Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 6 iulie 1999 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 (*actualizată*)privind taxele extrajudiciare de timbru(actualizată până la data de 1 ianuarie 2005*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 6 iulie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 163 din 10 aprilie 2002; ORDONANŢA nr. 36 din 30 ianuarie 2002 abrogată de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002**); HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003**); HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin abrogarea ORDONANŢEI nr. 36 din 30 ianuarie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 2 februarie 2002 de către art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, începând cu data de 1 ianuarie 2004, HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002 şi HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003 devin caduce.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi de notarii publici, eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru. Capitolul II Stabilirea şi aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru Articolul 2*)Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite în sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice sau juridice, precum şi de către alţi solicitanţi ai serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale; Articolul 3Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticipat. Articolul 4 (1) Taxele prevăzute la cap. I-IV din anexa constituie venituri la bugetul local, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui raza teritorială se afla sediul prestatorului de servicii. (3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcţie de necesităţile funcţionarii normale a serviciilor publice şi de îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. (4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifica prin dispoziţii legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri. (5) Taxa prevăzută la cap. V din anexa constituie venit la bugetul de stat*).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale; Articolul 5 (1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru: a) eliberarea certificatelor care atesta un fapt sau o situaţie decurgând din raporturi de muncă, eliberarea, în condiţiile legii a certificatelor destinate obţinerii unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pentru veteranii de război şi pentru persoanele persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, eliberarea certificatelor destinate obţinerii unor drepturi privind asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială, unicatele certificatelor eliberate de instituţiile de învăţământ, certificatele eliberate pentru a servi în armata, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii;------------Litera a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 163 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2002. b) eliberarea certificatelor originale de stare civilă; c) atestarile în legătură cu primirea unor sume de bani; d) eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri medicale, cu excepţia celor folosite în justiţie; e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atesta decesul; f) eliberarea certificatelor ca urmare a acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii şi gratuite; g) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei în actele de identitate ale minorilor orfani, internati în case de copii; h) eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul schimbării denumirii localităţilor şi/sau a străzilor; i) examinarea, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, a următoarelor categorii de persoane:- persoanele cu handicap fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B şi B1, adaptate infirmităţii lor;- membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditaţi în România, pe bază de reciprocitate; j) înmatricularea:- autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, pe bază de reciprocitate;- autovehiculelor din categoriile A, A1, B şi B1, aparţinând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmităţii lor; k) serviciile, cu excepţia celor prevăzute la cap. IV din anexa, prestate la cererea instituţiilor publice. (2) Scutirile de taxe de timbru prevăzute în legi speciale pentru serviciile menţionate în anexa la prezenta lege se confirma ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru. Articolul 6 (1) Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc în numerar, prin ordin de plată şi, cu excepţia taxei prevăzute la cap. V din anexa, prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, pentru taxele de până la 50.000 lei. (2) Taxele extrajudiciare de timbru vor putea fi încasate şi de instituţiile care primesc, întocmesc sau eliberează acte ori prestează servicii supuse acestor taxe, în condiţiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi. Articolul 7 (1) Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compensează, la cerere, în următoarele cazuri: a) atunci când taxa plătită nu era datorată; b) atunci când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; c) atunci când serviciul nu poate fi prestat. (2) Taxele extrajudiciare de timbru, plătite prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, nu se restituie. Articolul 8 (1) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum şi a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetare provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute de legislaţia privind executarea creanţelor bugetare. (2) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani calculaţi de la data la care s-a constatat ca aceasta nu a fost achitată. Articolul 9Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au următoarele obligaţii: a) sa nu primească sau sa nu elibereze acte ori sa presteze servicii fără ca taxa extrajudiciară de timbru, datorată potrivit dispoziţiilor legale, sa fi fost achitată; b) sa vireze, în termen de 10 zile de la data încasării, la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz, sumele încasate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru*); c) sa păstreze documentele care atesta îndeplinirea obligaţiei privind timbrarea şi sa conducă evidentele necesare în vederea identificarii actelor, lucrărilor şi serviciilor eliberate sau prestate.