Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 7 iulie 1997 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Consiliului Economic şi Social(actualizata până la data de 21 martie 2003*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 7 iulie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 martie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 492 din 1 octombrie 2001; LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1Consiliul Economic şi Social este institutie publică de interes naţional, tripartita, autonoma, constituita în scopul realizării dialogului social la nivel naţional dintre patronat, sindicate şi Guvern şi a climatului de stabilitate şi pace sociala.----------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 2Consiliul Economic şi Social are rol consultativ în stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale, în aplanarea starilor conflictuale la nivel de ramura sau la nivel naţional aparute între partenerii sociali, precum şi în realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului social şi a solidaritatii sociale.----------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 2^1 (1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu de către initiatorii proiectelor de acte normative şi ai proiectelor de programe şi strategii nematerializate în proiecte de acte normative, din domeniul sau de competenţa. Rezultatul acestei consultari se concretizeaza în avize la proiectele de acte normative şi la proiectele de programe şi strategii. (2) Consiliul Economic şi Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de patronatele şi sindicatele reprezentative asupra unor stari de fapt, evolutii sau evenimente economico-sociale de interes naţional. În urma acestor sesizari Consiliul Economic şi Social emite puncte de vedere şi recomandari.----------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 3 (1) Consiliul Economic şi Social are personalitate juridica. (2) Sediul Consiliului Economic şi Social este în municipiul Bucureşti. Articolul 4Consiliul Economic şi Social se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului de organizare şi functionare. Capitolul II Atribuţiile Consiliului Economic şi Social Articolul 5Consiliul Economic şi Social analizeaza situaţia economica şi sociala a tarii şi face propuneri Guvernului şi Parlamentului, în condiţiile prevăzute de lege, privind: a) restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) privatizarea, functionarea şi cresterea competitivitatii agentilor economici; c) relatiile de muncă şi politica salariala; d) protectia sociala şi ocrotirea sănătăţii; e) învăţământul, cercetarea şi cultura; f) politicile monetare, financiare, fiscale şi de venituri.----------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 6Pentru indeplinirea rolului consultativ în solutionarea problemelor prevăzute la art. 5 Consiliul Economic şi Social are urmatoarele atribuţii principale: a) analizeaza şi avizeaza proiectele de hotărâri şi de ordonante ale Guvernului şi proiectele de lege ce urmeaza a fi prezentate spre adoptare Parlamentului; b) analizeaza şi avizeaza proiectele de programe şi strategii nematerializate în proiecte de acte normative, înainte de adoptarea lor; c) semnaleaza Guvernului sau Parlamentului aparitia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative; d) analizeaza cauzele starilor conflictuale aparute la nivel naţional sau de ramura şi face propuneri de rezolvare a acestora în interes naţional; e) elaboreaza, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie iniţiativă, analize şi studii privind realitatile economice şi sociale; f) elaboreaza şi sustine implementarea de strategii, programe, metodologii şi standarde în domeniul dialogului social; g) urmareste indeplinirea obligaţiilor ce decurg din Convenţia nr. 144/1976 a Organizaţiei Internationale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii, adoptata la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificata de România prin Legea nr. 96/1992.----------------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 7 (1) Initiatorii proiectelor de acte normative şi de programe şi strategii naţionale sau sectoriale care privesc domeniile prevăzute la art. 5 au obligaţia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. (2) Avizul prevăzut la alin. (1) va însoţi obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie până la adoptare.----------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 8 (1) În indeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 7 Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative, de programe şi strategii primite şi de a transmite avizul sau, după cum urmeaza: a) în termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii, în cazul proiectelor de hotărâri şi de ordonante ale Guvernului sau, după caz, de legi ordinare; b) în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitarii, în cazul proiectelor de legi organice şi în cazul proiectelor de programe şi strategii nematerializate în acte normative. (2) Depăşirea termenelor prevăzute la alin. (1) da dreptul initiatorului sa adopte strategiile şi programele nematerializate în proiecte de acte normative şi sa transmita proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic şi Social, cu menţionarea acestei situaţii.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 9Abrogat.----------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 10Abrogat.----------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 11Consiliul Economic şi Social stabileste relatii cu organisme şi organizaţii internationale din domeniile social şi al muncii. Articolul 12Consiliul Economic şi Social analizeaza şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modului de aplicare a acordurilor şi convenţiilor internationale la care România este parte, precum şi a programelor de asistenţa initiate de organismele internationale de specialitate, din domeniul propriu de activitate. Capitolul III Structura Consiliului Economic şi Social Articolul 13 (1) Consiliul Economic şi Social este compus dintr-un numar de 27 de membri care constituie plenul Consiliului Economic şi Social, numiti de partenerii sociali, după cum urmeaza: a) 9 membri numiti, de comun acord, de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional; b) 9 membri numiti, de comun acord, de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 9 membri numiti de Guvern.