Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 13 mai 1996 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 (*actualizată*)privind regimul monopolului de stat(actualizată până la data de 25 noiembrie 2002*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 13 mai 1996. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 25 noiembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 februarie 1997 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 martie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999 suspendată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 şi respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002; DECIZIA nr. 15 din 25 ianuarie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000; LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001; LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999, prevederile Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, se abrogă.Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat.În consecinţă, de la data publicării DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 15 din 25 ianuarie 2000 în Monitorul Oficial, redevin aplicabile dispoziţiile Legii nr. 31/1996, abrogate prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999.Prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, aflate în procedura de legiferare, până la adoptarea legilor de aprobare sau de respingere de către Parlament, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.Pe perioada suspendării ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului prevăzute la alin. (1) se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestor ordonanţe.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prin prezenta lege se instituie monopolul de stat asupra unor activităţi economice.Prin monopol de stat, în sensul prezentei legi, se înţelege dreptul statului de a stabili regimul de acces al agenţilor economici cu capital de stat şi privat, inclusiv producători individuali, după caz, la activităţile economice constituind monopol de stat şi condiţiile de exercitare a acestora. Articolul 2Constituie monopol de stat: a) fabricarea şi comercializarea armamentului, muniţiilor şi explozibililor; b) producerea şi comercializarea stupefiantelor şi a medicamentelor care conţin substanţe stupefiante; c) extracţia, producerea şi prelucrarea în scopuri industriale a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; d) producerea şi emisiunea de mărci poştale şi timbre fiscale; e) fabricarea şi importul, în vederea comercializării în condiţii de calitate, a alcoolului şi a băuturilor spirtoase distilate; f) fabricarea şi importul, în vederea comercializării în condiţiile de calitate, a produselor de tutun şi a hirtiei pentru tigarete; g) organizarea şi exploatarea sistemelor de joc cu miza, directe sau disimulate; h) organizarea şi exploatarea pronosticurilor sportive.Nu constituie monopol de stat fabricarea băuturilor alcoolice în gospodăriile personale pentru consum propriu.-------------Cap. I a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. I a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002. Capitolul IIAdministrarea şi exploatarea monopolurilor de stat Articolul 3Administrarea monopolurilor de stat prevăzute la art. 2 se face de către Ministerul Finanţelor. Exploatarea activităţilor constituind monopol de stat se face de către agenţii economici cu capital de stat şi privat, inclusiv de către producătorii individuali, după caz, pe bază de licenţe eliberate de Ministerul Finanţelor, cu avizul ministerului de resort sau al Băncii Naţionale a României în cazul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase. Articolul 4Licenţa reprezintă o autorizare acordată de stat pentru o perioadă determinata, în baza căreia o persoană fizica sau juridică poate să producă, sa prelucreze ori sa comercializeze, în cantitatea solicitată şi de o anumită calitate, un anume produs sau serviciu, care face obiectul monopolului de stat, în schimbul unui tarif de licenţa.Nivelul tarifului de licenţa se stabileşte de către Guvern anual sau pe o perioadă determinata în funcţie de obiectul monopolului de stat, de cantitatea şi calitatea produselor fabricate ori comercializate sub licenţa. Articolul 5Titularii licenţelor au obligaţia să respecte condiţiile din licenţa referitoare la exploatarea activităţii pentru care a fost acordată şi la plata tarifului de licenţa; sumele percepute se vărsa la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în vederea acoperirii cheltuielilor materiale şi de capital necesare administrării monopolurilor de stat. Articolul 6Licenţa poate fi acordată cetăţenilor români sau persoanelor juridice cu capital de stat şi privat, înmatriculate în România.Licenţa este nominală şi se eliberează pentru locurile solicitate de către cei în cauza şi în care se desfăşoară activitatea pentru care este acordată. Ea nu poate fi cedata direct sau indirect.Compania Naţionala <> - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, beneficiază de licenţa, prin efectul prezentei legi, pentru activităţile proprii prevăzute la art. 2 lit. g) şi h).-------------Alin. 2^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 aprilie 2001.Comitetul Olimpic Roman beneficiază de licenţa, prin efectul prezentei legi, pentru activităţile prevăzute la art. 2 lit. h).-------------Alin. 2^2 al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 aprilie 2001.-------------Alin. 3 al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 aprilie 2001. Articolul 7Nu se acordă licenţa persoanelor care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, delapidare, escrocherie, furt, fals, infracţiuni la regimul armelor de foc şi a muniţiilor, la regimul stupefiantelor, precum şi celor condamnate pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 13 alin. 1, dacă nu a operat reabilitarea.Fac excepţie de la aceste prevederi cultivatorii de tutun. Articolul 8Este interzis agenţilor economici care intermediaza, depozitează sau desfac produse ce fac obiectul monopolului de stat să se aprovizioneze de la alţi producători sau importatori decît cei autorizaţi prin licenţa în condiţiile stabilite prin aceasta. Articolul 9Prevederile prezentei legi se aplică şi comercializării produselor din import şi exportului produselor care constituie monopol de stat potrivit art. 2.-------------Cap. II a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. II a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.