Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 7 iulie 1997 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Consiliului Economic şi Social(actualizata până la data de 20 iunie 2006*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 7 iulie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 492 din 1 octombrie 2001; LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 7 iunie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1Consiliul Economic şi Social este institutie publică de interes naţional, tripartita, autonoma, constituita în scopul realizării dialogului social la nivel naţional dintre patronat, sindicate şi Guvern şi a climatului de stabilitate şi pace sociala.----------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 2Consiliul Economic şi Social are rol consultativ în stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale, în aplanarea starilor conflictuale la nivel de ramura sau la nivel naţional aparute între partenerii sociali, precum şi în realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului social şi a solidaritatii sociale.----------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 2^1 (1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu de către initiatorii proiectelor de acte normative şi ai proiectelor de programe şi strategii nematerializate în proiecte de acte normative, din domeniul sau de competenţa. Rezultatul acestei consultari se concretizeaza în avize la proiectele de acte normative şi la proiectele de programe şi strategii. (2) Consiliul Economic şi Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de patronatele şi sindicatele reprezentative asupra unor stari de fapt, evolutii sau evenimente economico-sociale de interes naţional. În urma acestor sesizari Consiliul Economic şi Social emite puncte de vedere şi recomandari.----------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 3 (1) Consiliul Economic şi Social are personalitate juridica. (2) Sediul Consiliului Economic şi Social este în municipiul Bucureşti. Articolul 4Consiliul Economic şi Social se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului de organizare şi functionare. Capitolul II Atribuţiile Consiliului Economic şi Social Articolul 5Consiliul Economic şi Social analizeaza situaţia economica şi sociala a tarii şi face propuneri Guvernului şi Parlamentului, în condiţiile prevăzute de lege, privind: a) restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) privatizarea, functionarea şi cresterea competitivitatii agentilor economici; c) relatiile de muncă şi politica salariala; d) protectia sociala şi ocrotirea sănătăţii; e) învăţământul, cercetarea şi cultura; f) politicile monetare, financiare, fiscale şi de venituri.----------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 6Pentru indeplinirea rolului consultativ în solutionarea problemelor prevăzute la art. 5 Consiliul Economic şi Social are urmatoarele atribuţii principale: a) analizeaza şi avizeaza proiectele de hotărâri şi de ordonante ale Guvernului şi proiectele de lege ce urmeaza a fi prezentate spre adoptare Parlamentului; b) analizeaza şi avizeaza proiectele de programe şi strategii nematerializate în proiecte de acte normative, înainte de adoptarea lor; c) semnaleaza Guvernului sau Parlamentului aparitia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative; d) analizeaza cauzele starilor conflictuale aparute la nivel naţional sau de ramura şi face propuneri de rezolvare a acestora în interes naţional; e) elaboreaza, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie iniţiativă, analize şi studii privind realitatile economice şi sociale; f) elaboreaza şi sustine implementarea de strategii, programe, metodologii şi standarde în domeniul dialogului social; g) urmareste indeplinirea obligaţiilor ce decurg din Convenţia nr. 144/1976 a Organizaţiei Internationale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii, adoptata la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificata de România prin Legea nr. 96/1992.----------------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 7 (1) Initiatorii proiectelor de acte normative şi de programe şi strategii naţionale sau sectoriale care privesc domeniile prevăzute la art. 5 au obligaţia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. (2) Avizul prevăzut la alin. (1) va însoţi obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie până la adoptare.----------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 8 (1) În indeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 7 Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative, de programe şi strategii primite şi de a transmite avizul sau, după cum urmeaza: a) în termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii, în cazul proiectelor de hotărâri şi de ordonante ale Guvernului sau, după caz, de legi ordinare; b) în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitarii, în cazul proiectelor de legi organice şi în cazul proiectelor de programe şi strategii nematerializate în acte normative. (2) Depăşirea termenelor prevăzute la alin. (1) da dreptul initiatorului sa adopte strategiile şi programele nematerializate în proiecte de acte normative şi sa transmita proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic şi Social, cu menţionarea acestei situaţii.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 9Abrogat.----------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 10Abrogat.----------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 11Consiliul Economic şi Social stabileste relatii cu organisme şi organizaţii internationale din domeniile social şi al muncii. Articolul 12Consiliul Economic şi Social analizeaza şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modului de aplicare a acordurilor şi convenţiilor internationale la care România este parte, precum şi a programelor de asistenţa initiate de organismele internationale de specialitate, din domeniul propriu de activitate. Capitolul III Structura Consiliului Economic şi Social Articolul 13 (1) Consiliul Economic şi Social este compus dintr-un numar de 45 de membri care constituie plenul Consiliului Economic şi Social, numiti de partenerii sociali după cum urmeaza: a) 15 membri numiti, de comun acord, de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional; b) 15 membri numiti, de comun acord, de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 15 membri numiti de Guvern.