(1^1) Repartizarea locurilor între confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional se realizează de comun acord, înainte de nominalizarea reprezentantilor acestora în cadrul Consiliului Economic şi Social.(1^2) Repartizarea locurilor între confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional se realizează de comun acord, înainte de nominalizarea reprezentantilor acestora în cadrul Consiliului Economic şi Social.(1^3) Fiecare confederatie patronala şi sindicala reprezentativa la nivel naţional care detine unul sau mai multe locuri în Consiliul Economic şi Social nominalizeaza persoana sau persoanele, după caz, care urmeaza sa reprezinte confederatia în cadrul Consiliului Economic şi Social.(1^4) Guvernul poate hotari inlocuirea a cate unui membru care reprezinta Guvernul cu cate un reprezentant al altor asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale şi altor asemenea organizaţii ale societatii civile.(1^5) Procedura de inlocuire a membrilor Consiliului Economic şi Social numiti de Guvern se stabileste prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional confederatiile naţionale sindicale şi patronale care au dobândit aceasta calitate potrivit legislaţiei în vigoare.----------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Alin. (1^1)-(1^5) ale art. 13 au fost introduse de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 14Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social persoanele care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) au numai cetatenia română şi domiciliul în România; b) au implinit vârsta de 30 de ani; c) au capacitate de exercitiu; d) nu au antecedente penale.----------------Litera d) a art. 14 a fost modificata de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 15Membrii Consiliului Economic şi Social sunt numiti pe o perioadă de 4 ani; mandatul membrilor poate fi reinnoit. Articolul 16 (1) Partenerii sociali vor inainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor numiti, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate. (2) În conformitate cu Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social, membrii numiti de partenerii sociali sunt validati individual, după verificarea indeplinirii de către acestia a condiţiilor prevăzute la art. 14. (3) Partenerii sociali urmeaza sa numeasca noi membri în locul celor care nu au fost confirmati. Articolul 17 (1) Consiliul Economic şi Social se considera legal constituit la data la care toţi membrii numiti de partenerii sociali au fost confirmati. (2) Până la data constituirii unui nou Consiliul Economic şi Social, dar nu mai tarziu de 3 luni de la încetarea mandatului, consiliul anterior îşi continua activitatea. (3) Organul de conducere abilitat, potrivit regulamentului de organizare şi functionare, cu confirmarea membrilor noului Consiliul Economic şi Social, îşi continua activitatea până la constituirea noului consiliu. Articolul 18 (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în situaţia în care plenul Consiliului Economic şi Social sau, după caz, confederatia patronala, confederatia sindicala sau Guvernul, care l-a numit, cere revocarea sa; e) în cazul în care nu mai indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la art. 14 lit. a), c) şi d). f) în situaţia în care confederatia patronala sau confederatia sindicala care l-a nominalizat îşi pierde calitatea de organizaţie reprezentativa la nivel naţional. (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social se stabileste prin regulamentul de organizare şi functionare.----------------Litera d) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Litera f) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusa de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 19În situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-e) confederatia patronala, confederatia sindicala sau Guvernul, după caz, va numi un nou membru, numire care va fi transmisa spre validare potrivit art. 16.----------------Art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 20 (1) În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare. (2) Comisiile de specialitate permanente sunt, în principal, urmatoarele: a) Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) Comisia pentru privatizarea, functionarea şi cresterea competitivitatii agentilor economici; c) Comisia pentru relatiile de muncă şi politica salariala; d) Comisia pentru protectia sociala şi ocrotirea sănătăţii; e) Comisia pentru invatamant, cercetare şi cultura; f) Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri. (3) Prin regulamentul de organizare şi functionare pot fi constituite şi alte comisii de specialitate permanente sau unele comisii de specialitate temporare pentru solutionarea unor probleme care se ivesc în domeniile specifice de activitate.----------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 21Numărul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social este de minimum 9 persoane, repartizati în mod egal între partenerii sociali reprezentati.----------------Art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 22 (1) Membrii comisiilor de specialitate permanente sau temporare sunt numiti dintre persoanele care au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social. (2) Pot fi numiti membri ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social şi alte persoane decat cele prevăzute la alin. (1). În acest caz, procedura de numire a acestora se stabileste prin regulamentul de organizare şi functionare, respectandu-se condiţiile prevăzute pentru membrii Consiliului Economic şi Social. Capitolul IV Organizarea, functionarea şi conducerea Consiliului Economic şi Social Articolul 23Functionarea Consiliului Economic şi Social este asigurata de: a) plen; b) biroul executiv; c) presedinte şi vicepresedinti; d) secretarul general.