Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 11 decembrie 1997 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 (**republicată**)(*actualizată*)privind rezervele de stat(actualizată până la data de 9 mai 2002*)

-------------*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 11 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 9 mai 2002, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 iunie 2001; LEGEA nr. 428 din 18 iulie 2001; LEGEA nr. 248 din 29 aprilie 2002.-------------**) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997 şi aprobată şi modificată prin Legea nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 10 decembrie 1997, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 82 din 21 iulie 1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Rezervele de stat se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea tarii, în situaţii excepţionale determinate de calamitaţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război. Articolul 2Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale şi se administrează de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, având personalitate juridică.Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat este condusă de un secretar de stat.Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează atât în unităţile teritoriale subordonate, care au personalitate juridică, cat şi la agenţii economici care se obliga ca, în cadrul activităţii lor, să asigure improspatarea şi integritatea stocurilor contra cost sau prin crearea unor facilităţi specifice, stabilite în condiţiile legii. Articolul 3Nomenclatorul produselor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor, precum şi termenele de păstrare îndelungată a acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestor stocuri se propun cu avizul ministrului apărării naţionale. Capitolul II Acumularea şi scoaterea produselor din rezervele de stat Articolul 4Acumularea produselor pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor rezerve de stat se realizează pe baza unui program anual, elaborat pe surse de finanţare de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi aprobat de Guvern.Produsele ajunse la limita termenului de păstrare sau care prezintă pericol de depreciere calitativă se improspateaza pe baza programului anual, stabilit de Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat. Articolul 5Produsele pot fi scoase din rezervele de stat în următoarele situaţii: a) în condiţiile prevăzute la art. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt sau cu caracter definitiv, cu aprobarea primului-ministru; b) din stocurile intangibile, cu avizul ministrului apărării naţionale şi cu aprobarea primului-ministru; c) în vederea improspatarii şi pentru valorificarea celor devenite disponibile, cu aprobarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut, agenţii economici beneficiari depun o garanţie, în lei sau în valută, al carei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor.Prevederile alineatului precedent nu se aplică în situaţia în care beneficiarul împrumutului intra sau, după caz, se afla sub incidenţa prevederilor Legii nr. 64/1995privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările ulterioare. În aceste situaţii restituirea împrumutului se asimilează cheltuielilor efectuate pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii.------------Alin. 2^1 al art. 5 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 428 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.Depăşirea termenului de restituire stabilit atrage după sine plata unor penalităţi de 1% din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, pentru fiecare zi de întârziere, pentru primele 20 de zile, şi de 1,5% pentru fiecare zi de depăşire de la 21 până la 30 de zile, după care se retine garanţia produsului.Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat poate percepe o cota de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente şi al stimulării personalului. Din sumele încasate se constituie, în limita a 25%, un fond pentru stimularea personalului în activitatea de improspatare şi de valorificare a stocurilor devenite disponibile. Nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern. Articolul 5^1Garanţiile constituite în baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1995privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru improspatarea produselor şi valorificarea celor disponibile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 69/1995, de la data încheierii de deschidere a procedurii sau, după caz, a sentinţei emise de judecătorul-sindic conform prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii.Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi în cazul lichidării voluntare.------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. Articolul 5^2La cererea expresă a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat sau, după caz, a unităţilor teritoriale subordonate, adresată judecătorului-sindic, creanţele acesteia, precum şi ale unităţilor teritoriale subordonate, faţă de agenţii economici care intra sub incidenţa prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii.------------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. Articolul 5^3Creanţele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi cele ale unităţilor teritoriale subordonate, nerecuperate ca urmare a închiderii procedurii de lichidare sau a situaţiei în care sumele realizate din vânzarea bunurilor debitorului sunt insuficiente indestularii, se inchid prin contul de finanţare.------------Art. 5^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. Articolul 6Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat desfăşoară activităţi cu caracter comercial de vânzare-cumpărare la intern şi de import-export pentru acumularea şi improspatarea stocurilor, precum şi pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau care depăşesc nivelul maxim al stocurilor şi a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentale, preţurile fiind stabilite prin negociere sau licitaţie.Cu aprobarea Guvernului, Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat poate acumula şi unele stocuri de conjunctura din producţia interna sau din import, în scopul valorificării ulterioare, în condiţii avantajoase, în ţara sau la export. Capitolul III Finanţarea rezervelor de stat Articolul 7Finanţarea cheltuielilor necesare acumulării de produse în rezervele de stat, administrării acestora, precum şi pentru dezvoltarea activităţii se asigura integral din bugetul de stat.Cu aprobarea Guvernului, finanţarea acumulării unor stocuri de urgenta se poate face şi din credite externe angajate de Guvern. Articolul 8Sumele provenite din garanţiile pentru împrumuturile nerestituite, din realizarea programului de improspatare şi din activităţi cu caracter comercial rămân la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, urmând a fi folosite pentru reîntregirea stocurilor şi pentru crearea unor stocuri de conjunctura.Disponibilităţile realizate în condiţiile alineatului precedent, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtătoare de dobânzi negociate cu Ministerul Finanţelor prin convenţie bilaterala, potrivit actelor normative în vigoare.