Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 (*actualizată*)privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare(actualizată până la data de 27 decembrie 2002*)

------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 decembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Creditul ipotecar şi garantarea lui Articolul 1*)În condiţiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare desemnează acel tip de credite acordate de instituţii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativă, industriala sau comercială.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002, prevederile Legii nr. 190/1999, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi creditelor cu destinaţia prevăzută la art. 1 din lege, acordate de la data de 14 decembrie 1999 şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aflate în curs de derulare, în cazul cesionarii creanţelor rezultate din acestea potrivit art. 24 din acelaşi act normativ. Articolul 2Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare se acordă pe o perioadă de minimum 5 ani pentru persoanele juridice şi de minimum 10 ani pentru persoanele fizice, cu excepţia cazului în care beneficiarul solicita în mod expres acordarea creditului pentru o perioadă mai scurta.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002. Articolul 3 (1) Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului - teren sau construcţii - pentru care se acordă creditul. (2) Ipoteca astfel constituită pentru garantarea creditului poate avea ca obiect terenul şi construcţiile ridicate pe acesta ulterior constituirii sale, în limita valorii stabilite prin contract şi pe măsura utilizării creditului. (3) Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplică ipotecilor constituite pentru garantarea împrumuturilor acordate în condiţiile prezentei legi. (4) Ipotecile sau privilegiile constituite pentru garantarea împrumuturilor ipotecare durează până la rambursarea integrală a creditului pentru garantarea căruia au fost înfiinţate, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 1.786 din Codul civil. (5) În cazul în care părţile sunt de acord, ipoteca va putea fi transferata asupra altui imobil cu o valoare cel puţin egala cu cea a imobilului ipotecat anterior. (6) După înscrierea ipotecii asupra noului imobil garanţiile anterior constituite asupra acestuia îşi încetează de drept efectele. Articolul 4Dispoziţiile art. 1.722 din Codul civil se aplică numai în cazul în care formalităţile de publicitate prevăzute de lege au fost îndeplinite înainte de înscrierea ipotecii. Articolul 5Până la rambursarea integrală a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi înstrăinate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Contractele încheiate cu nerespectarea acestei dispoziţii sunt lovite de nulitate absolută. Capitolul II Instituţiile care acorda credite ipotecare şi persoanele care pot beneficia de credite ipotecare Articolul 6Băncile, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi alte instituţii financiare abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare, pot acorda credite ipotecare. Articolul 7Pot beneficia de credite ipotecare în condiţiile prezentei legi persoanele fizice care au cetăţenia românaşi domiciliul în România şi persoanele juridice române care au ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativă, industriala sau comercială, precum şi persoanele juridice române care doresc sa construiască locuinţe de serviciu sau de intervenţie pentru salariaţii lor. Capitolul III Contractul de credit ipotecar şi contractele de asigurare Secţiunea 1 Contractul de credit ipotecar - clauze obligatorii pentru protecţia imprumutatilor Articolul 8Cu cel puţin 10 zile înainte de semnarea contractului de credit ipotecar împrumutătorul va pune la dispoziţie împrumutatului o ofertă scrisă care va cuprinde toate condiţiile contractului, precum şi termenul de valabilitate a acestuia. Articolul 9Contractul de credit ipotecar nu va putea fi modificat decât prin acordul scris al părţilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Articolul 10 (1) Suma creditului acordat poate fi prevăzută în contractele de credit ipotecar în lei sau într-o valuta liber convertibilă şi va fi pusă la dispoziţie beneficiarului de credit ipotecar eşalonat sau integral, plata făcându-se direct către vânzător în cazul cumpărării unui imobil sau către constructor în celelalte cazuri.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002. (2) În cazul în care lucrările pentru care s-a acordat creditul ipotecar vor fi efectuate în regie proprie de către beneficiarii acestuia, sumele de bani se vor transmite acestora conform unui plan de finanţare stabilit prin contract. Articolul 11 (1) Este interzisă condiţionarea acordării unui credit ipotecar de obligaţia beneficiarului creditului de a cumpăra sau de a subscrie valori mobiliare ale împrumutătorului, indiferent sub ce forma. (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică la achiziţionarea de titluri de participare ale fondurilor ipotecare. Articolul 12Clauzele de exigibilitate înainte de termen trebuie prevăzute în contractul de credit ipotecar printr-o clauza distinctă. Articolul 13 (1) Imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, în condiţiile stabilite