Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 257 din 23 octombrie 1996 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 121 din 16 octombrie 1996privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 257 din 23 octombrie 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Corpul Pompierilor Militari este instituţia publică de interes naţional, specializată în prevenirea şi stingerea incendiilor şi investită cu atribuţii de coordonare, control şi acordare a asistenţei tehnice în acest domeniu, în condiţiile legii. (2) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari face parte din structura organizatorică a Ministerului de Interne. Articolul 2Corpul Pompierilor Militari colaborează, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, cu autorităţile administraţiei publice, cu forţele armate şi cu forţele de protecţie, cu alte instituţii şi organisme care au atribuţii privind apărarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea sinistrelor, apărarea vieţii şi integrităţii fizice a persoanelor, a avutului public şi privat, precum şi de protecţie a mediului. Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari Articolul 3 (1) Corpul Pompierilor Militari este constituit din mari unităţi, unităţi şi subunitati specializate, organizate pe principii militare. (2) Corpul Pompierilor Militari are în compunere: a) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari; b) brigazi şi grupuri de pompieri militari; c) instituţii militare de învăţământ pentru cadrele de pompieri; d) Centrul de studii, experimentari şi specializare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; e) centre de instrucţie; f) Baza de reparaţii a autospecialelor şi utilajelor de prevenire şi stingere a incendiilor; g) Muzeul Naţional al Pompierilor; h) Baza pentru logistica. Articolul 4 (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este unitatea centrala care exercită conducerea, îndrumarea şi controlul marilor unităţi şi unităţilor de pompieri prevăzute la art. 3 alin. (2). (2) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari are în structura sa: Statul Major, Inspecţia de prevenire a incendiilor, direcţii, servicii, secţii şi birouri. (3) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este condus de un ofiţer de pompieri, în calitate de comandant al Corpului Pompierilor Militari, numit în aceasta funcţie de ministrul de interne. El este ajutat în activitatea sa de adjuncţi numiţi de ministrul de interne. Articolul 5Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este reprezentat, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu organismele similare din alte tari, precum şi cu organizaţiile internaţionale de profil, de către comandant sau de către împuterniciţii acestuia. Articolul 6Marile unităţi şi unităţile de pompieri militari se înfiinţează prin ordin al ministrului de interne, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, iar atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare. Articolul 7 (1) Brigazile şi grupurile de pompieri militari sunt mari unităţi sau unităţi destinate să execute misiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor în zonele de competenţa stabilite prin hotărâre a Guvernului şi au în compunere: stat major, inspecţia de prevenire a incendiilor, batalioane, detasamente, secţii, staţii, pichete, echipaje de pompieri militari şi compartimente functionale, conform statutului de organizare aprobat de ministrul de interne. (2) Dimensionarea efectivelor şi a dotării tehnico-materiale ale brigazilor şi grupurilor de pompieri militari se stabileşte în funcţie de: suprafaţa, populaţia şi potenţialul economic al zonei de competenţa şi de caracteristicile acesteia din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor; natura şi nivelul riscurilor potenţiale de incendiu; densitatea, mărimea şi comportarea la foc a construcţiilor; drumurile şi practicabilitatea acestora; sursele de alimentare cu apa pentru incendiu; inzestrarea cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor; consecinţele eventualelor incendii. (3) Brigazile şi grupurile de pompieri militari sunt conduse de comandanti, ofiţeri de pompieri, ajutaţi de adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, comandantii emit ordine şi dispoziţii. (4) Marile unităţi şi unităţile de pompieri militari au drapel de lupta. Articolul 8Batalioanele de pompieri militari executa misiuni specifice în zone stabilite prin ordinul comandantului brigazii de pompieri militari. Articolul 9Detasamentele, secţiile, staţiile, pichetele şi echipajele de pompieri militari sunt subunitati din structura unităţilor care executa misiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru limitarea efectelor sinistrelor, precum şi activităţi de descarcerare şi de urgenta medicală prespitaliceasca. Articolul 10Pentru pregătirea cadrelor de pompieri militari se organizează, potrivit legii, instituţii militare de învăţământ, Facultatea de pompieri, pentru ofiţeri şi şcoli militare, pentru maiştri şi subofiteri. Articolul 11Centrul de studii, experimentari şi specializare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este unitatea care asigura în laboratoare şi poligoane de profil: testarea combustibilitatii şi încercarea