În situaţiile când scoaterea la improspatare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piaţa, pentru evitarea deprecierii, cu aprobarea primului-ministru, acestea pot fi valorificate la preţuri reduse faţă de cele practicate pe piaţa.Influentele valorice determinate de preţurile produselor la ieşire şi la intrare în cadrul programului de improspatare vor fi acoperite din sumele încasate conform prevederilor art. 5 alin. 4 şi ale art. 6, iar diferenţele neacoperite se vor asigura prin bugetul de stat, în anul următor.În situaţiile prevăzute la art. 1, când datorită consecinţelor asupra populaţiei sinistrate apar nevoi sociale deosebite, sau pentru acordarea de ajutoare umanitare externe, Guvernul poate aproba scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse, în mod gratuit, urmând ca fondurile necesare reintregirii stocurilor să fie finanţate de la bugetul de stat, dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel.Pentru situaţiile de maxima urgenta, cu consecinţe imprevizibile, primul-ministru poate dispune acordarea imediata a unor ajutoare umanitare populaţiei sinistrate, urmând ca acestea să fie aprobate în prima şedinţa a Guvernului. Capitolul IV Sancţiuni Articolul 9Diminuarea sub orice formă, fără aprobare legală, a cantităţilor de produse rezerva de stat încredinţate spre păstrare agenţilor economici constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 18 ani, în măsura în care nu constituie o infracţiune mai grava.------------Art. 9 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 248 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. Articolul 10Agenţii economici prevăzuţi la art. 9 sunt obligaţi sa reintregeasca, în termen de 30 de zile de la data constatării diminuării, cantităţile de produse rezerva de stat.Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.Sancţiunea se aplică persoanelor juridice.Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, precum şi de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.Contravenţiei prevăzute la alin. 2 îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor prevăzute la art. 25-27, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 11Înfiinţarea de unităţi teritoriale, precum şi amplasarea acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 12Litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat ori o unitate din subordinea acesteia se judeca în prima instanţa de Tribunalul Municipiului Bucureşti. Articolul 13Organizarea, funcţionarea şi administrarea rezervelor de stat în condiţiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri cu caracter militar ale Guvernului. Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale şi agricole vegetale, nepublicat, precum şi orice alte dispoziţii contrare.----------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993*) *** Republicat pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
 • LEGE nr. 141 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 318 din 8 iulie 2003 energiei electrice
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 187 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni la Societatea Comercială "Aviaţia Utilitara" - S.A. Iaşi din proprietatea statului şi din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi
 • LEGE nr. 359 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 77 din 17 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 137 din 13 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 489 din 1 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000
 • LEGE nr. 137 din 4 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 100 din 23 septembrie 1996 pentru aderarea României la Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.), încheiat la Geneva la 31 mai 1985
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 145 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 34 din 30 mai 1994 privind impozitul pe venitul agricol
 • LEGE nr. 610 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2001 privind modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 8 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 3/1989 privind unele măsuri referitoare la negocierea şi semnarea contractelor externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 205 din 21 noiembrie 2000 pentru ratificarea Tratatului O.M.P.I. privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996
 • LEGE nr. 41 din 6 martie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • LEGEA nr. 2 din 4 iulie 1990 privind aprobarea bugetului Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 aprilie 2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 1 februarie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2016 pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 61 din 15 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 109 din 19 mai 2017 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • LEGE nr. 242 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
 • LEGE nr. 56 din 1 august 1991 pentru modificarea Legii nr. 36/1990 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 135 din 21 iulie 2000 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 368 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 353 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 24 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale
 • LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 (*republicată*) privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice*)
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 646 din 7 decembrie 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021