Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizată*)privind bunurile proprietate publică**)(aplicabilă începând cu data de 1 octombrie 2011*)

-----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 octombrie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 respinsa de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000; LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001; LEGEA nr. 241 din 6 iunie 2003; LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispozitii generale-----------Art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 3 (1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege. (2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele prevăzute la pct. I din anexa, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional, declarate ca atare prin lege. (3) Domeniul public al judetelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public judetean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judetean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional. (4) Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judetean. Articolul 4Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public.Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.-----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 6 (1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi bunurile dobandite de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituţiei, a tratatelor internationale la care România era parte şi a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat. (2) Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea consimtamantului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie. (3) Instantele judecătorești sunt competente sa stabileasca valabilitatea titlului. Capitolul 2 Regimul juridic al proprietăţii publice-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 8 (1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local. (2) Hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacata, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ competenţa în a carei raza teritoriala se afla bunul. (3) Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este acţionar, se poate face numai cu plata şi cu acordul adunarii generale a acţionarilor societatii comerciale respective. În lipsa acordului mentionat, bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publică şi după o justa şi prealabila despăgubire. Articolul 9 (1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului. (2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. Articolul 10-----------Alin. (1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel. (3) Hotărârea de trecere a bunului în domeniul privat poate fi atacata în condiţiile art. 8 alin. (2).-----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 12-----------Alin. (1) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Alin. (4) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (5) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, iar unităţile administrativ-teritoriale de către consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului. Acesta poate desemna un alt funcţionar de stat sau un avocat care să îl reprezinte în faţa instanţei.-----------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Alin. (6) al art. 12 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 14 (1) Inchirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura să asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia. (2) Contractul de închiriere se poate incheia, după caz, cu orice persoană fizica sau juridica, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Articolul 15Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Articolul 16 (1) Sumele încasate din inchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. (2) În cazul în care contractul de închiriere se incheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa incaseze din chirie o cota-parte între 20-50%, stabilita, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local prin care s-a aprobat inchirierea.-----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Capitolul 3 Dispozitii finale Articolul 18Evidenta contabil-financiară a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale se tine distinct în contabilitate, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 19 (1) Inventarul bunurilor din domeniul public se întocmeşte în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2) În termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Departamentul pentru Administratie Publică Locala va elabora, pe baza propunerilor consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor locale, după caz, normele tehnice pentru intocmirea inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului. Articolul 20 (1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri. (2) Centralizarea inventarului mentionat la alin. (1) se realizează de către Ministerul Finanţelor şi se supune spre aprobare Guvernului. Articolul 21 (1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte, după caz, de comisii special constituite, conduse de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari. (2) Inventarele intocmite potrivit prevederilor alin. (1) se insusesc, după caz, de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale. (3) Inventarele astfel insusite se centralizeaza de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenenta bunurilor la domeniul public judetean sau de interes local. Articolul 22Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice centrale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după caz, sunt obligate sa faca inregistrarea operaţiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 23Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judetelor, comunelor, oraşelor sau al municipiilor sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ. Articolul 24În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor va elabora normele metodologice prevăzute la art. 18, pe care le va supune spre aprobare Guvernului. Articolul 25În acceptiunea prezentei legi, prin sintagma domeniu public, cuprinsa în art. 477 din Codul civil, se înţelege domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz. Articolul 26În termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora un proiect de lege privind restituirea în natura sau în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Articolul 27Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeasi data se abroga orice dispoziţie contrara.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,ANDREI CHILIMAN AnexăLISTAcuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritorialeI. Domeniul public al statului este alcătuit din urmatoarele bunuri*):1. bogatiile de orice natura ale subsolului, în stare de zacamant;2. spatiul aerian;3. apele de suprafaţa, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja marii, cu bogatiile lor naturale şi cu potentialul energetic valorificabil, marea teritoriala şi fundul apelor maritime, caile navigabile interioare;4. padurile şi terenurile destinate impaduririi, cele care servesc nevoilor de cultura, de productie ori de administratie silvica, iazurile, albiile paraielor, precum şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier naţional şi nu sunt proprietate privată;5. terenurile care au apartinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri, de desecari şi de combatere a eroziunii solului; terenurile institutelor şi statiunilor de cercetari stiintifice şi ale unităţilor de invatamant agricol şi silvic, destinate cercetării şi producerii de seminte şi de material saditor din categoriile biologice şi de animale de rasa;6. parcurile naţionale;7. rezervatiile naturale şi monumentele naturii;8. patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";9. