Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 martie 1999 (*republicată*)privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale*) Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 5 iunie 2002

------------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 64/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 4 februarie 2002, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 64/2002 a fost rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 31 martie 1999 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 128/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 236/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 22 mai 2001 şi abrogată prin Legea nr. 64/2002. Articolul 1 (1) Agenţii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii direct către populaţie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale, sunt obligaţi sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. (2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor. (3) În cazul în care agenţii economici efectuează atât activităţi de vânzare cu amănuntul, cat şi cu ridicată, aceştia au obligaţia sa emita bonuri fiscale pentru bunurile vândute cu amănuntul şi facturi fiscale pentru vânzările cu ridicată, cu excepţiile prevăzute de lege. (4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. Prin distribuitor autorizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege orice agent economic comerciant, producătorul ori importatorul de aparate de marcat electronice fiscale, persoane juridice române autorizate în condiţiile prevăzute la art. 5. În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul constatării defectiunii sa anunţe unitatea de service acreditata ori, după caz, distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentanţii legali ai acestuia în teritoriu. (5) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţii economici utilizatori sunt obligaţi sa înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate, şi sa emita facturi fiscale pentru respectivele operaţiuni, la cererea clientului. Articolul 2 (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1): a) comerţul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, precum şi vânzările efectuate prin automatele comerciale; b) serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători; c) vânzarea de pâine şi produse de panificatie în magazine sau în raioane specializate; d) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi; e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul; f) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixa tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare; g) activităţile de asigurări, precum şi activităţile financiare şi bancare, cu excepţia caselor de schimb valutar aparţinând persoanelor juridice autorizate; h) activităţile desfăşurate în mod independent de persoanele fizice autorizate, inclusiv ca profesii liberale, exclusiv activităţile de taximetrie auto pentru mărfuri şi persoane; i) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult. (2) În situaţia în care un agent economic prestează atât activităţi prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), cat şi activităţi pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta este obligat sa organizeze gestiuni şi evidente contabile distincte pentru aceste activităţi. Articolul 3 (1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afisajul client. (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele funcţii esenţiale: a) conservarea datelor prin acumulari progresive; b) imprimarea şi emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnica, rapoarte fiscale periodice; c) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnica şi a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate şi evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor; d) blocarea automată a funcţionarii aparatului, când sunt inactive memoria fiscală, dispozitivul de imprimare sau afisajul client; e) asigurarea continuităţii funcţionarii şi înregistrării datelor, coerentei structurii de date şi a documentelor emise, precum şi asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem. (3) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulari progresive ale datelor fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de minimum 10 ani. (4) În memoria fiscală se vor stoca următoarele date: denumirea şi codul fiscal ale emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul şi seria fiscală ale aparatului, precum şi datele prevăzute la alin. (2) lit. c). (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 4 (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea şi codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxa; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul. (2) Rola jurnal este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale şi se păstrează în arhiva agenţilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit. (3) Raportul fiscal de închidere zilnica este documentul care conţine: denumirea şi codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectiva; valoarea totală a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. Raportul fiscal de închidere zilnica reprezintă documentul pe baza căruia se înregistrează veniturile din activitatea de comerţ sau de prestări de servicii în evidenţa contabilă a utilizatorului. (4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) şi raportul fiscal de închidere zilnica sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhiveaza şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani. (5) Agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum şi în cazul în care aceştia îşi încetează activitatea, sunt obligaţi ca, după citirea memoriei şi preluarea rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta de către organul fiscal teritorial, sa predea memoria fiscală spre păstrare şi arhivare direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioadă de minimum 10 ani. (6) Agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale sunt obligaţi sa folosească numai consumabile furnizate de către distribuitorii autorizaţi care asigura menţinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevăzută. (7) Consumabilele pentru aparatele de marcat electronice fiscale livrate utilizatorilor de către distribuitorii autorizaţi vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificarii lor. (8) Agenţii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au obligaţia ca lunar, o dată cu Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare. (9) Investiţiile efectuate pentru achiziţionarea aparatelor de marcat electronice fiscale sunt sume deductibile fiscal integral în luna înregistrării achiziţiei, cu condiţia instalării şi utilizării aparatelor în aceasta luna. Articolul 5 (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale şi a autorizării distribuitorilor, precum şi a unităţilor de service se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. (2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României este permisă numai dacă pentru respectivele aparate s-a obţinut avizul comisiei prevăzute la alin. (1) şi în condiţiile stipulate în acest aviz. (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum şi cu o brosura cu pagini numerotate, care conţine evoluţia exploatării aparatului, denumita carte de intervenţii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi sa păstreze cartea de intervenţii, iar împreună cu unităţile de service acreditate răspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului şi la intervenţiile service efectuate. (4) Sunt admişi la procedura de avizare numai agenţii economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garanţie, postgaranţie, consumabile şi piese de schimb. (5) Distribuitorii autorizaţi, prin unităţile de service acreditate, sunt obligaţi să asigure în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului instalarea aparatului nou, repunerea în funcţiune a aparatului defect sau înlocuirea acestuia. Articolul 6Obligaţia agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia naştere astfel: a) de la data de 1 ianuarie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 de peste 500 milioane lei; b) de la data de 1 iulie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 