Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 16 iulie 1998 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 - (*actualizată*)privind dezvoltarea regionala în România(actualizată până la data de 16 iulie 2003*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 16 iulie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 16 iulie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 268 din 7 decembrie 2000; ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 256 din 10 iunie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prin prezenta lege se stabilesc cadrul instituţional, obiectivele, competentele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala în România. Articolul 2Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala în România sunt următoarele: a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării echilibrate, prin recuperarea accelerata a intarzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; b) pregătirea cadrului instituţional pentru a răspunde criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene şi de acces la fondurile structurale şi la Fondul de coeziune ale Uniunii Europene; c) corelarea politicilor şi activităţilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora; d) stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, a celei transfrontiere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economică şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte. Articolul 3Finanţarea programelor pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2 se asigura prin Fondul naţional pentru dezvoltare regionala, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi. Capitolul 2 Regiunile de dezvoltare Articolul 4 (1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot hotărî, cu acordul consiliilor locale interesate, ca zona care cuprinde teritoriile judeţelor în cauza, respectiv al municipiului Bucureşti, sa constituie regiune de dezvoltare. (2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică. Articolul 5 (1) Constituirea regiunii de dezvoltare se face printr-o convenţie semnată de reprezentanţii consiliilor judeţene şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Regiunile de dezvoltare astfel constituite vor deveni, cu avizul Guvernului, cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de dezvoltare regionala. Capitolul 3 Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regionala Articolul 6 (1) Pentru coordonarea activităţilor de promovare a obiectivelor care decurg din politicile de dezvoltare regionala, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Consiliul pentru dezvoltare regionala ca organ deliberativ. (2) Consiliul pentru dezvoltare regionala are următoarele atribuţii principale: a) analizează şi hotărăşte strategia şi programele de dezvoltare regionala; b) aproba proiectele de dezvoltare regionala; c) prezintă Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala propuneri privind constituirea Fondului pentru dezvoltare regionala; d) aproba criteriile, priorităţile, alocarea şi destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionala; e) urmăreşte utilizarea fondurilor alocate agentiilor pentru dezvoltare regionala din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala; f) urmăreşte respectarea obiectivelor regionale. (3) Consiliul pentru dezvoltare regionala este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale, desemnaţi din fiecare judeţ pe durata mandatului. În cazul regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov consiliul pentru dezvoltare regionala este alcătuit din preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, primarul general al municipiului Bucureşti, din câte un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector şi din reprezentanţi ai consiliilor locale din judeţul Ilfov, la paritate cu reprezentanţii sectoarelor municipiului Bucureşti. (4) Consiliul pentru dezvoltare regionala va avea un preşedinte şi un vicepreşedinte. Aceste funcţii vor fi îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către reprezentanţii judeţelor, desemnaţi de acestea. (5) La lucrările Consiliului pentru dezvoltare regionala participa, fără drept de vot, prefectii judeţelor. De asemenea, pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, în funcţie de problematica supusă dezbaterii. (6) Consiliul pentru dezvoltare regionala adopta propriul regulament de funcţionare, pe baza regulamentului-cadru elaborat de Guvern. (7) Consiliile judeţene, consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor, după caz, adopta hotărâri cu referire la hotărârile consiliilor pentru dezvoltare regionala, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora.--------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 268 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 15 decembrie 2000.Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 256 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. Articolul 7 (1) În cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea Consiliului pentru dezvoltare regionala, se va constitui o agenţie pentru dezvoltare regionala, coordonata de acesta. (2) Agenţiile pentru dezvoltare regionala sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale. Acestea se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei legi şi ale statutului de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala, cu avizul consultativ al Ministerului Dezvoltării şi Prognozei. (3) Directorul Agenţiei pentru dezvoltare regionala este numit pe bază de concurs şi este eliberat din funcţie de către Consiliul pentru dezvoltare regionala. (4) Finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru dezvoltare regionala se asigura din Fondul pentru dezvoltare regionala, nivelul acestora fiind aprobat de Consiliul pentru dezvoltare regionala. (5) Consiliul pentru dezvoltare regionala aproba organigrama, astfel încât fiecare judeţ să fie reprezentat în mod egal.