Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 (**republicată**)(*actualizată*)privind locuinţele(actualizată la data de 1 octombrie 2011*)

---------- Notă

──────────

**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.

Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 10 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 iulie 1997 şi prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997.

──────────
Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la baza următoarele principii:Accesul liber şi neîngrădit la locuinţa este un drept al fiecărui cetăţean.Realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor. Articolul 2Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei legi au următorul înţeles: a) LocuinţaConstrucţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. b) Locuinţa convenabilăLocuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă necesităţile esenţiale de odihna, preparare a hranei, educaţie şi igiena, asigurând exigentele minimale prezentate în anexa nr. 1 la prezenta lege. c) Locuinţa socialăLocuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţa în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. d) Locuinţa de serviciuLocuinţa destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordata în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale. e) Locuinţa de intervenţieLocuinţa destinată cazării personalului unităţilor economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă, îndeplineşte activităţi sau funcţii ce necesita prezenta permanenta sau în caz de urgenţă în cadrul unităţilor economice. f) Locuinţa de necesitateLocuinţa destinată cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari. g) Locuinţa de protocolLocuinţa destinată utilizării de către persoanele care sunt alese sau numite în unele funcţii ori demnităţi publice, exclusiv pe durata exercitării acestora. h) Casa de vacanţăLocuinţa ocupată temporar, ca reşedinţă secundara, destinată odihnei şi recreerii. i) CondominiuImobilul format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Constituie condominiu:- un corp de clădire multietajat sau, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună, fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia;- un ansamblu rezidenţial format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care proprietăţile individuale sunt interdependenţe printr-o proprietate comună forţată şi perpetuă.-------------Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009, care modifică pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. j) Unitate individualăUnitate funcţională, componentă a unui condominiu, formată din una sau mai multe camere de locuit şi/sau spaţii cu altă destinaţie situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie. În cazul în care accesul la unitatea funcţională sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie să fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, menţionate obligatoriu în actele juridice şi înscrise în cartea funciară.-------------Litera j) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009, care modifică pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. Articolul 3Autorizarea executării construcţiilor de locuinţe noi, indiferent de natura proprietăţii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor minimale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege.Consiliile judeţene şi locale, potrivit competentelor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizata a construcţiilor de locuinţe. Capitolul II Dezvoltarea construcţiei de locuinţe Articolul 4Persoanele fizice sau juridice române pot realiza, cu respectarea prevederilor legale, construcţii de locuinţe pentru folosinţa proprie sau în scopul valorificării acestora. Articolul 5--------------Alin. 1 al art. 5 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.Locuinţele care se realizează prin investiţii din profit de către persoane juridice române, precum şi în condiţiile art. 7 şi 20 din prezenta lege se pot amplasa pe terenurile aparţinând persoanelor fizice beneficiare de locuinţe, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate în acest scop de consiliile locale persoanelor juridice sau fizice, cu o reducere de până la 95% din taxa de concesiune.--------------Alin. 2 al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 23 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 28 martie 2000.Abrogat.-------------Alin. 3 al art. 5 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 iunie 2001.Alin. 3 al art. 5 a fost abrogat de art. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000, abrogare menţinută şi prin modificarea art. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000 de către alin. (3) al art. 8 din LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000 a fost abrogată de art. 40 din LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002.LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002 a fost abrogată de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.Lucrările privind clădirile şi terenurile necesare pentru construirea de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu excepţia caselor de vacanţă, sunt de utilitate publică.--------------Alin. 4 al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 23 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 28 martie 2000.Construcţiile de locuinţe se pot amplasa, după caz, pe terenuri aparţinând persoanelor fizice, persoanelor juridice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, identificate printr-un singur număr cadastral şi număr de carte funciară, în condiţiile legii.