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, împreună cu platoul continental;10. infrastructura cailor ferate, inclusiv tunelele şi lucrarile de arta;11. tunelele şi casetele de metrou, precum şi instalatiile aferente acestuia;12. drumurile naţionale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale europene, principale, secundare****);13. canalele navigabile, cuvetele canalului, constructiile hidrotehnice aferente canalului, ecluzele, apararile şi consolidarile de maluri şi de taluzuri, zonele de siguranţă de pe malurile canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate acestea;14. retelele de transport al energiei electrice;15. spectre de frecventa şi retelele de transport şi de distribuţie de telecomunicatii;16. canalele magistrale şi retelele de distribuţie pentru irigatii, cu prizele aferente;17. conductele de transport al titeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale;18. lacurile de acumulare şi barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic naţional, sau cele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura;19. digurile de aparare împotriva inundaţiilor;20. lucrarile de regularizare a cursurilor de ape;21. cantoanele hidrotehnice, statiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a apelor;22. porturile maritime şi fluviale, civile şi militare - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte constructii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigatia civila, bazine, acvatorii şi senale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul cailor navigabile, în fără incintelor portuare destinate activităţilor de navigatie;23. terenurile destinate exclusiv instructiei militare;24. pichetele de graniceri şi fortificatiile de aparare a tarii;25. pistele de decolare, aterizare, caile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate;26. statuile şi monumentele declarate de interes public naţional;27. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice;28. muzeele, colectiile de arta declarate de interes public naţional;29. terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea: Parlamentul, Presedintia, Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice subordonate acestora; instantele judecătorești şi parchetele de pe lângă acestea; unităţi ale ministerului Apararii Naţionale şi ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informaţii, precum şi cele ale Directiei generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile, cu excepţia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora.----------------*) NOTA CTCE:Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000***), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I şi III conform prevederilor art. I."La pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 se menţionează:Baza materiala a instituţiilor de invatamant superior de stat este de drept proprietatea acestora.Pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 prevede:Baza materiala a unităţilor de invatamant special şi a celorlalte unităţi de invatamant din subordinea Ministerului Educatiei Naţionale, ale caror cheltuieli de întreţinere, functionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, face parte din domeniul public al statului şi se afla în administrarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti.----------***) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, facand inaplicabile completările aduse de Ordonanţa de urgenta nr. 30/2000 începând cu data de 20 martie 2002.Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menţionează că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I, II şi III conform prevederilor art. I."Pct. 2**) al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 prevede:"Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile şi instituţiile de invatamant preuniversitar de stat din subordinea Ministerului Educatiei Naţionale, ale caror cheltuieli de întreţinere, functionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective."------------**) Pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost abrogat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu urmatoarele modificari în ceea ce priveste domeniul public al statului:" Baza materiala a instituţiilor de invatamant superior de stat este de drept proprietatea acestora. Ministerul Educatiei şi Cercetarii este imputernicit sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru instituţiile de invatamant superior, pe baza documentatiei inaintate de către acestea.""Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile şi instituţiile de invatamant preuniversitar din subordinea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, ale caror cheltuieli de întreţinere, functionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi se afla în administrarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective."****) Conform pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004, care completeaza Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată:"Fac parte din elementele infrastructurii autostrazilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului:1. suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi terenul aferent;2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrari de arta, cu terenul aferent;3. locurile de parcare, oprire şi stationare, precum şi terenurile aferente care apartin domeniului public al statului;4. lucrarile de consolidare, de protecţie şi de aparare şi terenul aferent;5. plantatiile rutiere şi terenul aferent;6. suprafetele de teren situate de o parte şi de cealalta a drumului, care formeaza zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de prezenta ordonanţă."II. Domeniul public judetean este alcătuit din urmatoarele bunuri*):1. drumurile judetene;2. terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judetean şi aparatul propriu al acestuia, precum şi instituţiile publice de interes judetean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale judetene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public naţional sau local;3. retelele de alimentare cu apa realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi statiile de tratare cu instalatiile, constructiile şi terenurile aferente acestora.---------------NOTA CTCE:*) Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menţionează că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I, II şi III conform prevederilor art. I."Pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000 prevede:"Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de invatamant special de stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi sunt în administrarea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a caror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale ale unităţilor de invatamant special de stat sunt de drept proprietatea acestora."