Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 25 octombrie 1996 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 118 din 16 octombrie 1996privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 25 octombrie 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Pentru completarea surselor de finanţare necesare construcţiei, modernizării, administrării, întreţinerii şi repararii drumurilor publice, se înfiinţează Fondul special al drumurilor publice. Articolul 1Drumurile publice sunt cai de comunicaţie care au drept scop asigurarea transporturilor rutiere pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei, ale economiei şi ale apărării naţionale. Articolul 3Drumurile publice pentru care se aplică prevederile prezentei legi sunt autostrazile, drumurile naţionale, drumurile judeţene şi drumurile comunale. Capitolul 2 Constituirea Fondului special al drumurilor publice Articolul 4Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie după cum urmează:1. prin aplicarea unei cote de 25% asupra: a) preţului cu ridicată, exclusiv accizele, pentru carburanţii auto livraţi la intern de către producători; b) valorii în vama, stabilită potrivit legii, pentru carburanţii auto importaţi;2. prin aplicarea unei cote de 10% asupra: a) preţului cu ridicată, exclusiv accizele, pentru autovehiculele şi remorcile livrate de către producătorii din ţara şi destinate vinzarii pe piaţa interna, cu excepţia tractoarelor şi maşinilor agricole, pentru care se va aplica o cota de 5% începând cu data de 1 ianuarie 1998; b) valorii în vama a autovehiculelor şi remorcilor importate.Aplicarea cotei prevăzute la alin. 1 se va reflecta la nivelul preţurilor cu ridicată şi al preţurilor cu amănuntul, fără se afecteze volumul veniturilor bugetare. Articolul 5Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 revine producătorilor şi importatorilor, persoane fizice şi persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate şi de deţinătorii produsului importat.Suma datorată se stabileşte: a) la data livrării de către producător; b) la data efectuării formalităţilor de vamuire pentru produsele din import. Articolul 6Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 se vărsa în contul Fondului special al drumurilor publice până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost stabilite. Articolul 7Pentru neplata în termen a sumelor datorate de către agenţii economici, producători şi importatori de carburanţi auto, de autovehicule şi de remorci se aplică majorări pentru fiecare zi de întârziere, conform legislaţiei fiscale. Capitolul 3 Repartizarea sumelor din Fondul special al drumurilor publice Articolul 8Lucrările finanţate din Fondul special al drumurilor publice se executa conform programelor anuale care stau la baza fundamentarii bugetului acestui fond.Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" elaborează şi fundamentează bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe care îl depune la Ministerul Transporturilor.Bugetul Fondului special al drumurilor publice se aproba anual ca anexa la legea bugetului de stat. Articolul 9Fondul special al drumurilor publice, constituit conform prevederilor art. 4 alin. 1, se repartizează astfel: a) 65% pentru drumurile naţionale; b) 35% pentru drumurile judeţene şi comunale. Capitolul 4 Dispoziţii comune şi tranzitorii Articolul 10Sumele încasate pentru Fondul special al drumurilor publice vor fi folosite în exclusivitate în scopul pentru care au fost constituite. Articolul 11Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi persoanelor fizice şi persoanelor juridice străine în măsura în care, prin tratate internationala la care România este parte, nu se stabileşte altfel. Articolul 12Disponibilul existent la finele anului în contul Fondului special al drumurilor publice se reportează cu aceeaşi destinaţie pentru anul următor. Articolul 13Constituirea şi gestionarea Fondului special al drumurilor publice, stabilit potrivit prevederilor art. 4 din prezenta lege, se efectuează de către Ministerul Transporturilor. Articolul 14Controlul respectării prevederilor prezentei legi se exercită de către Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", precum şi de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor. Articolul 15Criteriile pe baza cărora se aloca sumele din Fondul special al drumurilor publice pe judeţe şi, în cadrul acestora, pentru drumurile judeţene şi comunale, precum şi metodologia de programare, de calcul şi de raportare, referitoare la Fondul special al drumurilor publice se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor.În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor vor elabora normele metodologice prevăzute la alin. 1. Articolul 16Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1997. Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: art. 7 şi art. 42 din Legea drumurilor nr. 13/1974; art. 3, art. 4, art. 11 şi art. 17 alin. (2) din Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor; art. 3 alin. (4), art. 20 alin. (2) şi art. 37 din Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale; Decretul nr. 250/1981 privind stabilirea regimului de folosire a drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în alte state care transporta mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul României; Legea nr. 13/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE-------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 176 din 28 martie 1944 pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 609 din 1941, pentru măsurile excepţionale aplicabile în timpul cat armata se afla în stare de război
 • LEGE nr. 408 din 29 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 148 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
 • LEGE nr. 264 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 183 din 17 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 1 din 20 aprilie 1972 cu privire la modificarea articolelor 45 alin. 1 şi 81 alin. 3 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995
 • LEGE nr. 352 din 2 decembrie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 138 din 4 iulie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în combaterea terorismului şi a crimei organizate, semnat la Bucureşti la 4 iunie 2007
 • LEGE nr. 88 din 1 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 95 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Marea Jamahirie Arabă Libiana Populara Socialistă, semnată la Bucureşti la 1 iulie 1993
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 225 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
 • LEGE nr. 98 din 21 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 30 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 74 din 26 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 87 din 20 mai 2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 41 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 517 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 243 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 28 decembrie 2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
 • LEGE nr. 145 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 mai 2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 122 din 15 iunie 2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 216 din 24 noiembrie 2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
 • LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997
 • LEGE nr. 102 din 7 aprilie 2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 octombrie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 117 din 21 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
 • LEGE nr. 84 din 6 iunie 2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 56 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 577 din 23 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 512 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 413 din 20 octombrie 2003 privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington şi plata cotizaţiei de membru
 • LEGE nr. 184 din 15 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020