-------------Alin. 5 al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008.Beneficiarul/investitorul trebuie să deţină şi să probeze un drept real asupra terenului destinat amplasării construcţiilor de locuinţe, cu actele de proprietate şi extrasul de carte funciară pentru informare.-------------Alin. 6 al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. Articolul 5^1Eliminat.--------------Art. 5^1 a fost eliminat prin abrogarea LEGII nr. 62 din 22 martie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 24 martie 2006 de către de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. Articolul 6Abrogat.--------------Art. 6 a fost abrogat de de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. Articolul 7Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuinţe cu suprafeţele construite prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitând controlul asupra preţului de vânzare, în vederea înlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, în următoarea ordine de prioritate: a) tinerii căsătoriţi care, la data contractării locuinţei, au, fiecare, vârsta de până la 35 de ani; b) persoanele care beneficiază de facilităţi la cumpărarea sau construirea unei locuinţe, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată; c) persoanele calificate din agricultură, învăţământ, sănătate, administraţie publică şi culte, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural; d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale.Persoanele din categoriile menţionate la lit. a)-d) pot beneficia de o subvenţie de la bugetul de stat, în limitele prevederilor bugetare anuale, în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, de până la 30% din valoarea locuinţei calculată la valoarea finala a acesteia, precum şi de plată în rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferenţei faţă de preţul final al locuinţei, după ce s-au scăzut subvenţia şi avansul minim obligatoriu de 10% achitat de contractant, din valoarea locuinţelor calculată la data contractării*).-------------Alin. 2 al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.Dobânda la suma avansată din depozitul special, care se restituie în rate, este de 5% anual.--------------Alin. 2^1 al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 23 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 28 martie 2000.Abrogat.-------------Alin. 3 al art. 7 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.Abrogat.-------------Alin. 4 al art. 7 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente, se va plăti o dobândă de 10% anual asupra acestor rate.Autorităţile publice locale, prin administratori delegaţi de acestea, vor încheia cu persoanele fizice prevăzute în prezentul articol contracte de împrumut pentru sumele avansate din depozitul special, potrivit normelor legale în vigoare. Articolul 8Persoanele fizice prevăzute la art. 7 se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza şi vor aproba, după caz, cererile respective, stabilind, totodată, şi ordinea de prioritate.Cuantumul subvenţiei se stabileşte în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, potrivit normelor aprobate anual de Guvern*). Notă

──────────

*) A se vedea Nota de la alin. 2 al art. 7.

──────────
Articolul 9Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimentează din următoarele surse: a) sumele aprobate anual în bugetele locale, destinate realizării locuinţelor; b) încasările realizate din vânzarea locuinţelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie din clădirile de locuit, cu excepţia celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi sumele încasate potrivit prevederilor art. 7; c) alocaţiile din bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu această destinaţie; d) alte surse constituite potrivit legii. Articolul 10De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiază, o singura data, persoanele fizice care, împreună cu familia, nu au deţinut şi nu au în proprietate o locuinţă, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 7 lit. c), sau dacă locuinţa în care gospodăresc împreună nu satisface exigentele minimale de suprafaţă, prevăzute în anexa nr. 1, corespunzător numărului de persoane din familie.Proprietarii locuinţelor noi, persoane fizice, sunt scutiţi de plată impozitului pe clădire timp de 10 ani de la data dobândirii locuinţei.În cazul înstrăinării locuinţei în condiţiile prezentei legi, noul proprietar nu mai beneficiază de scutirea de impozit. Articolul 10^1Locuinţele şi unităţile individuale pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică notarială, sub sancţiunea nulităţii absolute. Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra unei unităţi de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate şi a extrasului de carte funciară pentru informare.