Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 30 septembrie 1996 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 (*actualizata*)privind evidenta populatiei şi cartea de identitate(actualizata până la data de 10 decembrie 2004*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 30 septembrie 1996. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000; ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001; ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001; ORDONANTA nr. 30 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 134 din 11 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004; LEGE nr. 520 din 23 noiembrie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Organizarea evidentei populatiei Articolul 1 (1) Evidenta cetatenilor români care domiciliaza în România se tine după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidenta persoanelor, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei. (2) Abrogat. (3) Sistemul naţional informatic de evidenta a populatiei reprezinta ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanei, producerea, eliberarea şi evidenta cartilor de identitate, pasapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor şi a altor documente necesare persoanei în relatiile cu statul.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. Articolul 2 (1) Registrul permanent de evidenta a populatiei este o parte componenta a Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei şi se întocmeşte pe baza datelor de evidenta a persoanelor, în scopul cunoasterii numarului, structurii şi miscarii populatiei pe teritoriul tarii. (2) Intocmirea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor Registrului permanent de evidenta a populatiei se fac de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor. (3) Conţinutul Registrului permanent de evidenta a populatiei se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) Datele individuale referitoare la persoana fizica au caracter confidential; în toate cazurile, acestea nu pot fi comunicate altor persoane fizice sau juridice decit în condiţiile legii.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. Articolul 3Registrul permanent de evidenta a populatiei funcţionează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, potrivit competentelor şi drepturilor legale, pentru toate sistemele informatice din domeniul administraţiei publice centrale şi locale, care prelucreaza date nominale privind persoana fizica. Articolul 3^1 (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se elibereaza în condiţiile prezentei legi, respectiv ale reglementarilor privind regimul pasapoartelor, circulatia pe drumurile publice sau, după caz, ale altor acte normative care prevad eliberarea unor documente necesare persoanei, de către structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi de către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor. (2) Coordonarea activităţii de evidenta a persoanei se asigura de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Administrarea bazelor de date integrate, care constituie Registrul permanent de evidenta a populatiei, şi producerea cartilor de identitate şi a cartilor de alegator se asigura de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.Art. 3^1 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.Art. 3^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. Articolul 4Cetatenii români sunt luati în evidenta la nastere, pe baza datelor de stare civila din actele de nastere, comunicate de autorităţile administraţiei publice locale. Comunicarea se face la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000. Articolul 5 (1) Fiecarei persoane fizice i se atribuie, incepind de la nastere, un cod numeric personal care se inscrie în actele şi certificatele de stare civila şi se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum şi în Registrul permanent de evidenta a populatiei. (2) Codul numeric personal reprezinta un numar semnificativ ce individualizează o persoană fizica şi constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica. (3) Gestionarea şi verificarea atribuirii codului numeric personal revin serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, sub coordonarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. Articolul 6 (1) Actualizarea datelor Registrului permanent de evidenta a populatiei se realizează de formatiunile de evidenta informatizata a persoanei pe baza documentelor prezentate de persoana fizica în cauza sau comunicate, în situaţiile prevăzute de lege, de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit atribuţiilor ce le revin, în legătură cu situaţia persoanei fizice. (2) Fisele de evidenta a populatiei, precum şi fisele de apartament ce constituie exemplarul II al cartilor de imobil, pentru cladirile cu destinaţia de locuinta, din mediul urban, intocmite şi actualizate până la data de 1 iulie 2000, vor fi conservate şi pastrate de către formatiunile de evidenta informatizata a persoanei, urmand să fie exploatate şi utilizate pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, precum şi a instituţiilor interesate, în condiţiile legii.