------------Art. 10 a fost abrogat de art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 2 aprilie 1998.Cap. III rămâne abrogat, întrucât acest capitol conţine doar un singur articol, articolul 10, care a fost abrogat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 2 aprilie 1998. Capitolul IVInfracţiuni, contravenţii şi sancţiuni Articolul 11Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul monopolului de stat se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.Ministerele de resort şi, după caz, autorităţile publice interesate vor comunică, la solicitarea Ministerului Finanţelor, lista cu specialiştii agreati pentru activităţile ce intră în sfera monopolului de stat, în vederea exercitării controlului prevăzut la alin. 1. Articolul 12Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi sau a condiţiilor prevăzute în licenţa atrage răspunderea penală, contravenţională sau administrativă, după caz. În licenţa sunt prevăzute cazurile de suspendare sau de retragere a acesteia. Articolul 13Desfăşurarea fără licenţa a oricăreia dintre activităţile rezervate monopolului de stat, prevăzute la art. 2 lit. a), b), c), d) şi g), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.Desfăşurarea fără licenţa a oricăreia dintre activităţile prevăzute la art. 2 lit. e), f) şi h) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500.000 lei şi 3.000.000 lei.Bunurile şi valorile care au servit la săvârşirea sau care rezultă din exercitarea activităţilor ilicite prevăzute la alin. 1 se confisca.Bunurile şi valorile care au servit la săvârşirea sau care rezultă din exercitarea activităţilor ilicite prevăzute la alin. 2 se confisca în vederea valorificării sau distrugerii, după caz.Cheltuielile ocazionate cu confiscarea, valorificarea şi/sau distrugerea bunurilor care au servit la săvârşirea sau care au rezultat din exercitarea activităţilor ilicite vor fi justificate şi deduse din sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor respective şi se vor reporta de la un an la altul. Articolul 14Constituie contravenţie comercializarea, în afară condiţiilor stabilite prin licenţa ori la preţuri sau tarife peste cele maximale, a produselor care fac obiectul monopolului de stat şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 1.500.000 lei. Dispoziţiile privind reglementarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.-------------Cap. IV a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. IV a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.*) LEGEA nr. 32/1968 a fost abrogată de alin. (2) al art. 51 din ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001. Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 15Renunţarea la licenţa atrage obligaţia titularului de a plati tariful de licenţa pe trimestrul în curs.În situaţia în care licenţa a fost suspendată sau retrasă se poate acorda celui care exploata monopolul de stat dreptul de a lichidă stocul de produse existente la data suspendării sau retragerii licenţei. Articolul 16Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi exercita o activitate dintre cele menţionate la art. 2 vor trebui să solicite licenţecorespunzătoare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.În caz contrar, dacă cererea le va fi respinsă, acestora li se vor aplica dispoziţiile art. 15 alin. 2. Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Guvernul va stabili, prin hotărâri, pentru fiecare activitate sau bun în parte ce constituie monopolul de stat, condiţiile de desfăşurare a activităţii, conţinutul, cadrul general, modul de acordare a licenţelor, precum şi alte elemente specifice. Articolul 18Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.-------------Cap. V a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. V a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.Această lege a fost adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 17 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN---------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 6 din 28 martie 1957 de organizare şi funcţionare a sfaturilor populare
 • LEGE nr. 369 din 11 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 344 din 22 decembrie 2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 378 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 • LEGE nr. 84 din 18 octombrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 226 din 25 noiembrie 2010 pentru denunţarea Acordului dintre România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2004
 • LEGE nr. 372 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 501 din 17 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 • LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 472 din 20 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 20 februarie 2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 302 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 511 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/1999 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 328 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 258 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 324 din 21 decembrie 2018 pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 219 din 27 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 357 din 23 decembrie 2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 25 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 367 din 2 octombrie 2006 pentru acceptarea de către România a Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, la Paris la 19 octombrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 99 din 4 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • LEGE nr. 32 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România
 • LEGE nr. 19 din 14 decembrie 1979 pentru modificarea articolului 44 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 99 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • LEGE nr. 122 din 29 mai 2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 10 din 29 martie 1974 privind rechiziţiile
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 1 februarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 338 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
 • LEGE nr. 530 din 11 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 269 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 2 martie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • LEGE nr. 571 din 19 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2001 pentru prelungirea valabilităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021