Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 16 iulie 1998 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 - (*actualizată*)privind dezvoltarea regionala în România(actualizată până la data de 03 februarie 2003*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 16 iulie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 03 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 268 din 7 decembrie 2000; ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prin prezenta lege se stabilesc cadrul instituţional, obiectivele, competentele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala în România. Articolul 2Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala în România sunt următoarele: a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării echilibrate, prin recuperarea accelerata a intarzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; b) pregătirea cadrului instituţional pentru a răspunde criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene şi de acces la fondurile structurale şi la Fondul de coeziune ale Uniunii Europene; c) corelarea politicilor şi activităţilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora; d) stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, a celei transfrontiere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economică şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte. Articolul 3Finanţarea programelor pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2 se asigura prin Fondul naţional pentru dezvoltare regionala, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi. Capitolul 2 Regiunile de dezvoltare Articolul 4 (1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot hotărî, cu acordul consiliilor locale interesate, ca zona care cuprinde teritoriile judeţelor în cauza, respectiv al municipiului Bucureşti, sa constituie regiune de dezvoltare. (2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică. Articolul 5 (1) Constituirea regiunii de dezvoltare se face printr-o convenţie semnată de reprezentanţii consiliilor judeţene şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Regiunile de dezvoltare astfel constituite vor deveni, cu avizul Guvernului, cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de dezvoltare regionala. Capitolul 3 Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regionala Articolul 6 (1) Pentru coordonarea activităţilor de promovare a obiectivelor care decurg din politicile de dezvoltare regionala, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Consiliul pentru dezvoltare regionala ca organ deliberativ. (2) Consiliul pentru dezvoltare regionala are următoarele atribuţii principale: a) analizează şi hotărăşte strategia şi programele de dezvoltare regionala; b) aproba proiectele de dezvoltare regionala; c) prezintă Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala propuneri privind constituirea Fondului pentru dezvoltare regionala; d) aproba criteriile, priorităţile, alocarea şi destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionala; e) urmăreşte utilizarea fondurilor alocate agentiilor pentru dezvoltare regionala din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala; f) urmăreşte respectarea obiectivelor regionale. (3) Consiliul pentru dezvoltare regionala este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale, desemnaţi din fiecare judeţ pe durata mandatului. În cazul regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov consiliul pentru dezvoltare regionala este alcătuit din preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, primarul general al municipiului Bucureşti, din câte un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector şi din reprezentanţi ai consiliilor locale din judeţul Ilfov, la paritate cu reprezentanţii sectoarelor municipiului Bucureşti. (4) Consiliul pentru dezvoltare regionala va avea un preşedinte şi un vicepreşedinte. Aceste funcţii vor fi îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către reprezentanţii judeţelor, desemnaţi de acestea. (5) La lucrările Consiliului pentru dezvoltare regionala participa, fără drept de vot, prefectii judeţelor. De asemenea, pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, în funcţie de problematica supusă dezbaterii. (6) Consiliul pentru dezvoltare regionala adopta propriul regulament de funcţionare, pe baza regulamentului-cadru elaborat de Guvern. (7) Consiliile judeţene, consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor, după caz, adopta hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regionala, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora.--------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 268 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 15 decembrie 2000.Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Articolul 7 (1) În cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea Consiliului pentru dezvoltare regionala, se va constitui o agenţie pentru dezvoltare regionala, coordonata de acesta. (2) Agenţiile pentru dezvoltare regionala sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale. Acestea se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei legi şi ale statutului de organizare şi funcţionare avizat de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi aprobat de Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala. (3) Directorul Agenţiei pentru dezvoltare regionala este numit pe bază de concurs şi este eliberat din funcţie de către Consiliul pentru dezvoltare regionala. (4) Finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru dezvoltare regionala se asigura din Fondul pentru dezvoltare regionala, nivelul acestora fiind aprobat de Consiliul pentru dezvoltare regionala. (5) Consiliul pentru dezvoltare regionala aproba organigrama, astfel încât fiecare judeţ să fie reprezentat în mod egal.