-------------Art. 10^1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 170 din 16 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 21 iulie 2010. Articolul 11Locuinţele care se realizează în condiţiile art. 7-9 din prezenta lege se vor amplasa, prin grija consiliilor locale, pe terenurile aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile aparţinând persoanelor fizice beneficiare, în condiţiile prevederilor Codului civil, cu respectarea documentaţiilor de urbanism legal aprobate şi cu asigurarea utilităţilor şi dotărilor edilitare necesare condiţiilor de locuit. Articolul 12Lucrările de viabilizare a terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe, care constau în: drumuri publice, reţele de alimentare cu apă şi canalizare, reţele electrice şi, după caz, reţele de gaze, telefonice şi de termoficare se finanţează după cum urmează: a) drumurile publice, reţelele de alimentare cu apă şi canalizare şi, după caz, reţelele de termoficare, din bugetele locale şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie; b) reţelele electrice stradale, inclusiv posturile de transformare aferente şi, după caz, de gaze şi telefonice stradale, din bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome de profil, din credite bancare contractate de acestea, precum şi din alte fonduri constituite cu această destinaţie.Abrogat.--------------Alin. 2 al art. 12 a fost abrogat de de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. Articolul 13Deschiderea finanţării şi începerea lucrărilor din fonduri publice se efectuează după contractarea cu viitorii beneficiari a cel puţin 70% din numărul locuinţelor prevăzute a fi începute.Locuinţele nerepartizate sau necontractate până la finalizare pot fi vândute în condiţiile prevederilor legale.-------------Alin. 2 al art. 13 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999. Articolul 14Folosirea sumelor existente în depozitele constituite la nivelul consiliilor locale este de competenta şi în răspunderea acestora. Articolul 15Alocaţiile de la bugetul de stat se fundamentează de către consiliile locale, cu ocazia elaborării bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuinţelor şi pentru realizarea de noi locuinţe, şi se transmit consiliului judeţean şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.Propunerile de alocaţii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, se transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.Pentru alocaţiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite, prevăzute în Legea privind finanţele publice.În execuţia bugetului de stat, alocaţiile pentru construcţii de locuinţe se repartizează şi se acordă consiliilor locale beneficiare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, prin intermediul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit normelor metodologice.-------------Art. 15 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". Articolul 16Lista cuprinzând numărul, structura pe numărul de camere şi amplasamentul locuinţelor, precum şi lista persoanelor care vor beneficia de locuinţe, în ordinea de prioritate stabilită conform art. 7 de către consiliile locale, se afişează la sediul acestora. Articolul 17Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună. Articolul 18Până la restituirea sumelor datorate de către beneficiarii locuinţelor, se instituie ipoteca legală asupra locuinţei. Articolul 19Înstrăinarea, prin acte intre vii, a locuinţelor pentru realizarea cărora s-au acordat subvenţii se poate face numai după restituirea integrala a sumelor actualizate datorate şi pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate, obţinute ca subvenţii de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 7, în depozitul constituit pentru realizarea locuinţelor, în condiţiile prezentei legi. Articolul 20Abrogat.--------------Art. 20 a fost abrogat de lit. b) a art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iunie 2005.
Capitolul III Închirierea locuinţelor Articolul 21Abrogat.--------------Art. 21 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 22Abrogat.--------------Art. 22 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 23Abrogat.--------------Art. 23 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 24Abrogat.--------------Art. 24 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 25Abrogat.--------------Art. 25 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 26Abrogat.--------------Art. 26 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 27Abrogat.--------------Art. 27 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 28Abrogat.--------------Art. 28 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 29Abrogat.--------------Art. 29 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 30Abrogat.--------------Art. 30 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 31Abrogat.--------------Art. 31 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 32Abrogat.--------------Art. 32 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 33Abrogat.--------------Art. 33 a fost abrogat de lit. s) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Capitolul IV Administrarea clădirilor de locuit Articolul 34Clădirile de locuit pot fi date de proprietar în administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociaţii, servicii publice sau agenţi economici specializaţi, după caz.Obligaţiile celor care administrează sunt, în principal, următoarele: a) gestionarea bunurilor şi a fondurilor băneşti; b) efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;-------------Lit. b) a alin. 2 al art. 34 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999. c) asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de locuit în comun; d) reprezentarea intereselor proprietarului în raport cu autorităţile publice; e) îndeplinirea oricăror alte obligaţii prevăzute de lege. Articolul 35În clădirile de locuit cu mai multe locuinţe, proprietarul răspunde de asigurarea condiţiilor de funcţionare normală a locuinţei aflate în proprietate exclusivă şi a spaţiilor aflate în proprietate indiviză.