de părţi prin contractul de credit ipotecar. (2) În caz de faliment sau de lichidare voluntara a împrumutătorului, imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit. Articolul 14În cazul în care prin contractul de credit ipotecar s-a stabilit ca rata dobânzii să fie variabila, se vor aplica următoarele reguli: a) variatia ratei dobânzii trebuie să fie legată de fluctuatiile unui indice de referinţa menţionat în contract;-----------Lit. a) a art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002. b) contractul poate să prevadă ca variatia ratei dobânzii este limitată, în sens crescător şi descrescator, la un anumit nivel faţă de rata iniţială a dobânzii. Contractul poate să prevadă, de asemenea, ca rata dobânzii nu variaza decât atunci când modificarea în sens crescător sau descrescator înregistrează, faţă de rata iniţială a dobânzii, o diferenţa minimala determinata; c) modificarea ratei dobânzii trebuie comunicată împrumutatului cel mai târziu la data aplicării noii rate. Articolul 15În sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente întocmirii dosarului şi constituirii ipotecii. Secţiunea a 2-a Contractele de asigurare obligatorie Articolul 16 (1) Împrumutatul va încheia un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toată durata creditului ipotecar. (2) În contractul de asigurare prevăzut la alin. (1) împrumutătorul va figura ca beneficiar al poliţei de asigurare. În cazul în care despăgubirile acordate vor depăşi valoarea creditului ipotecar rămas de rambursat şi a celorlalte sume datorate împrumutătorului, diferenţa se cuvine beneficiarului creditului sau moştenitorilor acestuia. (3) Primele de asigurare vor fi achitate de către împrumutat, o dată cu rambursarea ratelor privind creditul ipotecar primit. Articolul 17În cazul în care împrumutatul este o persoană juridică, acesta va trebui sa încheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizarii construcţiilor pentru care s-a acordat creditul ipotecar, beneficiarul fiind împrumutătorul. Articolul 18Contractele de asigurare prevăzute la art. 16 şi 17 se vor încheia cu o societate de asigurări, iar împrumutătorul nu va avea dreptul sa impună împrumutatului un anumit asigurator. Capitolul IV Executarea creanţelor instituţiilor care acorda credite ipotecare Articolul 19În cazul întârzierii la plata, împrumutătorul va trimite beneficiarului împrumutului o notificare prin scrisoare recomandată, prevenindu-l asupra consecinţelor încălcării contractului de credit ipotecar. Articolul 20În cazul în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute la art. 19, beneficiarul creditului nu executa obligaţiile, contractul de credit ipotecar se considera reziliat de plin drept şi întreaga suma a ratelor de credit cu dobânzile aferente devine exigibilă. Articolul 21Contractul de credit ipotecar, precum şi garanţiile reale şi personale subsecvente constituie titluri executorii, urmând să fie investite cu formula executorie de către instanţa locului unde este situat imobilul. Articolul 22 (1) Executarea debitorilor se va face fără condiţionarea ei de atribuirea unui alt spaţiu de locuit. (2) În situaţii deosebite instanţa de la locul executării va putea acorda un termen de maximum 90 de zile, în care debitorul îşi va găsi o alta locuinţa. Aceasta prevedere se aplică numai persoanelor fizice. Articolul 23Executarea creanţelor ipotecare sau privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil se va face de către executorii proprii ai instituţiilor financiare autorizate sau de către executorii judecătoreşti, după caz, în condiţiile legii. Capitolul V Cesiunea creanţelor ipotecare şi privilegiate şi transformarea acestora în titluri de valoare Articolul 24 (1) Creanţele ipotecare şi privilegiate conform art. 1737 din Codul civil, care fac parte din portofoliul unei instituţii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituţii de acelaşi tip ori unor alte instituţii autorizate sa administreze portofolii de creanţe ipotecare şi sa emita valori mobiliare pe baza acestora. (2) Cesiunea de creanţe ipotecare şi privilegiate este o operaţiune de investiţii financiare care poate avea ca obiect creanţe ipotecare sau privilegiate individuale ori portofolii de creanţe care prezintă caractere comune sub aspectul naturii, originii şi riscurilor lor. Caracterele comune vor fi stabilite prin contractul de cesiune de creanţa. (3) Indiferent de tipul instituţiei cesionare, contractul de credit ipotecar din care a rezultat creanţa ipotecară sau privilegiată şi fiecare dintre contractele de garanţie aferente îşi păstrează calitatea de titlu executoriu.