la foc a materialelor; studierea, experimentarea şi verificarea procedeelor, substanţelor şi mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor; specializarea personalului de pompieri. Articolul 12 (1) Centrele de instrucţie sunt unităţi destinate pregătirii militare de specialitate, fizice şi psihice a cadrelor şi militarilor în termen din unităţile Corpului Pompierilor Militari. (1) În cadrul centrelor de instrucţie se pot organiza, în condiţiile prevăzute de lege, cursuri pentru formarea, atestarea şi perfecţionarea pompierilor civili şi a altor persoane care desfăşoară activităţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. Articolul 13Baza de reparaţii este unitatea care asigura repararea autospecialelor, a utilajelor şi a echipamentelor specifice din inzestrarea marilor unităţi, unităţilor şi subunitatilor de pompieri militari. Articolul 14Muzeul Naţional al Pompierilor este instituţia de profil care asigura identificarea, achiziţionarea, expunerea şi conservarea pieselor de patrimoniu specifice activităţii pompierilor militari şi civili. Articolul 15Baza pentru logistica este destinată să asigure aprovizionarea, stocarea, conservarea şi distribuirea mijloacelor materiale necesare Corpului Pompierilor Militari. Articolul 16La nivelul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, la marile unităţi şi unităţi se organizează, în raport de necesitaţi, compartimente administrative, tehnice, financiare şi medicale, care răspund de întreaga activitate logistica necesară îndeplinirii misiunilor şi instruirii personalului. Capitolul 3 Atribuţiile Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, ale brigazilor şi grupurilor de pompieri militari Articolul 17 (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari are următoarele atribuţii principale: a) elaborează conceptia generală de prevenire şi stingere a incendiilor şi controlează aplicarea acesteia; b) stabileşte capacitatea de intervenţie, de lupta şi de mobilizare a marilor unităţi, unităţi şi subunitati de pompieri militari şi ia măsuri pentru asigurarea acesteia; c) elaborează norme şi dispoziţii generale de prevenire şi stingere a incendiilor, pe care le supune aprobării ministrului de interne; d) avizează regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, cuprinse în norme, normative, standarde şi alte prescripţii tehnice elaborate, potrivit legii, de alte organe şi instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate, elaborate pe baza normelor menţionate la lit. c); e) elaborează condiţii tehnice generale, obligatorii la proiectarea, omologarea şi executarea în ţara a autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor, substanţelor, accesoriilor şi altor mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi avizează folosirea celor provenite din import; f) avizează, autorizeaza şi verifica aplicarea prevederilor legale în domeniul siguranţei la foc; participa la atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici şi a experţilor în activitatea de construcţii, precum şi la eliberarea agrementelor tehnice ale noilor produse şi procedee în acest domeniu; g) asigura emiterea normelor tehnice privind exploatarea, întreţinerea, repararea, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea autospecialelor, aparaturii, mijloacelor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru instalaţiile specifice aferente navelor şi trenurilor destinate intervenţiei la incendii; h) stabileşte metodologia pentru clasificarea combustibilitatii materialelor şi substanţelor, precum şi pentru testarea comportării la foc a acestora; i) autorizeaza şi acreditează laboratoarele şi poligoanele de încercări la foc, testări, experimentari şi de agrementari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, pe baza regulamentului aprobat de ministrul de interne; j) conlucreaza cu autorităţile competente, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce decurg din convenţiile internaţionale la care România este parte sau a aderat; k) organizează cursuri pentru formarea, atestarea şi specializarea pompierilor civili şi a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul protecţiei împotriva incendiilor şi eliberează, după caz, certificate, brevete, atestate sau diplome; l) atesteaza persoanele fizice şi juridice pentru prestarea lucrărilor de termoprotectie şi ignifugare, precum şi a celor de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a altor mijloace tehnice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor; m) asigura şi coordonează relaţiile cu organismele similare din alte tari, precum şi cu organizaţiile internaţionale de profil; n) coordonează activitatea de informare publică şi desfăşoară, cu sprijinul mass-media, astfel de activităţi pentru cunoaşterea riscurilor de incendiu, a normelor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; o) stabileşte criteriile minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de pompieri civili; p) editează publicaţii şi lucrări de specialitate, elaborează regulamente, instrucţiuni şi manuale specifice pompierilor; r) organizează banca de date privind incendiile; s) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt date prin lege. Articolul 18Brigazile şi grupurile de pompieri