----------------Art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 24 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se intruneste lunar în sesiuni ordinare. (2) Plenul se intruneste şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor. Articolul 25 (1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenta a minimum 15 membri, cu condiţia ca fiecare partener social să fie reprezentat de cel puţin 5 persoane. (2) Lucrarile plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv. Articolul 26 (1) Plenul asigura conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are urmatoarele atribuţii principale: a) alege, la propunerea partenerilor sociali, preşedintele şi îl propune spre validare Parlamentului; b) îi alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepresedinti şi pe membrii biroului executiv; c) adopta regulamentul de organizare şi functionare; d) stabileste componenta comisiilor de specialitate permanente; e) aproba proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară; f) adopta propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate; g) avizeaza proiecte de acte normative şi proiecte de programe şi strategii; h) numeste secretarul general al Consiliului Economic şi Social. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul de organizare şi functionare.----------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 27 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, plenul adopta hotărâri, de regula, prin consensul partenerilor sociali. (2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului Economic şi Social prezenţi. (3) În cazul în care nu se poate adopta o hotărâre a plenului în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), se vor transmite punctele de vedere exprimate în plenul Consiliului Economic şi Social părţii care a sesizat acest organism.----------------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 28 (1) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din presedinte, 2 vicepresedinti şi un numar de 6 membri, cate 2 din partea fiecarui partener social.(1^1) Functiile de presedinte, respectiv vicepresedinte, sunt asigurate prin rotatie de fiecare partener social. Pentru functia de presedinte rotatia se va efectua cu respectarea duratei fiecarui mandat. (2) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigura conducerea în intervalul dintre sedintele plenului. (3) Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social.----------------Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 29 (1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este validat de Parlament, pe o perioadă de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic şi Social, adoptata cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor. (2) Revocarea presedintelui Consiliului Economic şi Social se va face de către Parlament, la propunerea Consiliului Economic şi Social.----------------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 30Atribuţiile presedintelui şi vicepresedintilor Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare. Articolul 31Preşedintele Consiliului Economic şi Social reprezinta consiliul în relatiile cu tertii, potrivit hotărârilor luate în plen sau în biroul executiv.----------------Art. 31 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 32 (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizeaza problemele specifice domeniilor prevăzute la art. 5 şi care propun plenului măsuri de solutionare a acestora. (2) Comisiile de specialitate sunt conduse de un presedinte, numit, prin rotatie, de către fiecare partener social. (3) Preşedintele comisiei de specialitate stabileste programul de lucru şi problemele care urmeaza a fi dezbatute. Articolul 33Procedura de lucru a comisiilor permanente se stabileste prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social. Articolul 34 (1) În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ. (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de secretarul general, atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare. (3) Functia de secretar general este incompatibila cu functia de membru în Consiliul Economic şi Social. Capitolul V Alte dispozitii Articolul 35 (1) Pentru organizarea şi functionarea Consiliului Economic şi Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fonduri aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de întreţinere şi functionare şi cheltuielile de capital, care se vor stabili anual; b) salariile angajatilor Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social, stabilite pe baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătorești, aprobata cu modificari prin Legea nr. 386/2001*); c) indemnizatiile pentru cei 27 de membri ai Consiliului Economic şi Social şi pentru 54 de membri ai comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social*); d) plata cotizatiilor anuale datorate organizaţiilor internationale la care Consiliul Economic şi Social este afiliat. e) contribuţiile datorate de angajator asupra sumelor reprezentand salarii şi indemnizatii platite persoanelor prevăzute la lit. b) şi c), conform reglementarilor în domeniu. (2) Abrogat. (3) Alte venituri pot fi constituite din donatii şi contribuţii ale partenerilor sociali, ale altor persoane fizice şi juridice, unanim acceptate.--------------Litera d) a alin. (1) al art. 35 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 492 din 1 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 3 octombrie 2001.