Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 13 iulie 1998 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională**)(actualizată până în 2001*)

-------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 13 iulie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 06 iulie 2001, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 24 iunie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 16 iunie 2000 RESPINSĂ de LEGEA nr. 310 din 18 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000; LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001; LEGEA nr. 340 din 06 iulie 2001.**) Titlul legii se modifica de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000 şi va avea următorul cuprins: Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică. (2) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională organizează şi coordonează, la nivel naţional, activitatea de ocupare şi de formare a forţei de muncă, precum şi de protecţie a persoanelor neincadrate în munca. (3) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională are sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 2 (1) Pentru organizarea şi coordonarea activităţii de ocupare şi formare a forţei de muncă, la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, se înfiinţează, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, agenţii pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţi cu personalitate juridică. (2) Agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti pot înfiinţa subunitati de furnizare a serviciilor pentru ocupare şi formare profesională. (3) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională poate înfiinţa în structura sa compartimente de specialitate pentru pregătirea personalului propriu, culegerea şi prelucrarea datelor privind piaţa muncii, precum şi pentru desfăşurarea altor activităţi specifice, necesare realizării obiectivelor sale, în condiţiile stabilite în statut. Capitolul 2 Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională Articolul 3Obiectivele principale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională sunt: a) institutionalizarea dialogului social în domeniul ocupării şi formării profesionale; b) aplicarea strategiilor în domeniul ocupării şi formării profesionale; c) aplicarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor neincadrate în munca. Articolul 4Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională are, în principal, următoarele atribuţii: a) organizează servicii de ocupare a forţei de muncă; b) organizează, prestează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de formare profesională pentru persoanele neincadrate în munca; aceleaşi servicii pot fi organizate, cu plata, şi pentru alte persoane fizice sau juridice interesate; c) orienteaza persoanele în căutarea unui loc de muncă şi mediază între acestea şi angajatorii din ţara, în vederea realizării echilibrului dintre cerere şi oferta pe piaţa interna a forţei de muncă; d) face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; e) administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi prezintă Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară. f) propune Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocupării şi formării profesionale şi al protecţiei sociale a persoanelor neincadrate în munca; g) elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale, care vor fi folosite de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la elaborarea strategiilor din acest domeniu. h) aproba programele de restructurare pentru societăţile comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. i) organizează serviciile de stabilire, plata şi evidenta a ajutoarelor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor finanţate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; j) elaborează, în baza indicatorilor sociali de performanţă stabiliţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare ministrului muncii şi solidarităţii sociale; monitorizarea realizării prevederilor acestor programe se face de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale pe baza raportarilor trimestriale şi anuale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.-----------------Lit. h) a art. 4 a fost introdusă prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 29 iunie 1999; modificată de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 16 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 22 iunie 2000, RESPINSĂ de LEGEA nr. 310 din 18 iunie 2001; modificată de Legea nr. 312 din 18 iunie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 6 iulie 2001;Literele b), c) şi e) ale art. 4 au fost modificate de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.Lit. b) şi c) ale art. 4 au fost modificate de LEGEA nr. 340 din 06 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 11 iulie 2001.Literele i) şi j) ale art. 4 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. Articolul 5Alte atribuţii ale Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi atribuţiile agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, cu respectarea prevederilor art. 3. Articolul 5^1Realizarea atribuţiilor ce revin, potrivit legii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi a programului anual de activitate prevăzut la art. 4 lit. j) este supusă controlului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin organele sale centrale de specialitate.-----------------Art. 5^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000; modificat de LEGEA nr. 340 din 6 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 11 iulie 2001. Articolul 6 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională asigura, fără plata, în condiţiile legii, servicii de ocupare şi de formare profesională a persoanelor fizice sau juridice interesate. (2) Principalele servicii de ocupare şi formare profesională, furnizate de Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, sunt:1. Servicii pentru persoane fizice: a) orientarea şi consilierea persoanelor neincadrate în munca şi a altor persoane, în vederea gasirii unui loc de muncă; b) calificarea şi recalificarea persoanelor neincadrate în munca; c) reconversia profesională a personalului din cadrul agenţilor economici supuşi restructurării, în vederea prevenirii somajului; d) stabilirea şi plata, potrivit legii, a drepturilor de protecţie socială a persoanelor neincadrate în munca şi a altor categorii socio-profesionale.2. Servicii pentru persoane juridice: a) medierea între cererea şi oferta de pe piaţa muncii; b) selecţionarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor de muncă; c) aplicarea măsurilor de stimulare pentru crearea de locuri de muncă; d) consiliere pentru crearea de întreprinderi mici şi mijlocii. Articolul 7 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională poate să încredinţeze, în condiţiile legii, serviciile de ocupare şi formare profesională şi unor prestatori din sectorul public sau privat. (2) Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii de ocupare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.