Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 15 iulie 1998 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 (**republicată**) (*actualizată*)privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat(actualizată până la data de 1 ianuarie 2001*)

---------------*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. nr. 264 din 15 iulie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 ianuarie 2001, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 29 iunie 2000; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 295 din 30 decembrie 2000.**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 79/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 12 mai 1997.Legea nr. 85/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 29 iulie 1992, şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 15 septembrie 1994.NOTĂ C.T.C.E. Piatra-Neamţ:Potrivit pct. 3 al anexei 1 la ORDONANŢA DE URGENTA nr. 295 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, se suspenda aplicarea Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 15 iulie 1998, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Articolul 1Locuinţele construite din fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie şi ale prezentei legi.Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 locuinţele care depăşesc suprafeţele maxime prevăzute în actele normative în baza cărora s-au executat locuinţele din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice şi bugetare de stat, precum şi cele care prezintă, la data vânzării, finisaje superioare echivalente unor lucrări de arta sau ornamentale deosebite, sau care beneficiază de dotări speciale, cum ar fi: piscina, sauna, sera, crama, bar-vinoteca, camera frigorifică sau altele asemenea.De asemenea, sunt exceptate locuinţele de protocol, care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite în funcţii drept locuinţe pe durata exercitării funcţiei, chiar dacă acestea sunt scoase ulterior din evidenta locuinţelor de protocol. Articolul 2Construcţiile de locuinţe finanţate din fondurile statului, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu pot fi terminate şi vândute în condiţiile reglementărilor în vigoare, pot fi vândute pe apartamente, pe paliere, pe scări, pe tronsoane de clădiri sau în întregime, prin licitaţie publică.---------Alin. 2 al art. 2 a fost abrogat de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 iulie 2000, suspendată de ORDONANŢA DE URGENTA nr. 295 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.Licitaţiile se organizează de consiliile locale.Locuinţele prevăzute la alin. 1, repartizate ori pentru care s-au încheiat antecontracte sau contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se pot cumpăra de beneficiarii actului de repartiţie sau de titularii antecontractelor ori ai contractelor de vânzare-cumpărare, fără licitaţie, la valoarea lucrărilor executate de unitatea proprietara, în condiţiile art. 1.Preţul de la care începe licitaţia se stabileşte de către unităţile proprietare, ţinând seama de stadiul fizic de execuţie, la care se adauga şi cheltuielile aferente de proiectare. Din preţul obţinut la licitaţie, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta şi vânzare, unităţile beneficiază de un comision de până la 1% . Articolul 3Spaţiile destinate activităţilor de comerţ şi de prestări de servicii, de mica industrie şi oricăror alte activităţi similare, situate în construcţiile de locuinţe în curs de execuţie şi aflate în proprietatea regiilor autonome specializate în administrarea locuinţelor sau ale consiliilor locale, pot fi vândute la licitaţie publică, în condiţiile art. 2.La oferte egale beneficiază de prioritate la adjudecarea prin licitaţie a spaţiilor prevăzute la alin. 1 persoanele fizice şi juridice care au încheiat convenţii sau alte documente echivalente cu regiile autonome proprietare sau cu consiliile locale, pentru închirierea respectivelor spaţii, dacă, în baza unei autorizaţii de construcţie eliberate potrivit legii, aceste persoane au efectuat cheltuieli pentru executarea de lucrări de construcţii sau instalaţii în vederea finalizarii acestor spaţii.Preţul de la care începe licitaţia se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. 5.Spaţiile prevăzute la alin. 1, aflate în proprietatea societăţilor comerciale, sunt considerate active şi se pot vinde potrivit legii. Articolul 4Garajele construite din fondurile statului, din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat ori care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut instituţiilor sau societăţilor cu capital privat pot fi cumpărate de către titularii contractelor de închiriere, fără licitaţie.Preţul de vânzare al acestor spaţii se stabileşte la valoarea de circulaţie de la data vânzării. Articolul 5Persoanele fizice sau juridice care au dobândit dreptul de proprietate asupra unor construcţii în curs de execuţie sunt obligate să obţină, potrivit legii, autorizaţia pentru continuarea lucrărilor şi să asigure executarea acestora în condiţiile şi la termenele prevăzute în autorizaţie. Articolul 6Locuinţele construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care nu fac obiectul unui contract de închiriere sau pentru care nu au fost emise ordine de repartiţie, precum şi cele care au ca titular de contract de închiriere o persoană juridică pot fi vândute prin licitaţie publică organizată de consiliile locale sau agenţii economici care deţin spaţiile respective. La stabilirea preţului de la care începe licitaţia sunt aplicabile dispoziţiile art. 2 alin. 5.Se exceptează de la vânzarea prin licitaţie publică locuinţele realizate din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care au ca titular al contractului de închiriere o persoană juridică cu scop nelucrativ care utilizează spaţiul exclusiv în scopul pentru care i-a fost închiriat, precum şi locuinţele construite sau achiziţionate din fondurile statului şi deţinute de Parlamentul României, de ministerele şi instituţiile publice din sistemul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.