Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 22 octombrie 1998 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza(actualizată până la data de 27 decembrie 2007*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 22 octombrie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 decembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002; LEGEA nr. 67 din 11 martie 2003; LEGEA nr. 562 din 7 decembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 29 noiembrie 2006; LEGEA nr. 272 din 3 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 decembrie 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Serviciul de Protecţie şi Paza este organ de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul şederii lor în România, a familiilor acestora, în limitele competentelor legale, precum şi în asigurarea pazei sediilor de lucru şi a resedintelor acestora, potrivit hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a tarii. (2) Serviciul de Protecţie şi Paza are structura militară şi este parte componenta a sistemului naţional de apărare. Articolul 2Serviciul de Protecţie şi Paza îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Constituţiei României şi a legilor tarii, a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a tarii, precum şi a regulamentelor militare. Articolul 3 (1) Activitatea Serviciului de Protecţie şi Paza este organizată şi coordonata de Consiliul Suprem de Apărare a tarii şi este controlată de Parlament, prin comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala. (2) Anual sau la cererea Parlamentului, directorul Serviciului de Protecţie şi Paza prezintă rapoarte cu privire la îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, Serviciului de Protecţie şi Paza. Articolul 4 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul de Protecţie şi Paza colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa acorde Serviciului de Protecţie şi Paza, în limita competentelor legale, sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege. Articolul 5Protecţia demnitarilor români în afară teritoriului naţional se asigura de către personalul Serviciului de Protecţie şi Paza, în cooperare cu serviciile speciale cu atribuţii în domeniu, din ţările gazda. Articolul 6Serviciul de Protecţie şi Pază poate stabili relaţii de colaborare cu structuri similare din alte state şi poate încheia tratate la nivel departamental şi înţelegeri tehnice cu organisme internaţionale în domeniul cooperării pe linia protecţiei, pazei şi pregătirii personalului, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. Capitolul II Conducerea, organizarea şi atribuţiile Serviciului de Protecţie şi Paza Secţiunea 1 Conducerea Serviciului de Protecţie şi Paza Articolul 7 (1) Serviciul de Protecţie şi Paza este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a tarii. (2) La numirea în funcţie, directorul depune în faţa Preşedintelui României următorul jurământ: "Eu, ..., jur ca voi îndeplini cu buna-credinţa şi nepartinire, în deplinul respect al Constituţiei şi al legilor tarii, atribuţiile ce imi revin în calitate de director al Serviciului de Protecţie şi Paza." Articolul 8 (1) Directorul Serviciului de Protecţie şi Paza organizează şi conduce activitatea serviciului şi îl reprezintă în relaţiile cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice, cu instituţii şi organizaţii din ţara, precum şi cu organisme similare din străinătate. (2) Directorul Serviciului de Protecţie şi Paza angajează serviciul în relaţiile cu persoanele juridice sau fizice. În acest scop el poate da împuterniciri şi altor cadre din subordine. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul Serviciului de Protecţie şi Paza emite, potrivit legii, ordine şi instrucţiuni. Articolul 9 (1) Directorul Serviciului de Protecţie şi Paza are în subordine nemijlocită un prim-adjunct, care este inlocuitorul sau legal şi şef al statului major, precum şi un adjunct. (2) Prim-adjunctul şi adjunctul au rang de subsecretar de stat şi sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Paza, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a tarii. Articolul 10 (1) În cadrul Serviciului de Protecţie şi Paza funcţionează Consiliul director, ca organ deliberativ. (2) Conducerea operativă a Serviciului de Protecţie şi Paza şi asigurarea îndeplinirii hotărârilor Consiliului director se realizează de către biroul executiv al acestuia. (3) Atribuţiile, modul de funcţionare şi componenta Consiliului director şi ale biroului executiv se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Protecţie şi Paza. Secţiunea a 2-a Organizarea Serviciului de Protecţie şi Paza Articolul 11Serviciul de Protecţie şi Paza are în compunere un stat major şi structuri operative necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, care sunt subordonate ierarhic numai conducerii serviciului. Articolul 12 (1) Structura organizatorică, efectivele în timp de pace şi în timp de război şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Protecţie şi Paza se aproba de Consiliul Suprem de Apărare a tarii, la propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Paza. (2) Directorul Serviciului de Protecţie şi Paza poate aduce modificări în interiorul structurii organizatorice aprobate.