-----------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. Capitolul 3 Organizarea, funcţionarea şi conducerea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională Articolul 8 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională este condusă de consiliul de administraţie. (2) Consiliul de administraţie este format din reprezentanţi ai organelor administraţiei publice centrale, precum şi ai organizaţiilor patronale şi sindicale, reprezentative la nivel naţional. Articolul 9*) (1) Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă este alcătuit din 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri, reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dintre care un membru este secretar de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi are calitatea de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numit de primul-ministru; b) 5 membri numiţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată.----------------Art. 9 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.*) A se vedea DECIZIA nr. 270 din 2 decembrie 1998 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 11 februarie 1999. Articolul 10Atribuţiile consiliului de administraţie sunt stabilite prin statut. Articolul 11Consiliul de administraţie adopta hotărâri în domeniile prevăzute în statut. Articolul 12 (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani. (2) Pe durata mandatului, membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de cei care i-au numit. (3) În cazul vacantarii locurilor din consiliul de administraţie ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, vor fi numiţi noi membri, până la încheierea mandatului iniţial. Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie este legal constituit începând cu data la care sunt numiţi cel puţin 11 dintre membrii acestuia, fiecare parte fiind reprezentată în consiliu. (2) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (3) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenta a cel puţin 11 dintre membrii săi. (4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. Articolul 14*) (1) Preşedintele consiliului de administraţie este şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. (2) Mandatul preşedintelui încetează la încheierea exercitării funcţiei de secretar de stat. (3) Numirea preşedintelui se face pentru o perioadă de 4 ani. (4) Mandatul încetează prin demisie, prin revocare de către primul-ministru, la propunerea motivată a ministrului muncii şi protecţiei sociale, sau prin deces.---------------Art. 14 a fost modificat prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 340 din 6 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 11 iulie 2001.*) A se vedea DECIZIA nr. 292 din 15 decembrie 1998 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesionalăpublicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 11 februarie 1999. Articolul 15 (1) Preşedintele reprezintă Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională în relaţiile cu terţii. (2) Ministrul muncii şi protecţiei sociale va delega, în fiecare an, atribuţiile sale de ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, după aprobarea acestuia, preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. (3) Preşedintele exercită şi alte atribuţii, care se stabilesc prin statut.-----------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. Articolul 16 (1) Conducerea operativă a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională se exercită de către un director general executiv, numit de preşedinte. (2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, în condiţiile legii. Articolul 17 (1) Agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse de un director executiv, numit de către preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. (2) Ocuparea postului de director executiv se face prin concurs, în condiţiile legii. Articolul 18 (1) Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti, directorii executivi sunt sprijiniti de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentând autorităţile publice locale, organizaţiile sindicale şi patronale, numiţi după cum urmează: a) 5 membri, de către prefect, reprezentând autorităţile publice locale; b) 5 membri numiţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.(1^1) În vederea numirii membrilor în consiliile consultative ale agentiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional vor stabili, prin consens, reprezentativitatea la nivel teritorial a organizaţiilor sindicale, respectiv a asociaţiilor patronale, precum şi numărul de locuri ce le revin acestora în consiliile consultative în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. (2) Atribuţiile consiliului consultativ sunt stabilite prin statut. (3) Dispoziţiile art. 12 se aplică în mod corespunzător şi în cazul membrilor consiliilor consultative.-----------------Lit. b) şi c) ale alin. (1) al art. 18 au fost modificate de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 19 (1) Salarizarea şi alte drepturi ale preşedintelui şi ale personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie al acesteia, precum şi salarizarea şi alte drepturi ale personalului agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti şi indemnizaţiile membrilor consiliilor consultative ale acestora se stabilesc prin lege. (2) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1), salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 şi, respectiv, ale anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1) membrii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care participa la şedinţe, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi într-o luna 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. (4) Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi membrilor care fac parte din consiliile consultative, drepturile acestora calculandu-se în raport cu salariul lunar al directorului executiv. (5) Echivalarea funcţiilor de conducere şi de execuţie ale personalului din Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi din agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti se face în conformitate cu tabelul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.-----------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. Articolul 20 (1) Personalul preluat de către Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, de la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, de la centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se considera transferat în interesul serviciului. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi va păstra salariul de baza şi celelalte drepturi salariale avute anterior, dacă va ocupa aceleaşi funcţii, grade şi trepte profesionale. (3) Numărul de posturi din structura Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care va fi preluat de Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, se determina prin protocol încheiat între cele doua instituţii, în raport cu prevederile art. 3, art. 4 şi ale art. 21 alin. (1) din prezenta lege. (4) În termen de 30 de zile de la data preluării personalului de către Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, Guvernul va modifica, în mod corespunzător, atribuţiile şi structura organizatorică a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 21 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi, respectiv, agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti preiau în administrare, pe bază de protocol, de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, terenurile, spaţiile şi bunurile utilizate de Direcţia generală forta de muncă şi şomaj din cadrul ministerului, respectiv cele utilizate de oficiile de forta de muncă şi şomaj din direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, de centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, precum şi alte bunuri mobile şi imobile. (2) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională are drept de administrare asupra bunurilor mobile şi imobile dobândite din activităţi proprii, subvenţii, donaţii sau din alte surse. (3) Pentru dezvoltarea activităţilor proprii, autorităţile publice centrale sau locale pot atribui, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, respectiv agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti. (4) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională poate realiza investiţii, potrivit legii, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj sau din alte surse stabilite prin statut. Articolul 22Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională şi a agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în limita sumelor aprobate prin acesta, dar nu mai mult de 5% din cheltuielile anuale totale. Articolul 23Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti vor funcţiona începând cu data de 1 ianuarie 1999. Articolul 24 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, partenerii sociali, prevăzuţi la art. 9 alin. (1), vor numi o comisie de pregătire pentru aplicarea prezentei legi, formată din 15 membri, în componenta prevăzută la articolul menţionat. (2) Membrii comisiei de pregătire se stabilesc în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1). (3) Comisia de pregătire va elabora, în termen de 30 de zile de la constituire, proiectul de statut al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. Proiectul de statut se aproba prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (4) Comisia de pregătire îşi încetează activitatea după realizarea proiectului de statut.------------A se vedea HOTĂRÂREA nr. 4 din 14 ianuarie 1999 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională publicată în Monitorul Oficial nr. 14 din 20 ianuarie 1999. Articolul 25Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională va convoca consiliul de administraţie în prima sa şedinţa plenara, în termen de 15 zile de la aprobarea de către Guvern a statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPAULA MARIA IVANESCU Anexă                  TABELprivind echivalarea funcţiilor de conducere şi de execuţie ale personalului din     Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională------------------------------------------------------------------------------- Funcţiile de conducere din Anexa la Legea nr. 40/1991, cadrul Agenţiei Naţionale Funcţia cu care se republicată, cu modificările pentru Ocupare şi Formare face echivalarea şi completările ulterioare, Profesională conform căreia se face                                                   echivalarea funcţiei------------------------------------------------------------------------------- I. Agenţia Naţionala pentru     Ocupare şi Formare     Profesională: 1. Preşedinte Secretar de stat Anexa nr. 2, poziţia 4 2. Director general     executiv Subsecretar de stat Anexa nr. 2, poziţia 5II. Agenţiile pentru    ocupare şi formare    profesională judeţene    şi a municipiului    Bucureşti:    Director executiv Director general Anexa nr. 9, cap. I lit. B,                                                   poziţia 18-------------------------------------------------------------------------------NOTĂ:1. Funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională li se vor aplica prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. Funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti li se vor aplica prevederile pct. 1 din nota la anexa nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 70 din 15 iulie 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru crearea Biroului European de Radiocomunicaţii (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 103 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 131 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • LEGE nr. 132 din 29 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 mai 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 175 din 12 iunie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 652 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 7 din 18 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 146 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • LEGE nr. 165 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 18 din 17 martie 2017 pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 306 din 11 decembrie 2018 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 295 din 28 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 15 noiembrie 2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 15 iunie 1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 397 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de lupta ridicată pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
 • LEGE nr. 75 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012
 • LEGE nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 238 din 24 noiembrie 2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 134 din 21 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum şi a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 138 din 5 iulie 2011 pentru ratificarea Convenţiei europene revizuite în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 12 din 11 martie 1993 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 115 din 7 decembrie 1992 privind prelungirea termenului de încheiere a acţiunii de distribuire a certificatelor de proprietate, prevăzut de Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • LEGE nr. 386 din 13 iunie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 27 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 40 din 19 decembrie 1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 191 din 2 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • LEGE nr. 272 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021