militari au următoarele atribuţii principale: a) exercita, potrivit legii, inspecţii şi controale privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; b) întocmesc documentele operative de intervenţie şi stabilesc forţele şi mijloacele necesare; c) asigura organizarea intervenţiei pompierilor militari care participa la stingerea incendiilor şi coordonează acţiunea tuturor forţelor participante; d) după terminarea operaţiunilor de intervenţie, încheie procesul-verbal de intervenţie, potrivit regulamentului aprobat de ministrul de interne; e) emit avize şi autorizaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege; f) îşi dau acordul asupra regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, cuprinse în normele şi dispoziţiile emise, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice locale; g) stabilesc criteriile minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de pompieri civili, pentru care nu sunt elaborate reglementări specifice; h) preiau, în condiţiile legii, copiile autentificate de pe planurile clădirilor din administrarea autorităţii publice, a instituţiilor şi a agenţilor economici; i) stabilesc, împreună cu poliţia şi cu alte organe abilitate de lege, cauzele producerii incendiilor şi condiţiile care au favorizat dezvoltarea şi propagarea acestora, organizează banca de date privind incendiile; j) efectuează, la cerere, experimentari şi constatări tehnico-ştiinţifice în scopul stabilirii cauzelor producerii incendiilor şi a condiţiilor care au favorizat dezvoltarea şi/sau propagarea acestora; k) participa, cu forte şi mijloace specifice, în condiţiile prevăzute de lege, la acţiuni de salvare sau protejare a oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în pericol, de limitare şi inlaturare a urmărilor accidentelor, catastrofelor şi calamităţilor naturale, precum şi la activităţi de urgenta medicală şi de protecţie civilă; l) desfăşoară, cu sprijinul mass-media, activităţi de informare publică pentru cunoaşterea riscurilor de incendiu, a normelor şi măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a modului de acţiune în caz de incendiu; m) organizează, desfăşoară şi conduc activităţile de pregătire profesională, militară şi fizica a efectivelor, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi concursurile profesionale ale pompierilor; n) îndeplinesc orice alte sarcini care le sunt date prin ordine şi dispoziţii de către persoane legal investite cu acest drept. Articolul 19 (1) Marile unităţi, unităţile şi subunitatile de pompieri militari pot presta, contra cost, la cererea persoanelor fizice şi juridice, unele servicii, în condiţiile prevăzute de lege, cum sunt: a) supravegherea măsurilor de prevenire şi asigurare a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la tîrguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea; b) încercări, experimentari şi verificări privind combustibilitatea şi comportarea la foc, eficacitatea şi/sau fiabilitatea instalaţiilor şi a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor; c) consultaţii, asistenţa tehnica de specialitate şi studii, verificări ale documentaţiilor, precum şi verificări la faţa locului privind protecţia împotriva incendiilor; activităţi specifice de formare, pregătire, specializare şi atestare în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor a personalului cu asemenea atribuţii din afară Corpului Pompierilor Militari; d) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni; limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante; efectuarea de lucrări la înălţime; e) repararea şi valorificarea de mijloace tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. (2) Veniturile nete încasate din prestaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi cele din compensarea contravalorii consumurilor în cazuri de intervenţii rămân la dispoziţia unităţilor prestatoare ca venituri extrabugetare, pentru acoperirea cheltuielilor de investiţii, întreţinere şi dotare. Capitolul 4 Personalul Corpului Pompierilor Militari, drepturile şi obligaţiile acestuia Secţiunea 1 Personalul Corpului Pompierilor Militari Articolul 20 (1) Personalul Corpului Pompierilor Militari se compune din militari şi salariaţi civili. Prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, precum şi cele ale regulamentelor militare generale se aplică şi pompierilor militari, în măsura în care, prin prezenta lege, nu se dispune altfel. (2) Militarii în termen din unităţile de pompieri au drepturile şi îndatoririle prevăzute în dispoziţiile legale pentru militarii în termen ai forţelor armate ale României. Articolul 21Numărul posturilor de ofiţeri, maiştri militari, subofiteri, militari angajaţi pe bază de contract, militari în termen şi salariaţi civili din unităţile Corpului Pompierilor Militari, în timp de pace şi la mobilizare, se stabileşte anual de ministrul de interne, în limita efectivelor pentru pompieri aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 22Salariaţii civili se supun statutului funcţionarilor publici şi dispoziţiilor celorlalte reglementări legale referitoare la drepturile şi obligaţiile acestora, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel. Articolul 23Selecţionarea, încadrarea şi acordarea drepturilor