Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 23 mai 1997 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 83 din 21 mai 1997pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar(actualizată până în octombrie 2001*)

-----------------*) Actualizată până în octombrie 2001, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 27 septembrie 1997; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 10 iunie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 2 mai 2000; LEGEA nr. 521 din 9 octombrie 2001.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Societăţile comerciale bancare la care statul este acţionar, denumite în continuare societăţi bancare, înfiinţate în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, al Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi al Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară, se privatizează potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2 (1) Privatizarea societăţilor bancare se realizează utilizînd unul dintre următoarele procedee: a) majorarea capitalului social prin aport de capital privat, în numerar, în baza unei oferte publice sau a unui plasament privat, efectuate potrivit prevederilor legale în vigoare; b) vânzarea de acţiuni gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat, numai contra numerar, cu plata integrală, către persoane fizice şi persoane juridice române cu capital social majoritar privat, inclusiv către societăţile de investiţii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietăţii Private, precum şi către persoane fizice şi persoane juridice străine cu capital majoritar privat; c) combinarea procedeelor prevăzute la lit. a) şi b). (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) referitoare la persoanele juridice străine o constituie instituţiile financiare internaţionale. Articolul 3Abrogat.-----------------Art. 3 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 2 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 4 mai 2000. Articolul 4Abrogat.-----------------Art. 4 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. Articolul 5Abrogat.-----------------Art. 5 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. Articolul 6 (1) Pentru privatizarea fiecărei societăţi bancare se constituie prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comuna a Băncii Naţionale a României, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi a Ministerului Finanţelor Publice, o comisie de privatizare care răspunde de realizarea obiectivelor prezentei legi şi de respectarea principiilor de transparenta, rigoare şi obiectivitate. (2) Comisia de privatizare va supraveghea toate operaţiunile legate de privatizarea societăţilor bancare în condiţiile prezentei legi. (3) Comisia de privatizare se compune din 9 membri, dintre care unul este preşedinte. (4) Funcţia de membru în comisia de privatizare este incompatibilă cu calitatea de membru în consiliul de administraţie al societăţii bancare, de director în respectiva societate bancară sau de membru în consiliul ei de supraveghere, precum şi cu prestarea oricărui gen de activităţi de natura a-l face dependent de potentialii cumpărători ai pachetelor de acţiuni oferite spre vînzare. (5) Membrii comisiei de privatizare nu pot dobîndi, prin acte între vii, acţiuni ale societăţii bancare într-o perioadă de 3 ani după încetarea mandatului, perioada în care le revine şi obligaţia de a păstra secretul absolut în ceea ce priveşte faptele şi informaţiile la care au avut acces în exercitarea funcţiei lor şi care se referă la societatea bancară a carei privatizare o supraveghează. (6) Membrii comisiei de privatizare nu vor putea deţine, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea funcţiei lor, funcţia de administrator, membru în comisia de supraveghere specială, administrator special sau membru în comitetul de direcţie la banca comercială care a fost privatizata sau la una dintre filialele ori sucursalele acesteia sau sa exercite o activitate retribuită în aceasta societate bancară. (7) Fiecare comisie de privatizare va prezenta Guvernului raport cu privire la operaţiunea de privatizare pentru care a fost numita, atât la finalizarea acesteia, cît şi cu ocazia finalizarii fiecărei etape a ei.-----------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999; modificată de LEGEA nr. 521 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 octombrie 2001;Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999;Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 2 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 4 mai 2000. Articolul 7 (1) Privatizarea societăţilor bancare prin oricare dintre procedeele şi metodele prevăzute la art. 2 se va realiza pe baza raportului de evaluare şi a studiului de fezabilitate, întocmite de o firma specializată, selectata prin licitaţie în conformitate cu normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Băncii Naţionale a României, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi a Ministerului Finanţelor Publice. (2) Raportul de evaluare a unei societăţi bancare se va întocmi în conformitate cu standardele internaţionale în materie. Studiul de fezabilitate va cuprinde, în mod obligatoriu, şi recomandări privind: a) procedeul şi metoda/metodele de privatizare care sunt indicate a fi utilizate; b) structura optima a actionariatului care trebuie să rezulte după privatizare; c) cota