-----------Alin. 2 al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 iulie 2000, suspendată de ORDONANŢA DE URGENTA nr. 295 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.Pentru vânzarea acestor locuinţe persoanele juridice prevăzute la alineatul de mai sus vor emite norme proprii de aplicare în condiţiile legii.---------Alin. 3 al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 iulie 2000, suspendată de ORDONANŢA DE URGENTA nr. 295 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. Articolul 7Locuinţele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuinţele de intervenţie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi.De asemenea, vor fi vândute la cerere, în condiţiile prevederilor alin. 1 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere şi locuinţele care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut regiilor autonome, instituţiilor şi societăţilor cu capital de stat, mixt sau privat, care şi-au încetat existenta după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităţi economice sau bugetare de stat.Locuinţele care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut societăţilor cu capital privat sau mixt vor fi vândute în condiţiile de evaluare, de achitare integrală sau în rate a preţului şi de exceptare de la vânzare, prevăzute în Legea nr. 112/1995.Evaluarea şi vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. 1 şi 2 şi la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficienţii de uzura din Decretul nr. 93/1977, la un preţ indexat în funcţie de creşterea salariului minim brut pe ţara la data cumpărării, faţă de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.Art. 1 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.Beneficiază de prevederile alin. 1 şi chiriaşii care nu sunt angajaţii unităţilor proprietare.Locuinţele de intervenţie, în sensul prezentei legi, sunt cele destinate cazării personalului unităţilor economice sau bugetare care, prin contractul de muncă, îndeplineşte activităţi sau funcţii ce necesita prezenta, permanenta sau în caz de urgenta, în cadrul unităţilor. Aceste locuinţe nu se vand.Unităţile economice sau bugetare pot sa deţină şi sa construiască din fonduri proprii locuinţe de serviciu, destinate închirierii salariaţilor acestora, cu contract de închiriere accesoriu la contractul de muncă. Modul de administrare şi eventuala înstrăinare a acestor locuinţe se vor stabili de consiliile de administraţie, respectiv de conducerile unităţilor.Locuinţele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialişti sau personalului Ministerului de Interne, nu se vand. Articolul 8Construcţiile prevăzute la art. 7, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi vândute cu aprobarea organelor de conducere ale persoanelor juridice care le au în proprietate, în condiţiile art. 2. Articolul 9Sumele încasate din vânzarea locuinţelor, potrivit art. 6, 7 şi 8, vor fi utilizate cu prioritate pentru restituirea eventualelor credite contractate pentru executarea locuinţelor.Diferenţele rămase după rambursarea creditelor prevăzute la alin. 1 şi plata dobânzilor vor fi utilizate ca resurse pentru finanţarea investiţiilor, pentru finalizarea construcţiilor de locuinţe în curs de execuţie, care vor rămâne şi în viitor în proprietatea unităţilor economice şi bugetare de stat. Articolul 10În cazul în care într-o clădire sunt mai multe locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie, o dată cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobândeşte şi dreptul de proprietate pe cote-părţi de construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care sunt situate locuinţa şi spaţiul cu alta destinaţie.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte şi asupra terenului aferent clădirii, asa cum a fost determinat prin autorizaţia de construire sau prin fişele tehnice de măsurători ale terenului aferent clădirii.Pentru persoanele care dobândesc locuinţele în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, atribuirea terenului se face în condiţiile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991*).Persoanele care nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România vor primi, sub forma de concesiune, cotele de terenuri aferente, pe toată durata existenţei clădirii.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1, 3 şi 4 se determina pe cote, proporţional cu suprafaţa construită a locuinţelor şi a spaţiilor cu alta destinaţie.