personalului militar şi civil din Corpul Pompierilor Militari se fac potrivit legii şi ordinelor ministrului de interne. Articolul 24Cadrele de pompieri militari provin din rindurile absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ. Pentru unele activităţi pot fi încadraţi specialişti cu studii corespunzătoare din alte sectoare de activitate. Secţiunea a 2-a Drepturi şi obligaţii Articolul 25 (1) Personalul unităţilor de pompieri militari cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a incalcarilor legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi de intervenţie, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, pe timpul îndeplinirii serviciului, este investit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii: a) să efectueze controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor, inclusiv în unităţile şi locurile în care se afla documente secrete de stat sau se executa lucrări cu asemenea caracter, în condiţiile legii; b) sa stabilească măsuri obligatorii pentru prevenirea şi înlăturarea starilor de pericol şi cauzelor potenţiale de incendiu şi a altor nereguli constatate în respectarea normelor legale de prevenire şi stingere a incendiilor; sa propună eliberarea sau retragerea avizelor şi a autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor; c) sa organizeze exercitii şi aplicaţii tactice de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instituţii şi agenţi economici, cu acordul şi în prezenta conducătorilor acestora; d) să constate şi sa sanctioneze contravenţiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor; e) să constate şi sa sesizeze, în condiţiile prevăzute de lege, infracţiunile săvârşite în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; f) să solicite de la persoanele fizice şi juridice orice date, informaţii şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor legale; g) sa stabilească restrictii ori sa interzică utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii; h) sa propună, în condiţiile legii, sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionarii sau utilizării unei construcţii; i) sa dispună, în situaţii de necesitate, oprirea funcţionarii sau demolarea construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unor părţi din acestea, în scopul limitării propagarii incendiilor şi al evitării unui dezastru, dacă un asemenea pericol este real, iminent şi inevitabil; j) sa dispună restrîngerea utilizării clădirilor incendiate ori amenintate, precum şi a terenurilor din vecinătatea acestora; k) sa utilizeze, în raport cu necesităţile, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenţii la incendii; l) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise traficului public ori pe alte terenuri, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta; sa oprească ori sa limiteze traficul public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie; m) să între, pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, în orice incinta a unităţilor economice, a instituţiilor publice ori private, a organizaţiilor social-politice, cu respectarea dispoziţiilor legale; n) să între în locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul scris al acestora, în condiţiile prevăzute de lege. În cazul în care se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice sau bunurilor unor persoane, consimţământul nu este necesar; o) să solicite sprijinul autorităţilor publice, mijloacelor de informare în masa şi cetăţenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea preintimpinarii, limitării şi inlaturarii unor pericole iminente provocate de incendii, explozii, accidente şi alte sinistre; p) sa preia, în condiţiile legii, planurile clădirilor din administrarea autorităţilor publice, instituţiilor şi a agenţilor economici. (2) În exercitarea atribuţiilor legale prevăzute la alin. (1), personalul Corpului Pompierilor Militari îşi va face cunoscută calitatea şi va prezenta legitimatia de serviciu. Articolul 26 (1) Dreptul la pensie al ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor, militarilor angajaţi pe bază de contract şi al salariaţilor civili din Corpul Pompierilor Militari se stabileşte în condiţiile legii. (2) Personalul militar al Corpului Pompierilor Militari, care îndeplineşte atribuţii şi activităţi de intervenţie, se încadrează în grupa I de muncă. (3) Personalul militar al Corpului Pompierilor Militari, altul decît cel prevăzut la alin. (2), se încadrează în grupa a II-a de muncă. (4) Încadrarea în grupe de muncă a personalului militar al Corpului Pompierilor Militari se stabileşte prin ordin al ministrului de interne. Articolul 27 (1) Drepturile sociale asigurate, potrivit legii, cadrelor militare ale Corpului Pompierilor Militari se acordă, în mod corespunzător, şi militarilor angajaţi pe bază de contract. (2) Drepturile legale ce revin cadrelor militare şi familiilor sau urmaşilor acestora se acordă, după caz, în mod corespunzător, şi personalului civil, militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract, elevilor şi studenţilor din şcolile şi instituţiile de învăţământ militar de profil, pentru situaţiile de deces ori de invaliditate intervenite în timpul şi din cauza serviciului ori în legătură cu