-------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. Articolul 13 (1) Serviciul de Protecţie şi Paza are structura proprie de mobilizare şi tine evidenta personalului militar şi civil propriu, existent în timp de pace, precum şi a rezervistilor, conform legislaţiei în vigoare. (2) Normele de funcţionare a structurii prevăzute la alin. (1), activitatea de mobilizare şi evidenta rezervistilor se stabilesc de comun acord cu Statul Major General. Secţiunea a 3-a Atribuţiile Serviciului de Protecţie şi Paza Articolul 14 (1) Serviciul de Protecţie şi Paza, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuţii: a) organizează şi executa activităţi pentru prevenirea şi anihilarea oricăror acţiuni prin care s-ar atenta la viaţa, integritatea fizica, libertatea de acţiune şi sănătatea persoanelor a căror protecţie este obligat sa o asigure, precum şi pentru realizarea pazei şi apărării sediilor de lucru şi resedintelor acestora; b) organizează şi desfăşoară, deschis sau acoperit, activităţi de culegere, verificare şi valorificare a informaţiilor necesare numai pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), în condiţiile stabilite prin lege. Orice informaţie cu valoare operativă de alta natura se transmite de îndată autorităţilor abilitate prin lege pentru verificarea şi valorificarea acesteia;------------Litera b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. c) realizează schimburi de informaţii şi cooperează cu servicii de informaţii şi cu structuri departamentale cu atribuţii în domeniu, în ţara şi în străinătate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice prevăzute la art. 1 alin. (1); d) poate efectua, cu respectarea Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţionala a României, verificări prin: solicitarea şi obţinerea de obiecte, înscrisuri sau relaţii oficiale de la instituţii publice; consultarea de specialişti ori experţi; primirea de sesizări sau note de relaţii; fixarea unor momente operative prin mijloace tehnice sau prin constatări personale; e) solicita procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedura penală, autorizarea efectuării unor activităţi potrivit Legii nr. 51/1991, în scopul culegerii de informaţii pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Operaţiunile tehnice pentru realizarea acestor activităţi se executa de către Serviciul Roman de Informaţii; f) consemnează rezultatele activităţilor prevăzute la lit. d) şi e) în acte de constatare, întocmite cu respectarea prevederilor Codului de procedura penală, care pot constitui mijloace de proba;------------Litera f) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. g) organizează şi coordonează, pe timpul misiunilor de protecţie şi paza, activitatea tuturor forţelor participante din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1;------------Litera g) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. h) intervine, independent sau în cooperare cu alte organe prevăzute de lege, pentru prevenirea şi contracararea acţiunilor de natura sa pună în pericol viaţa, integritatea fizica, sănătatea sau libertatea de acţiune a persoanelor cărora le asigura protecţie şi securitatea obiectivelor pazite, precum şi pentru capturarea sau anihilarea elementelor teroriste ori agresive; i) executa, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, acţiuni pentru căutarea, identificarea şi neutralizarea obiectelor suspecte care pot prezenta pericol pentru persoanele protejate sau pentru obiectivele pazite; j) întreprinde, în colaborare cu organe specializate, măsuri pentru asigurarea asistenţei medicale, profilactice şi terapeutice a demnitarilor a căror protecţie intră în competenţa sa şi realizează, prin mijloace proprii, măsurile antiepidemice pentru prevenirea imbolnavirilor de natura infectocontagioasa, toxico-chimica sau produse de radiatiile ionizante, precum şi alte activităţi de profil în obiectivele permanente şi temporare; k) organizează, potrivit legii, activitatea proprie de apărare a secretului de stat şi de prevenire a scurgerii de date sau de informaţii care nu sunt destinate publicităţii;k^1) avizează accesul personalului destinat sa desfăşoare activităţi permanente sau temporare în obiectivele din competenţa serviciului;------------Litera k^1) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, specifice domeniului sau de activitate. (2) Persoanele îndreptăţite sa beneficieze de protecţie şi obiectivele a căror paza se asigura de către Serviciul de Protecţie şi Paza se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a tarii. (3) Serviciul de Protecţie şi Paza poate suplimenta, în limita efectivelor aprobate, forţele şi mijloacele destinate prin lege protecţiei demnitarilor străini, pe timpul şederii lor în România, la cererea acestora, contra cost.