*) Literele b) şi c) ale alin. (1) al art. 35 au fost modificate de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Aceasta modificare intră în vigoare, conform art. II din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, de la data de 1 ianuarie 2004.Litera e) a alin. (1) al art. 35 a fost introdusa de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Alin. (2) al art. 35 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 36 (1) Structura de personal a Consiliului Economic şi Social este urmatoarea: a) personalul de specialitate şi tehnico-administrativ; b) expertii comisiilor de specialitate. (2) Angajatii Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social nu au statut de functionari publici.--------------Alin. (2) al art. 36 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 37 (1) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului Economic şi Social şi ai comisiilor de specialitate permanente şi temporare ale acestuia primesc o indemnizatie lunara. (2) În cazul în care membrii Consiliului Economic şi Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza în interesul serviciului, în tara sau în strainatate, precum şi în alte situaţii deosebite, acestia au dreptul şi la alte sume de bani, stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare, conform dispoziţiilor legale. Articolul 37^1 (1) Pentru elaborarea unor studii din domeniul economico-social stabilite de către plen, Consiliul Economic şi Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior, cercetatori stiintifici, magistraţi sau alti specialisti -, pe baza unor conventii civile, în condiţiile legii. (2) Conventiile civile prevăzute la alin. (1) se incheie în scris şi vor cuprinde datele de identificare a părţilor, denumirea sau obiectul lucrării care se elaboreaza, condiţiile de calitate pe care trebuie să le indeplineasca lucrarea, termenul de predare a acesteia, suma cuvenita colaboratorului extern pentru lucrarea efectuata, precum şi modul de plată. (3) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileste prin negociere directa, în raport cu complexitatea şi importanţa lucrării ce urmeaza să fie elaborata, precum şi cu timpul necesar efectuării acesteia, fără a putea depăşi, lunar, salariul de baza maxim stabilit de lege pentru functia de consilier gradul IA din ministere. (4) Plata colaboratorilor externi ai Consiliului Economic şi Social se face din credite bugetare, precum şi din venituri gestionate în regim extrabugetar, potrivit legii.--------------Art. 37^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 492 din 1 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 3 octombrie 2001. Articolul 38Personalul de specialitate şi tehnico-administrativ funcţionează în cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social şi se încadrează în condiţiile legii. Articolul 39 (1) Consiliul Economic şi Social are dreptul să solicite de la orice persoană juridica, de drept public sau privat, iar aceste persoane au obligaţia sa transmita, cu respectarea normelor legale în vigoare, datele şi informaţiile necesare indeplinirii atribuţiilor consiliului. (2) Pastrarea şi folosirea datelor şi informaţiilor se vor face cu respectarea gradului de confidentialitate precizat de emitent. Capitolul VI Dispozitii finale--------------Cap. VI a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 40Abrogat.--------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 41Abrogat.--------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 42Abrogat.--------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 19 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORANDREI IOAN CHILIMAN--------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 4 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iunie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 115 din 14 martie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 10, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 22 septembrie 2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 96 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 65 din 21 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată
 • LEGE nr. 73 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 30 iunie 2000 privind organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române
 • LEGE nr. 37 din 26 noiembrie 1975 (*republicată*) privind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 183 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 172 din 16 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 122 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 16 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 86 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 41 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 194 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societăţii Comerciale "Tractorul" UTB - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 22 din 10 aprilie 1996 pentru modificarea Legii nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 14 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienta energetica şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 122 din 22 decembrie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 389 din 23 decembrie 2009 pentru modificarea alineatului (2) al articolului unic din Legea nr. 316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 76 din 6 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 92 din 21 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 65 din 10 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 131 din 5 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
 • LEGE nr. 388 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 9 din 15 decembrie 1950 pentru apărarea păcii
 • LEGE nr. 442 din 27 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie 2003
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 425 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării
 • LEGE nr. 418 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 77 din 26 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea
 • LEGE nr. 37 din 9 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021