În acest scop proprietarii se pot constitui în asociaţii cu personalitate juridică.-------------Alin. 2 al art. 35 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.--------------Alin. 3 al art. 35 a fost abrogat de art. 61 din LEGEA nr. 230 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007. Articolul 35^1Eliminat.--------------Art. 35^1 a fost eliminat prin abrogarea pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008 de către pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009. Articolul 36Abrogat.--------------Art. 36 a fost abrogat de art. 61 din LEGEA nr. 230 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007. Articolul 37Chiriaşii clădirilor cu mai multe locuinţe se pot asocia, potrivit legii, în scopul reprezentării intereselor lor în raporturile cu proprietarii, precum şi cu alte persoane juridice sau persoane fizice.În acelaşi scop, în cazul neconstituirii asociaţiei, chiriaşii pot mandata un reprezentant. Capitolul V Locuinţa socială Articolul 38Construcţiile de locuinţe sociale se pot realiza, în orice localitate, pe amplasamentele prevăzute în documentaţiile de urbanism şi în condiţiile prezentei legi.Constituirea fondului de locuinţe sociale se face prin realizarea de construcţii noi şi prin reabilitarea unor construcţii existente.Consiliile locale controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale respective. Articolul 39Locuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 40Locuinţele sociale se vor amplasa numai pe terenurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 11. Articolul 41Locuinţa socială se realizează cu respectarea suprafeţei utile şi a dotărilor stabilite în limita suprafeţei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege.Pentru locuinţele care se realizează prin reabilitarea construcţiilor existente se considera obligatorii numai prevederile legate de dotarea minima. Articolul 42Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.--------------Alin. 1 al art. 42 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 9 mai 2008.Abrogat.--------------Alin. 2 al art. 42 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 9 mai 2008.Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.Declaraţiile de venit, făcute cu nesinceritate, atrag răspunderea materială sau penală, după caz. Articolul 43Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite.--------------Art. 43 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 9 mai 2008. Articolul 44Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominala a chiriei, calculată potrivit art. 31, va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa socială. Articolul 45Titularul contractului de închiriere este obligat să comunice primarului, în termen de 30 de zile, orice modificare produsă în venitul net lunar al familiei acestuia, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.În cazurile în care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administraţiei publice locale va opera modificarea chiriei şi a subvenţiei acordate, cuvenite proprietarului. Articolul 46Contractul de închiriere se poate rezilia: a) în condiţiile prevăzute la art. 24 din prezenta lege; b) în cazul în care venitul mediu net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte cu peste 20% nivelul minim prevăzut la art. 42 din prezenta lege, iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominala a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare. Articolul 47Locuinţele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vândute. Articolul 48Nu pot beneficia de locuinţe sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care: a) deţin în proprietate o locuinţă; b) au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; c) au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; d) deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.-------------Lit. d) a art. 48 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999. Articolul 49Beneficiarii locuinţelor sociale nu au dreptul să subinchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinaţia spaţiului închiriat, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii, după caz. Articolul 50Finanţarea locuinţelor sociale se asigură din bugetele locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, în care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distinctă în aceste bugete.Statul sprijină construcţia de locuinţe sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, prin legea bugetului de stat.-------------Alin. 2 al art. 50 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".Persoanele fizice şi agenţii economici pot sprijini prin donaţii sau contribuţii construcţia de locuinţe sociale. Capitolul VI Locuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie Articolul 51Fondul de locuinţe de serviciu se compune din: a) locuinţe existente, care, potrivit prevederilor legale, rămân cu destinaţia de locuinţe de serviciu la data intrării în vigoare a prezentei legi; b) locuinţe noi.Condiţiile şi durata de închiriere vor fi stipulate în contractul de închiriere încheiat intre părţile contractante, accesoriu la contractul de muncă. Articolul 52Locuinţele noi se finanţează, în condiţiile legii, din: a) bugetul de stat şi bugetele locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie; b) bugetele agenţilor economici, pentru salariaţii acestora. Articolul 53Locuinţele de serviciu finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizează cu respectarea suprafeţei utile şi a dotărilor, în limita suprafeţei construite pe apartament, potrivit anexei nr. 1.Locuinţele de serviciu se vor amplasa după cum urmează: a) pe terenurile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru locuinţele finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu asigurarea viabilizării terenurilor, potrivit prevederilor art. 12; b) pe terenurile aparţinând agenţilor economici, pentru locuinţele şi lucrările de viabilizare a terenurilor, finanţate din bugetele acestora.