------------Alin. (3) al art. 14 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. (4) Serviciul de Protecţie şi Paza poate asigura protecţie unor demnitari şi fosti demnitari, alţii decât cei stabiliţi prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, la cererea acestora, contra cost, iar cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi altor persoane în aceleaşi condiţii.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. Capitolul III Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza Articolul 15 (1) Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza se compune din personal militar şi salariaţi civili. (2) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor, personalul operativ este investit cu exerciţiul autorităţii publice. (3) Personalul militar şi civil care îndeplineşte atribuţii specifice pentru realizarea activităţilor operative se încadrează în grupa I şi a II-a de muncă. (4) Criteriile de încadrare în grupele I şi a II-a de muncă, precum şi persoanele care beneficiază de grupa I sau a II-a de muncă se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Paza. Articolul 16 (1) Personalul militar din Serviciul de Protecţie şi Paza are toate drepturile şi îndatoririle stabilite pentru militarii forţelor armate şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute de lege şi de regulamentele militare. (2) Salariaţilor civili li se aplică dispoziţiile Codului muncii şi alte prevederi legale, precum şi reglementările specifice Serviciului de Protecţie şi Paza. (3) Militarii în termen, necesari Serviciului de Protecţie şi Paza, sunt selecţionaţi prin centrele militare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în limitele stabilite prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a tarii, pe baza cererilor adresate Statului Major General. Articolul 17 (1) Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza, care executa, conduce sau coordonează misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora, beneficiază de un spor de 30%, calculat la solda de baza, respectiv la salariul de baza. (2) Categoriile de personal care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Paza. (3) Personalului Serviciului de Protecţie şi Paza i se asigura gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i-au fost degradate şi distruse bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare acordate de instituţie. (4) Personalului Serviciului de Protecţie şi Paza, care participa la misiuni operative a căror durata depăşeşte 4 ore, i se asigura gratuit un supliment de hrana, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune. (5) Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza, care are în primire caini de serviciu, are dreptul, pe perioada respectiva, la un spor de 5% din solda de baza. (6) Prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protecţie şi Paza, ale căror conducători auto se afla în misiune de protecţie şi paza, nu angajează răspunderea materială a acestora, fiind suportate de Serviciul de Protecţie şi Paza. Articolul 18 (1) Personalul care, din motive de imbolnavire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile şi este trecut într-o alta funcţie îşi păstrează solda şi celelalte drepturi băneşti avute anterior. (2) Personalul care şi-a pierdut, total sau parţial, capacitatea de muncă în timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, încadrat în gradul I sau în gradul II de invaliditate, primeşte în perioada invaliditatii o pensie egala cu solda neta sau, după caz, salariul de baza net, avut la data survenirii invaliditatii, şi beneficiază, o singură dată, de o compensaţie egala cu de zece ori solda neta sau, după caz, cu de zece ori acelaşi salariu de baza net. (3) Personalul care şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă în condiţiile alin. (2), fiind încadrat în gradul III de invaliditate, şi care mai poate executa în continuare profesia beneficiază de o pensie egala cu cel puţin jumătate din solda sau din salariul de baza net, avut în ultima luna de activitate, şi, o singură dată, de o compensaţie egala cu de cinci ori aceeaşi solda sau salariu de baza net, precum şi de dreptul de a cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul pe care îl poate primi dintr-o alta activitate desfăşurată. (4) Urmaşii celui decedat în timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul beneficiază de o pensie egala cu solda de baza sau, după caz, cu salariul realizat în ultima luna anterioară decesului, precum şi, o singură dată, de o compensaţie bănească egala cu de cincisprezece ori solda de baza neta sau, după caz, cu salariul de baza net avut la data decesului. Articolul 19 (1) Cadrele militare din Serviciul de Protecţie şi Paza provin din rândurile absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ. În cazul unor posturi din domenii specifice de activitate, pentru care instituţiile militare de învăţământ nu asigura formarea specialiştilor necesari, acestea pot fi încadrate cu persoane pregătite de instituţiile civile de învăţământ şi care îndeplinesc condiţiile legale. (2) Pregătirea specifică a personalului se realizează prin sistemul propriu de instruire sau în unităţile militare şi în instituţiile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Serviciului Roman de Informaţii ori în instituţii civile. De asemenea, pregătirea se poate desfăşura şi în cadrul unor instituţii similare din străinătate. (3) Serviciul de Protecţie şi Paza poate să pregătească personalul şi sa acorde asistenţa de specialitate societăţilor autorizate care au ca domeniu de activitate protecţia fizica a persoanelor, contra cost.------------Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de pct. 5 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. (4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii Serviciul de Protecţie şi Paza poate pregati personalul instituţiilor similare din străinătate, contra cost sau pe bază de reciprocitate.------------Alin. (4) al art. 19 a fost introdus de pct. 5 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002. (5) Serviciul de Protecţie şi Paza poate închiria sau poate pune la dispoziţie pentru folosinţa temporară bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sa, potrivit regimului juridic al acestora, la cererea persoanelor interesate, cu plata folosinţei, conform tarifelor aprobate prin ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Paza.------------Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003. (6) Serviciul de Protecţie şi Paza poate executa, prin staţii proprii autorizate potrivit legii, inspecţii tehnice periodice la autovehiculele din dotare, iar, la cerere, inspecţii tehnice, revizii şi reparaţii la autovehiculele aparţinând altor persoane fizice sau juridice stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de Protecţie şi Paza. Inspecţiile tehnice, reviziile şi reparaţiile, precum şi activităţile şi serviciile prevăzute la alin. (3)-(5) şi la art. 14 alin. (3) şi (4) se prestează pe baza tarifelor stabilite prin ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Paza, în condiţiile legii.-------------Alin. (6) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003. Articolul 19^1 (1) Serviciul de Protecţie şi Pază poate îndeplini, potrivit reglementărilor în vigoare, misiuni de protecţie şi pază în afara teritoriului naţional, sub egida unor organisme internaţionale, în condiţiile tratatelor şi acordurilor încheiate. (2) Serviciul de Protecţie şi Pază poate participa, potrivit reglementărilor în vigoare, la acţiunile organizate de Reţeaua Europeană pentru Protecţia Personalităţilor şi de Asociaţia Serviciilor de Protecţie a Demnitarilor. (3) Formarea, pregătirea şi perfecţionarea pregătirii personalului propriu sau al altor instituţii din străinătate în domeniul protecţiei, pazei şi gestionării situaţiilor de criză pentru misiuni sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite se pot realiza în sistemul propriu de instruire al Serviciului de Protecţie şi Pază sau în instituţii similare din străinătate, în condiţiile tratatelor şi acordurilor încheiate.-------------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. Articolul 20 (1) Personalul militar şi civil din Serviciul de Protecţie şi Paza are obligaţia de a păstra secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii. (2) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informaţiilor care fac obiectul activităţii Serviciului de Protecţie şi Paza este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Articolul 21Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza îşi dovedeşte calitatea cu legitimaţia de serviciu, iar pe timpul îndeplinirii misiunilor operative, şi cu insigna de serviciu.Modelul insignei de serviciu este prevăzut în anexa nr. 1. Capitolul IV Asigurarea materială şi financiară Articolul 22Serviciul de Protecţie şi Paza executa următoarele activităţi: a) elaborează şi fundamentează proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli şi asigura execuţia acestuia după aprobarea de către Parlament; directorul Serviciului de Protecţie şi Paza are calitatea de ordonator principal de credite; b) aproba, în limita competentelor sale, documentaţia tehnico-economică pentru lucrările proprii de investiţii şi reparaţii, urmărind executarea acestora la termenele stabilite; c) planifica şi realizează inzestrarea cu armament, muniţii, tehnica, aparatura şi alte materiale, prin contractari cu parteneri interni şi externi sau prin alte modalităţi prevăzute de lege; d) stabileşte, pe baza dispoziţiilor legale, nomenclatorul de materiale, norme de dotare şi consum, depozitare, folosire, întreţinere şi reparare, de declasare şi casare, de decontare, evidenta şi control ale mijloacelor materiale şi financiare; e) încheie, în condiţiile legii, asigurări facultative pentru personalul aflat în misiuni specifice şi pentru mijloacele tehnice folosite. Articolul 22^1Veniturile realizate din activităţile şi serviciile prevăzute de prezenta lege se reţin integral de către Serviciul de Protecţie şi Paza ca venituri extrabugetare şi vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Disponibilul rămas la sfârşitul fiecărui an se reportează în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie.-------------Art. 22^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 11 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.-------------Art. 22^2 a fost abrogat de art. 10 din LEGEA nr. 562 din 7 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.169 din 9 decembrie 2004. Articolul 23 (1) Terenurile, clădirile, spaţiile de lucru, de depozitare şi de cazare, necesare funcţionarii Serviciului de Protecţie şi Paza, sunt asigurate de Guvern, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Imobilele deţinute de unităţile Serviciului de Protecţie şi Pază constituie domeniul public de interes naţional. În situaţii temeinic justificate, unele construcţii pot fi trecute în domeniul privat al statului, în condiţiile legii.-------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 272 din 3 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 octombrie 2007. Articolul 24 (1) Pentru exercitarea actului de conducere şi îndeplinirea misiunilor specifice, Serviciul de Protecţie şi Paza îşi organizează un sistem propriu de transmisiuni, folosind în acest scop forţele şi mijloacele aflate la dispoziţia sa. (2) Pe timpul misiunilor specifice sistemul propriu de transmisiuni poate fi folosit şi de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1). Articolul 25Serviciul de Protecţie şi Paza dispune de parc propriu de mijloace de transport, destinat îndeplinirii misiunilor specifice. Articolul 26 (1) Pentru executarea unor misiuni care nu suferă amânare şi care nu pot fi aduse la îndeplinire altfel, personalul Serviciului de Protecţie şi Paza are dreptul sa folosească orice mijloace de transport şi de telecomunicaţii, proprietate publică sau privată, cu excepţia celor aparţinând corpului diplomatic. (2) Decontarea cheltuielilor ocazionate în astfel de împrejurări se efectuează în termen de 60 de zile, la cererea proprietarilor, fiind suportate din fondurile Serviciului de Protecţie şi Paza sau, după caz, de către persoanele care au provocat intervenţia. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 27Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza este autorizat, după caz, sa poarte şi sa folosească arme de foc, arme albe şi alte mijloace de protecţie şi descurajare, pentru îndeplinirea misiunilor de serviciu, precum şi în scop de autoaparare, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 28 (1) În situaţia în care obiectivele a căror paza este asigurata în mod permanent sau temporar de către Serviciul de Protecţie şi Paza sunt în pericol ori atunci când exista informaţii ca se intenţionează organizarea unor acţiuni care le-ar putea pune în pericol, acesta, împreună cu autorităţile publice şi cu alte organe de specialitate care, potrivit legii, au competente în domeniu, stabileşte zone de protecţie a obiectivelor respective, în imediata apropiere a acestora, în care, la nevoie, poate interzice sau limita, după caz, accesul. (2) Zonele de protecţie a obiectivelor sunt delimitate, cu semne vizibile, de către Serviciul de Protecţie şi Paza, cu sprijinul de specialitate al autorităţilor publice şi al altor organe abilitate. (3) Zonele de protecţie au acelaşi regim ca şi obiectivele a căror paza este asigurata. (4) Personalul Serviciului de Protecţie şi Paza, aflat în misiune, este autorizat sa legitimeze şi, după caz, sa imobilizeze persoanele care patrund în mod ilegal în zonele cu acces interzis sau limitat, predandu-le de urgenta organelor competente, împreună cu actul de constatare. În aceste situaţii, personalul Serviciului de Protecţie şi Paza are obligaţia de a se legitima. Articolul 29 (1) În cazul constatării unei infracţiuni flagrante ori a unor tentative sau acte preparatorii pedepsite de lege, care pun în pericol viaţa, integritatea fizica sau sănătatea persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), cărora li se asigura protecţie, ori obiectivele aflate în paza, personalul Serviciului de Protecţie şi Paza poate imobiliza făptuitorul, predandu-l de îndată organelor competente, împreună cu actul de constatare şi cu mijloacele materiale de proba. (2) Serviciul de Protecţie şi Paza nu poate efectua cercetarea sau urmărirea penală, nu poate lua măsura reţinerii sau arestării preventive şi nu dispune de spaţii proprii de reţinere sau de arest. Articolul 30Instituţiile din cadrul cărora fac parte persoanele fizice beneficiare de protecţie şi paza şi cele