maxima de capital social care poate fi dobândită de către persoanele fizice şi/sau persoanele juridice; d) cota maxima de capital social care poate fi oferită spre privatizare, într-o singura etapa; e) abrogată; f) categoriile de acţiuni care se pot emite, valoarea primei de emisiune şi a preţului de vînzare, în cazul în care procedeul de privatizare cel mai indicat este majorarea de capital social sau o combinaţie a acestuia cu vânzarea de acţiuni de către Fondul Proprietăţii de Stat. (3) Principalele elemente ale raportului de evaluare şi ale studiului de fezabilitate, însuşite de comisia de privatizare, sunt supuse regimului de publicitate în principalele cotidiene de raspindire naţionala, precum şi în principalele saptaminale financiare internaţionale. (4) Firma specializată, selectata potrivit prevederilor alin. (1), va acorda comisiei de privatizare şi consultanţa pentru finalizarea procesului de privatizare.-----------------Alin. (1) a art. 7 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999; modificat de LEGEA nr. 521 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 octombrie 2001;Litera e) a alin. (2) a art. 7 a fost abrogată de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.Alin. (4) a art. 7 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 10 iunie 1999 Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 iunie 1999; Articolul 8 (1) Procedeele şi metodele utilizate, precum şi cotele de capital social care pot fi dobândite de persoanele fizice sau juridice în procesul de privatizare a societăţilor bancare se stabilesc pentru fiecare caz prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comisiei de privatizare, pe baza consultărilor şi a avizului comun al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor Publice. (2) Guvernul, la propunerea comisiei de privatizare, va hotărî asupra circumstanţelor în care pot fi modificate condiţiile de privatizare a unei societăţi bancare, stabilite potrivit alineatului precedent.-----------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999; modificat de LEGEA nr. 521 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 octombrie 2001; Articolul 9 (1) Cumpărarea acţiunilor achiziţionate de la Fondul Proprietăţii de Stat de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) din prezenta lege se face atât în lei, cît şi în valută. Sumele în valută încasate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru acţiunile gestionate la societăţile bancare şi care fac obiectul unui contract de vînzare-cumpărare vor fi cedate la rezerva valutară a statului, urmînd ca Banca Naţionala a României sa deconteze contravaloarea în lei a valutei primite, la cursul anuntat pentru ziua efectuării tranzacţiei. (2) În cazul în care procedeul de privatizare ales este majorarea capitalului social, inclusiv o combinaţie a acestuia cu vânzarea de acţiuni de către Fondul Proprietăţii de Stat, subscrierea acţiunilor se efectuează în lei, iar achitarea acestora se face atât în lei, cît şi în valută. (3) În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice străine optează pentru efectuarea plăţii acţiunilor în lei, total sau parţial, acestea vor trebui să facă dovada ca sumele respective au fost obţinute cu respectarea regimului valutar aplicabil în România. Articolul 10 (1) Băncile comerciale, persoane juridice de naţionalitate română sau străină, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, nu pot acorda credite pentru plata acţiunilor dobîndite de la Fondul Proprietăţii de Stat sau pentru achitarea acţiunilor subscrise în cazul majorării de capital social la societăţile bancare care se privatizează. (2) Persoanele fizice sau juridice române sau străine nu pot utiliza credite obţinute din ţara pentru achiziţionarea, sub orice formă, a acţiunilor emise de societăţile bancare care intra sub incidenţa prevederilor prezentei legi. (3) În cazul utilizării creditelor obţinute din străinătate, este interzisă constituirea gajului asupra acţiunilor care urmează a fi dobîndite, pentru garantarea rambursarii acestora. (4) Dobindirea de acţiuni cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1), (2) şi (3) este lovită de nulitate absolută. Articolul 11Abrogat.-----------------Art. 11 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. Articolul 12Abrogat.-----------------Art. 12 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. Articolul 13 (1) În termen de 60 de zile de la data privatizării majorităţii capitalului social al unei societăţi bancare, va fi convocată adunarea generală extraordinară a acţionarilor, în noua structura rezultată. (2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, prevăzută la alin. (1), va avea înscrisă pe ordinea de zi modificarea actelor constitutive şi alegerea noilor administratori ai societăţii bancare privatizate. (3) La societăţile bancare cu capital social parţial de stat, Fondul Proprietăţii de Stat va fi reprezentat în consiliile de administraţie proporţional cu cota de capital social pe care o gestionează. Articolul 14 (1) Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care acţionează direct sau indirect, individual sau împreună şi în legătură cu terţi, nu vor putea dobîndi dreptul de proprietate asupra unui număr de acţiuni care reprezintă mai mult de 20% din capitalul social total al unei societăţi bancare care se privatizează potrivit prezentei legi, cu excepţia instituţiilor