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 256 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. Articolul 8Agenţia pentru dezvoltare regionala are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi propune Consiliului pentru dezvoltare regionala, spre aprobare, strategia de dezvoltare regionala, programele de dezvoltare regionala şi planurile de gestionare a fondurilor; b) pune în aplicare programele de dezvoltare regionala şi planurile de gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul pentru dezvoltare regionala, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi răspunde faţă de acesta pentru realizarea lor; c) identifica zonele defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare, împreună cu consiliile locale sau judeţene, după caz, şi înaintează documentaţiile necesare, aprobate, în prealabil, de Consiliul pentru dezvoltare regionala, Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala şi Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala; d) asigura asistenţa tehnica de specialitate, împreună cu consiliile locale sau judeţene, după caz, persoanelor fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care investesc în zonele defavorizate; e) înaintează Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala propuneri de finanţare, din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala, a proiectelor de dezvoltare aprobate; f) acţionează pentru atragerea de surse financiare la Fondul pentru dezvoltare regionala; g) gestionează Fondul pentru dezvoltare regionala, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regionala; h) răspunde faţă de Consiliul pentru dezvoltare regionala şi faţă de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor alocate. Articolul 9 (1) Programele de dezvoltare regionala se finanţează din Fondul pentru dezvoltare regionala, administrat de Agenţia pentru dezvoltare regionala. (2) Fondul pentru dezvoltare regionala se constituie, anual, din: a) alocaţii de la Fondul naţional pentru dezvoltare regionala; b) contribuţii de la bugetele consiliilor judeţene sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala; c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, Uniunea Europeană şi de la alte organizaţii internaţionale. (3) Operaţiunile financiare privind executarea proiectelor de investiţii sunt derulate de agenţiile pentru dezvoltare regionala, prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului. (4) Fondurile pentru dezvoltare regionala nu pot avea alta destinaţie decât cea prevăzută de prezenta lege. (5) Fondurile neutilizate în execuţia bugetară curenta se reportează în anul următor. (6) Gestionarea fondurilor constituite în condiţiile alin. (2) este auditata de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, potrivit atribuţiilor ce îi revin în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare regionala, precum şi în calitatea sa de agenţie de implementare a Programului PHARE - Coeziune economică şi socială.--------------Litera b) a alin. (2) al art. 9 a fost modificată de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Capitolul 4 Structuri naţionale pentru dezvoltarea regionala Articolul 10 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala, în vederea promovării obiectivelor politicii de dezvoltare regionala prevăzute la art. 2. (2) Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala are în componenta sa preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor pentru dezvoltare regionala şi, la paritate cu numărul acestora, reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi prin hotărâre a Guvernului. (3) Preşedintele Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala este primul-ministru. Articolul 11Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala are următoarele atribuţii: a) aproba strategia naţionala pentru dezvoltare regionala şi Programul naţional pentru dezvoltare regionala; b) prezintă Guvernului propuneri privind constituirea Fondului naţional pentru dezvoltare regionala; c) aproba criteriile, priorităţile şi modul de alocare a resurselor Fondului naţional pentru dezvoltare regionala; d) urmăreşte utilizarea fondurilor alocate agentiilor pentru dezvoltare regionala din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala; e) aproba utilizarea fondurilor structurale şi de tip structural alocate României de către Comisia Europeană, în conformitate cu actele normative emise în acest sens de Guvern; f) urmăreşte realizarea obiectivelor dezvoltării regionale, inclusiv în cadrul activităţilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor.--------------Litera e) a art. 11 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 268 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 15 decembrie 2000. Articolul 12Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala funcţionează pe baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 13 (1) În scopul promovării şi coordonării politicii de dezvoltare regionala, se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, organ executiv al Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala, cu personalitate juridică, condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat. (2) Statutul, sediul, modul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala, la propunerea acestuia. (3) Finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala se asigura, anual, din Fondul naţional de dezvoltare regionala, nivelul acestora fiind aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala. Articolul 14Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategia naţionala pentru dezvoltare regionala şi Programul naţional pentru dezvoltare regionala; b) elaborează principiile, criteriile, priorităţile şi modul de alocare a resurselor Fondului naţional pentru dezvoltare regionala; c) propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala constituirea Fondului naţional pentru dezvoltare regionala; d) asigura managementul financiar şi tehnic al Fondului naţional pentru dezvoltare regionala; e) promovează diferite forme de cooperare între judeţe, municipii, oraşe, comune; f) asigura asistenţa de specialitate consiliilor pentru dezvoltare regionala în procesul de construcţie instituţională; g) propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala nominalizarea unor zone drept zone defavorizate, pentru a fi susţinute economic şi financiar prin instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala; h) îndeplineşte funcţia de negociator naţional în relaţiile cu Direcţia de Politica Regionala şi Coeziune din cadrul Comisiei Europene pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala şi Fondul de coeziune; i) gestionează fondurile alocate României din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala; j) gestionează fondurile alocate României din Fondul de