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002. Articolul 25 (1) În baza portofoliului creanţelor ipotecare şi privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, instituţiile financiare abilitate vor putea emite titluri de valoarea negociabile pe piaţa de capital. Titlurile de valoare vor fi emise în limita a 75% din valoarea portofoliului deţinut. (2) Titlurilor de valoare emise de instituţiile financiare autorizate li se aplică dispoziţiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori. Articolul 26Cesiunea creanţelor ipotecare va fi notificată, în termen de 10 zile de la efectuarea ei, prin scrisoare recomandată, de către instituţia financiară cedenta debitorului cedat. Articolul 27În cazul în care instituţia financiară autorizata cedenta şi cea cesionara nu hotărăsc altfel, rambursarea creditelor ipotecare va fi efectuată în continuare prin instituţia cedenta, care va transmite instituţiei financiare cesionare sumele astfel obţinute. Cheltuielile generate de aceasta operaţiune vor fi suportate de cesionar în limita sumelor stabilite prin actul de cesiune a portofoliului respectiv. Articolul 28În cazul în care instituţia cedenta va continua sa primească sumele rambursate, executarea ipotecilor şi a privilegiilor conform art. 1.737 din Codul civil va fi făcuta de către aceasta în numele şi pentru instituţia cesionara, pe cheltuiala acesteia din urma. Capitolul VI Obligaţiunile ipotecare Articolul 29În scopul atragerii fondurilor necesare pentru acordarea de credite ipotecare, instituţiile financiare autorizate conform legii pot emite, în condiţiile Legii nr. 52/1994*), obligaţiuni în baza portofoliului de creanţe ipotecare sau privilegiate deţinut.-------------Legea nr. 52/1994 a fost abrogată de art. 185 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 aprilie 2002. Articolul 30Obligaţiunile ipotecare vor putea fi emise în limita a 60% din valoarea portofoliului. Articolul 31Obligaţiunile ipotecare sunt valori mobiliare şi vor fi tranzacţionate pe pieţele de capital autorizate. Articolul 32Instituţiile financiare autorizate vor constitui un fond de garantare a obligaţiunilor ipotecare, care va fi folosit în condiţiile prevăzute în actele de înfiinţare ori de organizare a acestuia. Capitolul VII Dispoziţii finale Articolul 33 (1) Instituţiile financiare autorizate se afla sub supravegherea prudentiala a Băncii Naţionale a României şi sub supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu privire la activitatea emiterii de obligaţiuni. (2) Instituţiile financiare autorizate sunt supuse controlului instituţiilor abilitate prin lege. Articolul 34În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare vor elabora norme metodologice comune de aplicare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,ACSINTE GASPAR---------

Noutăți

 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 240 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 7 din 25 februarie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei pentru promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bangkok la 30 aprilie 1993
 • LEGE nr. 689 din 28 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenţei N.M.T. şi stabilirea taxei aferente
 • LEGE nr. 39 din 9 martie 2010 pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus prin Rezoluţia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 101 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 şi nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 400 din 7 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • LEGE nr. 499 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenţionale şi produse şi tehnologii cu dubla utilizare - Elemente iniţiale -, adoptat la 11-12 iulie 1996 şi amendat la 6-7 decembrie 2001
 • LEGE nr. 10 din 25 iunie 1973 (*republicată*) privind comitetul pentru problemele consiliilor populare
 • LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 bugetului de stat pe anul 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 17 aprilie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, România, Republica Slovaca şi Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 23 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 443 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 39 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucureşti la 28 august 2006
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 737 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 170 din 16 mai 2006 privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 749 din 13 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi ştiinţifice administrate de Comisia Fulbright româno-americana, semnat la Bucureşti la 26 octombrie 2000
 • LEGE nr. 94 din 19 aprilie 2018 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 10 din 19 aprilie 1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie
 • LEGE nr. 228 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 483 din 19 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 146 din 31 octombrie 2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 17 din 22 februarie 2001 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 52 din 20 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 29 martie 2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
 • LEGE nr. 10 din 6 martie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 50/1999 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse, echipamente şi servicii aferente, importate pentru înzestrarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 192 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 314 din 12 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 60 din 26 decembrie 1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 277 din 24 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 277 din 23 iunie 2004 privind constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole
 • LEGE nr. 266 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021