financiar-bancare internaţionale reputate. (2) Abrogat. (3) Dobindirea dreptului de proprietate asupra acţiunilor unei societăţi bancare care se privatizează, cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), constituie abatere de la normele de prudenta bancară şi se sancţionează cu privarea dobânditorului de exerciţiul drepturilor de vot aferente, precum şi cu obligaţia pentru acesta de a cesiona, în condiţiile legii, cota de capital social astfel dobândită. (4) Banca Naţionala a României va notifica consiliilor de administraţie ale societăţilor bancare privatizate despre pierderea dreptului de vot, în cazurile prevăzute la alin. (3), precum şi despre obligaţiile ce revin persoanelor în cauza. (5) În cazul în care acţiunile dobîndite cu încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu sunt cesionate în termen de 90 de zile de la data constatării abaterii, Banca Naţionala a României va dispune societăţii bancare în cauza anularea acţiunilor respective, emiterea de noi acţiuni purtind acelaşi număr şi vânzarea acestora, urmînd ca preţul încasat să fie consemnat la dispoziţia dobânditorului iniţial, după reţinerea spezelor vinzarii.-----------------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. Articolul 15Contractele de vînzare-cumpărare anticipata a acţiunilor, precum şi orice alte înţelegeri în legătură cu aceasta operaţiune, încheiate înaintea perioadei stabilite prin actele normative care guvernează privatizarea societăţii bancare în cauza, sunt lovite de nulitate absolută. Articolul 16Guvernul împreună cu Banca Naţionala a României vor informa, trimestrial, pe baza rapoartelor comisiilor de privatizare, cele două Camere ale Parlamentului cu privire la evoluţia procesului de privatizare a societăţilor bancare şi la rezultatele acestuia. Articolul 17 (1) Operaţiunile în legătură cu procesul de privatizare a societăţilor bancare, care fac obiectul prezentei legi, nu sunt supuse controlului financiar al Curţii de Conturi. (2) Abrogat.-----------------Alin. (2) al art. 17 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. Articolul 18 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Agenţia Română de Dezvoltare, Fondul Proprietăţii de Stat şi Banca Naţionala a României vor supune Guvernului, spre aprobare, măsurile organizatorice care se impun pentru aplicarea prezentei legi.-----------------La alin. (2) a art. 18 termenul "Agenţia Naţionala pentru Privatizare" se înlocuieşte cu "Agenţia Română de Dezvoltare" prin art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.-----------------NOTĂ:Alin. (2) a art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 27 septembrie 1997 Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 6 octombrie 1997 prevede:"(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, se modifica şi se completează în mod corespunzător."PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU---------

Noutăți

 • LEGE nr. 68 din 28 aprilie 1999 pentru ratificarea Cartei Organizaţiei Cooperării Economice a Marii Negre, semnată la Yalta la 5 iunie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • LEGE nr. 221 din 31 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a municipiului Piteşti, semnat la Bucureşti la 31 decembrie 2001
 • LEGE nr. 83 din 12 iulie 1996 a serviciilor poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 30 iunie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 1 din 1978 cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 97 din 5 mai 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 205 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Negrileşti, prin reorganizarea comunei Bârseşti, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 122 din 18 iulie 2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 438 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001
 • LEGE nr. 118 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Populara Chineza privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • LEGE nr. 137 din 30 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 144 din 20 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (*republicat*) (Legea nr. 53/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 249 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 204 din 2 iulie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 149 din 20 mai 2005 privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (*republicată*) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE Nr. 51 din 21 iunie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 10 octombrie 2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE nr. 160 din 26 iulie 2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 211 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 81 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 50 din 8 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 17 octombrie 2002 privind transmiterea fără plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 312 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 25 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 478/1971 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • LEGE nr. 162 din 4 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 320 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 24 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 350 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020