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Articolul 8Agenţia pentru dezvoltare regionala are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi propune Consiliului pentru dezvoltare regionala, spre aprobare, strategia de dezvoltare regionala, programele de dezvoltare regionala şi planurile de gestionare a fondurilor; b) pune în aplicare programele de dezvoltare regionala şi planurile de gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul pentru dezvoltare regionala, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi răspunde faţă de acesta pentru realizarea lor; c) identifica zonele defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare, împreună cu consiliile locale sau judeţene, după caz, şi înaintează documentaţiile necesare, aprobate, în prealabil, de Consiliul pentru dezvoltare regionala, Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala şi Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala; d) asigura asistenţa tehnica de specialitate, împreună cu consiliile locale sau judeţene, după caz, persoanelor fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care investesc în zonele defavorizate; e) înaintează Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala propuneri de finanţare, din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala, a proiectelor de dezvoltare aprobate; f) acţionează pentru atragerea de surse financiare la Fondul pentru dezvoltare regionala; g) gestionează Fondul pentru dezvoltare regionala, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regionala; h) răspunde faţă de Consiliul pentru dezvoltare regionala şi faţă de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor alocate. Articolul 9 (1) Programele de dezvoltare regionala se finanţează din Fondul pentru dezvoltare regionala, administrat de Agenţia pentru dezvoltare regionala. (2) Fondul pentru dezvoltare regionala se constituie, anual, din: a) alocaţii de la Fondul naţional pentru dezvoltare regionala; b) contribuţii de la bugetele consiliilor judeţene sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala; c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, Uniunea Europeană şi de la alte organizaţii internaţionale. (3) Operaţiunile financiare privind executarea proiectelor de investiţii sunt derulate de agenţiile pentru dezvoltare regionala, prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului. (4) Fondurile pentru dezvoltare regionala nu pot avea alta destinaţie decât cea prevăzută de prezenta lege. (5) Fondurile neutilizate în execuţia bugetară curenta se reportează în anul următor. (6) Gestionarea fondurilor constituite în condiţiile alin. (2) este auditata de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, potrivit atribuţiilor ce îi revin în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare regionala, precum şi în calitatea sa de agenţie de implementare a Programului PHARE - Coeziune economică şi socială.--------------Litera b) a alin. (2) al art. 9 a fost modificată de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Capitolul 4 Structuri naţionale pentru dezvoltarea regionala Articolul 10 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala, în vederea promovării obiectivelor politicii de dezvoltare regionala prevăzute la art. 2. (2) Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala are în componenta sa preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor pentru dezvoltare regionala şi, la paritate cu numărul acestora, reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi prin hotărâre a Guvernului. (3) Preşedintele Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala este primul-ministru. Articolul 11Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala are următoarele atribuţii: a) aproba strategia naţionala pentru dezvoltare regionala şi Programul naţional pentru dezvoltare regionala; b) prezintă Guvernului propuneri privind constituirea Fondului naţional pentru dezvoltare regionala; c) aproba criteriile, priorităţile şi modul de alocare a resurselor Fondului naţional pentru dezvoltare regionala; d) urmăreşte utilizarea fondurilor alocate agentiilor pentru dezvoltare regionala din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala; e) aproba utilizarea fondurilor structurale şi de tip structural alocate României de către Comisia Europeană, în conformitate cu actele normative emise în acest sens de Guvern; f) urmăreşte realizarea obiectivelor dezvoltării regionale, inclusiv în cadrul activităţilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor.--------------Litera e) a art. 11 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 268 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 15 decembrie 2000. Articolul 12Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala funcţionează pe baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 13 (1) În scopul promovării şi coordonării politicii de dezvoltare regionala, se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, organ executiv al Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala, cu personalitate juridică, condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat. (2) Statutul, sediul, modul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala, la propunerea acestuia. (3) Finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala se asigura, anual, din Fondul naţional de dezvoltare regionala, nivelul acestora fiind aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala. Articolul 14Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategia naţionala pentru dezvoltare regionala şi Programul naţional pentru dezvoltare regionala; b) elaborează principiile, criteriile, priorităţile şi modul de alocare a resurselor Fondului naţional pentru dezvoltare regionala; c) propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala constituirea Fondului naţional pentru dezvoltare regionala; d) asigura managementul financiar şi tehnic al Fondului naţional pentru dezvoltare regionala; e) promovează diferite forme de cooperare între judeţe, municipii, oraşe, comune; f) asigura asistenţa de specialitate consiliilor pentru dezvoltare regionala în procesul de construcţie instituţională; g) propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala nominalizarea unor zone drept zone defavorizate, pentru a fi susţinute economic şi financiar prin instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala; h) îndeplineşte funcţia de negociator naţional în relaţiile cu Direcţia de Politica Regionala şi Coeziune din cadrul Comisiei Europene pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala şi Fondul de coeziune; i) gestionează fondurile alocate României din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala; j) gestionează