coeziune; k) coordonează aplicarea Planului naţional de dezvoltare regionala, care sta la baza negocierilor cu Comisia Europeană şi a finantarilor pentru diferite programe comunitare. Articolul 15 (1) Pentru finanţarea activităţilor de dezvoltare regionala în România se constituie Fondul naţional pentru dezvoltare regionala din suma care se aloca anual prin bugetul de stat ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regionala. Sumele din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala neutilizate în execuţia bugetară curenta se reportează în anul următor. (2) La Fondul naţional pentru dezvoltare regionala pot fi atrase şi alte surse de finanţare interne şi internaţionale: a) asistenţa financiară permanenta din partea Uniunii Europene, în cadrul Programului PHARE; b) sumele provenite din fondurile de tip structural, care vor fi asigurate României de către Uniunea Europeană în perioada în care va avea statutul de stat asociat; c) sumele provenite din fondurile structurale, care vor fi asigurate României din momentul aderării sale la Uniunea Europeană; d) asistenţa financiară nerambursabilă din partea unor guverne, organizaţii internaţionale, bănci; e) alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziţia Guvernului. (3) Pentru finanţarea cheltuielilor de asistenţa tehnica necesare în vederea selecţiei şi monitorizarii programelor şi proiectelor de dezvoltare regionala se poate aloca un anumit procent din bugetele programelor şi proiectelor respective.-------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 268 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 15 decembrie 2000.Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 268 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 15 decembrie 2000. Articolul 16 (1) La solicitarea consiliilor locale sau judeţene, după caz, şi în baza documentaţiilor prezentate de agenţiile pentru dezvoltare regionala, consiliile pentru dezvoltare regionala pot solicita Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala sa propună Guvernului declararea unor zone drept zone defavorizate, pentru a fi susţinute economic prin instrumente specifice politicii de dezvoltare regionala. (2) Facilităţile de care beneficiază zonele defavorizate, criteriile şi condiţiile în baza cărora acestea pot fi acordate se stabilesc prin lege specială. (3) Pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2), Guvernul, la propunerea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala, stabileşte facilităţile fiscale concrete de care va beneficia fiecare zona în parte. Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 17Comisia Naţionala pentru Statistica colectează din regiunile de dezvoltare, constituite potrivit prezentei legi, datele statistice specifice, necesare fundamentarii şi monitorizarii politicilor de dezvoltare regionala. Articolul 18Utilizarea sumelor primite din Fondul pentru dezvoltare regionala pentru proiectele de dezvoltare regionala, cu nerespectarea destinaţiei şi a termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor, se constata şi se sancţionează, potrivit legii, de către organele de control abilitate. Articolul 19Pentru anul 1998, finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala se asigura din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, nivelul sumelor urmând a fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 20În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Guvernul, va aproba prin hotărâre, la propunerea Consiliului pentru Reforma şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi regulamentul-cadru prevăzut la art. 6 alin. (6).Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 769 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
 • LEGE nr. 53 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 252/1971 pentru modificarea articolului 12 din Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Legea nr. 14/1966
 • LEGE nr. 761 din 29 decembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
 • LEGE nr. 169 din 29 iunie 2015 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 27 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 248 din 10 iunie 2003 pentru completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) a cetăţeniei române
 • LEGE nr. 262 din 2 octombrie 2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 1.150 din 25 noiembrie 1864 asupra instructiunii a Principateloru-Unite-Romane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 11 decembrie 2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • LEGE nr. 14 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 256 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • LEGE nr. 86 din 3 mai 2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 94 din 13 mai 1998 privind afilierea Academiei Române la unele organizaţii internaţionale
 • LEGE nr. 275 din 7 iulie 2009 privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • LEGE nr. 308 din 13 noiembrie 2007 pentru aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv 1988
 • LEGE nr. 3 din 24 ianuarie 1992 privind instituirea "Timbrului olimpic"
 • LEGE nr. 1 din 3 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 380 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 137 din 26 aprilie 2004 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 227 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 181 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 21 mai 2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 46 din 3 aprilie 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 225 din 23 mai 2003 privind trecerea cu titlu gratuit a unei părţi dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureşti, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 (*republicată*) pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora*)
 • LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 7 din 5 februarie 1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante
 • LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 199 din 16 iulie 2015 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • LEGE nr. 63 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • LEGE nr. 154 din 5 aprilie 1937 pentru autorizarea Casei Şcoalelor şi al Culturii Poporului de a vinde o parte din pădurea Vădeni, jud. Gorj
 • LEGE nr. 62 din 21 martie 2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021