Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 22 octombrie 1998 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza(actualizată până la data de 24 martie 2003*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 22 octombrie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 24 martie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 august 2002; LEGEA nr. 67 din 11 martie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Serviciul de Protecţie şi Paza este organ de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul şederii lor în România, a familiilor acestora, în limitele competentelor legale, precum şi în asigurarea pazei sediilor de lucru şi a resedintelor acestora, potrivit hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a tarii. (2) Serviciul de Protecţie şi Paza are structura militară şi este parte componenta a sistemului naţional de apărare. Articolul 2Serviciul de Protecţie şi Paza îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Constituţiei României şi a legilor tarii, a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a tarii, precum şi a regulamentelor militare. Articolul 3 (1) Activitatea Serviciului de Protecţie şi Paza este organizată şi coordonata de Consiliul Suprem de Apărare a tarii şi este controlată de Parlament, prin comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala. (2) Anual sau la cererea Parlamentului, directorul Serviciului de Protecţie şi Paza prezintă rapoarte cu privire la îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, Serviciului de Protecţie şi Paza. Articolul 4 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul de Protecţie şi Paza colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa acorde Serviciului de Protecţie şi Paza, în limita competentelor legale, sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege. Articolul 5Protecţia demnitarilor români în afară teritoriului naţional se asigura de către personalul Serviciului de Protecţie şi Paza, în cooperare cu serviciile speciale cu atribuţii în domeniu, din ţările gazda. Articolul 6Serviciul de Protecţie şi Paza poate stabili relaţii de colaborare cu organisme similare din străinătate, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Suprem de Apărare a tarii. Capitolul II Conducerea, organizarea şi atribuţiile Serviciului de Protecţie şi Paza Secţiunea 1 Conducerea Serviciului de Protecţie şi Paza Articolul 7 (1) Serviciul de Protecţie şi Paza este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a tarii. (2) La numirea în funcţie, directorul depune în faţa Preşedintelui României următorul jurământ: "Eu, ..., jur ca voi îndeplini cu buna-credinţa şi nepartinire, în deplinul respect al Constituţiei şi al legilor tarii, atribuţiile ce imi revin în calitate de director al Serviciului de Protecţie şi Paza." Articolul 8 (1) Directorul Serviciului de Protecţie şi Paza organizează şi conduce activitatea serviciului şi îl reprezintă în relaţiile cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice, cu instituţii şi organizaţii din ţara, precum şi cu organisme similare din străinătate. (2) Directorul Serviciului de Protecţie şi Paza angajează serviciul în relaţiile cu persoanele juridice sau fizice. În acest scop el poate da împuterniciri şi altor cadre din subordine. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul Serviciului de Protecţie şi Paza emite, potrivit legii, ordine şi instrucţiuni. Articolul 9 (1) Directorul Serviciului de Protecţie şi Paza are în subordine nemijlocită un prim-adjunct, care este inlocuitorul sau legal şi şef al statului major, precum şi un adjunct. (2) Prim-adjunctul şi adjunctul au rang de subsecretar de stat şi sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Paza, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a tarii. Articolul 10 (1) În cadrul Serviciului de Protecţie şi Paza funcţionează Consiliul director, ca organ deliberativ. (2) Conducerea operativă a Serviciului de Protecţie şi Paza şi asigurarea îndeplinirii hotărârilor Consiliului director se realizează de către biroul executiv al acestuia. (3) Atribuţiile, modul de funcţionare şi componenta Consiliului director şi ale biroului executiv se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Protecţie şi Paza. Secţiunea a 2-a Organizarea Serviciului de Protecţie şi Paza Articolul 11Serviciul de Protecţie şi Paza are în compunere un stat major şi structuri operative necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, care sunt subordonate ierarhic numai conducerii serviciului. Articolul 12 (1) Structura organizatorică, efectivele în timp de pace şi în timp de război şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Protecţie şi Paza se aproba de Consiliul Suprem de Apărare a tarii, la propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Paza. (2) Directorul Serviciului de Protecţie şi Paza poate aduce modificări în interiorul structurii organizatorice aprobate.