(1^1) Repartizarea locurilor între confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional se realizează de comun acord, înainte de nominalizarea reprezentantilor acestora în cadrul Consiliului Economic şi Social.(1^2) Repartizarea locurilor între confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional se realizează de comun acord, înainte de nominalizarea reprezentantilor acestora în cadrul Consiliului Economic şi Social.(1^3) Fiecare confederatie patronala şi sindicala reprezentativa la nivel naţional care detine unul sau mai multe locuri în Consiliul Economic şi Social nominalizeaza persoana sau persoanele, după caz, care urmeaza sa reprezinte confederatia în cadrul Consiliului Economic şi Social.(1^4) Guvernul poate hotari inlocuirea a cate unui membru care reprezinta Guvernul cu cate un reprezentant al altor asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale şi altor asemenea organizaţii ale societatii civile.(1^5) Procedura de inlocuire a membrilor Consiliului Economic şi Social numiti de Guvern se stabileste prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional confederatiile naţionale sindicale şi patronale care au dobândit aceasta calitate potrivit legislaţiei în vigoare.----------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Alin. (1^1)-(1^5) ale art. 13 au fost introduse de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 20 iunie 2006. Articolul 14Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social persoanele care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) au numai cetatenia română şi domiciliul în România; b) au implinit vârsta de 30 de ani; c) au capacitate de exercitiu; d) nu au antecedente penale.----------------Litera d) a art. 14 a fost modificata de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 15Membrii Consiliului Economic şi Social sunt numiti pe o perioadă de 4 ani; mandatul membrilor poate fi reinnoit. Articolul 16 (1) Partenerii sociali vor inainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor numiti, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate. (2) În conformitate cu Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social, membrii numiti de partenerii sociali sunt validati individual, după verificarea indeplinirii de către acestia a condiţiilor prevăzute la art. 14. (3) Partenerii sociali urmeaza sa numeasca noi membri în locul celor care nu au fost confirmati. Articolul 17 (1) Consiliul Economic şi Social se considera legal constituit la data la care toţi membrii numiti de partenerii sociali au fost confirmati. (2) Până la data constituirii unui nou Consiliul Economic şi Social, dar nu mai tarziu de 3 luni de la încetarea mandatului, consiliul anterior îşi continua activitatea. (3) Organul de conducere abilitat, potrivit regulamentului de organizare şi functionare, cu confirmarea membrilor noului Consiliul Economic şi Social, îşi continua activitatea până la constituirea noului consiliu. Articolul 18 (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în situaţia în care plenul Consiliului Economic şi Social sau, după caz, confederatia patronala, confederatia sindicala sau Guvernul, care l-a numit, cere revocarea sa; e) în cazul în care nu mai indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la art. 14 lit. a), c) şi d). f) în situaţia în care confederatia patronala sau confederatia sindicala care l-a nominalizat îşi pierde calitatea de organizaţie reprezentativa la nivel naţional. (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social se stabileste prin regulamentul de organizare şi functionare.----------------Litera d) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Litera f) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusa de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 19În situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-e) confederatia patronala, confederatia sindicala sau Guvernul, după caz, va numi un nou membru, numire care va fi transmisa spre validare potrivit art. 16.----------------Art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 20 (1) În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare. (2) Comisiile de specialitate permanente sunt, în principal, urmatoarele: a) Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) Comisia pentru privatizarea, functionarea şi cresterea competitivitatii agentilor economici; c) Comisia pentru relatiile de muncă şi politica salariala; d) Comisia pentru protectia sociala şi ocrotirea sănătăţii; e) Comisia pentru invatamant, cercetare şi cultura; f) Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri. (3) Prin regulamentul de organizare şi functionare pot fi constituite şi alte comisii de specialitate permanente sau unele comisii de specialitate temporare pentru solutionarea unor probleme care se ivesc în domeniile specifice de activitate.----------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 21Numărul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social este de minimum 9 persoane, repartizati în mod egal între partenerii sociali reprezentati.----------------Art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 22 (1) Membrii comisiilor de specialitate permanente sau temporare sunt numiti dintre persoanele care au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social. (2) Pot fi numiti membri ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social şi alte persoane decat cele prevăzute la alin. (1). În acest caz, procedura de numire a acestora se stabileste prin regulamentul de organizare şi functionare, respectandu-se condiţiile prevăzute pentru membrii Consiliului Economic şi Social. Capitolul IV Organizarea, functionarea şi conducerea Consiliului Economic şi Social Articolul 23Functionarea Consiliului Economic şi Social este asigurata de: a) plen; b) biroul executiv; c) presedinte şi vicepresedinti; d) secretarul general.