Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 14 mai 1997 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 (*actualizată*)pentru ratificarea Convenţiei europene de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale aditionale, incheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978(*actualizată până la data de 21 aprilie 2005*)

-------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 14 mai 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 21 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 74 din 7 aprilie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se ratifica Convenţia europeana de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957.Se ratifica Protocolul aditional la Convenţia europeana de extradare, incheiat la Strasbourg la 15 octombrie 1975, precum şi al doilea Protocol aditional la Convenţia europeana de extradare, incheiat la Strasbourg la 17 martie 1978. Articolul 2Ratificarea convenţiei se face cu urmatoarele declaratii: (1) La articolul 6 paragraful 1 litera a):Cetăţeanul român nu poate fi extrădat.Prin derogare de la aceste prevederi, cetăţeanul român poate fi extrădat din România în baza convenţiilor internaţionale la care aceasta este parte şi pe bază de reciprocitate, numai dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) statul solicitant, în vederea efectuării urmăririi penale şi a judecăţii, dă asigurări considerate ca suficiente că, în cazul condamnării la o pedeapsă privativă de libertate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, cetăţeanul român va fi transferat în vederea executării pedepsei în România; b) cetăţeanul român domiciliază pe teritoriul statului solicitant la data formulării cererii de extrădare; c) cetăţeanul român are şi cetăţenia statului solicitant; d) cetăţeanul român a comis fapta pe teritoriul sau împotriva unui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, dacă statul solicitant este membru al Uniunii Europene.Persoana căreia i s-a acordat dreptul de azil în România nu poate fi extrădată.-------------Punctul (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 74 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005. (2) La articolul 6 paragraful 1 litera b):"Prin termenul resortisant, în sensul prezentei conventii, se înţelege cetateanul român sau persoana care a obţinut drept de azil în România.""(3) La articolul 21 paragraful 5:În cazul în care se va solicita tranzitarea teritoriului României, pentru un cetăţean român sau pentru o persoană care a obţinut drept de azil în România, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile paragrafului 1."-------------Punctul (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 74 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005. Articolul 3Ratificarea convenţiei se face cu urmatoarea rezerva la articolul 2 paragraful 1:"Extradarea va fi ceruta şi, respectiv, acordată de România, în vederea urmaririi sau judecarii, numai pentru fapte a caror savirsire atrage, potrivit legislaţiei părţii solicitante şi a părţii solicitate, o pedeapsă privativa de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeapsă mai severa, iar în vederea executarii pedepsei, numai dacă pedeapsa privativa de libertate este mai mare de un an sau mai severa." Articolul 4Lista infracţiunilor pentru care extradarea este exclusa, cu indicarea dispoziţiilor din legea română care exclud extradarea, va fi întocmită de Ministerul Justiţiei şi aprobata de Guvernul României, urmind a se notifica secretarului general al Consiliului Europei, o dată cu depunerea instrumentului de ratificare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSCONVENTIE 13/12/1957 PROTOCOL 15/10/1975 PROTOCOL 2 17/03/1978

Noutăți

 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 773 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 19 octombrie 2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 186 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 26 septembrie 2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 60 din 29 octombrie 1974 *** Republicat Legea sanitară veterinara
 • LEGE nr. 206 din 20 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 4 septembrie 2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 226 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 mai 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 259 din 31 decembrie 1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 160 din 9 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 20 februarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 7 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 325 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 martie 2007
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 2000 pentru autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • LEGE nr. 205 din 20 iulie 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 216 din 16 noiembrie 2011 privind interzicerea activităţii de cămătărie
 • LEGE nr. 151 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie
 • LEGE nr. 49 din 5 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 403 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 9 noiembrie 2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • LEGE nr. 579 din 14 decembrie 2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 169 din 9 iunie 2005 pentru aderarea României la Acordul privind protecţia reciprocă a secretului invenţiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, şi la Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informaţiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021