milioane lei şi 500 milioane lei; c) de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru contribuabilii care realizează venituri totale sub 100 milioane lei. Articolul 7Agenţii economici care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au achiziţionat aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizării sau distribuirii sunt obligaţi ca până la data de 1 ianuarie 2000 să obţină avizul Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. Articolul 8 (1) Distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi cei cărora li s-a retras avizul de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligaţiile ce le revin conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru aparatele livrate. (2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îşi încetează activitatea, precum şi în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societăţile bancare ca urmare a neachitarii împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizaţi. Articolul 9 (1) Clienţii vor solicita şi vor păstra bonurile fiscale asupra lor până la părăsirea unităţii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în vederea prezentării lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora. (2) Utilizatorii sunt obligaţi sa afiseze la loc vizibil anunţuri de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia acestora de a respecta dispoziţiile prevăzute la alin. (1). Articolul 10Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) comercializarea de către agenţii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără avizul Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea condiţiilor stipulate în aviz, altele decât cele definite ca fiind contravenţii în prezentul articol; b) neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (5), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnica până în momentul stergerii memoriei operative; c) emiterea bonului fiscal fără ca acesta sa conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1); d) nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal; e) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţurile de atenţionare prevăzute la art. 9 alin. (2); f) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunta unitatea de service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale; g) folosirea de către agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a altor consumabile decât cele prevăzute la art. 4 alin. (6); h) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi prin unităţile de service acreditate de a instala, de a repune în funcţiune aparatele de marcat electronice fiscale defecte ori de a le înlocui în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5); i) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi de cei cărora li s-a retras avizul de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru aparatele livrate; j) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnica şi registrul special, prevăzut la art. 1 alin. (5); k) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3), precum şi nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5); l) nerespectarea obligaţiei de a preda spre păstrare şi arhivare memoria fiscală, conform prevederilor art. 4 alin. (5); m) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum şi nerespectarea prevederilor normelor prevăzute la art. 15. Articolul 11 (1) Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 se aplică agenţilor economici, cu excepţia celor prevăzute la lit. d), astfel: a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), f), g) şi m) se sancţionează cu amendă de la 5 milioane lei la 10 milioane lei; b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h), j) şi k) se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei; c) faptele prevăzute la art. 10 lit. i) şi l) se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 200 milioane lei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancţionează cu amendă de la 2 milioane lei la 10 milioane lei. (3) Sumele găsite la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor aparţinând agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special, menţionat la art. 1 alin. (5), ori prin facturi fiscale, după caz, sunt considerate fără provenienţă şi se confisca, făcându-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confisca sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii după suspendarea activităţii agenţilor economici, potrivit art. 14. Articolul 12 (1) Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, precum şi din unităţile sale teritoriale. (2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevăzute la alin. (1) şi soluţionarea contestaţiilor, cu excepţia celor formulate împotriva deciziei de retragere a avizului de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectuează potrivit legislaţiei în vigoare privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de Ministerul Finanţelor Publice. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.*)------------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002. Articolul 13 (1) În cazul repetarii faptei prevăzute la art. 10 lit. h), o dată cu aplicarea amenzii contravenţionale organele de control vor propune comisiei prevăzute la art. 5 alin. (1) şi retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distribuţia şi comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale. (2) În cazul repetarii faptei prevăzute la art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), o dată cu aplicarea amenzii contravenţionale organele de control vor dispune şi confiscarea încasărilor obţinute de agentul economic contravenient din aceasta activitate, sumele făcându-se venit la bugetul de stat. Articolul 14Neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage suspendarea activităţii unităţii până în momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta. Articolul 15În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 237 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 136 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 106 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 19 iunie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 659 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judeţul Dolj, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
 • LEGE nr. 153 din 14 mai 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 decembrie 2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • LEGE nr. 165 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale
 • LEGE nr. 125 din 13 iulie 2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 264 din 6 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 113 din 2 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea art. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 21 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 213 din 10 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGE nr. 57 din 3 octombrie 1968 (*republicată*) de organizare şi funcţionare a consiliilor populare
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 236 din 15 iulie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 80 din 21 iulie 1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 79 din 22 septembrie 1994 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Croaţia, încheiat la Bucureşti la 16 februarie 1994
 • LEGE nr. 244 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
 • LEGE nr. 541 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 175 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 (*republicată*) privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice*)
 • LEGE nr. 604 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 284 din 24 octombrie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 665 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 555 din 2 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 155 din 6 aprilie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 8 decembrie 2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 554 din 14 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 130 din 27 decembrie 1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 242 din 5 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucureşti la 20 mai 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021