Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 1 aprilie 1999 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 (*actualizata*)privind pensiile I.O.V.R.(actualizata până la data de 12 aprilie 2004*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 1 aprilie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 aprilie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 294 din 8 martie 2001; HOTĂRÂREA nr. 523 din 31 mai 2001; HOTĂRÂREA nr. 781 din 21 august 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 21 noiembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 195 din 28 februarie 2002; HOTĂRÂREA nr. 518 din 23 mai 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 mai 2002; HOTĂRÂREA nr. 920 din 22 august 2002; LEGEA nr. 579 din 23 octombrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.301 din 20 noiembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 218 din 27 februarie 2003; HOTĂRÂREA nr. 614 din 29 mai 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 22 august 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 27 noiembrie 2003; LEGEA nr. 88 din 5 aprilie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Pensiile I.O.V.R. care se acordă invalizilor şi accidentatilor de razboi, urmasilor celor morti sau disparuti în razboi, precum şi urmasilor fostilor pensionari invalizi şi accidentati de razboi se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2*) (1) Invalizilor şi accidentatilor de razboi, indiferent dacă erau sau nu erau incadrati în munca înainte de a deveni invalizi, li se acordă pensii în cuantumuri fixe, diferentiate în functie de gradul de invaliditate, astfel:─────────────────────────────────────────────────────────────────    Gradul de invaliditate Cuantumul lunar al pensiei─────────────────────────────────────────────────────────────────    Mari mutilati şi gradul I 2.000.000 lei    Gradul II 1.800.000 lei    Gradul III 1.200.000 lei───────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Vaduvele de razboi au dreptul la pensie I.O.V.R. în cuantum de 1.000.000 lei.------------*) Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 294 din 8 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 martie 2001, în luna martie 2001, se indexeaza pensiile I.O.V.R., cu procentul de 5,0%;Conform art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 523 din 31 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 iunie 2001, începând cu luna iunie 2001, se indexeaza cu procentul de 6,0% pensiile I.O.V.R;Conform art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 781 din 21 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 27 august 2001, începând cu luna septembrie 2001, se indexeaza cu procentul de 3%, pensiile I.O.V.R.;Conform art. 7 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 28 noiembrie 2001, începând cu luna decembrie 2001 se indexeaza cu 6%, pensiile I.O.V.R.;Conform art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 195 din 28 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 11 martie 2002, începând cu luna martie 2002, se indexeaza cu 6% pensiile I.O.V.R.;Conform art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 518 din 23 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 31 mai 2002, începând cu luna iunie 2002, se indexeaza cu 4,65% pensiile I.O.V.R.;Conform art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 920 din 22 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002, începând cu luna septembrie 2002, se indexeaza cu 2,78% pensiile I.O.V.R.;Conform art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.301 din 20 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 29 noiembrie 2002, începând cu luna decembrie 2002, se indexeaza cu 4,2% pensiile I.O.V.R.Conform art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 218 din 27 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003, începând cu luna martie 2003, se indexeaza cu 3,5% pensiile I.O.V.R.;Conform art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 614 din 29 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 6 iunie 2003, începând cu luna iunie 2003, se indexeaza cu 2,7% pensiile I.O.V.R.;Conform art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 30 august 2003, începând cu luna septembrie 2003 se indexeaza cu 2,65%, pensiile I.O.V.R.;Conform art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 27 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003, începând cu luna decembrie 2003, se indexeaza cu 3,1% pensiile I.O.V.R. Articolul 3 (1) Invalizii şi accidentatii de razboi, marii mutilati şi cei incadrati în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., şi o sumă fixa pentru ingrijire de 2.800.000 lei lunar. (2) Suma fixa pentru ingrijire prevăzută la alin. (1) se actualizeaza periodic, prin hotărâre a Guvernului, în functie de resursele financiare alocate din bugetul de stat.------------Art. 3 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002.Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 579 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.Art. 3 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 88 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004. Articolul 4 (1) Invalizii şi accidentatii de razboi au dreptul sa primeasca în perioada în care sunt incadrati în munca atât pensia I.O.V.R., cat şi salariul. La încetarea activităţii au dreptul sa primeasca, pe lângă pensia I.O.V.R., şi pensia de asigurări sociale la care sunt indreptatiti potrivit legii. (2) Vaduvele de razboi care au dreptul la pensia I.O.V.R. primesc, pe lângă aceasta pensie, şi pensia de asigurări sociale. Articolul 5 (1) Copiii celor morti sau disparuti în razboi, precum şi ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmas în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmas în cadrul asigurarilor sociale de stat. (2) Vaduvele de razboi au dreptul la pensie de urmas indiferent de durata căsătoriei cu sotul decedat. (3) Sotiile celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmas în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmas în cadrul asigurarilor sociale de stat. (4) În cazul în care la data decesului sustinatorul primea pensie I.O.V.R. şi pensie de asigurări sociale, pensia de urmas se stabileste din pensia cea mai avantajoasă. Articolul 5^1 (1) În cazul decesului pensionarilor care beneficiaza numai de pensie I.O.V.R. se acordă un ajutor de deces unei singure persoane, care poate fi, după caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, curatorul, mostenitorul în condiţiile dreptului comun - sau, în lipsa acesteia, persoanei care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. (2) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) se acordă numai în cazul în care pentru persoana decedata nu se acordă ajutor de deces din alte sisteme de asigurări sociale. (3) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) se acordă în cuantum egal cu ajutorul de deces acordat pensionarilor din sistemul asigurarilor sociale de stat.------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 579 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002. Articolul 5^2 (1) Pensionarilor care beneficiaza numai de pensie I.O.V.R. li se acordă un ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea lor şi care nu are un drept propriu de asigurări sociale. (2) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) reprezinta jumătate din cuantumul ajutorului de deces acordat pensionarilor din sistemul asigurarilor sociale de stat.------------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 579 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002. Articolul 6 (1) Accidentatii de razboi în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de razboi, diferentiat în functie de gradul de invaliditate în care sunt incadrati. (2) Drepturile accidentatilor de razboi în afara serviciului ordonat, stabilite conform alin. (1), pot fi cumulate cu o alta pensie de asigurări sociale şi pot constitui baza pentru acordarea pensiei de urmas. (3) Accidentatii de razboi în afara serviciului ordonat, nevazatori, pot cumula pensia cu salariul în perioada în care lucreaza. Articolul 7Pensionarii I.O.V.R. au dreptul, în mod gratuit, la asistenţa medicală în spitale şi ambulatoriu, la întreţinere şi medicamente pe timpul internarii, în condiţiile legii. De asemenea, beneficiaza, potrivit legii, de trimitere la tratament în statiunile balneoclimaterice. Articolul 8Pensiile I.O.V.R. şi celelalte drepturi aferente, stabilite până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se acordă în continuare conform prevederilor acesteia. Articolul 9Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se suporta din bugetul de stat. Articolul 10Dispozitiile din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la stabilirea şi plata pensiilor şi a ajutorului de deces, la contestarea deciziilor, precum şi la expertiza şi revizuirea medicală se aplică, în mod corespunzător, pensionarilor I.O.V.R., precum şi accidentatilor de razboi în afara serviciului ordonat.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 579 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002. Articolul 11La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 245 din 28 iulie 1977 privind pensiile I.O.V.R., publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 29 iulie 1977, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,ADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 99 din 3 mai 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 234 din 24 noiembrie 2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 210 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 176 din 19 noiembrie 2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 26 ianuarie 2001 privind reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 463 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 137 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Mihail Kogălniceanu" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 668 din 20 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • LEGE nr. 158 din 25 iulie 2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 42 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 158 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 25 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 309 din 12 decembrie 2018 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a protocolului la convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 28 din 11 martie 2011 privind comemorarea dezrobirii romilor din România
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967
 • LEGE nr. 56 din 1 aprilie 2019 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 16 martie 2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
 • LEGE nr. 129 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 355 din 20 noiembrie 2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 263 din 20 decembrie 2017 pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
 • LEGE nr. 26 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 258/1982 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 408 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania în domeniul securităţii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 535 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 26 ianuarie 2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021