-------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. Articolul 13 (1) Serviciul de Protecţie şi Paza are structura proprie de mobilizare şi tine evidenta personalului militar şi civil propriu, existent în timp de pace, precum şi a rezervistilor, conform legislaţiei în vigoare. (2) Normele de funcţionare a structurii prevăzute la alin. (1), activitatea de mobilizare şi evidenta rezervistilor se stabilesc de comun acord cu Statul Major General. Secţiunea a 3-a Atribuţiile Serviciului de Protecţie şi Paza Articolul 14 (1) Serviciul de Protecţie şi Paza, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuţii: a) organizează şi executa activităţi pentru prevenirea şi anihilarea oricăror acţiuni prin care s-ar atenta la viaţa, integritatea fizica, libertatea de acţiune şi sănătatea persoanelor a căror protecţie este obligat sa o asigure, precum şi pentru realizarea pazei şi apărării sediilor de lucru şi resedintelor acestora; b) organizează şi desfăşoară, deschis sau acoperit, activităţi de culegere, verificare şi valorificare a informaţiilor necesare numai pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), în condiţiile stabilite prin lege. Orice informaţie cu valoare operativă de alta natura se transmite de îndată autorităţilor abilitate prin lege pentru verificarea şi valorificarea acesteia;------------Litera b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. c) realizează schimburi de informaţii şi cooperează cu servicii de informaţii şi cu structuri departamentale cu atribuţii în domeniu, în ţara şi în străinătate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice prevăzute la art. 1 alin. (1); d) poate efectua, cu respectarea Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţionala a României, verificări prin: solicitarea şi obţinerea de obiecte, înscrisuri sau relaţii oficiale de la instituţii publice; consultarea de specialişti ori experţi; primirea de sesizări sau note de relaţii; fixarea unor momente operative prin mijloace tehnice sau prin constatări personale; e) solicita procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedura penală, autorizarea efectuării unor activităţi potrivit Legii nr. 51/1991, în scopul culegerii de informaţii pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Operaţiunile tehnice pentru realizarea acestor activităţi se executa de către Serviciul Roman de Informaţii; f) consemnează rezultatele activităţilor prevăzute la lit. d) şi e) în acte de constatare, întocmite cu respectarea prevederilor Codului de procedura penală, care pot constitui mijloace de proba;------------Litera f) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. g) organizează şi coordonează, pe timpul misiunilor de protecţie şi paza, activitatea tuturor forţelor participante din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1);------------Litera g) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. h) intervine, independent sau în cooperare cu alte organe prevăzute de lege, pentru prevenirea şi contracararea acţiunilor de natura sa pună în pericol viaţa, integritatea fizica, sănătatea sau libertatea de acţiune a persoanelor cărora le asigura protecţie şi securitatea obiectivelor pazite, precum şi pentru capturarea sau anihilarea elementelor teroriste ori agresive; i) executa, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, acţiuni pentru căutarea, identificarea şi neutralizarea obiectelor suspecte care pot prezenta pericol pentru persoanele protejate sau pentru obiectivele pazite; j) întreprinde, în colaborare cu organe specializate, măsuri pentru asigurarea asistenţei medicale, profilactice şi terapeutice a demnitarilor a căror protecţie intră în competenţa sa şi realizează, prin mijloace proprii, măsurile antiepidemice pentru prevenirea imbolnavirilor de natura infectocontagioasa, toxico-chimica sau produse de radiatiile ionizante, precum şi alte activităţi de profil în obiectivele permanente şi temporare; k) organizează, potrivit legii, activitatea proprie de apărare a secretului de stat şi de prevenire a scurgerii de date sau de informaţii care nu sunt destinate publicităţii;k^1) avizează accesul personalului destinat sa desfăşoare activităţi permanente sau temporare în obiectivele din competenţa serviciului;------------Litera k^1) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, specifice domeniului sau de activitate. (2) Persoanele îndreptăţite sa beneficieze de protecţie şi obiectivele a căror paza se asigura de către Serviciul de Protecţie şi Paza se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a tarii. (3) Serviciul de Protecţie şi Paza poate suplimenta, în limita efectivelor aprobate, forţele şi mijloacele destinate prin lege protecţiei demnitarilor străini, pe timpul şederii lor în România, la cererea acestora, contra cost.