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale; Capitolul III Sancţiuni Articolul 10Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9 atrage răspunderea administrativ-disciplinară a persoanelor vinovate. Articolul 11Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se face de către: a) organele de specialitate ale consiliilor locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local.Până la organizarea de către consiliile locale a organelor de specialitate, atribuţiile ce le revin privind controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se vor efectua în cursul anului 1999 de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor; b) organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul de stat*).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale; Articolul 12Împotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor cu atribuţii de control se pot exercita căile de atac prevăzute de procedura de soluţionare a obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor la actele de control sau de impunere ale organelor consiliului local sau ale Ministerului Finanţelor, după caz. Capitolul IV Dispoziţii finale Articolul 13Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin: a) hotărâre a consiliilor locale, în condiţiile stabilite prin legea privind impozitele şi taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale; b) hotărâre a Guvernului, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul de stat*).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale; Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 15Pentru aplicarea legii Ministerul Finanţelor, cu avizul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministerului de Interne, va elabora norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României. Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- art. 1 lit. b) şi d)-i), art. 2, art. 3 lit. m)-p), art. 5, precum şi art. 4, art. 6 alin. 1, 4 şi 5, art. 9, art. 9^1, art. 10-13, art. 14 alin. 2, însă numai în ceea ce priveşte taxele extrajudiciare de timbru, din Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 5 iunie 1955, cu modificările ulterioare;- pct. III (inclusiv notele nr. 1 şi 2), VI, VII, X şi XIX din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 şi aprobată prin Legea nr. 102/1994;- orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU AnexăLISTAcuprinzând taxele extrajudiciare de timbru ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU │ ├───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ │ NIVELURILE AJUSTATE │ NIVELURILE AJUSTATE │ │ Extras din norma juridică │ PENTRU ANUL 2004 │ PENTRU ANUL 2005 │ │ │ - lei - │ - lei - │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ - lei - │ - lei - │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ CAP. I. Taxe pentru eliberarea│ x │ x │ │ certificatelor de ori-│ │ │ │ ce fel, altele decât │ │ │ │ cele eliberate de în- │ │ │ │ stante, Ministerul │ │ │ │ Justiţiei, Parchetul │ │ │ │ de pe lângă Curtea Su-│ │ │ │ premă de Justiţie şi │ │ │ │ de notarii publici, │ │ │ │ precum şi pentru alte │ │ │ │ servicii prestate de │ │ │ │ unele instituţii pu- │ │ │ │ blice │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1. Eliberarea de către orga- │ │ │ │ nele administraţiei publice │ │ │ │ centrale şi locale, de alte │ │ │ │ autorităţi publice, precum şi │ 2.000 │ 3.000 │ │ de instituţii de stat, care, │ │ │ │ în exercitarea atribuţiilor │ │ │ │ lor, sunt în drept sa certifi-│ │ │ │ ce anumite situaţii de fapt, a│ │ │ │ certificatelor, adeverinţelor │ │ │ │ şi a oricăror alte înscrisuri │ │ │ │ prin care se atesta un fapt │ │ │ │ sau o situaţie, cu excepţia │ │ │ │ acelor acte pentru care se │ │ │ │ plăteşte o alta taxa extra- │ │ │ │ judiciară de timbru mai mare │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2. Eliberarea certificatelor │ x │ x │ │ de proprietate asupra animale-│ │ │ │ lor, pe cap de animal: │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ - pentru animale sub 2 ani │ 2.000 │ 3.000 │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ - pentru animale peste 2 ani │ 6.000 │ 7.000 │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3. Certificarea (transcrierea)│ x │ x │ │ transmisiunii proprietăţii │ │ │ │ asupra animalelor, pe cap de │ │ │ │ animal, în bilete de proprie- │ │ │ │ tate │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ - pentru animale sub 2 ani │ 10.000 │ 11.000 │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ - pentru animale peste 2 ani │ 28.000 │ 30.000 │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4. Eliberarea certificatelor │ 35.000 │ 38.000 │ │ de înregistrare fiscală │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5. Eliberarea, la cerere, a │ 10.000 │ 11.000 │ │ certificatelor medico-legale │ │ │ │ şi a altor certificate medica-│ │ │ │ le folosite în justiţie │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6. Eliberarea, la cerere, a │ 7.000 │ 8.000 │ │ certificatelor de cazier judi-│ │ │ │ ciar │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7. Înregistrarea, la cerere, │ 93.000 │ 100.000 │ │ în actele de stare civilă a │ │ │ │ schimbării numelui şi a │ │ │ │ sexului │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 8. Înregistrarea, la cerere, │ 6.000 │ 7.000 │ │ în actele de stare civilă a │ │ │ │ desfacerii căsătoriei │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 9. Transcrierea, la cerere, │ 6.000 │ 7.000 │ │ în registrele de stare civilă │ │ │ │ române, a actelor de stare │ │ │ │ civilă întocmite de autorita- │ │ │ │ tile străine │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10. Reconstituirea şi intoc- │ 6.000 │ 7.000 │ │ mirea ulterioară, la cerere,a │ │ │ │ actelor de stare civilă │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11. Eliberarea altor certifi- │ 6.000 │ 7.000 │ │ câte de stare civilă în locul │ │ │ │ celor pierdute, sustrase, dis-│ │ │ │ truse sau deteriorate │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │CAP. II. Taxe pentru eliberarea│ x │ x │ │ sau preschimbarea ac- │ │ │ │ telor de identitate şi│ │ │ │ înscrierea menţiunilor│ │ │ │ în acestea, precum şi │ │ │ │ pentru eliberarea per-│ │ │ │ miselor de vânătoare │ │ │ │ şi de pescuit │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1. Acte de identitate: │ x │ x │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) eliberarea sau preschim- │ 2.000 │ 3.000 │ │barea cărţilor de identitate │ │ │ │(inclusiv a celor provizorii) │ │ │ │şi a buletinelor de identitate │ │ │ │pentru cetăţenii români, eli- │ │ │ │berarea carnetelor de identi- │ │ │ │tate, precum şi eliberarea sau │ │ │ │prelungirea valabilităţii le- │ │ │ │gitimatiilor provizorii pentru │ │ │ │cetăţenii străini şi persoanele│ │ │ │fără cetăţenie │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) înscrierea menţiunilor │ 2.000 │ 3.000 │ │privind schimbarea domiciliului│ │ │ │sau a reşedinţei │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) viza anuală a carnetelor de│ 35.000 │ 38.000 │ │identitate ale cetăţenilor │ │ │ │străini şi ale persoanelor fără│ │ │ │cetăţenie │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) eliberarea unor noi cărţi, │ 38.000 │ 41.000 │ │buletine, carnete de identitate│ │ │ │şi legitimatii provizorii în │ │ │ │locul celor pierdute, furate │ │ │ │sau deteriorate │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2. Înregistrarea cererilor │ 2.000 │ 3.000 │ │ persoanelor fizice şi juridice│ │ │ │ privind furnizarea unor date │ │ │ │ din Registrul permanent de │ │ │ │ evidenta a populaţiei │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3. Eliberarea sau viza anuală │ 14.000 │ 15.000 │ │ a permiselor de vânătoare │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4. Eliberarea sau viza anuală │ 7.000 │ 8.000 │ │ a permiselor de pescuit │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │CAP.III. Taxe pentru examinarea│ x │ x │ │ conducătorilor de au- │ │ │ │ tovehicule în vederea │ │ │ │ obţinerii permiselor │ │ │ │ de conducere │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1. Taxe pentru examinarea │ x │ x │ │ candidaţilor care au absolvit │ │ │ │ o şcoala de conducători de au-│ │ │ │ tovehicule │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) obţinerea permisului de │ 22.000 │ 24.000 │ │conducere valabil pentru auto- │ │ │ │vehicule din subcategoria A1 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) obţinerea permisului de │ 35.000 │ 38.000 │ │conducere valabil pentru auto- │ │ │ │vehicule din categoria A │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) obţinerea permisului de │ 44.000 │ 47.000 │ │conducere valabil pentru auto- │ │ │ │vehicule aparţinând uneia din │ │ │ │categoriile sau subcategoriile│ │ │ │B, B1, B+E │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) obţinerea permisului de │ 86.000 │ 92.000 │ │conducere valabil pentru auto- │ │ │ │vehicule aparţinând uneia din │ │ │ │categoriile sau subcategoriile│ │ │ │C1, D1, Tr │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) obţinerea permisului de │ 108.000 │ 116.000 │ │conducere valabil pentru auto- │ │ │ │vehicule aparţinând uneia din │ │ │ │categoriile sau subcategoriile│ │ │ │C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) obţinerea permisului de │ 131.000 │ 141.000 │ │conducere valabil pentru auto- │ │ │ │vehicule din categoriile C+E, │ │ │ │D+E │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2. Taxe pentru examinarea │ de 5 ori taxele preva- │ de 5 ori taxele preva- │ │ persoanelor care nu au absol- │ zute la pct. 1 corespun-│ zute la pct. 1 corespun-│ │ vit o şcoala de conducători de│zator fiecărei categorii │zator fiecărei categorii │ │ autovehicule, cu excepţia ce- │şi subcategorii de auto- │şi subcategorii de auto- │ │ lor prevăzute la pct. 3 │ vehicule │ vehicule │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3. Taxe pentru examinarea │ │ │ │ persoanelor cărora le-a fost │ dublul taxelor │ dublul taxelor │ │ anulat permisul de conducere │ prevăzute la pct. 1 │ prevăzute la art. 1 │ │ pentru categoriile cuprinse în│ │ │ │ permisul anulat │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4. Taxe pentru examinarea │ │ │ │ persoanelor care au fost res- │ de 3 ori taxele preva- │ de 3 ori taxele preva- │ │ pinse de trei ori la examenul │ zute la pct. 1 ori, │ zute la pct. 1 ori, │ │ pentru obţinerea aceleiaşi ca-│ după caz, la pct. 2 │ după caz, la pct. 2 │ │ tegorii a permisului de con- │ sau 3 │ sau 3 │ │ ducere │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ CAP.IV. Taxe de înmatriculare │ x │ x │ │ a autovehiculelor şi │ │ │ │ remorcilor, autorizare│ │ │ │ provizorie de circula-│ │ │ │ tie şi autorizare de │ │ │ │ circulaţie pentru │ │ │ │ probe │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1. Taxe de înmatriculare │ │ │ │ permanenta sau temporară a │ x │ x │ │ autovehiculelor şi remorcilor │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) autovehicule şi remorci │ │ │ │cu masa totală maxima autori- │ 230.000 │ 247.000 │ │zata de până la 750 kg inclusiv│ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) autovehicule şi remorci │ │ │ │cu masa totală maxima autori- │ 456.000 │ 488.000 │ │zata de până la 750 kg inclusiv│ │ │ │şi 3.500 kg inclusiv │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) autovehicule şi remorci │ │ │ │cu masa totală maxima autori- │ 910.000 │ 978.000 │ │zata mai mare de 3.500 kg │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2. Taxe de autorizare provi- │ │ │ │ zorie a circulaţiei autovehi- │ 65.000 │ 70.000 │ │ culelor şi remorcilor neinma- │ │ │ │ triculate permanent sau tem- │ │ │ │ porar │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3. Taxe de autorizare a cir- │ │ │ │ culatiei pentru probe a auto- │ 2.609.000 │ 2.792.000 │ │ vehiculelor şi remorcilor │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ CAP. V. Taxe pentru eliberarea│ │ │ │ titlurilor de propri- │ │ │ │ etate asupra terenu- │ 93.000 lei/hectar │ 100.000 lei/hectar │ │ rilor dobândite în │ sau fracţiune de hectar │ sau fracţiune de hectar │ │ baza Legii fondului │ │ │ │ funciar nr. 18/1991, │ │ │ │ republicată, cu modi- │ │ │ │ ficarile şi completa- │ │ │ │ rile ulterioare │ │ │ └───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘-------------Anexa a fost modificată de pct. IV din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Conform literei d) a alin. (1) al art. 75 din ORDONANŢA nr. 36 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 2 februarie 2002, constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse băneşti taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.**) Pct. 74.18.-74.22. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002 prevăd:"74.18. Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.74.19. Procedurile specifice preluării la bugetele locale a resurselor financiare cuprind actele şi formele pe care le au de îndeplinit instituţiile publice care prestează servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru şi sunt detaliate la pct. 74.20-74.24 din prezentele norme metodologice.74.20. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I, II şi III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul prestatorului de servicii.74.21. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, după caz.74.22. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a iniţiat procedura eliberării titlurilor de proprietate pentru care se plăteşte taxa respectiva."***) Pct. 279-282 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004 prevăd:"279. Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.280. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I, II şi III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul prestatorului de servicii.281. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, după caz.282. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a iniţiat procedura eliberării titlurilor de proprietate pentru care se plăteşte taxa respectiva."-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 692 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 20 din 23 octombrie 1986 cu privire la reducerea de către Republica Socialistă România cu 5 la suta a armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare şi la consultarea poporului în legătură cu aceasta, în cadrul unui referendum
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 276 din 7 decembrie 2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte
 • LEGE nr. 153 din 18 iunie 2015 pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 148 din 12 iunie 1930 privind funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • LEGE nr. 172 din 10 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect
 • LEGE nr. 133 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Artifex" din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 158 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 64 din 31 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 1 februarie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 192 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 385 din 16 decembrie 2005 privind declararea ca oraş a comunei Podu Iloaiei, judeţul Iaşi
 • LEGE nr. 213 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 noiembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 1.907 din 4 iunie 1930 privind ratificarea Aranjamentului financiar încheiat între Regatul Italiei şi Regatul României, la 20 Ianuarie 1930, la Haga
 • LEGE nr. 369 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 20 februarie 2003
 • LEGE nr. 503 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995 Legea protecţiei mediului
 • LEGE nr. 357 din 6 decembrie 2005 privind bursele de mărfuri
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 191 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 119 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 54 din 29 aprilie 1931 pentru modificarea unor articole din legea pentru Curtea de casaţie şi justiţie din 20 Decembrie 1925, cu modificările ce i s`au făcut prin legile din 1 Ianuarie 1929
 • LEGE nr. 126 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 468 din 25 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 239 din 7 iunie 2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 117 din 23 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 273 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 165 din 14 mai 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 70 din 28 octombrie 1993 privind acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi
 • LEGE nr. 210 din 25 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 127 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
 • LEGE nr. 570 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne
 • LEGE nr. 285 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 330 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 4 octombrie 2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 44 din 6 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
 • LEGE nr. 151 din 1 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 532 din 25 octombrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, şi a Acordului dintre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun "Rumeguş 2000", semnat la Bucureşti la 7 martie 2003
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021