În situaţii deosebite, determinate de natura amplasamentului şi de caracterul zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuinţele prevăzute la alin. 1 se pot construi cu suprafeţe majorate cu până la 20% faţă de cele prevăzute în anexa nr. 1, iar peste această limită, cu aprobarea Guvernului.Locuinţele de serviciu realizate în condiţiile prezentei legi, finanţate din bugetul de stat şi din bugetele locale, pot fi vândute în condiţiile legii, cu aprobarea Guvernului, în situaţia în care activitatea care a generat realizarea locuinţelor respective s-a restrâns sau a încetat. Articolul 54Locuinţa de intervenţie urmează regimul locuinţei de serviciu.Locuinţele de intervenţie se realizează o dată cu obiectivul de investiţie şi se amplasează în incinta acestuia sau în imediata apropiere.Locuinţele de intervenţie nu pot fi vândute chiriaşilor. Capitolul VII Locuinţa de necesitate Articolul 55Locuinţa de necesitate se finanţează şi se realizează în condiţiile stabilite pentru locuinţa socială.Locuinţa de necesitate se închiriază temporar persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f).Contractul de închiriere se încheie de către primarul localităţii sau de către o persoană împuternicită de acesta, pe baza hotărârii consiliului local, până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile locuinţele. Articolul 56Consiliile locale pot declara, în cazuri de extrema urgentă, drept locuinţe de necesitate, locuinţele libere aflate în fondul de locuinţe sociale.Locuinţele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuinţe sociale.-------------Alin. 2 al art. 56 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999. Capitolul VIII Locuinţa de protocol Articolul 57Locuinţele de protocol sunt proprietate publică a statului.Administrarea fondului locativ de protocol se face de către Regia Autonoma "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care asigură evidenţa, întreţinerea, repararea şi conservarea acestuia, precum şi încasarea chiriei.Atribuirea, ocuparea şi folosirea locuinţelor de protocol se fac în condiţiile prezentei legi. Articolul 58Preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor şi primul-ministru beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de câte o locuinţă de protocol, ca reşedinţă oficială.Reşedinţele oficiale ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se atribuie de către Guvern şi sunt puse la dispoziţia lor, împreună cu dotările aferente, pe perioada exercitării funcţiei, de către Regia Autonomă <>.-------------Alin. 2 al art. 58 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.Lista cuprinzând imobilele cu destinaţie de reşedinţă oficială, precum şi celelalte locuinţe de protocol şi condiţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească, inclusiv cele de dotare şi confort, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. 3 al art. 58 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999. Articolul 59Pot beneficia de locuinţa de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcţii publice: vicepreşedinţi ai Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, miniştri de stat, miniştrii şi asimilaţii acestora, precum şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului Legislativ şi avocatul poporului, pe durata exercitării funcţiei sau a mandatului.Pentru persoanele prevăzute la alin. 1, atribuirea locuinţei de protocol se face prin decizie a primului-ministru şi se pune la dispoziţia lor de către Regia Autonoma "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".Atribuirea locuinţelor de protocol se poate face numai dacă persoanele prevăzute la alin. 1 nu deţin, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, o altă locuinţă care să corespundă condiţiilor stabilite potrivit art. 58 alin. 3.Locuinţele de protocol se amplasează numai în clădiri cu număr redus de apartamente destinate acestei folosinţe.-------------Alin. 4 al art. 59 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.Suprafeţele locuinţelor de protocol vor fi cu cel puţin 30% mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.-------------Alin. 5 al art. 59 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999. Articolul 60Pentru reşedinţele oficiale, Regia Autonoma "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va încheia contracte de închiriere cu serviciile de specialitate ale instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea persoanele beneficiare.Pentru locuinţele de protocol, contractele de închiriere se încheie de către Regia Autonoma "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii direcţi, care, pe această bază, vor putea ocupa locuinţa respectivă împreună cu membrii familiei.Contractul de închiriere a locuinţelor de protocol şi a celor cu destinaţie de reşedinţă oficială încetează de drept în termen de 60 de zile de la data eliberării din funcţie a beneficiarului.Atribuirea, în condiţiile prezentei legi, a unei reşedinţe oficiale, respectiv a unei locuinţe de protocol, nu afectează drepturile locative deţinute de persoanele prevăzute la art. 58 şi 59. Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 61Orice litigiu în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se soluţionează de către instanţele judecătoreşti. Articolul 61^1Prevederile art. 35 se aplică tuturor proprietarilor din cadrul condominiilor definite la art. 2 lit. i).------------Art. 61^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009, care completează articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008, cu pct. 4^1. Articolul 62Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, se aplică în continuare până la terminarea locuinţelor începute.Abrogat.------------Alin. 2 al art. 62 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA nr. 76 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001.Abrogat.------------Alin. 3 al art. 62 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA nr. 76 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001.Abrogat.------------Alin. 4 al art. 62 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA nr. 76 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001. Articolul 63Abrogat.-------------Alin. 1 al art. 63 a fost abrogat de art. 86 din ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999. ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999 a fost abrogată de art. 85 din ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001. ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001 a fost abrogată de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucrările prevăzute la art. 5, 6 şi 12, separat sau cumulativ, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.Abrogat.--------------Alin. 3 al art. 63 a fost eliminat prin abrogarea LEGII nr. 62 din 22 martie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 24 martie 2006 de către de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. Articolul 65Construirea caselor de vacanţă se autorizează, la cererea persoanelor fizice şi a agenţilor economici, numai pe terenurile aflate în proprietatea acestora sau concesionate în condiţiile legii, în zonele stabilite prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii. Articolul 65^1Terenurile cu sau fără construcţii care fac obiectul prezentei legi se identifică prin număr cadastral şi număr de carte funciară, după caz.-------------Art. 65^1 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. Articolul 66Plata chiriei pentru reşedinţele oficiale se face din bugetele Preşedenţiei României, Senatului, Camerei Deputaţilor şi Secretariatului General al Guvernului, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual. Articolul 67Guvernul răspunde de aplicarea unitara, pe întreg teritoriul tarii, a politicii de dezvoltare a construcţiei de locuinţe.Programul de dezvoltare a construcţiei de locuinţe se elaborează de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pe baza fundamentării organelor administraţiei publice centrale interesate, a consiliilor judeţene şi locale, în acord cu documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.-------------Alin. 2 al art. 67 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". Articolul 68Pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei legi, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare*). Notă

──────────

*) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 446 din 12 august 1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.

──────────
Articolul 69Abrogat.--------------Art. 69 a fost abrogat de art. 61 din LEGEA nr. 230 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007. Articolul 70Abrogat.-------------Art. 70 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999. Articolul 71Persoanele care beneficiază de drepturi mai favorabile decât cele prevăzute în prezenta lege, consacrate prin legi speciale, care se referă, printre altele, la materia raporturilor juridice locative şi a celor conexe acestora, se bucură în continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile. Articolul 72Dispoziţiile prezentei legi privind închirierea locuinţelor se completează cu dispoziţiile Codului civil privind contractul de locaţiune. Articolul 73La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, cu excepţia cap. 4 şi a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeaşi lege, exclusiv dispoziţiile referitoare la suprafeţele locative proprietate personală;- H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr. 5/1973, în ceea ce priveşte închirierea de locuinţe;- Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind îmbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor şi modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preţurilor limită ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, a preţurilor de contractare ale locuinţelor proprietate personală şi a preţurilor de vânzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat, cu excepţia art. III şi a anexelor nr. 3 şi 4;- Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 privind îmbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor din fondurile statului sau din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie;- art. 12 alin. 1 lit. a) şi alin. 2, art. 21-25 şi art. 35 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.