------------Alin. (3) al art. 14 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. (4) Serviciul de Protecţie şi Paza poate asigura protecţie unor demnitari şi fosti demnitari, alţii decât cei stabiliţi prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, la cererea acestora, contra cost, iar cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi altor persoane în aceleaşi condiţii.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. Capitolul 3 Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza Articolul 15 (1) Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza se compune din personal militar şi salariaţi civili. (2) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor, personalul operativ este investit cu exerciţiul autorităţii publice. (3) Personalul militar şi civil care îndeplineşte atribuţii specifice pentru realizarea activităţilor operative se încadrează în grupa I şi a II-a de muncă. (4) Criteriile de încadrare în grupele I şi a II-a de muncă, precum şi persoanele care beneficiază de grupa I sau a II-a de muncă se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Paza. Articolul 16 (1) Personalul militar din Serviciul de Protecţie şi Paza are toate drepturile şi îndatoririle stabilite pentru militarii forţelor armate şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute de lege şi de regulamentele militare. (2) Salariaţilor civili li se aplică dispoziţiile Codului muncii şi alte prevederi legale, precum şi reglementările specifice Serviciului de Protecţie şi Paza. (3) Militarii în termen, necesari Serviciului de Protecţie şi Paza, sunt selecţionaţi prin centrele militare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în limitele stabilite prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a tarii, pe baza cererilor adresate Statului Major General. Articolul 17 (1) Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza, care executa, conduce sau coordonează misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora, beneficiază de un spor de 30%, calculat la solda de baza, respectiv la salariul de baza. (2) Categoriile de personal care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Paza. (3) Personalului Serviciului de Protecţie şi Paza i se asigura gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i-au fost degradate şi distruse bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare acordate de instituţie. (4) Personalului Serviciului de Protecţie şi Paza, care participa la misiuni operative a căror durata depăşeşte 4 ore, i se asigura gratuit un supliment de hrana, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune. (5) Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza, care are în primire caini de serviciu, are dreptul, pe perioada respectiva, la un spor de 5% din solda de baza. (6) Prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protecţie şi Paza, ale căror conducatori auto se afla în misiune de protecţie şi paza, nu angajează răspunderea materială a acestora, fiind suportate de Serviciul de Protecţie şi Paza. Articolul 18 (1) Personalul care, din motive de imbolnavire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile şi este trecut într-o alta funcţie îşi păstrează solda şi celelalte drepturi băneşti avute anterior. (2) Personalul care şi-a pierdut, total sau parţial, capacitatea de muncă în timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, încadrat în gradul I sau în gradul II de invaliditate, primeşte în perioada invaliditatii o pensie egala cu solda neta sau, după caz, salariul de baza net, avut la data survenirii invaliditatii, şi beneficiază, o singură dată, de o compensaţie egala cu de zece ori solda neta sau, după caz, cu de zece ori acelaşi salariu de baza net. (3) Personalul care şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă în condiţiile alin. (2), fiind încadrat în gradul III de invaliditate, şi care mai poate executa în continuare profesia beneficiază de o pensie egala cu cel puţin jumătate din solda sau din salariul de baza net, avut în ultima luna de activitate, şi, o singură dată, de o compensaţie egala cu de cinci ori aceeaşi solda sau salariu de baza net, precum şi de dreptul de a cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul pe care îl poate primi dintr-o alta activitate desfăşurată. (4) Urmaşii celui decedat în timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul beneficiază de o pensie egala cu solda de baza sau, după caz, cu salariul realizat în ultima luna anterioară decesului, precum şi, o singură dată, de o compensaţie bănească egala cu de cincisprezece ori solda de baza neta sau, după caz, cu salariul de baza net avut la data decesului. Articolul 19 (1) Cadrele militare din Serviciul de Protecţie şi Paza provin din randurile absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ. În cazul unor posturi din domenii specifice de