fondurile alocate României din Fondul de coeziune; k) coordonează aplicarea Planului naţional de dezvoltare regionala, care sta la baza negocierilor cu Comisia Europeană şi a finantarilor pentru diferite programe comunitare. Articolul 15 (1) Pentru finanţarea activităţilor de dezvoltare regionala în România se constituie Fondul naţional pentru dezvoltare regionala din suma care se aloca anual prin bugetul de stat ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regionala. Sumele din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala neutilizate în execuţia bugetară curenta se reportează în anul următor. (2) La Fondul naţional pentru dezvoltare regionala pot fi atrase şi alte surse de finanţare interne şi internaţionale: a) asistenţa financiară permanenta din partea Uniunii Europene, în cadrul Programului PHARE; b) sumele provenite din fondurile de tip structural, care vor fi asigurate României de către Uniunea Europeană în perioada în care va avea statutul de stat asociat; c) sumele provenite din fondurile structurale, care vor fi asigurate României din momentul aderării sale la Uniunea Europeană; d) asistenţa financiară nerambursabilă din partea unor guverne, organizaţii internaţionale, bănci; e) alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziţia Guvernului. (3) Pentru finanţarea cheltuielilor de asistenţa tehnica necesare în vederea selecţiei şi monitorizarii programelor şi proiectelor de dezvoltare regionala se poate aloca un anumit procent din bugetele programelor şi proiectelor respective.-------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 268 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 15 decembrie 2000.Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 268 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 15 decembrie 2000. Articolul 16 (1) La solicitarea consiliilor locale sau judeţene, după caz, şi în baza documentaţiilor prezentate de agenţiile pentru dezvoltare regionala, consiliile pentru dezvoltare regionala pot solicita Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala sa propună Guvernului declararea unor zone drept zone defavorizate, pentru a fi susţinute economic prin instrumente specifice politicii de dezvoltare regionala. (2) Facilităţile de care beneficiază zonele defavorizate, criteriile şi condiţiile în baza cărora acestea pot fi acordate se stabilesc prin lege specială. (3) Pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2), Guvernul, la propunerea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala, stabileşte facilităţile fiscale concrete de care va beneficia fiecare zona în parte. Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 17Comisia Naţionala pentru Statistica colectează din regiunile de dezvoltare, constituite potrivit prezentei legi, datele statistice specifice, necesare fundamentarii şi monitorizarii politicilor de dezvoltare regionala. Articolul 18Utilizarea sumelor primite din Fondul pentru dezvoltare regionala pentru proiectele de dezvoltare regionala, cu nerespectarea destinaţiei şi a termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor, se constata şi se sancţionează, potrivit legii, de către organele de control abilitate. Articolul 19Pentru anul 1998, finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala se asigura din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, nivelul sumelor urmând a fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 20În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Guvernul, va aproba prin hotărâre, la propunerea Consiliului pentru Reforma şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi regulamentul-cadru prevăzut la art. 6 alin. (6).Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 204 din 20 iulie 2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
 • LEGE nr. 152 din 20 mai 2005 pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, în calitate de observator, la Asociaţia "Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene"
 • LEGE nr. 269 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 46 din 4 iulie 1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 43 din 19 ianuarie 2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 91 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
 • LEGE nr. 46 din 23 februarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1996 privind modificarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
 • LEGE nr. 569 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 251 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I
 • LEGE nr. 145 din 5 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 54 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998
 • LEGE nr. 23 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 294 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 229 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 262 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2003
 • LEGE nr. 453 din 6 decembrie 2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
 • LEGE nr. 106 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 1 iunie 1994
 • LEGE nr. 112 din 15 mai 2008 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
 • LEGE nr. 45 din 26 martie 1999 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 12 decembrie 1997
 • LEGE nr. 76 din 4 mai 2000 bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 116 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 211 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 88 din 21 mai 2010 (*republicată*) privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 295 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 284 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 491 din 1 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2001 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 308 din 7 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 iunie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 37 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 377 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 24 noiembrie 2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale
 • LEGE nr. 165 din 9 noiembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc şi de pasare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021