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000. Articolul 7Datele nominale privind persoana fizica se comunică de către: a) primarii localitatilor, pentru nascutii vii, pentru modificari intervenite în statutul civil al persoanei fizice şi pentru decedati; b) Ministerul Justiţiei, pentru cei care dobândesc sau pierd cetatenia română; c) instantele judecătorești ale caror hotărâri au ramas definitive şi irevocabile, pentru modificari intervenite ca urmare a divorţului şi pentru cei supuşi interdicţiei de a părăsi o localitate sau de a se afla intr-o localitate; d) Ministerul Afacerilor Externe, pentru repatriati şi pentru cei care deţin statutul de cetatean român cu domiciliul în strainatate. Articolul 8 (1) Formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu al persoanei fizice comunică acesteia, la cerere, date din Registrul permanent de evidenta a populatiei. (2) Formatiunea de evidenta a populatiei poate comunică, la cerere, unei persoane fizice sau juridice, date de stare civila, domiciliul sau reşedinţa altei persoane fizice, numai după ce a obţinut consimtamintul scris al acesteia. (3) Consimtamintul prevăzut la alin. (2) nu este necesar când exista un temei legal justificat.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000. Articolul 9 (1) Comunicarea datelor din evidenta populatiei la cererea persoanelor fizice şi juridice, precum şi transmiterea unor date pentru crearea, întreţinerea, actualizarea sau exploatarea bazelor de date apartinind altor sisteme informatice se face, cu sau fără plata, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Se exceptează de la plata verificările în evidenta populatiei pentru datele de identificare a unor persoane, solicitate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apararii, sigurantei naţionale, ordinii publice şi justiţiei, precum şi în cel al realizării creanţelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevăzute de lege, în scopul exercitarii atribuţiilor legale ale acestora. (3) Se exceptează de la plata furnizarile de date din evidenta populatiei către: a) casele de asigurări de sănătate judetene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurari de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti şi Casa Asigurarilor de Sănătate a Transporturilor, în scopul exercitarii atribuţiilor legale ale acestora; b) Ministerul Finanţelor Publice, în scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice.-------------Alin. (2) şi (3) ale art. 9 au fost introduse de pct. 6 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000. Capitolul 2 Cartea de identitate Articolul 10 (1) Cartea de identitate este documentul care se elibereaza cetateanului român cu domiciliul în România, la implinirea virstei de 14 ani, şi cu care se face dovada identităţii şi a domiciliului. (2) Cu cartea de identitate se poate face şi dovada cetateniei române. (3) În relatiile dintre cetăţeni şi orice alte persoane fizice sau persoane juridice se folosesc, pentru legitimare şi identificare, cărţi de identitate valabile, potrivit legii. (4) Dovada identităţii, cetateniei române şi a domiciliului minorului sub 14 ani se face cu certificatul de nastere al acestuia şi cu cartea de identitate a parintelui sau a reprezentantului sau legal. (5) În sensul prezentei legi, prin cartea de identitate se înţelege şi cartea de identitate provizorie. Articolul 11Cartea de identitate se întocmeşte şi se elibereaza de către formatiunea de evidenta a populatiei de la locul de domiciliu sau reşedinţa al persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau a reprezentantului sau legal - în cazul minorilor sau persoanelor fizice puse sub interdictie - şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetateniei române, a domiciliului şi, după caz, a situaţiei militare. Articolul 12Cu cel puţin 15 zile înainte de implinirea virstei de 14 ani, persoana fizica în cauza ori reprezentantul sau legal trebuie să solicite formatiunii de evidenta a populatiei eliberarea cartii de identitate, prezentind, după caz, documentele menţionate la art. 11. Articolul 13 (1) Minorilor, care, la implinirea virstei de 14 ani, se gasesc internati în unităţi de protecţie sociala, li se elibereaza cărţi de identitate prin grija administraţiei unităţilor respective, de către formatiunile de evidenta a populatiei pe raza cărora funcţionează unitatile de protecţie sociala. (2) În situaţia în care parintii celor prevăzuţi la alin. (1) nu sunt cunoscuti, la rubrica "domiciliu" se inscrie adresa unităţii de protecţie sociala respective. (3) Pentru copiii orfani, abandonati, institutionalizati în unităţi de ocrotire şi protecţie sociala, precum şi pentru persoanele în vârsta care nu au venituri proprii şi sunt internate în unităţi sanitare şi de protecţie sociala cheltuielile pentru eliberarea cartii de identitate vor fi suportate de instituţiile în subordinea cărora se afla respectivele unităţi.--------------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 7 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000. Articolul 14 (1) Cartea de identitate se elibereaza cu termen de valabilitate de 10 ani. (2) De la implinirea virstei de 55 de ani, cartea de identitate se elibereaza fără termen de valabilitate. Articolul 15 (1) Orice modificari, adaugari sau menţiuni, altele decit cele prevăzute de lege, inscrise în cartea de identitate, sunt interzise şi atrag nulitatea sa. (2) Politistul care constata una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) este obligat sa retina cartea de identitate şi sa o depuna la formatiunea de evidenta a populatiei. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constata de către orice formatiune de evidenta a populatiei. (4) Personalul celorlalte autorităţi publice abilitate prin lege sa legitimeze persoane fizice, în cazul stabilirii uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), este obligat sa anunte cea mai apropiata unitate de politie. Articolul 16 (1) O noua carte de identitate se elibereaza: a) la expirarea termenului de valabilitate; b) dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data sau locul nasterii; c) în cazul schimbarii domiciliului; d) în cazul deteriorării; e) în cazul distrugerii, pierderii sau furtului; f) la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi; g) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; h) în cazul anularii. (2) Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a cartii de identitate, persoana fizica în cauza ori reprezentantul sau legal are obligaţia să solicite formatiunii de evidenta a populatiei eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentind, după caz, documentele prevăzute la art. 11. (3) În termenul de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) - h), persoana fizica în cauza este obligata să solicite formatiunii de evidenta a populatiei eliberarea unei noi cărţi de identitate. Articolul 17 (1) Cartea de identitate provizorie se elibereaza persoanei fizice care nu poseda toate actele necesare în vederea eliberarii cartii de identitate. (2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de formatiunea de evidenta a populatiei, dar nu poate depăşi un an.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000. Articolul 18În cartea de identitate se pot face menţiuni de către lucratorii formatiunilor de evidenta informatizata a persoanei, referitoare la stabilirea resedintei, iar în baza comunicarii scrise a organelor abilitate, şi cu privire la interdictia de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000. Articolul 19 (1) Cartea de identitate a persoanei fizice reţinute, arestata preventiv sau care executa pedepse privative de libertate se păstrează de administratia aresturilor ori a penitenciarelor şi se restituie la punerea în libertate a titularilor acesteia. (2) Cartea de identitate a persoanei fizice internate în institutii de reeducare şi de protecţie sociala se păstrează, pe durata internarii, de către administratia acestor institutii. Articolul 20 (1) Titularii cartilor de identitate, precum şi autorităţile publice prevăzute la art. 19 sunt obligate sa ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora. (2) Furtul cartii de identitate trebuie reclamat de către persoanele fizice şi autorităţile publice menţionate în alin. (1) unităţii de politie pe raza careia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea, la formatiunea de evidenta a populatiei de la locul de domiciliu sau reşedinţa a titularului. Articolul 21Persoana care găseşte o carte de identitate este obligata sa o depuna, în termen de 48 de ore, la cea mai apropiata unitate de politie. Articolul 22Are obligaţia sa predea cartea de identitate: a) persoana care pierde cetatenia română ori careia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în strainatate, la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu, o dată cu primirea pasaportului; b) persoana care detine cartea de identitate a unei persoane decedate, la ofiterul stării civile, o dată cu inregistrarea decesului. Ofiterul stării civile este obligat sa predea cartile de identitate primite, la formatiunea de evidenta a populatiei, în termen de 30 de zile de la primirea acestora; c) persoana care a pierdut sau careia i s-a furat actul de identitate şi ulterior l-a gasit, dacă i s-a eliberat între timp carte de identitate. Aceasta este obligata ca în termen de 48 de ore sa predea actul de identitate gasit formatiunii de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu sau de reşedinţa.--------------Litera a) a art. 22 a fost modificata de pct. 10 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.Litera c) a art. 22 a fost introdusa de pct. 11 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000. Articolul 23 (1) Cartea de identitate a unei persoane fizice nu poate fi retinuta în afara cazurilor prevăzute în prezenta lege. (2) Este interzisa darea sau primirea cartii de identitate drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri. Capitolul 3 Stabilirea şi schimbarea domiciliului şi resedintei cetatenilor români cu domiciliul în România Articolul 24 (1) Cetatenii români cu domiciliul în România au dreptul să-şi stabileasca sau să-şi schimbe domiciliul ori reşedinţa în orice localitate din tara, în condiţiile legii. (2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) nu pot avea, în acelasi timp, decit un singur domiciliu şi o singura reşedinţa. În cazul în care acestea deţin mai multe locuinte îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele. Articolul 25 (1) Domiciliul persoanelor fizice prevăzute în art. 24 este la adresa din localitatea unde acestea îşi au locuinta statornica. (2) Domiciliul minorului este la parintii săi sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic. (3) Domiciliul minorului încredinţat de instanţa judecătorească unei alte persoane ramine la parintii săi, iar în cazul în care acestia au domiciliile separate şi nu se înţeleg, instanţa judecătorească decide la care dintre ei va avea domiciliul minorul. (4) Domiciliul minorului este la reprezentantul sau