activitate, pentru care instituţiile militare de învăţământ nu asigura formarea specialiştilor necesari, acestea pot fi încadrate cu persoane pregătite de instituţiile civile de învăţământ şi care îndeplinesc condiţiile legale. (2) Pregătirea specifică a personalului se realizează prin sistemul propriu de instruire sau în unităţile militare şi în instituţiile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Serviciului Roman de Informaţii ori în instituţii civile. De asemenea, pregătirea se poate desfăşura şi în cadrul unor instituţii similare din străinătate. (3) Serviciul de Protecţie şi Paza poate să pregătească personalul şi sa acorde asistenţa de specialitate societăţilor autorizate care au ca domeniu de activitate protecţia fizica a persoanelor, contra cost.------------Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de pct. 5 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. (4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii Serviciul de Protecţie şi Paza poate pregati personalul instituţiilor similare din străinătate, contra cost sau pe bază de reciprocitate.------------Alin. (4) al art. 19 a fost introdus de pct. 5 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. (5) Serviciul de Protecţie şi Paza poate închiria sau poate pune la dispoziţie pentru folosinţă temporară bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sa, potrivit regimului juridic al acestora, la cererea persoanelor interesate, cu plata folosinţei, conform tarifelor aprobate prin ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Paza.------------Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 11 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003. (6) Serviciul de Protecţie şi Paza poate executa, prin staţii proprii autorizate potrivit legii, inspecţii tehnice periodice la autovehiculele din dotare, iar, la cerere, inspecţii tehnice, revizii şi reparaţii la autovehiculele aparţinând altor persoane fizice sau juridice stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de Protecţie şi Paza. Inspecţiile tehnice, reviziile şi reparaţiile, precum şi activităţile şi serviciile prevăzute la alin. (3)-(5) şi la art. 14 alin. (3) şi (4) se prestează pe baza tarifelor stabilite prin ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Paza, în condiţiile legii.-------------Alin. (6) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 11 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003. Articolul 20 (1) Personalul militar şi civil din Serviciul de Protecţie şi Paza are obligaţia de a păstra secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii. (2) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informaţiilor care fac obiectul activităţii Serviciului de Protecţie şi Paza este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Articolul 21Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza îşi dovedeşte calitatea cu legitimatia de serviciu, iar pe timpul îndeplinirii misiunilor operative, şi cu insigna de serviciu.Modelul insignei de serviciu este prevăzut în anexa nr. 1. Capitolul 4 Asigurarea materială şi financiară Articolul 22Serviciul de Protecţie şi Paza executa următoarele activităţi: a) elaborează şi fundamentează proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli şi asigura execuţia acestuia după aprobarea de către Parlament; directorul Serviciului de Protecţie şi Paza are calitatea de ordonator principal de credite; b) aproba, în limita competentelor sale, documentaţia tehnico-economică pentru lucrările proprii de investiţii şi reparaţii, urmărind executarea acestora la termenele stabilite; c) planifica şi realizează inzestrarea cu armament, muniţii, tehnica, aparatura şi alte materiale, prin contractari cu parteneri interni şi externi sau prin alte modalităţi prevăzute de lege; d) stabileşte, pe baza dispoziţiilor legale, nomenclatorul de materiale, norme de dotare şi consum, depozitare, folosire, întreţinere şi reparare, de declasare şi casare, de decontare, evidenta şi control ale mijloacelor materiale şi financiare; e) încheie, în condiţiile legii, asigurări facultative pentru personalul aflat în misiuni specifice şi pentru mijloacele tehnice folosite. Articolul 22^1Veniturile realizate din activităţile şi serviciile prevăzute de prezenta lege se reţin integral de către Serviciul de Protecţie şi Paza ca venituri extrabugetare şi vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Disponibilul rămas la sfârşitul fiecărui an se reportează în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie.-------------Art. 22^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 11 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003. Articolul 22^2 (1) Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza, titular al unui contract de închiriere a unei locuinţe de serviciu, cu o vechime în forţele armate de 10 ani, din care minimum 5 ani în Serviciul de Protecţie şi Paza, poate cumpara locuinta de serviciu. Sumele încasate din vânzarea locuinţelor de serviciu se reţin integral de Serviciul de Protecţie şi Paza şi se utilizează pentru achiziţia altor spaţii locative cu aceeaşi destinaţie. (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi urmaşii celor decedati în timpul şi din cauza serviciului, precum şi persoanele pensionate, în condiţiile legii.--------------Art. 22^2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 11 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003. Articolul 23 (1) Terenurile, clădirile, spaţiile de lucru, de depozitare şi de cazare, necesare funcţionarii Serviciului de Protecţie şi Paza, sunt asigurate de Guvern, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Imobilele deţinute de unităţile Serviciului de Protecţie şi Paza constituie domeniu public de interes naţional şi sunt scoase din circuitul civil. Articolul 24 (1) Pentru exercitarea actului de conducere şi îndeplinirea misiunilor specifice, Serviciul de Protecţie şi Paza îşi organizează un sistem propriu de transmisiuni, folosind în acest scop forţele şi mijloacele aflate la dispoziţia sa. (2) Pe timpul misiunilor specifice sistemul propriu de transmisiuni poate fi folosit şi de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1). Articolul 25Serviciul de Protecţie şi Paza dispune de parc propriu de mijloace de transport, destinat îndeplinirii misiunilor specifice. Articolul 26 (1) Pentru executarea unor misiuni care nu suferă amânare şi care nu pot fi aduse la îndeplinire altfel, personalul Serviciului de Protecţie şi Paza are dreptul sa folosească orice mijloace de transport şi de telecomunicaţii, proprietate publică sau privată, cu excepţia celor aparţinând corpului diplomatic. (2) Decontarea cheltuielilor ocazionate în astfel de împrejurări se efectuează în termen de 60 de zile, la cererea proprietarilor, fiind suportate din fondurile Serviciului de Protecţie şi Paza sau, după caz, de către persoanele care au provocat intervenţia. Capitolul 5 Dispoziţii finale Articolul 27Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza este autorizat, după caz, sa poarte şi sa folosească arme de foc, arme albe şi alte mijloace de protecţie şi descurajare, pentru îndeplinirea misiunilor de serviciu, precum şi în scop de autoaparare, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 28 (1) În situaţia în care obiectivele a căror paza este asigurata în mod permanent sau temporar de către Serviciul de Protecţie şi Paza sunt în pericol ori atunci când exista informaţii ca se intenţionează organizarea unor acţiuni care le-ar putea pune în pericol, acesta, împreună cu autorităţile publice şi cu alte organe de specialitate care, potrivit legii, au competente în domeniu, stabileşte zone de protecţie a obiectivelor respective, în imediata apropiere a acestora, în care, la nevoie, poate interzice sau limita, după caz, accesul. (2) Zonele de protecţie a obiectivelor sunt delimitate, cu semne vizibile, de către Serviciul de Protecţie şi Paza, cu sprijinul de specialitate al autorităţilor publice şi al altor organe abilitate. (3) Zonele de protecţie au acelaşi regim ca şi obiectivele a căror paza este asigurata. (4) Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza, aflat în misiune, este autorizat sa legitimeze şi, după caz, sa imobilizeze persoanele care patrund în mod ilegal în zonele cu acces interzis sau limitat, predandu-le de urgenta organelor competente, împreună cu actul de constatare. În aceste situaţii, personalul Serviciului de Protecţie şi Paza are obligaţia de a se legitima. Articolul 29 (1) În cazul constatării unei infracţiuni flagrante ori a unor tentative sau acte preparatorii pedepsite de lege, care pun în pericol viaţa, integritatea fizica sau sănătatea persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), cărora li se asigura protecţie, ori obiectivele aflate în paza, personalul Serviciului de Protecţie şi Paza poate imobiliza făptuitorul, predandu-l de îndată organelor competente, împreună cu actul de constatare şi cu mijloacele materiale de proba. (2) Serviciul de Protecţie şi Paza nu poate efectua cercetarea sau urmărirea penală, nu poate lua măsura reţinerii sau arestării preventive şi nu dispune de spaţii proprii de reţinere sau de arest. Articolul 30Instituţiile din cadrul cărora fac parte persoanele fizice beneficiare de protecţie şi paza şi cele cărora le aparţin obiectivele pazite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) pun la dispoziţie Serviciului de Protecţie şi Paza, în mod gratuit, pe baza unei convenţii prealabile, spaţiile şi utilitatile necesare îndeplinirii misiunilor. Articolul 31 (1) Activitatea operativă a Serviciului de Protecţie şi Paza constituie secret de stat. (2) Documentele Serviciului de Protecţie şi Paza se păstrează în arhiva proprie şi