----------------Art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 24 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se intruneste lunar în sesiuni ordinare. (2) Plenul se intruneste şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor. Articolul 25 (1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenta a minimum 24 de membri, cu condiţia ca fiecare partener social să fie reprezentat de cel puţin 8 persoane. (2) Lucrarile plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.--------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 20 iunie 2006. Articolul 26 (1) Plenul asigura conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are urmatoarele atribuţii principale: a) alege, la propunerea partenerilor sociali, preşedintele şi îl propune spre validare Parlamentului; b) îi alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepresedinti şi pe membrii biroului executiv; c) adopta regulamentul de organizare şi functionare; d) stabileste componenta comisiilor de specialitate permanente; e) aproba proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară; f) adopta propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate; g) avizeaza proiecte de acte normative şi proiecte de programe şi strategii; h) numeste secretarul general al Consiliului Economic şi Social. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul de organizare şi functionare.----------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 27 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, plenul adopta hotărâri, de regula, prin consensul partenerilor sociali. (2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului Economic şi Social prezenţi. (3) În cazul în care nu se poate adopta o hotărâre a plenului în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), se vor transmite punctele de vedere exprimate în plenul Consiliului Economic şi Social părţii care a sesizat acest organism.----------------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 28 (1) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din presedinte, 2 vicepresedinti şi un numar de 6 membri, cate 2 din partea fiecarui partener social.(1^1) Functiile de presedinte, respectiv vicepresedinte, sunt asigurate prin rotatie de fiecare partener social. Pentru functia de presedinte rotatia se va efectua cu respectarea duratei fiecarui mandat. (2) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigura conducerea în intervalul dintre sedintele plenului. (3) Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social.----------------Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 29 (1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este validat de Parlament, pe o perioadă de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic şi Social, adoptata cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor. (2) Revocarea presedintelui Consiliului Economic şi Social se va face de către Parlament, la propunerea Consiliului Economic şi Social.----------------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 30Atribuţiile presedintelui şi vicepresedintilor Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare. Articolul 31Preşedintele Consiliului Economic şi Social reprezinta consiliul în relatiile cu tertii, potrivit hotărârilor luate în plen sau în biroul executiv.----------------Art. 31 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 32 (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizeaza problemele specifice domeniilor prevăzute la art. 5 şi care propun plenului măsuri de solutionare a acestora. (2) Comisiile de specialitate sunt conduse de un presedinte, numit, prin rotatie, de către fiecare partener social. (3) Preşedintele comisiei de specialitate stabileste programul de lucru şi problemele care urmeaza a fi dezbatute. Articolul 33Procedura de lucru a comisiilor permanente se stabileste prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social. Articolul 34 (1) În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ. (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de secretarul general, atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare. (3) Functia de secretar general este incompatibila cu functia de membru în Consiliul Economic şi Social. Capitolul V Alte dispozitii Articolul 35 (1) Pentru organizarea şi functionarea Consiliului Economic şi Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fonduri aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de întreţinere şi functionare şi cheltuielile de capital, care se vor stabili anual; b) salariile angajatilor Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social, stabilite pe baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătorești, aprobata cu modificari prin Legea nr. 386/2001*); c) indemnizatiile pentru cei 27 de membri ai Consiliului Economic şi Social şi pentru 54 de membri ai comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social*); d) plata cotizatiilor anuale datorate organizaţiilor internationale la care Consiliul Economic şi Social este afiliat. e) contribuţiile datorate de angajator asupra sumelor reprezentand salarii şi indemnizatii platite persoanelor prevăzute la lit. b) şi c), conform reglementarilor în domeniu. (2) Abrogat. (3) Alte venituri pot fi constituite din donatii şi contribuţii ale partenerilor sociali, ale altor persoane fizice şi juridice, unanim acceptate.--------------Litera d) a alin. (1) al art. 35 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 492 din 1 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 3 octombrie 2001.*) Literele b) şi c) ale alin. (1) al art. 35 au fost modificate de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Aceasta modificare intră în vigoare, conform art. II din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, de la data de 1 ianuarie 2004.Litera e) a alin. (1) al art. 35 a fost introdusa de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Alin. (2) al art. 35 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 36 (1) Structura de personal a Consiliului Economic şi Social este urmatoarea: a) personalul de specialitate şi tehnico-administrativ; b) expertii comisiilor de specialitate. (2) Angajatii Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social nu au statut de functionari publici.