legal, în cazul în care numai unul dintre parintii săi îl reprezinta ori în cazul în care se afla sub tutela. (5) Dispozitiile alin. (4) se aplică şi în cazul persoanei fizice puse sub interdictie. Articolul 26Reşedinţa este locuinta la care persoanele prevăzute în art. 24 locuiesc temporar, alta decit cea de domiciliu. Articolul 27 (1) Stabilirea domiciliului sau, după caz, înscrierea menţiunii de stabilire a resedintei în cartea de identitate se face la cererea persoanei fizice interesate, care declara pe propria raspundere adresa la care are locuinta asigurata. (2) Declaratia se da în scris şi se semneaza în faţa unei persoane autorizate din cadrul formatiunii de evidenta a populatiei. (3) Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia prevăzută la alin. (2) se da şi se semneaza de parinti sau de reprezentantii lor legali. (4) În cazurile de imposibilitate de scriere sau de semnare se face menţiune despre aceasta. (5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 27 a fost abrogat de pct. 12 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000. Articolul 28Persoana care îşi schimba domiciliul este obligata ca, în termen de 15 zile de la data mutarii la noua adresa, să se prezinte la formatiunea de evidenta a populatiei pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate. Articolul 29 (1) Persoana care locuieste temporar mai mult de 45 de zile la alta adresa decit cea de domiciliu este obligata să se prezinte la formatiunea de evidenta a populatiei pentru înscrierea, în cartea de identitate şi în documentele de evidenta, a menţiunii de stabilire a resedintei. (2) Menţiunea de stabilire a resedintei se acordă pentru perioada solicitata, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cit persoana locuieste la reşedinţa stabilita. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a resedintei. Articolul 30Se exceptează de la obligaţia prevăzută la art. 29: a) persoana care locuieste o perioadă mai mare decit cea prevăzută la art. 29 alin. (1), dar nu mai mult de 60 de zile, în interesul serviciului, la odihna sau tratament; b) elevul şi studentul aflati în vacanta; c) persoana internata pentru ingrijirea sănătăţii; d) cadrul militar activ care locuieste în interesul serviciului în alta localitate decit cea de domiciliu, indiferent de durata. Articolul 31 (1) Evidenta locatarilor prin cartea de imobil se tine în urmatoarele categorii de imobile: a) destinate cazarii în comun; b) care servesc total sau parţial ca locuinta, situate în municipii, oraşe sau în comunele din zona de frontieră; c) care servesc total sau parţial ca locuinta, situate în celelalte localităţi, dacă dispun de mai multe unităţi locative. (2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităţilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare sau în locuintele ocupate exclusiv de membrii acestora. (3) Organizarea activităţii de tinere a evidentei locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin unitatile de politie. Proprietarul, administratorul de imobil sau unul dintre locatari, desemnat de acestia, caruia i-a fost incredintata cartea de imobil, are obligaţia sa inscrie, pe baza cartilor de identitate, persoanele care domiciliaza sau au reşedinţa în imobilul respectiv şi sa o prezinte, la cerere, organelor abilitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) Cartea de imobil se întocmeşte în doua exemplare, dintre care unul se păstrează la responsabilul cartii de imobil, iar celalalt la unitatea locala de politie. Articolul 32Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte cartea de identitate responsabilului cartii de imobil, în vederea luării în evidenta. Articolul 33Persoanele care îşi schimba domiciliul sau reşedinţa sunt obligate sa ceara înscrierea în cartea de imobil, la noua locuinta, în termen de 5 zile de la sosire. Articolul 34La hoteluri şi alte locuri de cazare în comun, înscrierea în cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau administratorului acestora, după caz. Articolul 35Unitatile de protecţie sociala, casele de copii, scolile de reeducare, alte institutii sau persoane fizice care interneaza, primesc pentru ingrijire sau gazduire persoane care nu poseda acte de identitate şi, datorita stării fizice sau psihice în care se afla, nu pot fi identificate sunt obligate sa anunte imediat formatiunea de evidenta a populatiei de care apartin, în vederea luării acestora în evidenta provizorie, până la stabilirea identităţii lor. Articolul 36 (1) În cazul în care, în condiţiile legii, se schimba denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau a unor localităţi, precum şi în situaţia în care se aproba reorganizarea sau trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, cheltuielile pentru schimbarea cartii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta lege se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) În cazul în care se schimba denumirea strazilor, cheltuielile pentru schimbarea cartii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta lege se suporta din bugetele locale. (3) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute sau arestate care nu poseda asemenea documente şi care nu dispun de mijloace financiare, precum şi persoanelor cu handicap şi celor fără venituri, seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate.-------------Art. 36 a fost modificat de ORDONANTA nr. 30 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Capitolul 4 Sancţiuni Articolul 37Incalcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala a persoanelor vinovate. Articolul 38Declararea necorespunzatoare a adevarului privind domiciliul sau reşedinţa constituie infractiunea de fals în declaratii şi se pedepseste potrivit dispoziţiilor din Codul penal. Articolul 39Constituie contraventii şi se sancţionează după cum urmeaza: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 47, cu amendă de la 250.000 lei la 400.000 lei; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 12, art. 16 alin. (2) şi (3), art. 20, art. 21 şi ale art. 31 alin. (3), cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei; c) nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 22, 23 şi ale art. 32-35, cu amendă de la 400.000 lei la 800.000 lei; d) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), ale art. 28, 29 şi 45, cu amendă de la 750.000 lei la 1.500.000 lei.-------------Art. 39 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 134 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003. Articolul 40Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 39 se face de către personalul anume desemnat din Ministerul Administraţiei şi Internelor, care aplica şi amenda.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 13 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000. Articolul 41Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25-27.------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001 aprobata de Legea nr. 180 din 11 aprilie 2002. Capitolul 5 Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 42Forma şi conţinutul cartii de identitate, a cartii de imobil şi a fisei de evidenta a populatiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Articolul 42^1 (1) În scopul asigurarii resurselor financiare pentru materialele necesare producerii cartilor de identitate, a cartilor de alegator, a certificatelor de stare civila, precum şi a tipariturilor speciale, Ministerul Administraţiei şi Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor. (2) Veniturile realizate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei şi din valorificarea imprimatelor tipizate se fac venit la bugetul de stat. (3) Dotarea Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei se realizează prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, din producţia interna şi din import.(3^1) Dotarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor se realizează prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, din producţia interna şi din import. (4) Tehnica, echipamentele, aparatura, softul şi materialele procurate din import sunt scutite de la plata taxelor vamale.-------------Art. 42^1 a fost introdus de pct. 14 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.Alin. (1) şi (2) ale art. 42^1 au fost modificate de pct. 6 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.Alin. (3^1) al art. 42^1 a fost introdus de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.Alin. (1) şi (2) ale art. 42^1 au fost modificate de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.Alin. (3^1) al art. 42^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. Articolul 43 (1) Formatiunile de evidenta a populatiei comunică direcţiilor judetene de statistica sau, după caz, Directiei generale de statistica a municipiului Bucureşti, datele necesare pentru statistica demografica, referitoare la persoanele fizice care îşi schimba domiciliul ori reşedinţa dintr-o localitate în alta sau dintr-un sector în altul, în municipiul Bucureşti. (2) Forma şi cuprinsul imprimatelor folosite pentru comunicarea datelor, precum şi periodicitatea şi circuitul lor se stabilesc de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia Naţionala pentru Statistica. Articolul 44Cererile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România şi ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de cariera ale României, referitoare la datele de identificare a persoanelor fizice cuprinse în Registrul permanent de evidenta a populatiei, se solutioneaza de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor.-------------Art. 44 a fost modificat de pct. 8 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.Art. 44 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. Articolul 45Persoana care din diferite motive locuieste la alta adresa decit cea mentionata în buletinul de identitate este obligata, ca în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să solicite formatiunii de evidenta a populatiei înscrierea adresei unde domiciliaza efectiv. Articolul 46Până la preschimbarea în totalitate a actualelor buletine de identitate, în acestea se pot face menţiuni cu privire la schimbarea numelui şi prenumelui parintilor, data sau locul nasterii, de către primari şi alte persoane care, potrivit legii, indeplinesc functia de ofiter al stării civile. Articolul 47Persoana care nu are mentionat codul numeric personal în buletinul de identitate este obligata să se prezinte, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la formatiunea de evidenta a populatiei, de la locul de domiciliu, pentru transcrierea acestuia din fisa personala de evidenta. Articolul 48Ministerul Administraţiei şi Internelor împreună cu Departamentul pentru Administratie Publică Locala, Ministerul Justiţiei şi cu Ministerul Afacerilor Externe vor elabora, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, norme metodologice pentru stabilirea continutului, fluxului documentelor şi a nomenclatoarelor unitare, care să asigure tinerea în actualitate a evidentei şi Registrului permanent de evidenta a populatiei. Articolul 49Organizarea activităţii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora se vor stabili prin hotărâre a Guvernului. Articolul 50La data intrarii în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 5/1971 cu privire la actele de identitate ale cetatenilor români, precum şi procedura schimbarii domiciliului şi a resedintei şi orice alte dispozitii contrare se abroga.