cărora le aparţin obiectivele pazite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) pun la dispoziţie Serviciului de Protecţie şi Paza, în mod gratuit, pe baza unei convenţii prealabile, spaţiile şi utilitatile necesare îndeplinirii misiunilor. Articolul 31 (1) Activitatea operativă a Serviciului de Protecţie şi Paza constituie secret de stat. (2) Documentele Serviciului de Protecţie şi Paza se păstrează în arhiva proprie şi pot fi consultate, în condiţiile legii, cu aprobarea directorului acestuia. Articolul 32Serviciul de Protecţie şi Paza foloseşte, pentru individualizare şi recunoaştere, emblema, ale carei model şi descriere sunt prevăzute în anexa nr. 2. Emblema este semnul de arma al Serviciului de Protecţie şi Paza. Articolul 33 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga. (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN Anexa 1MODELULinsignei de serviciu Anexa 2DESCRIEREAemblemei Serviciului de Protecţie şi PazaÎn centrul reprezentării se găseşte un scut albastru, încărcat cu doua sabii de aur, incrucisate, cu vârful în jos. Scutul este timbrat de o acvila de aur, cruciata, cu cioc roşu, purtind în acesta o cruce de culoare aurie.Sprijinitorii scutului sunt doi lei cu limbile şi ghearele roşii.Deviza, plasata pe o eşarfa de culoare roşie, cuprinde cuvintele "SEMPER FIDELIS", scrise în culoare alba.Emblema este încadrată în partea de sus de denumirea tarii "ROMÂNIA", iar în partea de jos, de initialele instituţiei - SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZA--------------Pct. 7 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 9 septembrie 2002 prevede:7. La anexa nr. 1 "Modelul insignei de serviciu" şi la anexa nr. 2 "Descrierea emblemei Serviciului de Protecţie şi Paza" initialele "S.P.P." se înlocuiesc cu "SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZA".───────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 154 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Focşani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • CODUL MUNCII din 23 noiembrie 1972 cu modificări până în august 2001
 • LEGE nr. 84 din 2 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 25 ianuarie 1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • LEGE nr. 172 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 57 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a (RO9905-9908), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 117 din 19 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
 • LEGE nr. 89 din 26 octombrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1994, emisă în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 73 din 7 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 16 iunie 2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 167 din 5 octombrie 2011 pentru aderarea României la Acordul dintre Confederaţia Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la Viena a Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 357 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 8 din 29 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 35/1988 privind perfecţionarea sistemului asigurărilor de stat
 • LEGE nr. 531 din 23 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Simisna, judeţul Sălaj
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 439 din 25 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe bancare neperformante asupra Societăţii Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călăraşi
 • LEGE nr. 325 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 martie 2007
 • LEGE nr. 227 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 26 din 12 martie 1997 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 119 din 9 iulie 1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii
 • LEGE nr. 61 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 1 iunie 2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 272 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 505 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 23 din 4 aprilie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 18 mai 1994
 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 1995 (*republicată*) privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 42 din 13 iunie 1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • LEGE nr. 63 din 31 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 87 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituţionale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 28 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 122 din 3 iulie 2019 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 10 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGE nr. 14 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 49/1969 privind modificarea Decretului nr. 76/1950 pentru producerea, transportul, distribuţia şi vinzarea energiei electrice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021