Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 13 mai 1996 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 (*actualizată*)privind regimul monopolului de stat(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)

----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 februarie 1997 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 martie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999 suspendată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 şi respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002; DECIZIA nr. 15 din 25 ianuarie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000; LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001; LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999, prevederile Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, se abrogă.Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat.În consecinţă, de la data publicării DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 15 din 25 ianuarie 2000 în Monitorul Oficial, redevin aplicabile dispoziţiile Legii nr. 31/1996, abrogate prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999.Prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, aflate în procedura de legiferare, până la adoptarea legilor de aprobare sau de respingere de către Parlament, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.Pe perioada suspendării ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului prevăzute la alin. (1) se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestor ordonanţe.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prin prezenta lege se instituie monopolul de stat asupra unor activităţi economice.Prin monopol de stat, în sensul prezentei legi, se înţelege dreptul statului de a stabili regimul de acces al agenţilor economici cu capital de stat şi privat, inclusiv producători individuali, după caz, la activităţile economice constituind monopol de stat şi condiţiile de exercitare a acestora. Articolul 2Constituie monopol de stat: a) fabricarea şi comercializarea armamentului, muniţiilor şi explozibililor; b) producerea şi comercializarea stupefiantelor şi a medicamentelor care conţin substanţe stupefiante; c) extracţia, producerea şi prelucrarea în scopuri industriale a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; d) producerea şi emisiunea de mărci poştale şi timbre fiscale; e) fabricarea şi importul, în vederea comercializării în condiţii de calitate, a alcoolului şi a băuturilor spirtoase distilate; f) fabricarea şi importul, în vederea comercializării în condiţiile de calitate, a produselor de tutun şi a hârtiei pentru ţigarete; g) organizarea şi exploatarea sistemelor de joc cu miză, directe sau disimulate; h) organizarea şi exploatarea pronosticurilor sportive.Nu constituie monopol de stat fabricarea băuturilor alcoolice în gospodăriile personale pentru consum propriu.-------------Cap. I a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. I a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002. Capitolul IIAdministrarea şi exploatarea monopolurilor de stat Articolul 3Administrarea monopolurilor de stat prevăzute la art. 2 se face de către Ministerul Finanţelor. Exploatarea activităţilor constituind monopol de stat se face de către agenţii economici cu capital de stat şi privat, inclusiv de către producătorii individuali, după caz, pe bază de licenţe eliberate de Ministerul Finanţelor, cu avizul ministerului de resort sau al Băncii Naţionale a României în cazul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase. Articolul 4Licenţa reprezintă o autorizare acordată de stat pentru o perioadă determinata, în baza căreia o persoană fizică sau juridică poate să producă, să prelucreze ori să comercializeze, în cantitatea solicitată şi de o anumită calitate, un anume produs sau serviciu, care face obiectul monopolului de stat, în schimbul unui tarif de licenţa.Nivelul tarifului de licenţa se stabileşte de către Guvern anual sau pe o perioadă determinata în funcţie de obiectul monopolului de stat, de cantitatea şi calitatea produselor fabricate ori comercializate sub licenţa. Articolul 5Titularii licenţelor au obligaţia să respecte condiţiile din licenţa referitoare la exploatarea activităţii pentru care a fost acordată şi la plata tarifului de licenţa; sumele percepute se vărsa la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în vederea acoperirii cheltuielilor materiale şi de capital necesare administrării monopolurilor de stat. Articolul 6Licenţa poate fi acordată cetăţenilor români sau persoanelor juridice cu capital de stat şi privat, înmatriculate în România.Licenţa este nominală şi se eliberează pentru locurile solicitate de către cei în cauza şi în care se desfăşoară activitatea pentru care este acordată. Ea nu poate fi cedată direct sau indirect.Compania Naţionala <> - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, beneficiază de licenţa, prin efectul prezentei legi, pentru activităţile proprii prevăzute la art. 2 lit. g) şi h). (Alin. 2^1)-------------Alin. 2^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 aprilie 2001.Comitetul Olimpic Român beneficiază de licenţa, prin efectul prezentei legi, pentru activităţile prevăzute la art. 2 lit. h). (Alin. 2^2)-------------Alin. 2^2 al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 aprilie 2001.Alin. 3Abrogat.-------------Alin. 3 al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 aprilie 2001. Articolul 7Nu se acordă licenţă persoanelor care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, delapidare, înşelăciune, evaziune fiscală, spălarea banilor, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive, infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori, infracţiuni contra securităţii naţionale ori infracţiuni de terorism, precum şi persoanelor condamnate pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 13 alin. 1.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. 57, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 8Este interzis agenţilor economici care intermediază, depozitează sau desfac produse ce fac obiectul monopolului de stat să se aprovizioneze de la alţi producători sau importatori decât cei autorizaţi prin licenţa în condiţiile stabilite prin aceasta. Articolul 9Prevederile prezentei legi se aplică şi comercializării produselor din import şi exportului produselor care constituie monopol de stat potrivit art. 2.