-------------Art. 18 din ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001 menţionează, la alin. (2):"Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante prevederile (...) Legii nr. 105/1996 privind evidenta populatiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, (...) se modifica în mod corespunzător."Anexa 1 din ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001 menţionează:"L I S T Acuprinzand actele normative care se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonante:(...)8. Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare."A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Anexa 1 din ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001 a fost abrogata de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004--------------NOTĂ:Pct. 9 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004 prevede:"În cuprinsul Legii nr. 105/1996, denumirea "Ministerul de Interne" se inlocuieste cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor."Potrivit art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004: "De la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, urmatoarele denumiri din actele normative în vigoare se inlocuiesc după cum urmeaza: a) Directia de pasapoarte - Directia generală de pasapoarte; b) Directia de evidenta a populatiei - Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor; c) Directia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei - Directia generală de pasapoarte, Directia regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor sau Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, după caz; d) formatiune de evidenta informatizata a persoanei - serviciu public comunitar de evidenta a persoanei, serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenta pasapoartelor sau serviciu public comunitar regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor, după caz."Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 11 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEp. PRESEDINTELE SENATULUIDAN VASILIU----------

Noutăți

 • LEGE nr. 57 din 26 decembrie 1968 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor populare
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 26 aprilie 1999 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse, echipamente şi servicii aferente, importate pentru înzestrarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 80 din 20 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a cetăţenilor unor state terţe, care se afla ilegal pe teritoriile statelor lor, semnat la Bucureşti la 12 mai 2000
 • LEGE nr. 423 din 18 iulie 2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagra
 • COD SILVIC AL ROMÂNIEI din 9 aprilie 1910
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 28 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 10 din 15 decembrie 1950 privind anularea ratelor de împroprietărire datorate în baza decretului lege nr. 187 din 1945, pentru înfăptuirea reformei agrare
 • LEGE nr. 37 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
 • LEGE nr. 13 din 23 noiembrie 1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 374 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 11 din 26 iulie 1974 Legea pomiculturii
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 3 iunie 2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • LEGE nr. 204 din 20 iulie 2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 • LEGE nr. 171 din 31 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 188 din 24 iulie 2017 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 6 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 327 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 363 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
 • LEGE nr. 93 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale, contractate în anii anteriori
 • LEGE nr. 108 din 9 mai 2008 privind înfiinţarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 263 din 27 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • LEGE nr. 336 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice*)
 • LEGE nr. 83 din 13 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 209 din 24 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008
 • LEGE nr. 96 din 5 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 142 din 21 octombrie 2014 pentru instituirea Zilei Limbii Slovace
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 435 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului sau autorizat deţinut la Agenţia Multilaterala de Garantare a Investiţiilor
 • LEGE nr. 158 din 14 mai 2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art. 154 din Constituţia României, republicată, în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020