serviciul. (3) Baza de calcul al pensiei pentru urmaşii militarului în termen, decedat în timpul şi din cauza serviciului, este solda de baza lunară bruta pentru militarul angajat pe bază de contract. Articolul 28Cadrele militare de pompieri, care, din motive de imbolnavire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, nu-şi mai pot îndeplini atribuţiile şi sunt trecute într-o alta funcţie, îşi păstrează solda şi celelalte drepturi băneşti avute anterior. Articolul 29Personalul militar de pompieri în activitate, care executa, conduce sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu în condiţii de pericol deosebit, beneficiază de un spor de până la 30%, calculat la solda de baza. Categoriile de personal în activitate, care beneficiază de acest spor, se stabilesc prin ordin al ministrului de interne. Articolul 30 (1) Personalului Corpului Pompierilor Militari i se asigura, gratuit, echipament de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care i s-au degradat sau i s-au distrus, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, îmbrăcămintea, încălţămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare, acordate de Ministerul de Interne. (2) Personalului Corpului Pompierilor Militari, care participa la intervenţii a căror durata depăşeşte 4 ore, i se asigura, gratuit, un supliment de hrana în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de intervenţie. Articolul 31 (1) Cadrele militare permanente şi salariaţii civili, ingineri sau arhitecti din Corpul Pompierilor Militari, care au îndeplinit, o perioadă de minimum 10 ani, funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, pot obţine, la ieşirea din serviciu, un brevet de pompier specialist, eliberat, la cerere, de către comandantul Corpului Pompierilor Militari. (2) Brevetul prevăzut la alin. (1) da dreptul titularului de a dobîndi, fără o alta atestare tehnico-profesională, calitatea de specialist, verificator şi expert privind siguranţa la foc în activitatea de construcţii, în condiţiile legii. Articolul 32Militarii care au satisfăcut stagiul militar în unităţile Corpului Pompierilor Militari pot obţine certificat de calificare în meseria de pompier, care se acordă, la cerere, de comandantul Corpului Pompierilor Militari. Capitolul 5 Asigurarea materială şi financiară Articolul 33Corpul Pompierilor Militari are în inzestrare armament, munitie, tehnica, echipament, substanţe şi aparatura specifică, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi pentru autoapararea şi protecţia obiectivelor în care îşi desfăşoară activitatea. Articolul 34 (1) Dotarea Corpului Pompierilor Militari se realizează, prin grija Ministerului de Interne, din producţia interna şi din import. (2) Tehnica, echipamentele, substantele şi aparatura prevăzute la art. 33, procurate din import, sunt scutite de plată taxelor vamale. (3) Primele de asigurare pentru pagubele produse în caz de accident de autovehicule, conduse de militarii în termen - soferi, pe timpul executării misiunilor de intervenţie, se plătesc de către Ministerul de Interne. Articolul 35 (1) Sediile pentru marile unităţi, unităţile şi subunitatile de pompieri militari se construiesc din fondurile alocate Ministerului de Interne, pe terenurile atribuite, în condiţiile legii, de către organele administraţiei publice locale. (2) Imobilele, clădirile şi terenurile, deţinute de marile unităţi şi unităţile Corpului Pompierilor Militari, cu excepţia celor închiriate de la persoanele fizice, sunt proprietate a statului. Articolul 36Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari: a) aproba, în limitele competentelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările proprii de investiţii şi urmăreşte executarea acestora la termenele stabilite; b) stabileşte normele de întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru tehnica specială din dotare; c) executa controlul mijloacelor materiale şi băneşti repartizate marilor unităţi şi unităţilor subordonate; d) exercita orice alte atribuţii conferite prin lege. Capitolul 6 Dispoziţii finale Articolul 37Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari se aproba de către ministrul de interne. Articolul 38 (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari colaborează cu organele similare din alte tari, în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte sau a acordurilor bilaterale. (2) Efectivele unităţilor Corpului Pompierilor Militari pot participa, conform legii, la executarea de operaţiuni şi lucrări de stingere a incendiilor sau de inlaturare a efectelor negative ale unor accidente, catastrofe şi calamitati produse în alte tari, pe baza înţelegerilor încheiate între părţi. Articolul 39Agenţii economici, instituţiile, alte persoane juridice şi persoanele fizice sunt obligate sa pună la dispoziţia personalului de pompieri, desemnat potrivit art. 25, documentele şi datele ce li se solicita, potrivit legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Articolul 40Cheltuielile aferente consumului de apa din reţelele publice pentru pregătirea forţelor şi pentru stingerea incendiilor izbucnite la bunurile aparţinând persoanelor fizice şi domeniului public se suporta de către consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia funcţionează