--------*) Legea nr. 18/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998. Articolul 11În cazul vânzării locuinţelor prevăzute la art. 1, art. 2 alin. 4 şi art. 7, cu plata în rate a preţului, la încheierea contractului se va achită un avans minim de 10% din preţul locuinţei.Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinţei se vor esalona pe o perioadă de maximum 25 de ani, cu o dobânda anuală de 4% .Nu pot cumpăra locuinţe cu plata preţului în rate persoanele care, în familia lor, au alta locuinţa proprietate personală.Familia, în înţelesul reglementat prin dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, care deţine mai multe locuinţe cu chirie, poate cumpăra, în condiţiile prezentei legi şi ale Decretului-lege nr. 61/1990, doar o singura locuinţa. Articolul 12Avansul se încasează de către unităţile vânzătoare o dată cu încheierea contractului, iar ratele lunare, inclusiv dobânzile aferente, se vor achită astfel: a) de către salariaţi, prin reţinerea pe statul de plată la chenzina a doua; b) de către pensionari, prin reţineri din pensie; c) de către alte categorii de cumpărători, prin achitarea la ghiseele C.E.C., în contul prevăzut în contract.Sumele încasate din avans şi din ratele lunare ale preţului pentru locuinţele construite din fondurile statului se vărsa integral la bugetele municipiilor, oraşelor sau comunelor în care se afla situate locuinţele respective.Sumele rezultate din vânzarea locuinţelor de către Parlamentul României şi de către instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala se reţin integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, urmând să fie folosite numai pentru finalizarea celorlalte locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, precum şi pentru achiziţionarea unor noi locuinţe.--------Alin. 2^1 al art. 12 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 iulie 2000, suspendată de ORDONANŢA DE URGENTA nr. 295 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.Sumele obţinute din vânzarea la licitaţie a construcţiilor finanţate din fondurile statului, prevăzute la art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 şi art. 6 alin. 1, se reţin în afară bugetelor locale, la nivelul autorităţilor publice locale pe a căror rază teritorială se afla construcţiile respective, pentru a fi utilizate numai pentru finalizarea celorlalte locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi pentru care se continua finanţarea din fondurile statului. În situaţia în care nu mai exista locuinţe în curs de execuţie în unitatea administrativ-teritorială, sumele respective se vor vărsa conform alin. 2.Sumele rezultate din încasarea dobânzii, în cazul locuinţelor construite din fondurile statului, se vărsa la bugetul de stat, după reţinerea, de către unităţile proprietare sau vânzătoare, a cheltuielilor pentru urmărirea şi ţinerea evidentei ratelor, care se vor încadra într-o cota de o pătrime din dobânda prevăzută la art. 11 alin. 2. Articolul 13Pentru ţinerii în vârsta de până la 30 de ani, titulari de contract de închiriere sau de repartiţie, încheiat sau, după caz, emisă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobânda va fi de 2% . Articolul 14De prevederile art. 13 beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 10 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi persoanele prevăzute la art. 8, art. 9*) şi art. 10 din Legea nr. 42/1990**) pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.--------*) Art. 9 din Legea nr. 42/1990, republicată, a fost abrogat prin Legea nr. 209 din 15 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 16 decembrie 1997.**) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996. Articolul 15Prevederile art. 11 se aplică la contractele cu plata în rate a preţului, care se vor încheia cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei legi.În cazul neachitarii la termenele stabilite a ratelor lunare din preţul locuinţei, cumpărătorul va plati o dobânda de 8% pe an asupra acestor rate.În caz de neplata a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinţei, unitatea vânzătoare va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului, în condiţiile legii.Până la achitarea integrală a preţului, locuinţa dobandita în condiţiile prezentei legi nu poate fi instrainata sau restructurata fără autorizarea prealabilă a unităţii vânzătoare. Unitatea vânzătoare îşi garantează încasarea preţului prin înscrierea ipotecii asupra locuinţei, operaţiune care este scutită de taxa de timbru. Articolul 16Anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 se completează cu preţurile de vânzare ale locuinţelor cu confort redus, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 17Locuinţele şi construcţiile prevăzute de prezenta lege pot fi cumpărate numai de persoane fizice cu cetăţenie română sau de persoane juridice care au sediul în România. Articolul 18În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele tehnice de evaluare, precum şi condiţiile în care se vor organiza licitaţiile prevăzute la art. 2, 3 şi 6. Articolul 19Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea dispoziţiilor Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi sunt lovite de nulitate absolută.Nulitatea poate fi invocată de orice persoană şi pe orice cale.Prefectii vor organiza depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare. Din sumele ce se restituie cumpărătorilor se va retine chiria aferentă perioadei de la contractare şi până la restituire. Sumele restituite nu sunt purtătoare de dobânzi şi nici nu se actualizează. Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 4 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Nivelul dobânzilor la împrumuturile contractate în baza Decretului-lege nr. 61/1990 rămâne cel prevăzut în acel act normativ. AnexăPreţurile de vânzare către populaţie ale locuinţelor construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977, prevăzute în anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, se completează după cum urmează:  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════                       1 camera 2 camere  Gradul de ──────────────────────────── ────────────────────────  confort Suprafaţa Preţ pe Suprafaţa Preţ pe              utila apartament utila apartament              (mp) (lei) (mp) (lei)  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════   Confort     III 21 48.300 34 77.100  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════                       3 camere 4 camere  Gradul de ──────────────────────────── ────────────────────────  confort Suprafaţa Preţ pe Suprafaţa Preţ pe              utila apartament utila apartament              (mp) (lei) (mp) (lei)  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════   Confort     III 45 100.300 56 127.600  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════La stabilirea preţurilor locuinţelor cu alte suprafeţe decât cele din tabel,pentru diferenţa de suprafaţa se adauga sau se scad câte 2.220 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuinţele de confort III.Pentru locuinţele cu grad de confort inferior gradului III, preţul pe apartament şi preţul pentru mp suprafaţa utila se determina prin aplicarea reducerii de 10% la preţurile corespunzătoare gradului III.NOTĂ:La locuinţele construite din fondurile statului, indiferent de gradul de confort şi la care lipsesc unele instalaţii, se aplică următorii termeni de corecţie:                                                  Se scade                                                 ──────────    - Lipsa obiectelor şi a instalaţiilor      aferente pentru:        - cada de baie 3.740 lei/locuinţa        - lavoar 1.445 lei/locuinţa        - W.C. 1.445 lei/locuinţa        - chiuveta de bucătărie 1.445 lei/locuinţa------

Noutăți

 • LEGE nr. 553 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispoziţii privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 328 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 80 din 15 noiembrie 1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • LEGE nr. 239 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 238 din 7 decembrie 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale
 • LEGE nr. 20 din 8 aprilie 1996 privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea campaniei agricole din primăvara anului 1996, ca urmare a stării de urgenta din agricultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 31 august 2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 451 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 86 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 11 mai 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 6 noiembrie 2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 19 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 4 din 1 iulie 1981 gospodăriei comunale
 • LEGE nr. 27 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 56 din 4 iunie 1992 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice*)
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 582 din 24 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind protecţia informaţiilor secrete din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2002
 • LEGE nr. 282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 11 martie 2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 27 martie 2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 6 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 87 din 25 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
 • LEGE nr. 62 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 3 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 208 din 22 decembrie 2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri
 • LEGE nr. 276 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 91 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • LEGE nr. 126 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Ramnicu Valcea, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002
 • LEGE nr. 88 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 80 din 23 decembrie 1991 privind decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 20 iunie 2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 375 din 19 decembrie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 123 din 29 mai 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 135 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
 • LEGE nr. 82 din 24 iunie 2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 513 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 25 ianuarie 1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021