pot fi consultate, în condiţiile legii, cu aprobarea directorului acestuia. Articolul 32Serviciul de Protecţie şi Paza foloseşte, pentru individualizare şi recunoaştere, emblema, ale carei model şi descriere sunt prevăzute în anexa nr. 2. Emblema este semnul de arma al Serviciului de Protecţie şi Paza. Articolul 33 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga. (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN Anexa 1 MODELULinsignei de serviciu Anexa 2 DESCRIEREAemblemei Serviciului de Protecţie şi PazaÎn centrul reprezentării se găseşte un scut albastru, încărcat cu doua sabii de aur, incrucisate, cu vârful în jos. Scutul este timbrat de o acvila de aur, cruciata, cu cioc roşu, purtind în acesta o cruce de culoare aurie.Sprijinitorii scutului sunt doi lei cu limbile şi ghearele roşii.Deviza, plasata pe o eşarfa de culoare roşie, cuprinde cuvintele "SEMPER FIDELIS", scrise în culoare alba.Emblema este încadrată în partea de sus de denumirea tarii "ROMÂNIA", iar în partea de jos, de initialele instituţiei - SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZA--------------Pct. 7 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002 prevede:7. La anexa nr. 1 "Modelul insignei de serviciu" şi la anexa nr. 2 "Descrierea emblemei Serviciului de Protecţie şi Paza" initialele "S.P.P." se înlocuiesc cu "SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZA".───────────────

Noutăți

 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 12 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
 • LEGE nr. 342 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 15 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 23 decembrie 1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
 • LEGE nr. 401 din 31 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 172 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 351 din 6 iunie 2002 privind declararea oraşului Cugir Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 159 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 443 din 1 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 22 februarie 2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 30 din 31 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Naţionala a României şi A/S EKSPORTFINANS - Norvegia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 20 iunie 2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 10 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 471 din 12 noiembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Văcăreni prin reorganizarea comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 35 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 46 din 31 martie 1999 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 24 iulie 1997
 • LEGE nr. 75 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 348/1971 cu privire la înfiinţarea Universităţii din Braşov.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 65 din 15 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1994, emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 233 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • LEGE nr. 95 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia
 • LEGE nr. 111 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 100 din 23 septembrie 1996 pentru aderarea României la Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.), încheiat la Geneva la 31 mai 1985
 • LEGE nr. 583 din 22 decembrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Sântana, judeţul Arad
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 451 din 1 noiembrie 2004 privind marca temporală
 • LEGE nr. 235 din 12 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 277 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • LEGEA nr. 8 din 31 iulie 1990 pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia internaţională de telecomunicaţii maritime prin sateliţi "INMARSAT"
 • LEGE nr. 396 din 30 octombrie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
 • LEGE nr. 158 din 22 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005
 • LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 119 din 1 aprilie 1937 pentru autorizarea Regiei Autonome C.F.R. de a vinde un teren în staţia Leordeni
 • LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 27 mai 2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecţia martorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 11 ianuarie 2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 37 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 102 din 2 iunie 1999 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1995 privind unele măsuri pentru conservarea patrimoniului naţional al cinematografiei
 • LEGE nr. 564 din 9 decembrie 2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 28 septembrie 2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021