unitatea sau subunitatea teritorială de pompieri militari ori de către consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul. Articolul 41Pompierilor militari, persoanelor din ţara şi din străinătate, care s-au distins în promovarea protecţiei împotriva incendiilor, li se pot conferi diplome, cupe, insigne şi Placheta de Onoare a Corpului Pompierilor Militari. Articolul 42Marile unităţi şi unităţile de pompieri militari nu răspund pentru pagubele inerente procesului de intervenţie şi sunt scutite de taxa de timbru în litigiile care au ca obiect plata despăgubirilor pentru pagube produse pe timpul intervenţiei. Articolul 43În cadrul Corpului Pompierilor Militari pot funcţiona case de odihnă şi recuperare, cluburi, precum şi asociaţii cultural-sportive, potrivit legii. Articolul 44Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 23-25 din Decretul nr. 232/1974 privind prevenirea şi stingerea incendiilor, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.077/1953 pentru declararea zilei de 13 septembrie ca "Ziua pompierilor din R.P.R." şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU----------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 226 din 4 decembrie 1998 pentru completarea art. 39 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 29 septembrie 1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 39 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 765/1968 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea garzilor patriotice
 • LEGE nr. 671 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 8 iunie 2001 şi la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000
 • LEGE nr. 488 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2000 privind managementul calităţii în învăţământul superior
 • LEGE nr. 647 din 13 august 1945 privitoare la administrarea şi lichidarea bunurilor confiscate în temeiul legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 443 din 5 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 2 din 5 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe
 • LEGE nr. 84 din 13 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • LEGE nr. 52 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 3 iunie 2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 mp, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2"
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 274 din 24 decembrie 2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 16 aprilie 2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 356 din 20 noiembrie 2009 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 mai 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 7 aprilie 1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 285 din 31 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013
 • LEGE nr. 281 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
 • LEGE nr. 268 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2010 pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti"
 • LEGE nr. 122 din 4 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
 • LEGE nr. 17 din 22 februarie 2001 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 113 din 30 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convenţiilor internaţionale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privinţa predării-preluării condamnaţilor
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 318 din 28 noiembrie 2013 pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Româno Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 152 din 23 iulie 2012 privind acceptarea amendamentului la Statutul Fondului Monetar Internaţional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus şi aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi reforma Consiliului Executiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • LEGE nr. 69 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
 • LEGE nr. 51 din 19 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 289 din 11 octombrie 2005 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
 • LEGE nr. 58 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 288 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 112 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului în domeniul transporturilor internaţionale rutiere de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 248 din 12 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 20 din 27 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecţiei şi securităţii civile privind asistenţa şi cooperarea în situaţii de urgenţă, semnat la Paris la 22 aprilie 2008
 • LEGE nr. 387 din 19 octombrie 2006 privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 3 aprilie 2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 122 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 704 din 3 decembrie 2001 privind asistenţa judiciară internaţionala în materie penală
 • LEGE nr. 535 din 23 septembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 78 din 12 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaţionale rutiere, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigaţia maritima comercială, semnate la Baku la 27 martie 1996
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021