-------------Cap. II a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. II a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.------------Art. 10 a fost abrogat de art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 2 aprilie 1998.Cap. III rămâne abrogat, întrucât acest capitol conţine doar un singur articol, articolul 10, care a fost abrogat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 2 aprilie 1998. Capitolul IVInfracţiuni, contravenţii şi sancţiuni Articolul 11Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul monopolului de stat se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.Ministerele de resort şi, după caz, autorităţile publice interesate vor comunică, la solicitarea Ministerului Finanţelor, lista cu specialiştii agreaţi pentru activităţile ce intră în sfera monopolului de stat, în vederea exercitării controlului prevăzut la alin. 1. Articolul 12Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi sau a condiţiilor prevăzute în licenţa atrage răspunderea penală, contravenţională sau administrativă, după caz. În licenţa sunt prevăzute cazurile de suspendare sau de retragere a acesteia. Articolul 13Desfăşurarea fără licenţă a oricăreia dintre activităţile rezervate monopolului de stat, prevăzute la art. 2 lit. a)-d) şi g), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.Desfăşurarea fără licenţă a oricăreia dintre activităţile prevăzute la art. 2 lit. e), f) şi h) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 30.000 lei.Bunurile şi valorile care au servit sau care rezultă din comiterea contravenţiilor prevăzute la alin. 2 se confiscă.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. 57, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 14Constituie contravenţie comercializarea, în afară condiţiilor stabilite prin licenţa ori la preţuri sau tarife peste cele maximale, a produselor care fac obiectul monopolului de stat şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 1.500.000 lei. Dispoziţiile privind reglementarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.-------------Cap. IV a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. IV a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.*) LEGEA nr. 32/1968 a fost abrogată de alin. (2) al art. 51 din ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001. Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 15Renunţarea la licenţa atrage obligaţia titularului de a plăti tariful de licenţa pe trimestrul în curs.În situaţia în care licenţa a fost suspendată sau retrasă se poate acorda celui care exploata monopolul de stat dreptul de a lichidă stocul de produse existente la data suspendării sau retragerii licenţei. Articolul 16Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi exercita o activitate dintre cele menţionate la art. 2 vor trebui să solicite licenţecorespunzătoare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.În caz contrar, dacă cererea le va fi respinsă, acestora li se vor aplica dispoziţiile art. 15 alin. 2. Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Guvernul va stabili, prin hotărâri, pentru fiecare activitate sau bun în parte ce constituie monopolul de stat, condiţiile de desfăşurare a activităţii, conţinutul, cadrul general, modul de acordare a licenţelor, precum şi alte elemente specifice. Articolul 18Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.-------------Cap. V a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. V a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.Această lege a fost adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 17 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 22 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 22 martie 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 9 din 2 octombrie 1996 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 296 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 60 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat de Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 19 iunie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 6 din 13 martie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Hanoi la 8 iulie 1995
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 490 din 1 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti-B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 48 din 12 martie 2001 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România şi Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 2 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 156 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 198 din 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 82 din 20 iulie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 291 din 13 noiembrie 2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • LEGE nr. 255 din 16 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 20 din 13 decembrie 1984 privind tipizarea şi standardizarea produselor, construcţiilor şi tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale şi energetice, ridicarea calităţii şi nivelului tehnic al produselor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 12 iunie 2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003
 • LEGE nr. 3 din 6 ianuarie 2010 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
 • LEGE nr. 26 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 11 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 16 aprilie 2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 586 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2001 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Centrul Regional pentru Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • LEGE nr. 61 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Namibia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Windhoek la 25 februarie 1998
 • LEGE nr. 55 din 19 decembrie 1968 pentru modificarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 617 din 13 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda şi evaziune fiscală în domeniul alcoolului şi al băuturilor alcoolice
 • LEGE nr. 134 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România şi a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 30 iunie 2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021