Anexa 1EXIGENTE MINIMALEpentru locuinţeA. Cerinţe minimale:- acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie;- spaţiu pentru odihna;- spaţiu pentru prepararea hranei;- grup sanitar;- acces la energia electrica şi apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere;- Eliminată.------------Ultima liniuţă de la litera A din anexa 1 a fost eliminată prin abrogarea pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008 de către pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009.B. Suprafeţe minimale-------------------------------------------------------------------------------|Persoa-|Camere/|Camera|Dormi- |Loc de |Bucă- |Încă- |Spatii|Supra- |Supra- ||ne/fa- |locuin-|de zi |toare |luat |tărie |peri |de de-|faţa |faţa ||milie |ţa | | |masa | |sanita-|pozi- |utilă |constru-|| | | | | | |re |tare | |ită |-------------------------------------------------------------------------------| nr. | nr. | mp | mp | mp | mp | mp | mp | mp | mp |-------------------------------------------------------------------------------| 1 | 1 |18,00 | - | 2,50 | 5,00 | 4,50 | 2,00 | 37,00 | 58,00 |-------------------------------------------------------------------------------| 2 | 2 |18,00 | 12,00 | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 2,00 | 52,00 | 81,00 |-------------------------------------------------------------------------------| 3 | 3 |18,00 | 22,00 | 3,00 | 5,50 | 6,50 | 2,50 | 66,00 | 102,00 |-------------------------------------------------------------------------------| 4 | 3 |19,00 | 24,00 | 3,50 | 5,50 | 6,50 | 3,50 | 74,00 | 115,00 |-------------------------------------------------------------------------------| 5 | 4 |20,00 | 34,00 | 3,50 | 6,00 | 7,50 | 4,00 | 87,00 | 135,00 |-------------------------------------------------------------------------------| 6 | 4 |21,00 | 36,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 4,50 | 93,00 | 144,00 |-------------------------------------------------------------------------------| 7 | 5 |22,00 | 46,00 | 5,00 | 6,50 | 9,00 | 5,00 | 107,00 | 166,00 |-------------------------------------------------------------------------------| 8 | 5 |22,00 | 48,00 | 6,00 | 6,50 | 9,00 | 5,50 | 110,00 | 171,00 |-------------------------------------------------------------------------------NOTA:- Suprafaţă camerei de zi de la locuinţa cu o camera include spaţiul pentru dormit.- Locul de luat masa poate fi înglobat în bucătărie sau în camera de zi.- Înălţimea libera minima a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepţia mansardelor, supantelor şi nişelor, la care se va asigura un volum minim de 15 mc de persoană.- Suprafaţă locuibilă este suprafaţa desfăşurată a încăperilor de locuit. Ea cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi.- Suprafaţă utilă este suprafaţa desfăşurată, mai puţin suprafaţa aferentă pereţilor.- Suprafaţă utilă a locuinţei este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, dus, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie (câte 0,50 mp pentru fiecare sobă şi cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuinţelor duplex, rampa, mai puţin palierele, nu se cuprinde în suprafaţa utilă a locuinţei.- Suprafaţă construită pe locuinţă, prevăzută în tabelul B, este suma suprafeţelor utile ale încăperilor, logiilor, balcoanelor, precum şi a cotei-părţi din suprafeţele părţilor comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaugă suprafaţa aferentă pereţilor interiori şi exteriori ai locuinţei; în cazul încălzirii cu combustibil solid, se adaugă suprafaţa aferentă sobelor şi cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafeţele aferente boxelor de la subsol şi ale garajelor care pot fi prevăzute distinct.- Suprafaţă încăperii sanitare principale din locuinţa va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate în scaun cu rotile.- Încăperea sanitară se include în locuinţă, în cazul în care pot fi asigurate alimentarea cu apă şi canalizarea.- Lăţimea minima de circulaţie a coridoarelor şi a vestibulului din interiorul locuinţei va fi de 120 cm.- În funcţie de amplasamentul construcţiei, suprafeţele construite pot avea abateri în limitele de +-10% .- Numărul de persoane pe locuinţa se utilizează la repartizarea locuinţelor sociale, de intervenţie, de serviciu şi de necesitate.C. Încăperi sanitare                   Număr de camere/locuinţă                   ------------------------------------------------------------                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------------------ | Baie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ------------------------------------------------------------------------------ | Dus | - | - | - | 1 | - | ------------------------------------------------------------------------------ | WC | - | - | 1 | - | - | ------------------------------------------------------------------------------                   D. Dotarea minimă a încăperilor sanitare                                           ------------------------------------                                           | Baie | Dus | WC | ------------------------------------------------------------------------------ | Cada de baie | | 1 | - | - | ------------------------------------------------------------------------------ | Vas WC | | 1 | 1 | 1 | ----------------------------------------------------------------------------- | Lavoar | mare | 1 | - | - | | ----------------------------------------------------- | | mic | - | 1 | 1 | ------------------------------------------------------------------------------ | Cuva pentru dus | | - | 1 | - | ----------------------------------------------------------------------------- | Etajeră | mare | 1 | - | - | | ----------------------------------------------------- | | mică | - | 1 | 1 | ------------------------------------------------------------------------------ | Oglindă | mare | 1 | - | - | | ----------------------------------------------------- | | mică | - | 1 | 1 | ------------------------------------------------------------------------------ | Portprosop | | 1 | 1 | 1 | ----------------------------------------------------------------------------- | Portsăpun | | 1 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------------------------------- | Porthârtie | | 1 | 1 | 1 | ------------------------------------------------------------------------------ | Cuier | | 1 | 1 | - | |----------------------------------------------------------------------------- | Sifon pardoseala | | 1 | 1 | - | ------------------------------------------------------------------------------    NOTA:    - În baie se va prevedea spaţiul pentru maşina de spălat rufe.    - Încăperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin cos de ventilaţie.                    E. Dotarea minima a bucătăriei ------------------------------------------------------------------------------ | Nr. de camere/locuinţă | 1-2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------------------- | Spălător cu cuvă şi picurător | 1 | 1 | 1 | 1 | ------------------------------------------------------------------------------    NOTA:    - În bucătărie se vor prevedea: cos de ventilaţie, spaţiu pentru frigider şi pentru masa de lucru.                  F. Dotarea minimă cu instalaţii electrice                      --------------------------------------------------------                      | Dormitor | Camera de zi | Bucătărie | Baie | Dus | WC | ------------------------------------------------------------------------------ | Loc de lampă | 1 | 1 | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------ | Aplică | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ------------------------------------------------------------------------------ | Comutator | 1 | 1 | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------ | Întrerupător | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ------------------------------------------------------------------------------ | Priză | 2 | 3 | 1 | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------ | Priza cu contact | | | | | | | | de protecţie | - | - | 1 | 1 | - | - | ------------------------------------------------------------------------------NOTA:- Se vor prevedea întrerupătoare şi aplice pentru fiecare spaţiu de depozitare şi spaţiu de circulaţie.- Priza cu contact de protecţie, instalată pentru baie, se montează în exteriorul încăperii.- Fiecare locuinţă va fi prevăzută cu instalaţie de sonerie.- În clădiri cu mai multe locuinţe se vor prevedea instalaţii şi prize pentru antena colectivă şi telefon.- Pentru locuinţele situate în mediu rural, dotările minime privind încăperile sanitare şi bucătăria se vor putea realiza pe parcursul existenţei construcţiei, în corelare cu racordarea locuinţei la reţelele de utilitate publică sau la sistemul propriu de alimentare cu apă şi evacuare controlată a apelor uzate.G. Spatii şi instalaţii de folosinţă comună pentru clădiri cu mai multe locuinţe- Instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi ascensor conform normelor în vigoare.- Spaţii pentru biciclete, cărucioare şi pentru uscarea rufelor.- Spaţii destinate colectării, depozitarii şi evacuării deşeurilor menajere.- Spaţii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, în situaţiile în care nu se pot asigura încălzirea centrală şi/sau gaze la bucătărie.- Rampa de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile. Anexa 2Abrogată-------------Anexa 2 a fost abrogată de art. 61 din LEGEA nr. 230 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007.------

Noutăți

 • LEGE nr. 50 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 280/1972 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • LEGE nr. 86 din 3 mai 2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 132 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 176 din 27 iulie 1931 privind stabilirea orei oficiale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 604 din 6 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • LEGE nr. 342 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 19 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere şi pe căile navigabile interioare
 • LEGE nr. 349 din 27 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 139 din 1 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • LEGE nr. 320 din 27 mai 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001
 • LEGE nr. 311 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 156 din 28 iulie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 27 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • LEGE nr. 77 din 25 aprilie 2019 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 10 octombrie 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • LEGE nr. 169 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 252 din 30 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1998 privind activitatea de confecţionare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în atelierele Inspectoratului General al Poliţiei
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 44 din 23 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 309 din 28 iunie 2004 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 97 din 26 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizand Convenţia internaţionala privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, şi a Protocolului adiţional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de ruta din 12 februarie 1981 la regimul anexei IV ("Dispoziţii privind sistemul comun de tarife de ruta") la Convenţia internaţionala privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL, armonizata prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 101 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea poliţienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact de cooperare poliţienească şi vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 17 martie 1936
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 601 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 12 martie 2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 144 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 175 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 88 din 16 octombrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Paris la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 200 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006
 • LEGE nr. 487 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2000 privind organizarea în universităţi a unor formaţiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulaţie internaţionala
 • LEGE nr. 100 din 27 aprilie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 71 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Cai de comunicaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 22 februarie 2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 5 din 29 iunie 1989 privind gospodărirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021