează pentru locurile solicitate de către cei în cauza şi în care se desfăşoară activitatea pentru care este acordată. Ea nu poate fi cedata direct sau indirect.Comitetul Olimpic Roman beneficiază de licenţa, prin efectul prezentei legi, pentru activităţile proprii prevăzute la art. 2 lit. g) şi h). Articolul 7Nu se acordă licenţa persoanelor care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, delapidare, escrocherie, furt, fals, infracţiuni la regimul armelor de foc şi a muniţiilor, la regimul stupefiantelor, precum şi celor condamnate pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 13 alin. 1, dacă nu a operat reabilitarea.Fac excepţie de la aceste prevederi cultivatorii de tutun. Articolul 8Este interzis agenţilor economici care intermediaza, depozitează sau desfac produse ce fac obiectul monopolului de stat să se aprovizioneze de la alţi producători sau importatori decît cei autorizaţi prin licenţa în condiţiile stabilite prin aceasta. Articolul 9Prevederile prezentei legi se aplică şi comercializării produselor din import şi exportului produselor care constituie monopol de stat potrivit art. 2. Capitolul III Preţurile şi controlul activităţii de monopol de stat Articolul 10Preţurile pentru produsele prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei.------------Art. 10 a fost modificat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 februarie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 27 februarie 1997. Capitolul IV Infracţiuni, contravenţii şi sancţiuni Articolul 11Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul monopolului de stat se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.Ministerele de resort şi, după caz, autorităţile publice interesate vor comunică, la solicitarea Ministerului Finanţelor, lista cu specialiştii agreati pentru activităţile ce intră în sfera monopolului de stat, în vederea exercitării controlului prevăzut la alin. 1. Articolul 12Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi sau a condiţiilor prevăzute în licenţa atrage răspunderea penală, contravenţională sau administrativă, după caz. În licenţa sunt prevăzute cazurile de suspendare sau de retragere a acesteia. Articolul 13Desfăşurarea fără licenţa a oricăreia dintre activităţile rezervate monopolului de stat, prevăzute la art. 2 lit. a), b), c), d) şi g), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.Desfăşurarea fără licenţa a oricăreia dintre activităţile prevăzute la art. 2 lit. e), f) şi h) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500.000 lei şi 3.000.000 lei.Bunurile şi valorile care au servit la săvârşirea sau care rezultă din exercitarea activităţilor ilicite prevăzute la alin. 1 se confisca.Bunurile şi valorile care au servit la săvârşirea sau care rezultă din exercitarea activităţilor ilicite prevăzute la alin. 2 se confisca în vederea valorificării sau distrugerii, după caz.Cheltuielile ocazionate cu confiscarea, valorificarea şi/sau distrugerea bunurilor care au servit la săvârşirea sau care au rezultat din exercitarea activităţilor ilicite vor fi justificate şi deduse din sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor respective şi se vor reporta de la un an la altul. Articolul 14Constituie contravenţie comercializarea, în afară condiţiilor stabilite prin licenţa ori la preţuri sau tarife peste cele maximale, a produselor care fac obiectul monopolului de stat şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 1.500.000 lei. Dispoziţiile privind reglementarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 15Renunţarea la licenţa atrage obligaţia titularului de a plati tariful de licenţa pe trimestrul în curs.În situaţia în care licenţa a fost suspendată sau retrasă se poate acorda celui care exploata monopolul de stat dreptul de a lichidă stocul de produse existente la data suspendării sau retragerii licenţei. Articolul 16Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi exercita o activitate dintre cele menţionate la art. 2 vor trebui să solicite licenţecorespunzătoare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.În caz contrar, dacă cererea le va fi respinsă, acestora li se vor aplica dispoziţiile art. 15 alin. 2. Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Guvernul va stabili, prin hotărâri, pentru fiecare activitate sau bun în parte ce constituie monopolul de stat, condiţiile de desfăşurare a activităţii, conţinutul, cadrul general, modul de acordare a licenţelor, precum şi alte elemente specifice. Articolul 18Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 17 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 22 septembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 24 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 20 din 21 martie 2000 privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi şi de 5% garanţie de buna execuţie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW Pucheng - Republica Populara Chineza
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 290 din 20 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 250 din 9 august 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 24 din 17 decembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 153 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 septembrie 2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 44 din 26 martie 1999 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 224 din 25 noiembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 şi la Bucureşti la 2 august 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 9 februarie 2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 624 din 7 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 260 din 7 decembrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 7 noiembrie 2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 32 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 191 din 19 iulie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
 • LEGE nr. 168 din 5 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora
 • LEGE nr. 19 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere şi pe căile navigabile interioare
 • LEGE nr. 113 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la Seul la 14 septembrie 1994
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 137 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 5 noiembrie 1999 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 191 din 24 iulie 2017 pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 39 din 20 aprilie 1992 privind prelungirea aplicării unor măsuri pentru frînarea procesului inflaţionist şi a şomajului, stabilite de art. 8 din Legea salarizării nr. 14/1991
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 77 din 31 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 245 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • LEGE nr. 406 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilităţii unor facilităţi
 • LEGE nr. 417 din 18 octombrie 2004 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002, precum şi a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 178 din 19 noiembrie 2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timişoara
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 212 din 10 noiembrie 2017 pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • LEGE nr. 465 din 12 decembrie 2006 pentru modificarea art. II al titlului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 216 din 2 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021