--------------Alin. (2) al art. 36 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 37 (1) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului Economic şi Social şi ai comisiilor de specialitate permanente şi temporare ale acestuia primesc o indemnizatie lunara. (2) În cazul în care membrii Consiliului Economic şi Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza în interesul serviciului, în tara sau în strainatate, precum şi în alte situaţii deosebite, acestia au dreptul şi la alte sume de bani, stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare, conform dispoziţiilor legale. Articolul 37^1 (1) Pentru elaborarea unor studii din domeniul economico-social stabilite de către plen, Consiliul Economic şi Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior, cercetatori stiintifici, magistraţi sau alti specialisti -, pe baza unor conventii civile, în condiţiile legii. (2) Conventiile civile prevăzute la alin. (1) se incheie în scris şi vor cuprinde datele de identificare a părţilor, denumirea sau obiectul lucrării care se elaboreaza, condiţiile de calitate pe care trebuie să le indeplineasca lucrarea, termenul de predare a acesteia, suma cuvenita colaboratorului extern pentru lucrarea efectuata, precum şi modul de plată. (3) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileste prin negociere directa, în raport cu complexitatea şi importanţa lucrării ce urmeaza să fie elaborata, precum şi cu timpul necesar efectuării acesteia, fără a putea depăşi, lunar, salariul de baza maxim stabilit de lege pentru functia de consilier gradul IA din ministere. (4) Plata colaboratorilor externi ai Consiliului Economic şi Social se face din credite bugetare, precum şi din venituri gestionate în regim extrabugetar, potrivit legii.--------------Art. 37^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 492 din 1 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 3 octombrie 2001. Articolul 38Personalul de specialitate şi tehnico-administrativ funcţionează în cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social şi se încadrează în condiţiile legii. Articolul 39 (1) Consiliul Economic şi Social are dreptul să solicite de la orice persoană juridica, de drept public sau privat, iar aceste persoane au obligaţia sa transmita, cu respectarea normelor legale în vigoare, datele şi informaţiile necesare indeplinirii atribuţiilor consiliului. (2) Pastrarea şi folosirea datelor şi informaţiilor se vor face cu respectarea gradului de confidentialitate precizat de emitent. Capitolul VI Dispozitii finale--------------Cap. VI a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 40Abrogat.--------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 41Abrogat.--------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. Articolul 42Abrogat.--------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 58 din 28 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 19 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORANDREI IOAN CHILIMAN--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 193 din 19 iulie 2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 3 din 26 martie 1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori
 • LEGE nr. 233 din 12 decembrie 1923 privitoare la constatarea morţii prezumate a celor dispăruţi în timpul războiului, precum şi la regularea situaţiei juridice a patrimoniilor şi a urmaşilor lor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • ORDONANŢA URGENŢĂ nr. 24 din 5 iunie 1997 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 18 septembrie 1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 697 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenţia privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părţilor (Cardiff, mai 1999)
 • LEGE nr. 38 din 7 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 51 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 20 iunie 2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 193 din 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. şi "Electrica Dobrogea" - S.A., semnat la Bucureşti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garanţia parţială de risc acordată de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi aprobarea acordurilor care compun garanţia parţială de risc
 • LEGE nr. 32 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 453 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 106 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 44 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
 • LEGE nr. 71 din 28 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 6 mai 2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 284 din 14 august 1947 pentru cedarea către Banca Naţionala a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine
 • LEGE nr. 35 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind valoarea internaţionala a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 244 din 28 noiembrie 2000 (*republicată*) privind siguranţa barajelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 19 septembrie 2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 4 martie 1999 privind scutirea de la plata taxei de reclama şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 2 aprilie 2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 354 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 4 noiembrie 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 (*republicata*) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor*)
 • LEGE nr. 49 din 21 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 372 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 5 mai 2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere
 • LEGE nr. 484 din 18 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • LEGE nr. 26 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 77 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 14 octombrie 1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021