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu urmatoarele modificari în ceea ce priveste domeniul public judetean:"Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de invatamant special de stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi trec în administrarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucureşti. Bunurile imobile trecute în administrarea serviciilor descentralizate pentru protectia drepturilor copilului din subordinea consiliilor judetene, în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000, trec în administrarea inspectoratelor scolare."III. Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din urmatoarele bunuri*):1. drumurile comunale, vicinale şi strazile;2. pieţele publice, comerciale, targurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement;3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judetean;4. retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, statiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile şi terenurile aferente;5. terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primaria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea;6. locuintele sociale;7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;8. bogatiile de orice natura ale subsolului, în stare de zacamant, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;9. terenurile cu destinatie forestiera, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;10. cimitirele orăşeneşti şi comunale.------------Pozitia 4 a punctului III din anexa a fost modificata de art. 1 din LEGEA nr. 241 din 6 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 13 iunie 2003.------------NOTE CTCE:*) Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000**), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I şi III conform prevederilor art. I."La pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 se menţionează:Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de invatamant preuniversitar - gradinite, scoli generale (primare şi gimnaziale), licee, grupuri scolare, seminarii teologice, scoli profesionale şi scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în a caror raza îşi desfăşoară activitatea.Schimbarea destinatiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de invatamant preuniversitar se poate realiza numai cu avizul ministrului educatiei naţionale.De asemenea, tot la pct. 2 al art. 1 din acelasi act normativ se menţionează urmatoarele:"Constructiile destinate învăţământului, realizate din fondurile alocate de la bugetele locale, vor face parte din domeniul public al unităţii administrative care a alocat fondurile."-------------**) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, facand inaplicabile completările aduse de Ordonanţa de urgenta nr. 30/2000 începând cu data de 20 martie 2002.Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menţionează că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I, II şi III conform prevederilor art. I."Pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 prevede: "Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat - gradinite, scoli generale (primare şi gimnaziale), licee, grupuri scolare, seminarii teologice, scoli profesionale şi scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor în a caror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor de invatamant preuniversitar de stat."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu urmatoarele modificari în ceea ce priveste domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor:"Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat: gradinite, scoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri scolare, seminarii teologice, scoli profesionale şi scoli postliceale fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor, judetelor sau al municipiului Bucureşti, în a caror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea, şi trec în administrarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor de invatamant preuniversitar de stat.""Schimbarea destinatiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de invatamant preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educatiei şi cercetării. Înstrăinarea sau schimbarea destinatiei bunurilor din baza materiala a învăţământului fără avizul ministrului educatiei şi cercetării constituie infractiune şi se pedepseste conform legii penale. Actele de instrainare sau de schimbare a destinatiei bunurilor din baza materiala a învăţământului, fără avizul ministrului educatiei şi cercetării, sunt nule."-----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 120 din 4 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 148 din 5 iulie 2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 506 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 348 din 21 iulie 2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetăţenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 235 din 10 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 125 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 100 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică, adiţional la Acordul dintre Republica Socialistă România şi Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanţiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • LEGE nr. 69 din 26 martie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 13 martie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 65 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "ţară parteneră", la manifestarea expoziţională internaţională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 326 din 3 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 120 din 18 decembrie 1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • LEGE nr. 162 din 10 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 47 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 31 octombrie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • LEGE nr. 157 din 7 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 235 din 31 octombrie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 privind Codul aerian)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 28 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 275 din 24 decembrie 2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
 • LEGE nr. 80 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 92 din 8 aprilie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 13 octombrie 2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 8 din 7 martie 1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • LEGE nr. 103 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 16 noiembrie 2004 privind susţinerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes - Borşa", judeţele Satu Mare şi Maramureş
 • LEGE nr. 1 din 20 aprilie 1972 cu privire la modificarea articolelor 45 alin. 1 şi 81 alin. 3 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 13 noiembrie 2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 207 din 15 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 22 din 1 martie 2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 iunie 2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul - UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021